ТОП 10:

Загальні напрямки профілактики харчових захворювань мікробного походженняПрофілактика або попередження захворювань мікробного походження включає комплекс державних заходів, що забезпечують мікробіологічну безпеку товарів на всіх етапах їх обігу, які можуть бути пов’язані з дійсною безпекою забруднення патогенними мікроорганізмами: під час переробки сировини, технологічного процесу виробництва товарів, їх зберігання, транспортування та реалізації.

Заходи, що спрямовані на попередження захворювань мікробного походження, здійснюються у відношенні до кожного етапу у можливому розповсюдженні патогенних мікроорганізмів і, отже, включають знешкодження можливих джерел інфекційного агенту, запобігання можливих шляхів передавання патогенних мікробів і оздоровлення організму людини для забезпечення його несприйнятливості до інфекційного агента. Особливої уваги при цьому заслуговують продовольча сировина та харчові продукти, оскільки вони за хімічним складом та фізико-хімічними властивостями, як правило, є добрим живильним середовищем для розвитку й накопичення різних видів патогенних мікроорганізмів та їх токсинів і можуть бути ефективним шляхом передавання інфекційного агента споживачеві, а недоброякісна сировина рослинного та тваринного походження – ще й джерелом розповсюдження патогенних для людини мікробів.

Система забезпечення безпеки харчових продуктів, в тому числі мікробіологічної, суворо регламентується та контролюється державою.

Так, виявлення можливих джерел патогенних мікробів у продовольчій сировині здійснюється на переробних підприємствах органами ветеринарно-санітарного та санітарного нагляду. Прикладом можуть бути ветеринарний санітарний нагляд за забійними тваринами на м’ясопереробних підприємствах, контроль зерна на наявність токсину гриба Fusarium на борошнопереробних підприємствах і т.ін. Виявлення можливих джерел патогенних мікробів серед персоналу харчових підприємств – хворих людей під час прийому на роботу та під час періодичного бактеріологічного контролю персоналу підприємств. Дійовим заходом профілактики інфекційних захворювань серед персоналу і, отже, попередженням виникнення у колективах можливих джерел патогенних мікроорганізмів є вакцинопрофілактика, яка проводиться за вказівкою санітарної служби залежно від розповсюдження інфекційних захворювань у регіоні ( так званої епідеміологічної ситуації).

Система попередження розповсюдження патогенних мікроорганізмів через харчові продукти, тобто виключення та знешкодження шляхів передавання через продукти харчування включає такі заходи:

–дотримання встановленого санітарними органами режиму роботи підприємств харчової промисловості, громадського харчування й торгової мережі, що перешкоджає інфікуванню мікроорганізмами продовольчої сировини та харчових продуктів на всіх етапах технологічних операцій;

–виконання встановлених режимів первинної й теплової обробки напівфабрикатів, що забезпечує знешкодження мікроорганізмів;

– дотримання встановлених режимів зберігання, транспортування та реалізації продовольчої сировини й готової продукції, що виключає можливість накопичення мікрофлори на етапах цих технологічних операцій.

Важливим заходом профілактики інфекційних захворювань, що передаються харчовими продуктами, та харчових отруєнь мікробного походження є санітарно-мікробіологічний контроль якості і безпеки харчових продуктів.


ЛІТЕРАТУРА

 

1. Гусев, М. В. Микробиология/ М. В. Гусев, Л. А. Минеева. – М.: МГУ, 1985. – 375 с.

2. Європейські вимоги до виробників молока та молочних продуктів: довідник. – Львів: «НТЦ Леонорм-СТАНДАРТ», 2007. – 220 с.

3. Жвирблянская, А. Ю. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности/А. Ю. Жвирблянская, О. А. Бакушинская. – М.: Пищевая промышленность, 1983 – 312 с.

4. Королева, Н. С. Основы микробиологии и гигиены молока и молочних продуктов/ Н. С. Королева. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 168 с.

5. Мазур, М. І. Санітарно-мікробіологічний контроль якості молочних продуктів: навчальний посібник/ М. І. Мазур, Л. А. Млечко, Н. М. Шульга.– К.: ІПДО НУХТ, 2004. – 44 с.

6. Микробиология, санитария и гигиена: ученик для вузов/ К.А.Мудрецова-Висс, А. А. Кудряшова, В. П. Дедюхина. – Владивосток: ДВГАЭУ, 1997. – 321 с.

7. ДСП 4.4.4-011-98. Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств. Затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 11.09.98 р. за №11.

8. ДСанПіН 2.2.4-171-10. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. Затверджені наказом МОЗ України від 12.05.2010 р. за № 400.

9. Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности. – М., 1980.


Навчальне видання

 

КОВАЛЕНКО Валентина Олексіївна

ЄВЛАШ Вікторія Владленівна

ЧЕРНОВА Людмила Олександрівна

СЕРІК Максим Леонідович

АНТОНЕНКО Світлана Павлівна

ПАНІКАРОВА Богдана Олександрівна

 

ГІГІЄНА І САНІТАРІЯ

 

 

Навчальний посібник

 

Авторська редакція

_____________________________________________________________________________

Підписано до друку 22.09.11 р. Формат 60х84 1/16. Друк офсет. Папір офсет.

Обл. вид. арк. 7,5. Ум. друк. арк. 8,5. Тираж 100 прим. Зам. №

Видавець і виготовлювач

Харківський державний університет харчування та торгівлі

61051, Харків-51, вул. Клочківська, 333.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

ДК № 2319 від 19.10.2005 р.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.187.91 (0.007 с.)