ТОП 10:

Мала група та її границі (межі). Функції групиГрупа – це більш-менш стійке об'єднання людей на підставі якої-небудь ознаки.

Малі групи -це невелика по складу спільність, члени якої об'єднані єдиною метою своєї діяльності й перебувають у безпосередньому особистому контакті (спілкуванні). Мала група завжди є контактною. Малі групи бувають:

По безпосередності взаємодії:

Формальні (офіційні) групи - це групи, які мають офіційно задану ззовні структуру. Формальна група функціонує відповідно до заздалегідь установленими цілями, положеннями, інструкціями, уставами.

Неформальні (неофіційні) групи - це групи, які утворяться спонтанно, на основі особистісних переваг, не мають юридичної фіксації.

По розмірі:

Мікрогрупи (2-3 чоловік) – родина, друзі.

Мала група (4-100 чоловік) – група друзів, трудовий колектив.

По значимості:

Референтні групи – групи, з думкою якої людина згодна, на правила й норми орієнтована (родина, компанія друзів, може бути сам по собі).

Нереферентні – це групи, до яких людина ставиться байдуже (клас для школяра).

Антиреферентні (групи членства) –це групи, психологію поведінки яких людина активно відхиляє.

За рівнем розвитку:

Дифузійні групи - це групи випадкові, у яких люди об'єднані лише спільними емоціями і переживаннями (у громадському транспорті, у кінотеатрі). Характерно поверхнева взаємодія.

Асоціативні – це групи, у яких немає спільної діяльності, але є спільні норми й цінності, що виявляються в спілкуванні (Позитивні – просоціальні, асоціальні – цінності й норми протистоять просоціальним.).

Корпорація – це організована група, що характеризується замкнутістю, максимальною централізацією й наявністю авторитарного керівника. Характерна наявність спільної діяльності.

Колектив - це вища форма об'єднання людей, що створює найбільш сприятливі умови для спільної діяльності. Характерними ознаками колективу є:

а) діяльність, спрямована на спільний для всіх людей об'єкт, у процесі якої вони пов'язані за місцем роботи, часом й мають спільні знаряддя виробництва, виробничі приміщення й т.д.

б) колектив - це організоване об'єднання людей, що має чітку, закріплену структуру, спільну волю, виразником якої виступають довірені особи (керівники);

в) всім членам колективу властиві спільні ідеї й думки, єдині моральні й етичні нормативи, близькі взаємини.

Мала група об'єднана єдністю духовного життя й психології, що має свої власні особливості, які не є простою сумою проявів індивідуально-психологічних рис людей, її складових, і які функціонують у вигляді взаємин, групових прагнень, групової думки, настроїв і традицій.

взаємини (синонім: міжособистісні відносини) – це суб'єктивні зв'язки, що виникають у результаті взаємодії людей і супроводжуються різними емоційними переживаннями індивідів що беруть участь у них. Взаємини обумовлюють стимули спільної діяльності й поведінки людей, механізми формування й саморозвитку малої групи. Взаємини в малій групі бувають різних видів.

Суспільно-політичні взаємини - це такі взаємини, що виникають і функціонують у процесі підготовки й проведення суспільних й інших заходів у групі.

Службові взаємини - це взаємини, що складаються в процесі спільної професійної діяльності членів малої групи при вирішенні різного роду завдань, досягнень важливих для її членів цілей.

Позаслужбові взаємини - складаються між членами малої групи поза їх службової (професійної) діяльності: у часи дозвілля, у процесі спільного відпочинку й т.д.

Взаємини в малій групі повинні відповідати вимогам певних принципів.

Принцип поваги й субординаціїприпускає створення таких взаємин у малій групі, які відповідають: нормам суспільної моралі й моральності, традиціям, установленим в інтересах спілкування й взаємодії людей; передбачають облік індивідуально й соціально-психологічних особливостей всіх її членів, уважне ставлення до їхніх інтересів, схильностей і запитів. Цей же принцип вимагає субординації у виконанні всіма членами групи особистого достоїнства, професійного й соціального статусу кожної людини.

Принцип згуртованостічленівгрупи припускає формування у всіх її членів взаємодопомоги, підтримки, взаємодії й взаєморозуміння. Члени малої групи зобов'язані високо цінувати й дорожити належністю до неї, допомагати й підтримувати один одного, утримувати своїх товаришів від поганих учинків.

Принцип гуманізмуприпускаєчуйність, справедливість і людяність у взаєминах в малій групі, які повинні характеризуватися довірою, щирістю, доступністю.

Класифікація груп

Група— це спільність людей, виділювана на основі певної ознаки. Поняття «група» й «колектив» перебувають у певному співвідношенні. Усякий колектив - група, але не всяка група - колектив. Л. И. Уманський і його співробітники в рамках параметричної концепції колективу виділяли наступні етапи розвитку групи:

номінальна група,

група-асоціація,

група-кооперація,

група-автономія,

колектив.

Головним критерієм виділення етапів був ступінь позитивного впливу групи на особистість. Антиподами розвитку колективу (у змісті впливу на особистість) є група-корпорація й антиколектив.

Номінальна група. Це початковий етап розвитку шкільного класу, коли основні параметри не мають яскравого вираження. Цілі, завдання, а також режими роботи визначає класний керівник.

Група-асоціація.На цьому рівні розвитку відбувається об'єднання цілей і завдань, починають складатися певні взаємини, але діяльність кожного носить індивідуальний характер. Всі параметри колективу розвинені слабко.

Група-коопераціяхарактеризується організованістю, високою ефективністю спільної діяльності, гарним рівнем підготовленості. Міжособистісні відносини в такій групі носять, як правило, товариський характер. Однак психологічні зв'язки між членами групи недостатньо виражені.

Група-автономіяхарактеризується досить високим рівнем внутрішньої єдності по всіх параметрах. Члени групи чітко усвідомлюють свою належність до неї. При правильному вихованні група переходить на якісно новий етап - колектив, при надмірній автономізації перетворюється в групу-корпорацію.

Колектив— це високоорганізована соціально зріла група. Вона відрізняється високим рівнем розвитку основних параметрів. У такій групі добре розвинені всі види психологічних зв'язків - інтелектуальні, емоційні й вольові. Це активна група людей, здатна до творчого виконання суспільно значимої діяльності й до самовдосконалення. У групах цього рівня розвитку чітко проявляється ініціативність у справах і самостійність у здійсненні планування, організації й контролю спільної діяльності. Колектив підтримує тісні зв'язки з іншими групами. Відмінність колективу від дифузійної групи складається в якісній своєрідності міжособистісних відносин і взаємодії, а також у рівні розвитку основних параметрів групи.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.191 (0.005 с.)