За кредитно-модульною системою навчання з навчальної дисципліниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

За кредитно-модульною системою навчання з навчальної дисципліни„Маркетинг”

Укладач: асистент Самойленко О.А.

Викладачі: Петращак О.О., Раца О.Б., Гресько Д.С.

Дисципліну „Маркетинг” студенти вивчають один семестр в обсязі 144 год., в т.ч. лекції 36 годин, семінари 18 годин, ІНДЗ – 14 годин, самостійна робота студентів складає 76 години.

На лекціях студенти отримують основні теоретичні знання з дисципліни, а на семінарських заняттях поглиблено вивчають проблемні аспекти, вирішують тести. Самостійно готуючись до занять, студенти опрацьовують широке коло наукової літератури, беруть активну участь у обговоренні питань, що виносяться на семінар, виконують індивідуальні навчально-дослідні завдання.

Для успішного вивчення дисципліни „Маркетинг” з урахуванням Положення про систему оцінювання навчальних досягнень студентів у БДФА весь матеріал поділений на два модулі: модуль 1 (поточний контроль) - складає максимум 55 балів, модуль 2 (ІНДЗ) – складає максимум 5 балів. В кінці вивчення дисципліни студенти складають екзамен – максимум 40 балів. Підсумкова кількість балів – максимум 100 балів.

Модуль 1 містить два змістових модулі. Перший змістовий модуль – 14 балів максимум, другий змістовний модуль – 15 балів максимум. Форма проведення змістового модульного контролю - модульна контрольна робота (тестовий контроль або письмова робота, яка складається з 3 теоретичних та 2 практичних завдань) проводиться на останньому семінарському занятті модуля (1 академічна година).

При вивченні матеріалу можуть використовуватись наступні види робіт:

- доповіді з обов’язковим захистом;

- тестування;

- фронтальне опитування;

- термінологічні диктанти;

- письмове опитування;

- есе (короткі творчі роботи);

- огляд статистичного матеріалу чи нормативно-правової бази з окремої теми;

- складання та вирішення економічних кросвордів;

- ведення конспекту;

- цитування видатних економістів, вчених, науковців з питань, які виносяться на семінарське заняття;

- ведення словника економічних термінів.

Оцінювання теоретичних знань студентів за видами діяльності в поточному контролі визначається:

- «3-2,7 / 1,5-1,4 балів» ставиться у випадках, коли студент має систематичні та глибокі знання навчального матеріалу, вміє без помилок виконувати тестові завдання, передбачені програмою дисципліни, засвоїв основну та ознайомився з додатковою літературою, викладає матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення і висновки, наводить практичні приклади у контексті тематичного теоретичного матеріалу.

- «2,6-2,5 / 1,3 бала» ставиться, якщо студент повністю засвоїв навчальний матеріал, знає основну літературу, вміє виконувати тестові завдання, викладає матеріал у логічній послідовності, робить певні узагальнення і висновки, але не наводить практичних прикладів у контексті тематичного теоретичного матеріалу або допускається незначних помилок у формулюванні термінів, категорій, розв’язанні тестових завдань.

- «2,4-2,1 / 1,2-1,0 бала» ставиться, якщо студент повністю засвоїв навчальний матеріал, знає основну літературу, вміє виконувати тестові завдання, викладає матеріал у логічній послідовності, але не вміє робити певні узагальнення і висновки, не наводить практичних прикладів у контексті тематичного теоретичного матеріалу або допускається незначних помилок у формулюванні термінів, категорій, розв’язанні тестових завдань.

- «2-1,8 / 0,9-0,8 балів» ставиться у випадках, коли студент засвоїв матеріал не у повному обсязі, дає неповну відповідь на поставлені теоретичні запитання, допустився грубих помилок у розв’язанні тестових завдань.

- «1,7-1,6 / 0,7 балів» ставиться у випадках, коли студент засвоїв матеріал не у повному обсязі, дає неповну відповідь на поставлені теоретичні запитання, не вміє чітко узагальнити опрацьований матеріал, допустився грубих помилок у розв’язанні тестових завдань.

- «1,5-0,9 / 0,6-0,5 балів» ставиться студенту, який не засвоїв навчальний матеріал, дає неправильні відповіді на поставлені теоретичні запитання.

- «0,8-0 / 0,4-0 балів»ставиться студенту, який не засвоїв навчальний матеріал, дає неправильні відповіді на поставлені теоретичні запитання, не вміє або неправильно виконує тестові завдання.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) включає самостійну роботу студента на протязі навчального семестру з наступних видів робіт: написання статей та тез на науково-практичні конференції; навчально-пошукові роботи; виконання реферативних робіт; ведення економічного словника; підготовка біографічних даних видатних економістів; складання економічних кросвордів; організація круглих столів; підготовка відеороликів з досліджуваних питань.

 

 

Асистент ___________________ О.А. Самойленко

 

Асистент ___________________ О.О. Петращак

 

Асистент ___________________ О.Б. Раца

 

Асистент ___________________ Д.С. Гресько

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.01 с.)