ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тактика i вибiр методу лiкування.Хворих із ПХЕС потрібно госпiталiзувати в хiрургiчнi стацiонари, де пiсля від повідного обстеження визначають характер лiкування (консервативного чи опера тивного).

Консервативне лiкування показане:

1) хворим із дискiнезiєю жовчних шляхiв, рiзними захворюваннями травного тракту, цукровим дiабетом та iншою патологiєю терапевтичного профiлю;

2) хворим, в яких є показання до ендоскопічної папiлосфiнктеротомiю чи хiрургiчного втручання, але вони відмовляються вiд його проведення;

3) хворим, яким потрібно оперативне втручання, проте його неможливо виконати через тяжку соматичну патологiю.

Консервативне лiкування передбачає:

1) зняття больового синдрому;

2) покращання вiдтоку жовчi;

3) боротьбу з інфекцією;

4) корекцію обмінних порушень;

5) лiкування соматичної патологiї.

Власне, з урахуванням виявлених причин ПХЕС i вибирають тактику лiкуван ня. При резідуальному холедохолiтiаз, стенозуючому папiлiтi методом вибору має бути ендоскопiчна папiлосфiнктеротомiя з екстракцiєю конкрементiв.

Дiєта має максимально щадити бiлiарну систему та травний тракт, передбачати зменшення калорiйностi, значне обмеження жирiв i продуктiв, що мiстять надлишок холестерину.

З медикаментозних засобiв використовують препарати, що нормалiзують функ цiю м’язів замикачів жовчних проток i ДПК (реглан, церукал, сульперид, мотилiум, лiквiритон тощо), адсорбують некон’югованi жовчнi кислоти (фосфагель, холести рамiн, бiлiгнiн), зменшують запалення слизової оболонки (де нол, вiкагiр, вентер) та пригнiчують активнiсть патологiчної мiкробної флори (фуразолiдон, бiсептол, еритромiцин тощо).

Якщо процес поширюється на печiнку чи пiдшлункову залозу, в медикаментозну терапiю вносять корективи. Неефективнiсть проведеної консервативної терапiї є показанням до повторного оперативного втручання на жовчовивiдних шляхах.

Показання до оперативного лiкування:

1. Пухлини ВСДК, рубцевi стриктури жовчної протоки, велика кукса мiхурової протоки та тубулярний стеноз холедоха.

2. Механiчна жовтяниця, внутрiшнi та зовнiшнi норицi, виражений, iз частими рецидивами, холангiт.

В обґрунтуваннi методу оперативного лiкування ПХЕС важливе значення має iнтраоперацiйна ревiзiя жовчних шляхiв. Так, розширення загальної жовчної прото ки бiльше 10 мм треба розцiнювати як ознаку жовчної гiпертензiї.

Важливими методами дiагностики ПХЕС є також iнтраоперацiйна холангiографiя, холедохоскопiя, холангiоманометрiя та дебiтометрiя.

Вибiр методу хiрургiчного лiкування ПХЕС має насамперед залежати вiд характеру патологiї. Основними з них при пiсляхолецистектомiчному синдромi є:

1) холедоходуоденостомiя (Юраша, Флеркена, Фiнстерера i Кiршнера);

2) холедохоєюностомiя (на виключенiй петлi за Ру та за методом Брауна iз заглушкою за О.О. Шалiмовим);

3) трансдуоденальна папiлосфiнктеропластика i вiрсунгопластика.

 

Література.

Основна:

1. Хірургія: підручник з хірургії / За ред. Березницького Я.С., Захараша М.П., Мішалова В.Г., Шідловського В.О. — Т. ІІ. — Дніпропетровськ: Дніпро VAL, 2007. — 628 с.

2. Лекції з госпітальної хірургії: Навчальний посібник / За ред. докт. мед. наук, проф. В.Г. Мішалова. — У 3 т. — Т. 1. — 2 ге вид., доп. і переробл. — К.: Видавничий дім «Асканія», 2008. — 287 с.

3. Лекції з госпітальної хірургії: Навчальний посібник / За ред. докт. мед. наук, проф. В.Г. Мішалова. — У 3 т. — Т. 2. — 2 ге вид., доп. і переробл. — К.: Видавничий дім «Асканія», 2008. — 382 с.

4. Лекції з госпітальної хірургії: Навчальний посібник / За ред. докт. мед. наук, проф. В.Г. Мішалова. — У 3 т. — Т. 3. — 2 ге вид., доп. і переробл. — К.: Видавничий дім «Асканія», 2008. — 494 с.

 

Додаткова:

1. Атлас операций на желчных путях: учебное пособие / Красильников Д.М., Маврин М.И., Маврин В.М. — Казань, 2000.

2. Атлас абдоминальной хирургии. — В 3 х т. — Том 1. Хирургия печени, желч ных путей, поджелудочной железы и портальной системы. Эмилио Итала. — М.: Медицинская литература, 2006.

3. Клинические рекомендации по диагностике и лечению заболеваний органов пищеварения в схемах и таблицах (неотложная хирургия) / Березницкий Я.С., Ва силишин Р.И., Кабак Г.Г. — Днепропетровск, 2002.

4. Upper Gastrointestinal Surgery Fielding J.W.L., Hallissey M.T. — Springer, 2005.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.252.156 (0.004 с.)