ТОП 10:

Між роботодавцем і трудовим колективомКОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

Між роботодавцем і трудовим колективом

Комунального підприємства Миколаївської міської ради «Капітальне будівництво міста Миколаєва»

На 2016 - 2018 роки

Схвалено на зборах

трудового колективу

“_______” ___________ 2016 р

Протокол № _______

 

 

НАПИС

Про повідомну реєстрацію колективного договору

 

 

Зареєстровано: Управлінням праці департаменту праці та

Соціального захисту населення Миколаївської

Міської ради

Реєстраційний номер_________від ___ ____________ 20__ року

 

Рекомендації реєструючого органу_________________________

(вихідний номер і дата надсилання листа)

 

 

Заступник директора

Департаменту – начальник

Управління праці О.В. Ніколаєва

 

М.П.

 

Миколаїв -2016

 

Зміст колективного договору

 

Розділ І. Загальні положення..................................................................................4

 

Розділ ІІ. Виробничо-господарська діяльність і

забезпеченняпродуктивноїзайнятості …………………………………………….5

 

Розділ ІІІ. Робочий час, режими праці та відпочинку...........................................10

 

Розділ ІV. Оплата та нормування праці..................................................................13

 

Розділ V. Охорона праці......................................................................................... 19

 

Розділ VI. Гендерна рівність на підприємстві……………………………………21

 

Розділ VІІ. Соціальні гарантії та пільги, соціально-побутове,

медичне, культурне обслуговування, організація відпочинку…………………..23

 

Розділ VІІІ. Гарантії діяльності трудового колективу…….................................25

 

Розділ ІХ. Заключні положення……………………………...................................26

 

Перелік додатків до колективного договору........................................... .........28

 

 

 

Нормування праці

Роботодавець зобов’язується:

4.16. Проаналізувати чинні норми і нормативи праці. Запровадження, зміну та перегляд норм праці (виробітку) проводити за погодженням з профкомом, не пізніше яз за 2 місяці попередивши працівників про причини таких змін та строки (ст. 85, 86 Кодексу законів про працю України).

Перегляд норм праці здійснюється тільки у зв'язку із зміною умов, на які вони були розраховані (атестація і раціоналізація робочих місць, впровадження нової техніки, технології і організаційно-технічних заходів, що забезпечують зростання продуктивності праці) (ст. 85 Кодексу законів про працю України).

4.17. Установити знижені норми виробітку для:

- інвалідів – на 20%;

- вагітних жінок – на 20%;

- молодих робітників, прийнятих на роботу після закінчення загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, строкової військової служби, а також для тих, хто пройшов навчання безпосередньо па виробництві: у перші 3 місяці роботи – на ___ %; наступні 3 місяці – на ___ %.

(ст. 178, 193 Кодексу законів про працю України).

4.18. Застосовувати знижені на ___% норми:

- на період ___ місяців при освоєнні нових виробничих потужностей, нової техніки, технології, нових видів продукції;

- на період ___ місяців при невідповідності фактичних організаційно-технічних умов виробництва запроектованим у нормах і нормативах.

4.19. При освоєнні нових норм праці частину економії фонду оплати праці, одержаної в результаті зниження трудомісткості продукції, але не менше ___%, використовувати для додаткової оплати праці працівників на період освоєння ними нових норм (3-6 місяців).

4.20. Працівникам-ініціаторам зниження норм виробітку виплачувати одноразову винагороду (премію) у розмірі ___ грн.

4.21. Встановлювати разові норми часу та норми обслуговування при аварійних, випадкових та інших роботах, не передбачених технологією або планом.

Розділ V. Охорона праці

Роботодавець зобов'язується:

Роботодавець визнає, що реалізація конституційного права працівника на охорону його життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, а також на безпечні та здорові умови праці входить в її обов’язки і вона несе відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Роботодавець здійснює свої повноваження у питаннях охорони праці повністю у відповідності до Закону України «Про охорону праці», КЗпП України, нормативно-правових актів та даного Колективного договору.

Роботодавець несе матеріальну відповідальність за заподіяння шкоди робітникові каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, що пов’язані з виконанням ним трудових обов’язків, а також за моральну шкоду, яку заподіяно потерпілому у разі фізичного чи психічного впливу небезпечних та шкідливих умов праці.

Роботодавець не несе матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду працівникові, якщо шкода заподіяна не з її провини і умови праці не є причиною моральної шкоди.

Забезпечення безпечних умов праці є обов'язком роботодавця.

Працівники мають право відмовитися від дорученої роботи, при якій створюється ситуація, небезпечна для їхнього життя і здоров'я, якщо такі умови прямо не передбачені трудовими договорами (контрактами), а також для життя і здоров'я інших людей і навколишнього середовища.

Працівник зобов'язаний:

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці;

- додержувати зобов'язань щодо охорони праці;

- співпрацювати з роботодавцем у справі організації безпечних та нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

- виконувати інші вимоги з питань охорони праці.

Працівники зобов'язані знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці.

Працівники зобов'язуються використовувати надані їм у користування (розпорядження) транспортні засоби, техніку й інше майно власника тільки в службових цілях.

Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань. У цьому випадку працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі тримісячного заробітку (ст.6 Закону України „Про охорону праці”).

 

Роботодавець зобовязаний:

5.6. Забезпечувати створення в кожному підрозділі і на робочому місці умов праці згідно вимог нормативно-правових актів, а також забезпечує додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці (ст.13 Закону України „Про охорону праці”).

5.10. Здійснювати фінансування заходів з охорони праці для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік.

5.14. Організовувати проведення розслідувань та обліку нещасних випадків відповідно до вимог положень про розслідування (ст.22 Закону України „Про охорону праці”).

 

5.15. Інформувати працівників про стан охорони праці, причини аварій, нещасних випадків і професійних захворювань та про заходи, яких вжито для їх усунення, а також про виконання вимог нормативних актів щодо безпеки праці (ст.23 Закону України „Про охорону праці”).

Представник трудового колективу зобов'язується:

5.17. Здійснювати громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов .

 

Працівникі зобов'язуються:

5.18. Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання робіт. Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, користуватися засобами колективного і індивідуального захисту (ст.14 Закону України „Про охорону праці”).

ІХ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Сторони зобов'язуються:

9.1. Визначити осіб, відповідальних за виконання положень колективного договору, та встановити термін виконання конкретних зобов'язань (додаток 24, 25).

9.2. Періодично (щомісяця, щоквартально) розглядати хід виконання колективного договору на спільному засіданні трудового колективу і сторони Роботодавця.

9.3. Двічі на рік (липень, січень) спільно аналізувати стан виконання колективного договору та заслуховувати звіти Сторін про реалізацію взятих зобов'язань на загальних зборах (конференції) трудового колективу. Зі звітом виступають особи, що підписали договір.

9.4. У разі несвоєчасного виконання зобов'язань колективного договору аналізувати причини та терміново вживати заходів щодо забезпечення їх реалізації.

Осіб, винних у невиконанні положень колективного договору, притягувати до відповідальності згідно з чинним законодавством і цим Договором.

9.5. У зв’язку зі змінами чинного законодавства з питань, що є предметом колективно-договірного регулювання, а також у разі невиконання положень колективного договору з об'єктивних причин (погіршення фінансового стану через економічні труднощі, інші об'єктивні причини) своєчасно вносити до Договору відповідні зміни і доповнення.

Зміни та доповнення до цього Договору вносяться лише за взаємною згодою Сторін. Зацікавлена Сторона письмово інформує іншу Сторону про початок проведення переговорів і направляє свої пропозиції щодо внесення змін і доповнень до цього Договору. Ці пропозиції мають бути розглянуті протягом ___ днів з дня їх отримання іншою Стороною. Зміни і доповнення приймаються на зборах (конференції) трудового колективу та набирають чинності з дня підписання, або у визначений у них термін.

 

 

Колективний договір підписали:

 

Від роботодавця: Від трудового колективу

 

Директор ____________ Уповноважений ___________

М.П. М.П.

Дата __________ Дата ____________

 


 

До колективного договору

(кожний додаток затверджується та погоджуються)

 

Додаток № 1

Правила

внутрішнього трудового розпорядку

 

на 20_ рік

(назва підприємства)

 

(встановити термін “робочий час”, що включає час, починаючи з моменту приходу працівника на підприємство до його виходу, який враховується при обліку нещасних випадків на виробництві). Порядок затвердження згідно вимог ст. 142 КЗпП України- затверджує трудовий коллектив (протокол зборів).

 

 

Додаток № 2

 

Перелік

посад працівників з ненормованим робочим днем,

які мають право на додаткову відпустку

 

№№ п.п. Назва посади Тривалість додаткової відпустки в днях

 

Додаток № 3

 

Перелік

професій і посад працівників, які мають право на щорічну додаткову відпустку

з роботу із шкідливими і важкими умовами праці

 

№№ п.п.   Цех, дільниця, відділ   Назва професій і посад Тривалість додаткової відпустки в днях  

 

 

Додаток № 4

 

Перелік

професій і посад працівників, які мають право на щорічну додаткову відпустку

за особливий характер праці

 

№№ п.п.   Цех, дільниця, відділ   Назва професій і посад Тривалість додаткової відпустки в днях  

 

Додаток № 5

 

Тарифні ставки робітників (коефіцієнти)

 

№№ п.п.   Назви виробництв та робіт, професій робітників   Розряд  
                   

 

 

Додаток № 6

 

Схеми

посадових окладів керівників, спеціалістів і службовців

 

№№ п.п.     Назва посад   Посадовий оклад (грн.) (мінімальний – максимальний), або мінімальні коефіцієнти

 

 

Додаток № 7

 

Місячні оклади робітників

 

№№ п.п. Назва професій робітників   Оклад (грн.)  

 

Для бюджетников (освіта, медицина та спорт) вместо додатків 5,6, 7 – штатний розклад.

 

Додаток 8

Розміри

місячних ставок (окладів) працівників, які виконують

роботи (надають послуги), не властиві основній

діяльності галузі

 

№ п.п. Назва професії (посади) Ставка (оклад) грн. (мінімальний – максимальний), або мінімальні міжпосадові коефіцієнти

(для працівників підприємств, виробництв, цехів, дільниць та інших підрозділів, які виконують роботи (надають послуги), не властиві основній діяльності галузі, умови оплати праці встановлюються в колективному договорі з дотриманням гарантій, визначених угодами тих галузей, до яких ці підрозділи належать за характером виробництва).

 

Додаток 9

 

Розміри

місячних ставок (окладів) працівників загальних

(наскрізних) професій і посад

№ п.п. Назва професії (посади) Ставка (оклад) грн. (мінімальний – максимальний), або мінімальні міжпосадові коефіцієнти

Додаток 10

 

 

Положення

про присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам

та переведення їх на роботу більш високої кваліфікації

 

(дане положення має визначати порядок проходження перекваліфікації, підвищення кваліфікації робітників, присвоєння їм більш високих розрядів та переведення на роботу більш високої кваліфікації).

 

 

Додаток 11

 

Доплати

за роботу у важких і шкідливих та особливо важких

і особливо шкідливих умовах праці

 

№ п.п Назва виробництв, робіт Сума балів за результатами атестації робочих місць Розмір доплат у % до тарифної ставки (окладу)

 

 

Додаток 12

 

Доплати за інтенсивність праці робітникам,

зайнятим на конвеєрних, поточних чи автоматичних лініях

 

№ п.п. Назва та номер конвеєрних, поточних чи автоматичних ліній Ступінь інтенсивності Розмір доплати

 

 

Додаток № 13

 

ПЕРЕЛІК

Видів та мінімальних розмірів доплат і надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників об'єднань, підприємств і організацій, що мають міжгалузевий характер, для встановлення у галузевих, регіональних угодах та колективних договорах

 

 

Найменування доплат і надбавок Розміри доплат і надбавок
За суміщення професій (посад) доплати одному працівнику не обмежуються максимальними розмірами і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами суміщуваних посад працівників  
За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт доплати одному працівнику не обмежуються максимальними розмірами і визначаються наявністю економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови дотримання нормативної чисельності працівників
За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника до 100 відсотків тарифної ставки (окладу, посадового окладу) відсутнього працівника    
За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці за роботу у важких і шкідливих умовах праці - 4, 8 та 12 відсотків; за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці - від 16, 20 та 24 відсотків тарифної ставки (окладу)  
За інтенсивність праці до 12 відсотків тарифної ставки (окладу)
На період освоєння нових норм трудових затрат підвищення відрядних розцінок до 20 відсотків; підвищення тарифних ставок до 10 відсотків
За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи) доплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді (до 10, понад 10, понад 25 осіб). Конкретний розмір доплат визначається галузевими (регіональними) угодами залежно від розміру ставки розряду, присвоєного бригадиру. Ланковим (якщо чисельність ланки перевищує 5 осіб) встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків відповідної доплати бригадиру
Надбавки:  
  За високу професійну майстерність Диференційовані надбавки до тарифних ставок (окладів) робітників: ІІІ розряду – 12 відсотків; ІV розряду – 16 відсотків; V розряду – 20 відсотків; VI і вищих розрядів – 24 відсотки тарифної ставки (окладу)  
За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів, машиністам локомотивів та моторвагонного рухомого складу   водіям (машиністам) 2-го класу – 10 відсотків, 1-го класу – 25 відсотків встановленої тарифної ставки за відпрацьований водієм (машиністам) час
  За високі досягнення у праці   до 50 відсотків посадового окладу
За виконання особливо важливої роботи на певний термін   до 50 відсотків посадового окладу
Доплати:  
  за роботу у вечірній час – з 18 до 22 години (при багатозмінному режимі роботи)   20 відсотків годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час
  за роботу в нічній час з 22.00 .год до 06.00.год   35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час  

 

Додаток № 14

 

Положення

про преміювання бригад основного виробництва

 

(до колдоговору мають бути додані всі діючі на підприємстві положення про преміювання (поточне преміювання, як колективне, так і індивідуальне, спеціальні види преміювання).

 

Додаток 15

 

Положення

про виплату винагороди за підсумками роботи за рік

 

(у положенні повинно бути визначено, хто має право на отримання такої винагороди, критерії, відповідно до яких визначається розмір цієї винагороди, та розміри виплат. Можливі випадки збільшення винагороди за особистий вклад у досягнення вагомих кінцевих результатів роботи підприємства, а також конкретні види виробничих упущень, за які може бути зменшено розмір винагороди).

 

Додаток 16

 

Положення

про виплату винагороди за вислугу років

 

(положенням передбачається порядок виплати винагороди за вислугу років, порядок нарахування, порядок встановлення безперервного стажу роботи, що дає право на отримання винагороди, розмір винагороди за вислугу років та ін.).

 

Додаток 17

 

Графік

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між роботодавцем і трудовим колективомПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.028 с.)