ТОП 10:

На виконання І частини відводиться 50 хвилин.ІІ частина – практична – передбачає презентацію учасником навичок організації і проведення уроку в початковій школі (3 – 4 класи).

На вибір оргкомітету з проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології пропонуємо три можливих форми виконання завдання ІІ частини:

1. Усний захист підготовленого міні-уроку, розрахованого на 15 хвилин, із застосуванням мережних технологій, засобів комунікацій (захист до 7 хв.);

2. Презентація відео міні-уроку з учнями молодших класів (15 хв.), попередньо відзнятого та поданого технічній групі оргкомітету разом із заявкою та іншими документами (до відео уроку необхідно додати розробку уроку в паперовому вигляді);

3. Проведення відкритого міні-уроку з учнями початкових класів в режимі реального часу (15 хв.)

Тему уроку необхідно обрати з навчальної програми будь-якого предмету початкових класів (рекомендуємо залучити учнів 3 – 4-х класів, оскільки вони мають вищий рівень психологічної готовності та соціальної зрілості). Під час демонстрації уроку бажано використовувати засоби інформаційно-комп’ютерних технологій, підготовлену наочність, роздатковий матеріал. Наголошуємо, що до розробки міні-уроку необхідно залучити досвідчених вчителів молодших класів.

Рекомендуємо наступну структуру проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології та критерії оцінювання кожного етапу:

 

  Завдання Час К-сть балів Критерії оцінювання
І частина
11.   Написання твору-есе.   30 хв.   Критерії оцінювання твору-есе: - складність, науковість, повнота розкриття теми психолого-педагогічного змісту – 5б; - побудова суджень (логічність, чіткість, лаконічність викладення матеріалу) – 3б.; - актуальність та елементи творчості – 3б.; - аргументованість висновків – 3б.; - стиль написання, грамотність – 3б.; - якість оформлення, культура мовлення – 3б.
12. Тестові завдання психолого-педагогічної спрямованості (18 завдань).   20 хв.   Ключ до тестових завдань (кожна правильна відповідь оцінюється 1б.)
ІІ частина
23. 1. Презента-ція моделі міні-уроку.   2. Відеоурок.   3. Відкритий урок. 7 хв.   15 хв.   15 хв.   Критерії оцінювання міні-уроку : - аргументація вибору теми – 3б.; - змістовне наповнення уроку сучасними педагогічними технологіями – 5б.; - застосування наочного матеріалу – 5б.; - активність та інтерес учнів на уроці (використання активізацій них методик та технологій) – 5б.; - використання засобів ІКТ – 3б.; - дотримання логічної структури уроку – 3б.; - комунікативні та організаторські здібності (організація початку уроку, психоемоційне налаштування) – 3б.; - культура мовлення –3б.
  Усього 68 балів
           

 

На підготовчому етапі необхідно ознайомити учнів з усіма типами олімпіадних завдань: тести, твір-есе, міні-урок для учнів початкової школи та критеріями їх оцінювання.

Тестові питання з педагогіки відповідають сучасним досягненням педагогічної науки щодо розвитку особистості, основних закономірностей, принципів, методів, форм навчання та виховання; охоплюють основні поняття педагогічної науки, теоретичні знання майбутньої педагогічної діяльності. Тобто, на теоретичному рівні учень має знати визначення поняття «педагогіка» та її галузі як науки й практики; володіти елементарними відомостями про історію виникнення педагогіки, найвідоміших педагогів, зокрема українських, їх внесок в розвиток освіти; мати уявлення про особливості педагогічної діяльності, функції та вимоги до вчителя; робити ситуативний вибір, бути ерудованим в царині базових шкільних предметів.

Тестові питання з психології складаються з основних питань загальної психології: предмету, стану, структури, завдань і методів сучасної психології а також, питань пов’язаних з розвитком психіки та свідомості, психічними процесами та індивідуально-психологічними властивостями особистості, особливостями поведінки особистості у діяльності та спілкуванні. Варто зазначити, що завдання з психології підібрані відповідно до навчального курсу «Психологія» та інших психологічно-орієнтованих спецкурсів, а також програм шкільних навчальних предметів, у яких вивчаються психологічні поняття.

При написанні твору-есе необхідно продемонструвати психолого-педагогічне мислення, особистісне ставлення до теми роздуму, мовну грамотність, вміння логічно обґрунтувати свої думки, підтверджувати їх прикладами тощо. Твір-есе відноситься до жанру художньо-публіцистичної, науково-популяризаторської творчості, характерний вільним, не обов’язково вичерпним, але виразно індивідуалізованим трактуванням теми.

Під час підготовки учнів до написання твору-есе необхідно:

· ознайомити учнів із структурою написання твору-есе;

· сформувати прагнення до самоаналізу й самоусвідомлення, розвинути здатність розуміти почуття і мотиви поведінки оточуючих;

· сприяти формуванню вмінь застосування набутих знань з психології та педагогіки;

· сформувати уміння самостійно та конструктивно мислити, генерувати нові ідеї.

 

Критерії високої оцінки твору-есе:

- учень грамотно застосовує категорії аналізу;

- уміло використовує прийоми порівняння й узагальнення для аналізу взаємозв'язку понять і явищ;

- здатний пояснити альтернативні погляди на розглянуту проблему й прийти до збалансованого висновку;

- присутня логіка структурування доказів;

- висунуті тези супроводжуються грамотною аргументацією;

- приводяться різні точки зору та їхня особиста оцінка;

- дотримані лексичні, граматичні та стилістичні норми літературної мови, оформлення тексту з відповідає правилам орфографії та пунктуації.

Під час підготовки учнів до проведення або презентації міні–уроку за обраною темою необхідно підключити найкращих вчителів початкових класів школи. Спільними зусиллями підготувати таку розробку уроку, яка б відповідала індивідуальним особливостям дитини та була доречною для розкриття обраної теми уроку.

 

Психолого-педагогічна підготовка учасників олімпіади полягає:

· в ознайомленні учнів із загальними вимогами до підготовки та проведення уроків, основними типами та формами проведення уроків, структурою уроку;

· у виборі теми майбутнього уроку та підготовці необхідної наочності, яка була б доречною та необхідною при проведенні уроку;

· у допомозі при відпрацюванні навичок проведення уроку, здійсненні відеозапису уроку або підготовки презентації міні-уроку з використанням мережних технологій, засобів комунікацій.

Працівникам психологічної служби рекомендується організувати цикл індивідуальних занять та консультацій для учнів, які братимуть участь у ІІ та ІІІ турах олімпіади. Батькам учнів, які беруть участь в олімпіаді, необхідно надати всю доступну інформацію з даного питання, роз’яснити зміст, процедуру участі в олімпіаді та ознайомити з рекомендаціями щодо підготовки та емоційної підтримки учнів вдома під час олімпіадного процесу.

 

У ІІІ етапі олімпіади з педагогіки та психології беруть участь учні – переможці ІІ етапу.

Основні рекомендації щодо організації ІІІ етапу залишаються такими ж, як і на ІІ етапі, за винятком наступних пунктів: у практичній частині проводиться відкритий міні-урок з учнями початкових класів у режимі реального часу (15 хв.).

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.183.113 (0.006 с.)