ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: «ЖОВТЯНИЦЯ ЯК ХІРУРГІЧНА ПРОБЛЕМА. ЖОВЧНОКАМ’ЯНА ХВОРОБА. КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА. ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ. ПІСЛЯХОЛЕЦИСТЕКТОМІЧНИЙ СИНДРОМ» 

Актуальність теми.

Жовтяницяє клінічним симптомом гострих інфекційних і хронічних захворювань печінки, ознакою обтурації жовчних проток, патології еритроцитів. Різноманітність чинників, які зумовлюють жовтяницю, визначає труднощі в проведенні диферен ційної діагностики (паренхіматозні жовтяниці, що супроводжуються холестазом, маніфестують механічним компонентом, а тривалий перебіг механічної жовтяниці — ураженням паренхіми печінки). Жовтяниця будь якої етіології супроводжується вираженою інтоксикацією, порушенням функції печінки, нирок та інших систем, ста новить реальну загрозу для життя хворого. Основною причиною механічної жовтя ниці є холедохолітіаз (70%). У низці випадків після ліквідації жовтяниці зміни, що виникають у паренхімі печінки, призводять до розвиту незворотної хронічної пато логії органа (цироз). Механічна жовтяниця потребує хірургічного лікування.

Жовчнокам’яна хвороба (ЖКХ)— захворювання, поширене переважно серед мешканців міст. В Європі поширеність ЖКХ становить 10–12%, у Китаї, Японії —2–3%. Співвідношення частоти захворювання між жінками і чоловіками: 5–9:1. Захворювання виникає за принципом п’яти «F»: female (жінка), after forty (після со рока років), fertile (яка народила), fat (з надлишковою масою тіла), fletulent (що страждає закрепами, метеоризмом).

Постхолецистектомічний синдром (ПХЕС)охоплює рiзнi види патологiї, що вiдрiзняються мiж собою як причинами виникнення, так i клiнiчними проявами. У розвитку ПХЕС, зумовленого некорегованими змiнами при холецистектомiї, провiдна роль належить «забутим» пiд час холецистектомiї (35–40% випадків) конкрементам у загальнiй жовчнiй протоцi.

Мета.

1. Розуміти анатомію та фізіологію печінки та жовчовивідних шляхів.

2. Проводити фізикальне обстеження хворих із механічною жовтяницею, ЖКХ, ПХЕС.

3. Проводити диференційну діагностику при механічній жовтяниці, ЖКХ, ПХЕС.

4. Розуміти принципи та техніку виконання інструментальних методів дослі дження печінки та жовчовивідних шляхів та уміти інтерпретувати отримані резуль тати.

5. Правильно обрати діагностично лікувальну тактику у пацієнтів із механічною жовтяницею, ЖКХ, ПХЕС.

6. Засвоїти лікувальну тактику при механічній жовтяниці, ЖКХ, ПХЕС.

7. Призначати консервативне лікування при механічній жовтяниці, ЖКХ, ПХЕС.

8. Визначати показання та розуміти основні принципи оперативних втручань при механічній жовтяниці, ЖКХ, ПХЕС, можливі ускладнення оперативного лікування та заходи профілактики.

9. Демонструвати володіння морально деонтологічними принципами медичного працівника та принципами фахової субординації.

 

Студент має знати:

1. Анатомію та фізіологію печінки та жовчовивідних шляхів, механізми утворення та виділення жовчі.

2. Клінічні прояви механічної жовтяниці, жовчнокам’яної хвороби, ПХЕС.

3. Класифікацію механічної жовтяниці, ЖКХ, ПХЕС.

4. Методи дослідження печінки та жовчовивідних шляхів. Місце та роль лабораторних і інструментальних методів обстеження в диференційній діагностиці.

5. Механізм розвитку та морфологічні зміни при механічній жовтяниці, ЖКХ, ПХЕС.

6. Діагностичну програму та диференційну діагностику при механічній жовтяниці, ЖКХ, ПХЕС.

7. Консервативне лікування механічної жовтяниці, ЖКХ, ПХЕС.

8. Показання до хірургічного лікування та методи оперативних втручань при механічній жовтяниці, ЖКХ, ПХЕС.

9. Види операцій при механічній жовтяниці, ЖКХ, ПХЕС.

10. Принципи передопераційної підготовки та післяопераційного ведення хворих із механічною жовтяницею, ЖКХ, ПХЕС.

 

Студент має вміти:

1. Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із механічною жовтяницею, ЖКХ, ПХЕС.

2. Виявляти типову клінічну картину при механічній жовтяниці, ЖКХ, ПХЕС.

3. Виявляти ускладнення механічної жовтяниці, ЖКХ, ПХЕС.

4. Складати план обстеження хворих із механічною жовтяницею, ЖКХ, ПХЕС.

5. На підставі аналізу даних лабораторного й інструментального обстеження проводити диференційну діагностику, обґрунтовувати та формулювати діагноз при механічній жовтяниці, ЖКХ, ПХЕС.

6. Інтерпретувати результати УЗД печінки та жовчовивідних шляхів.

7. Призначати лікування хворим із механічною жовтяницею, ЖКХ, ПХЕС.

8. Визначати показання та протипоказання до оперативного втручання у хворих із механічною жовтяницею, ЖКХ, ПХЕС.

9. Обґрунтувати метод і вибір обсягу оперативного втручання у хворих із механічною жовтяницею, ЖКХ, ПХЕС.

10. Визначати обсяг передопераційної підготовки та післяопераційного ведення хворих із механічною жовтяницею, ЖКХ, ПХЕС.

 

Термінологія.

 

Термін Визначення
Жовтяниця патологічний процес, який характеризуються жовтяничним забарвлен ням шкіри та слизових оболонок внаслідок надходження в судинне рус ло продуктів обміну білірубіну і печінкових ферментів
Механічна жовтяниця патологічний стан, зумовлений порушенням відтоку жовчі із жовчних протоків внаслідок ускладненого перебігу низки захворювань, які суп роводжуються обтурацією або стисканням жовчних шляхів
ЖКХ утворення конкрементів у жовчному міхурі, печінкових і позапечінко вих протоках внаслідок порушення функції жовчного міхура, мета болізму холестерину та жовчних кислот й інфікованості жовчі
Холедохолітіаз ускладнення ЖКХ, що характеризується наявністю каменів у загальній жовчній протоці внаслідок мігрування конкрементів із жовчного міхура або первинного літогенезу
ПХЕС комплекс патологiчних процесів i станів, які виникли пiсля холецистек томiї та клiнiчно пов’язані з перенесеним раніше холециститом і прове деним оперативним втручанням

Викладення теми.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.113.182 (0.008 с.)