Тема 3. Кримінологічне вчення про особу злочинця. Причини та умови злочинності.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Кримінологічне вчення про особу злочинця. Причини та умови злочинності.Семінар - 4 години

План.

1. Особа, що вчинила злочин, як об’єкт кримінологічного вивчення.

2. Поняття особи злочинця і межі її вивчення в кримінології.

3. Основні ознаки кримінологічної характеристики особи злочинця.

4. Соціальне і біологічне в особі злочинця.

5. Кримінологічна класифікація і типологія злочинців.

6. Поняття причин та умов злочинності в кримінології.

7. Методологія дослідження причин злочинності. Причинно-наслідковий зв’язок.

8. Класифікація причин та умов злочинності.

9. Причини та умови злочинності в Україні на сучасному етапі.

Перелік ключових термінів та понять до теми

Особа, що вчинила злочин, обвинувачений, підсудний, особа злочинця, межі вивчення особи злочинця, кримінологічні ознаки особи злочинця, соціальне і біологічне в особі злочинця, класифікація злочинців, типологія злочинців.

Причини та умови злочинності, детермінанти, фактори, причинно-наслідковий зв’язок, класифікація причин та умов злочинності.

Питання для письмового контролю підготовки до занять

(до 10 хвилин на початку)

1. Поняття особистості і її структура.

2. Поняття особи злочинця та її ознаки.

3. Механізм індивідуальної злочинної поведінки.

4. Поняття причинності і її особливості у кримінальній сфері.

5. Загальносоціальні фактори злочинності.

6. Фактори злочинності в Україні.

Питання для самоконтролю

1. Поняття особи злочинця.

2. Межі визнання особи злочинця в кримінології та кримінальному праві.

3. Основні кримінологічні ознаки особи злочинця.

4. Соціально-демографічні ознаки особи злочинця та їх значення.

5. Кримінально-правова характеристика особи злочинця.

6. Соціально-рольові характеристики особи злочинця.

7. Риси правової і моральної свідомості особи злочинця.

8. Соціально-психологічна характеристика особи злочинця

9. Класифікація злочинців.

10. Типологія злочинців.

Теми рефератів

1. Вивчення соціальних позицій, ролей та діяльності злочинця.

2. Співвідношення соціального та біологічного в особі злочинця.

3. Причинність у кримінології.

4. Причинність як взаємодія соціального середовища.

Питання для самоконтролю

1. Поняття причин та умов злочинності в кримінології.

2. Поняття детермінації в кримінології.

3. Значення вивчення причинності в кримінології.

Література

1-272

Тема 4. Теорія запобігання злочинності.

Семінар - 2 години

План.

1. Поняття профілактики, запобігання та припинення, їх взаємозв'язок.

2. Цілі, завдання, функції та межі запобіжної діяльності.

3. Система запобіжної діяльності.

4. Класифікація запобіжних заходів.

5. Правові та організаційні основи профілактики злочинності.

Перелік ключових термінів та понять до теми

Профілактика, запобігання, припинення, система запобіжної діяльності, правові основи профілактики злочинності.

Питання для письмового контролю підготовки до занять

(до 10 хвилин на початку)

1. Соціальне заперечення злочинності (поняття та сутність). Гегелівська концепція заперечення і впливу на злочинність.

2. Система запобігання злочинності.

3. Об’єкти і суб’єкти запобігання злочинності.

Питання для самоконтролю

1. Цілі та завдання запобіжної діяльності.

2. Рівні профілактики.

3. Класифікація профілактичних заходів.

4. Суб’єкти профілактики злочинів.

Теми рефератів:

1. Зміст запобіжної діяльності.

2. Основи віктимологічної профілактики.

Література

1-272

Тема 5. Кримінологічне вчення про жертву злочинів.

Семінар - 2 години

План.

1. Поняття віктимології. Виникнення та становлення віктимології як науки.

2. Особа потерпілого і її кримінологічне значення.

3. Класифікація і типологія жертв злочинів.

Перелік ключових термінів та понять до теми

Віктимологія, особа потерпілого, жертва злочину, класифікація жертв злочинів, суїцид, механізм суїцидальної поведінки.

Питання для письмового контролю підготовки до занять

(до 10 хвилин на початку)

1. Поняття віктимології у вузькому розумінні.

2. Віктимність, віктимізація, віктимологічні фактори, віктимологічна ситуація: поняття та сутність.

3. Підходи до класифікації жертв злочинів.

Завдання для закріплення теми

1. Жертва це:

а) система негативних соціально значимих властивостей, зв’язків і відносин, які поєднані із зовнішніми умовами та обставинами характеризують людину винну у вчинені злочину;

б) людина або певна спільність людей у будь-якій формі їхньої інтеграції, яким заподіяний злочином моральний, фізичний або матеріальний збиток;

в) біологічні або психіатричні властивості;

г) вчення в кримінології, що містить сукупність знань про жертву.

2. Віктимізація це:

а) процес перетворення в жертву злочину;

б) підвищена здатність ставати жертвою злочину;

в) сукупність обставин, пов’язаних з особистістю та поведінкою жертви;

г) процес перетворення в злочинця.

3. Віктимність це:

а) розподіл за групами, з урахуванням визначених критеріїв;

б) кількісні і якісні характеристики особи потерпілого;

в) ступінь соціальної деформації жертви злочину;

г) підвищена здатність через ті або інші обставини ставати жертвою злочину.

4. Виділяються різні види віктимності:

а) потенційна, реалізована, видова, групова та масова;

б) рухливість нервових процесів, динамічність почуттів, ступінь емоційної збудливості, характер реагування на різні прояви зовнішнього середовища;

в) реальні соціальні функції конкретної жертви;

г)за характером і змістом мотивації.

5. Суїцид це:

а) навмисне, заздалегідь обдумане, позбавлення особою себе життя;

б) процес, що характеризує співвідношення питомої ваги жертв злочинів певної статевої, вікової або соціальної групи в їхньому загальному числі до питомої ваги цієї ж групи в загальній чисельності населення;

в) сукупність необережних вбивств вчинених на певній території за певний період часу злочинів;

г) процес формування індивідуальної суїцидальної поведінки в конкретних умовах життєдіяльності.

6. Віктимологічна ситуація це:

а) сукупність конкретних життєвих обставин внаслідок якої пришвидшується процес віктимізації;

б) підвищена здатність через ті або інші обставини ставати жертвою злочину;

в) система негативних соціально значимих властивостей, зв’язків і відносин, які поєднані із зовнішніми умовами та обставинами характеризують людину винну у вчинені злочину;

г) сукупність причин формування особи з підвищеними віктимними якостями.

7. Віктимологічні фактори це:

а) сукупність причин, що формують особу з підвищеним віктимним потенціалом;

б) сукупність обставин, пов’язаних з особистістю й поводженням жертви, що формують її як таку, сприятливих її віктимізації в певних умовах зовнішнього середовища;

в) система, що формує потенційну жертву та потенційного злочинця;

г) збиток, що був заподіяний (фізичний, матеріальний, моральний) злочином.

8. Індекс віктимізації характеризує:

а) співвідношення питомої ваги жертв злочинів певної статевої, вікової або соціальної групи в їхньому загальному числі до питомої ваги цієї ж групи в загальній чисельності населення;

б) поведінку жертви до, підчас і після вчинення злочину;

в) кількісна характеристика, яка вимірюється в абсолютних величинах сумою вчинених злочинів і осіб, що їх вчинили, за певний проміжок часу на визначеній території;

г) показник поширення злочинності в регіоні, що визначається відношенням кількості злочинів (злочинців).

9. Латентна жертва це:

а) злочини, що не реєструються через неусвідомлення самим потерпілим факту вчинення злочину відносно нього;

б) злочини, що не знайшли відображення в офіційних статистичних звітах;

в) особа, яка реально постраждала від злочину, але з певних причин цей факт залишився прихованим від офіційного обліку;

г) злочини, що не реєструються тому, що вони не виявлені правоохоронними органами.

10. Суїцидологія це наука що вивчає:

а) види навмисного позбавлення себе життя;

б) заходи профілактики злочинів;

в) поведінку жертви злочину;

г) самогубство як соціальний феномен.

11. Процес перетворення особи або групи осіб на реальну жертву, а також результат такого процесу охоплюється поняттям:

а. криміногенез;

б. детермінізм;

в. віктимізація;

г. девіація.

12. Питому вагу окремих видів жертв злочинів, яким заподіяно шкоду, в загальній кількості потерпілих за певний період часу на певній території відображає:

а. структура віктимності;

б. індекс віктимізації;

в. коефіцієнт злочинності;

г. рівень віктимності.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.177.24 (0.011 с.)