Для груп ФК-21, ФК-22, ФК-23, ФК-24, ФК-25 (ФЕФ), ОА-21, ОА-22 (ОЕФ)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для груп ФК-21, ФК-22, ФК-23, ФК-24, ФК-25 (ФЕФ), ОА-21, ОА-22 (ОЕФ)8.1. Види самостійної роботи студентів, форми контролю та звітності

з дисципліни “Маркетинг”

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю та звітності
І. Підготовка до поточних аудиторних занять
1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 1.2. Виконання домашніх завдань 1.3. Підготовка до семінарських занять 1.4. Підготовка до контрольних робіт, тестування 1.1. Активна участь у різних видах аудиторних занять 1.2. Перевірка правильності виконання завдань 1.3. Активна участь в семінарських заняттях 1.4.Виконання завдання 1.5. Написання контрольної роботи, тестів
ІІ. Навчально-дослідна робота
2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою дисципліни 2.2. Написання есе за заданою проблематикою 2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації 2.4. Аналіз основних макроекономічних показників 2.5. Підготовка презентацій 2.6. Складання кросвордів   2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуально-консультативної роботи (ІКР) 2.2. Обговорення(захист) матеріалів реферату(есе) під час аудиторних занять або ІКР 2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР 2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі 2.5. Перевірка правильності виконання завдань 2.6. Демонстрація слайдів 2.7. Демонстрація кросвордів

8. Картка самостійної роботи студента з навчальної дисципліни

«Маркетинг» ІІ курс при 18 годинах семінарських

для груп ФК-21, ФК-22, ФК-23, ФК-24, ФК-25 (ФЕФ), ОА-21, ОА-22 (ОЕФ)

№ з/п Назва тем, питань на самостійне вивчення, на семінарські заняття, завдань для виконання на практичних заняттях календарний строк виконання Вид та форми самостійної роботи оформлення результатів роботи форма контролю джерела інформації кількість балів
Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція.Тема 2. Класифікація маркетингу. Тема 3. Характеристики маркетингу. (22 години) 1. Суть та характеристика еволюції концепцій маркетингу. 2. Основні поняття та суб’єкти маркетингу. 3. Розглянете сучасні теорії потреб людей та закон зростання потреб. Визначте їх значення для маркетингу. 4. Критерії (ознаки) класифікації маркетингу. 5. Назвіть види і форми маркетингу згідно існуючої класифікації та дайте їм характеристику. 6. Структура засобів маркетингу. 7. Взаємозв’язок попиту та видів маркетингу. 8. Проблеми етики маркетингу 9. Сучасні концепції маркетингу та їх особливості 10. Сучасні комплекси маркетингових засобів 11. Особливості виникнення концепцій маркетингу Семінарське заняття 1. План 1. Історія виникнення та розвиток маркетингу та сутність маркетингу 2. Визначення маркетингу та еволюція концепцій. 3. Завдання та функції маркетингу. 4. Види маркетингу. 5. Системи засобів маркетингу їх види та основні елементи. 6. Етика маркетингу, соціально-етичний маркетинг, маркетинг взаємодії. Тематика реферативних робіт: 1. Маркетинг і бізнес 2. Маркетинг та проблеми третього тисячоліття 3. Сучасний маркетинг та проблеми його застосування в Україні 4. Маркетинг у практичній діяльності фірм, організацій та суспільстві 5. Вплив процесів глобалізації на розвиток маркетингу. 6. Перспективи трансформації і вдосконалення системи засобів маркетингу. 7. Основні проблеми і перспективи розвитку маркетингу на вітчизняних підприємствах. 8. Координація діяльності відділу маркетингу іншими підрозділами 9. Нові підходи до маркетингової діяльності на споживчому ринку 10. Нові підходи до маркетингової діяльності на ринку послуг     лютий - підготовитись до семінару - написати реферат - пошук (підбір) та огляд літературних джерел за даною темою дисципліни - підготовка презентацій - скласти перелік нормативно-законодавчої інформації з дисципліни   - конспект; - реферат; - список джерел; - анотації; - слайди (диск) - виступ - доповнення - рецензування виступів - тести 10, 12, 13, 15, 21, 27, 28, 32.    
Тема 4. Маркетингові дослідження (6 годин) 1. Методи збору маркетингової інформації. 2. Методи опрацювання маркетингової інформації. 3. Суть і призначення маркетингових інформаційних систем. Семінарське заняття 2. План Суть і зміст маркетингових досліджень. Основні етапи процесу маркетингового дослідження Маркетингова інформація та методи її збору. Сутність, основні завдання, критерії і принципи сегментації ринку. Технологія процесу сегментації ринку. Оцінка ринкових можливостей фірми. Тематика реферативних робіт: 1. Стандарти маркетингових досліджень в Україні. 2. Особливості маркетингових досліджень в залежності від типу кінцевих споживачів. 3. Діяльність Європейського товариства вивчення громадської думки і маркетингу (ЕСОМАР) 4. Спеціальні маркетингові методики 5. Дослідження ринку 6. Дослідження товару 7. Дослідження споживачів 8. Дослідження фірми: вивчення її потенціалу, іміджу, персоналу 9. Конкуренція в діяльності підприємств 10. Портфоліо-аналіз лютий - підготовка до семінару - написати реферат - пошук (підбір) та огляд літературних джерел за даною темою дисципліни - підготовка презентацій - проведення маркетингового дослідження - підготовка до контрольної роботи - конспект - реферат - список джерел - анотації - слайди (диск) - дослідження та результати його - виступ - доповнення - рецензування виступів - тести - захист та презентація дослідження 10, 12, 13, 15, 21, 27, 28, 32.    
Тема 5. Маркетингова товарна політика (1,5 години) 1. Маркетингова концепція товару. 2. Маркетингова концепція конкурентоспроможності. 3. Суть товарної інноваційної політики. 4. Можливі варіанти кривих життєвого циклу продукції. 5. Критерії та методи елімінування продукції. Семінарське заняття 3. План 1. Суть та структура маркетингової товарної політики. 2. Маркетингова концепція товару. 3. Концепція життєвого циклу товару. 4. Конкурентоспроможність товару. Створення конкурентних переваг товарів та конкурентні стратегії. 5. Управління товарним асортиментом і товарною номенклатурою 6. Критерії та методи елімінування диверсифікації та диференціації продукції. Тематика реферативних робіт: 1. Привабливість продукту 2. Особливості розробки послуг і їх маркетингове управління. 3. Методи пошуку нових ідей товарів. 4. Позиціонування торгової марки 5. Правовий захист трогових марок 6. Сучасний брендинг 7. Брендсайт – новий медіа- інструмент розвитку марок 8. Корпоративний бренд-менеджмент 9. Сучасні вимоги до упаковки. березень - підготовка до семінару - написати реферат - пошук (підбір) та огляд літературних джерел за даною темою дисципліни - підготовка презентацій   - конспект - реферат - список джерел - анотації - слайди (диск)   - виступ - доповнення - рецензування виступів - тести   2,3,4,5, 611, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19  
Тема 5. Маркетингова товарна політика (1,5 години) 1. Основні ергономічні вимоги до товарів 2. Алгоритм планування нового товару 3. Маркетингові конкурентні стратегії. 4. Суть і функції маркування товару. Вимоги до засобів маркування. 5. Сервіс: види, методи, організація. Семінарське заняття 4. План 1. Сутність поняття “новий продукт” та способи планування продукції. 2. Етапи процесу розробки товарів. 3. Прийняття рішень щодо специфічних особливостей майбутніх товарів. 4. Маркетингові стратегії на етапах життєвого циклу товару. 5. Товарні марки та упаковка. Тематика реферативних робіт: 1. Інновації – основний аспект маркетингу 2. Інноваційна політика в сфері послуг 3. Методи генерації ідей нових товарів 4. Чотири типи задоволення від торгової арки 5. Вибір назви торгової марки Модульна контрольна робота №1 березень   - підготовка до семінару - написати реферат - пошук (підбір) та огляд літературних джерел за даною темою дисципліни - підготовка презен-тацій - створити прототип власного товару     - конспект - реферат - список джерел - анотації - слайди (диск) - схема створення товару     - виступ - доповнення - рецензуван ня виступів - тести - захист роботи   12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 32.    
Тема 6. Маркетингова цінова політика (7 годин) 1. Суть маркетингової цінової політики. 2. Роль маркетингової цінової політики на різних типах ринків. 3. Особливості встановлення ціни на новий товар 4. Основні фактори ціноутворення 5. Вибір методу ціноутворення. 6. Методи прямого ціноутворення: методика розрахунку, переваги і недоліки. 7. Методи непрямого ціноутворення Семінарське заняття 5. План Суть та роль маркетингової цінової політики. Фактори ціноутворення. Основні методи маркетингового ціноутворення. Алгоритм маркетингового розрахунку цін і характеристика його основних етапів. 5. Стратегії встановлення цін на нові товари. 6. Стратегії ціноутворення в рамках товарної номенклатури. 7. Стратегії корректування цін Тематика реферативних робіт: Тема 6. Маркетингова цінова політика 1. Маркетинг, орієнтований на вартість 2. Особливості цінової еластичності попиту. 3. Маркетингова політика ціноутворення 4. Тактика ціноутворення 5. Особливості державної політики регулювання цін в Україні. 6. Практика використання маркетингової політики знижок. 7. Сфери застосування тендерного ціноутворення в Україні. 8. Психологічне сприйняття цін 9. Економічна оцінка цінової діяльності фірми 10. Сучасне спрямування теорії ціноутворення та її особливості в умовах вітчизняного ринку 11.Вибір методу ціноутворення 12.Державне регулювання процесів ціноутворення 13.Ціноутворення в рамках товарної номенклатури 14.Біржове ціноутворення 15.Застосування методі непрямого ціноутворення березень     - підготовка до семінару - написати реферат - пошук (підбір) та огляд літературних джерел за даною темою дисципліни - підготовка презен-тацій - створити прототип цінової політики дійсної за певних умов   - конспект - реферат - список джерел - анотації - слайди (диск) - обґрунтування цінової кампанії   - виступ - доповнення - рецензуван ня виступів - тести - захист роботи     12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 32.      
Тема 7.Маркетингова політика продажу (7 годин) 1. Підходи до вибору оптимального каналу розподілу 2. Внутрішня структура каналів розподілу. 3. Поясніть суть критеріїв ефективності каналів розподілу. 4. Проаналізуйте динаміку зміни вартості прямих і опосередкованих каналів розподілу залежно від відстані транспортування (від кількості споживачів). 5. Основні вимоги до каналів розподілу 6. Фази процесу аудиту діяльності суб’єктів каналу розподілу. 7. Види можливих конфліктів в каналах розподілу та методи їх ліквідації. 8. Роль і основні функції оптової та роздрібної торгівлі. Семінарське заняття 6. План 1. Сутність, завдання та функції маркетингової політики розподілу. 2. Внутрішня структура та принципи функціонування каналів розподілу. 3. Канали розподілу в оптовій та роздрібній торгівлі. 4. Управління каналами розподілу. 5. Товаропросування та управління логістикою. 6. Посередницька діяльність в каналах розподілу. Тематика реферативних робіт: Тема 7.Маркетингова політика продажу 1. Методологічні підходи до вибору оптимального каналу розподілу. 2. Стратегії комунікації в каналі розподілу. 3. Практика побудови альтернативних каналів розподілу підприємствами однієї галузі. 4. Оптова торгівля в системі маркетингу 5. Роздрібна торгівля в системі маркетингу 6. Вітчизняна практика функціонування вертикальних маркетингових систем. 7. Проблеми і принципи створення та використання логістичних систем розподілу. квітень     - підготовка до семінару - написати реферат - пошук (підбір) та огляд літературних джерел за даною темою дисципліни - підготовка презен-тацій - створити схему логістичної діяльності підприємства   - конспект - реферат - список джерел - анотації - слайди (диск) - схема логістичної діяльності   - виступ - доповнення - рецензуван ня виступів - тести - захист роботи     12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 32.      
Тема 8.Маркетингова політика просування (1,5 годин) 1. Переваги і недоліки окремих засобів впливу маркетингових комунікацій. 2. Правовий захист споживачів. 3. Еволюція маркетингових комунікацій. Семінарське заняття 7. План 1. Сутність та основні елементи маркетингової політики комунікацій. 2. Етапи розробки еффективної системи маркетингових комунікацій. 3. Реклама в маркетинговій політиці комунікацій. Тематика реферативних робіт:
  1. Комунікації в системі маркетингу.
  2. Практика використання інтегрованих маркетингових комунікацій.
  3. Практика формування і використання брендів.
  4. Упаковка як засіб комунікації.
квітень   - підготовка до семінару - написати реферат - пошук (підбір) та огляд літературних джерел за даною темою дисципліни - підготовка презен-тацій     - конспект - реферат - список джерел - анотації - слайди (диск)     - виступ - доповнення - рецензуван ня виступів - тести     12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 32.      
Тема 8.Маркетингова політика просування (1,5 години) 1. Оцінка ефективності реклами. 2. Основні відмінності між рекламою та пропагандою. 3. Стимулювання збуту: суть заходів, напрямки, основні засоби, технологія проведення. 4. Персональний продаж: сутність, типи та процес. 5. Спонсорство в маркетинговій політиці комунікацій. Семінарське заняття 8. План 1. Стимулювання збуту в маркетинговій політиці комунікацій. 2. Зв’язки з громадскістю в маркетинговій політиці комунікацій. 3. Спонсорство в маркетинговій політиці комунікацій. 4. Персональний продаж: сутність, типи та процес. Тематика реферативних робіт: 1. Технології формування рекламних звернень. 2. Обмеження в рекламній діяльності. 3. Реклама в місцях продажу. 4. Реклама і мультимедіатехнології 5. Рекламні кампанії 6. Організація роботи рекламного відділу квітень     - підготовка до семінару - написати реферат - пошук (підбір) та огляд літературних джерел за даною темою дисципліни - підготовка презен-тацій   - конспект - реферат - список джерел - анотації - слайди (диск)     - виступ - доповнення - рецензуван ня виступів - тести     12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 32.      
Тема 9.Організація маркетингу. Тема 10. Контроль маркетингу. Тема 11. План маркетингу підприємства (28 годин) 1. Типи маркетингових організаційних структур. 2. Переваги і недоліки інтегрованих маркетингових структур. 3. Системи контролю маркетингової діяльності фірми. 4. Методика аналізу маркетингової діяльності. 5. Підходи до формування маркетингових планів 6. Зародження маркетингового менеджменту 7. Проблеми використання інструментів маркетингового аудиту. 8. Особливості етапів маркетингового контролю 9. Управління прибутковістю маркетингу 10. Методи відбору маркетингових проектів 11. Проблеми сучасного маркетингу 12. Особливості застосування організаційних структур 13. Проблеми організації маркетингових служб підприємства Семінарське заняття 9. План 1. Сутність, завдання та функції маркетингового менеджменту. 2. Етапи управління маркетинговою діяльністю. 3. Суть та система маркетингового планування. 4. Принципи та способи ефективної організації маркетингу на підприємстві. 5. Маркетингові організаційні структури. 6. Стратегічне тактичне і оперативне планування маркетингу. 7. Контроль та аналіз маркетингової діяльності. Тематика реферативних робіт: 1.Динаміка зміни ролі маркетингу в господарській діяльності підприємства. 2.Організація маркетингової діяльності на підприємстві. 3. Маркетинговий аудит Модульна контрольна робота №2 травень     - підготовка до семінару - написати реферат - пошук (підбір) та огляд літературних джерел за даною темою дисципліни - підготовка презен-тацій - створити прототип організаційного відділу підприємства   - конспект - реферат - список джерел - анотації - слайди (диск) - схема відділу     - виступ - доповнення - рецензуван ня виступів - тести - захист роботи   12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 32.    

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.011 с.)