Тема 1. Судова бухгалтерія: предмет, завдання і методи.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Судова бухгалтерія: предмет, завдання і методи.Лекція – 2 години

План.

1. Поняття та предмет судової бухгалтерії.

2. Завдання судової бухгалтерії.

3. Методи судової бухгалтерії: загальна характеристика.

4. Фахові методи судової бухгалтерії.

 

Тема 2. Документальна ревізія як засіб фінансового контролю і як спосіб збору доказів.

Лекція – 2 години

План.

1. Поняття ревізії, її суть та прийоми дослідження.

2. Державна фінансова інспекція та її територіальні органи як суб’єкт проведення ревізії.

3. Особливості оцінювання акту ревізії як джерела доказів.

4. Підстави для призначення додаткової та повторної ревізії.

 

Тема 3. Підстави призначення та порядок проведення судово-економічної експертизи.

Лекція – 2 години

План.

1. Поняття судової експертизи, види та сутність судово-економічних експертиз.

2. Методи судово-економічної експертизи.

3. Підстави та порядок призначення судово-економічної експертизи.

4. Порядок підготовки матеріалів для проведення судово-економічної експертизи.

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Судова бухгалтерія: предмет, завдання і методи.

Семінар – 2 години

План.

1. Поняття судової бухгалтерії як науки та як навчальної дисципліни.

2. Предмет та об’єкт судової бухгалтерії.

3. Завдання судової бухгалтерії.

4. Загальнонаукові методи судової бухгалтерії.

5. Фахові методи судової бухгалтерії: методи бухгалтерського аналізу, методи економічного аналізу, методи документального аналізу.

Література

1-40

 

Тема 2. Документальна ревізія як засіб фінансового контролю і як спосіб збору доказів.

Семінар – 2 години

План.

1. Поняття бухгалтерського документу та особливості їх заповнення.

2. Поняття ревізії, її суть та прийоми дослідження.

3. Державна фінансова інспекція та її територіальні органи як суб’єкт проведення ревізії.

4. Взаємодія Державної фінансової інспекції та її територіальних органів з правоохоронними органами при проведенні ревізії.

5. Особливості оцінювання акту ревізії як джерела доказів.

6. Підстави для призначення додаткової та повторної ревізії.

Література

1-40

 

Тема 3. Підстави призначення та порядок проведення судово-економічної експертизи.

Семінар – 2 години

План.

1. Поняття судової експертизи, види та сутність судово-економічних експертиз.

2. Методи судово-економічної експертизи.

3. Підстави призначення судово-економічної експертизи.

4. Основні етапи проведення судово-бухгалтерської експертизи.

5. Порядок підготовки матеріалів для проведення судово-бухгалтерської експертизи.

6. Визначення кола матеріалів, що надаються експертові для дослідження.

Література

1-40

ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

1. Загальна характеристика облікового процесу. Способи фальсифікації облікових записів і методи їх виявлення.

2. Особливості обліку та вивчення бухгалтерських документів в бюджетній установі.

3. Особливості обліку та вивчення бухгалтерських документів суб’єкта підприємницької діяльності.

4. Інформаційне забезпечення судово-економічної експертизи.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

1. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії.

2. Зміст судової бухгалтерії та її зв’язок з іншими дисциплінами.

3. Предмет та об’єкти судової бухгалтерії.

4. Метод судової бухгалтерії. Способи та прийоми.

5. Основні завдання судової бухгалтерії.

6. Бухгалтерські документи і матеріали інвентаризації при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів в економіці.

7. Документальне оформлення господарської діяльності.

8. Зміст принципу доказовості та види бухгалтерських доказів.

9. Первинні бухгалтерські докази. Бухгалтерська інформація.

10. Класифікація бухгалтерської інформації.

11. Методика та техніка складання документів.

12. Поняття документообігу.

13. Інвентаризація, її роль, види.

14. Методика проведення інвентаризації.

15. Порядок визначення та оформлення наслідків інвентаризації.

16. Регістри бухгалтерського обліку – як вторинні докази.

17. Поняття про подвійний (балансовий) метод групування та його сутність.

18. Бухгалтерський баланс та його структура.

19. Зміни стану балансу під впливом господарських операцій. Чотири типи операцій.

20. Рахунок як спосіб відображення та систематизації даних бухгалтерського обліку.

21. Структура побудови рахунку. Порядок записів операцій: а) на активних рахунках; б) на пасивних рахунках.

22. Способи бухгалтерських записів. Бухгалтерські проводки.

23. Класифікація рахунків за економічним змістом.

24. План рахунків бухгалтерського обліку.

25. Оборотні відомості та методика їх складання.

26. Зв’язок рахунків бухгалтерського обліку з балансом.

27. Вимоги до бухгалтерських документів.

28. Використання прийомів дослідження документальних даних і методів фактичного контролю господарської діяльності.

29. Способи перевірки достовірності документів.

30. Способи виправлення та перевірка законності і правильності виправлення помилок.

31. Способи виявлення недоброякісних документів.

32. Правила вилучення документів.

33. Ознаки підробки документів та методи відновлення документів.

34. Особливості інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків, коштів, незавершеного виробництва, фондів і резервів.

35. Порядок оформлення інвентаризаційних описів і порівняльних відомостей.

36. Використання документів по оформленню використання основних засобів та матеріальних активів.

37. Документальне оформлення надходження, переміщення та використання (вибуття) матеріальних ресурсів.

38. Найпоширеніші способи основних корисливих правопорушень та способи їх розкриття.

39. Грошові кошти та порядок обліку готівкових грошових коштів.

40. Облік розрахунків за допомогою рахунків в банках.

41. Облік розрахунків з підзвітними особами.

42. Найбільш поширені способи привласнення грошових коштів та порядок їх виявлення.

43. Класифікація судових експертиз.

44. Відмінність та спільність судово-економічної експертизи та інших форм контролю.

45. Порядок призначення судово-економічної експертизи.

46. Класифікація експертиз. Види судово-економічних експертиз.

47. Методика та техніка проведення судово-бухгалтерських експертиз.

48. Оформлення результатів експертизи.

49. Поняття документальної ревізії та її види, підстави для її призначення та проведення.

50. Права, обов’язки та відповідальність експерта-бухгалтера.

51. Ознаки недоброякісних документів і способи їх вияву.

52. Види підробок, їх сутність і способи виявлення.

53. Правові підстави та порядок вилучення бухгалтерських документів працівниками органів внутрішніх справ.

54. Етапи аналізу бухгалтерського балансу в процесі перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств.

55. Способи зловживань, які використовуються при безготівкових розрахунках і прийоми та методи їх виявлення.

56. Способи дослідження окремого документа.

57. Способи дослідження взаємопов’язаних документів.

58. Зловживання, які зустрічаються при проведенні інвентаризації. Прийоми та методи їх виявлення.

59. Класифікація документів за якісними ознаками.

60. Реквізити бухгалтерських документів та вимоги, що до них ставляться.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.95.208 (0.01 с.)