ТОП 10:

VIІІ. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУТрудовий колектив надає Профкому повноваження представляти свої інтереси у взаєминах із Роботодавцем.

 

10.1 Підприємство гарантує волю організації і діяльності трудового колективу (інших органів та осіб, які представляють трудовий колектив), проведення в неробочий час загальних зборів трудового колективу.

10.2 Власник або уповноважений ним орган сприяє створенню належних умов для діяльності представницьких органів, що діють на підприємстві.

10.3 Власник або уповноважений ним орган зобов'язується в тижневий строк надавати на запити трудового колективу (інших органів та осіб, які представляють трудовий колектив) інформацію щодо умов та оплати праці працівників, соціально-економічного розвитку підприємства, установи, організації та виконання колективних договорів.

 

ІХ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Сторони зобов'язуються:

9.1. Визначити осіб, відповідальних за виконання положень колективного договору, та встановити термін виконання конкретних зобов'язань (додаток 24, 25).

9.2. Періодично (щомісяця, щоквартально) розглядати хід виконання колективного договору на спільному засіданні трудового колективу і сторони Роботодавця.

9.3. Двічі на рік (липень, січень) спільно аналізувати стан виконання колективного договору та заслуховувати звіти Сторін про реалізацію взятих зобов'язань на загальних зборах (конференції) трудового колективу. Зі звітом виступають особи, що підписали договір.

9.4. У разі несвоєчасного виконання зобов'язань колективного договору аналізувати причини та терміново вживати заходів щодо забезпечення їх реалізації.

Осіб, винних у невиконанні положень колективного договору, притягувати до відповідальності згідно з чинним законодавством і цим Договором.

9.5. У зв’язку зі змінами чинного законодавства з питань, що є предметом колективно-договірного регулювання, а також у разі невиконання положень колективного договору з об'єктивних причин (погіршення фінансового стану через економічні труднощі, інші об'єктивні причини) своєчасно вносити до Договору відповідні зміни і доповнення.

Зміни та доповнення до цього Договору вносяться лише за взаємною згодою Сторін. Зацікавлена Сторона письмово інформує іншу Сторону про початок проведення переговорів і направляє свої пропозиції щодо внесення змін і доповнень до цього Договору. Ці пропозиції мають бути розглянуті протягом ___ днів з дня їх отримання іншою Стороною. Зміни і доповнення приймаються на зборах (конференції) трудового колективу та набирають чинності з дня підписання, або у визначений у них термін.

 

 

Колективний договір підписали:

 

Від роботодавця: Від трудового колективу

 

Директор ____________ Уповноважений ___________

М.П. М.П.

Дата __________ Дата ____________

 


 

Орієнтовний перелік та зразки додатків

До колективного договору

(кожний додаток затверджується та погоджуються)

 

Додаток № 1

Правила

внутрішнього трудового розпорядку

 

на 20_ рік

(назва підприємства)

 

(встановити термін “робочий час”, що включає час, починаючи з моменту приходу працівника на підприємство до його виходу, який враховується при обліку нещасних випадків на виробництві). Порядок затвердження згідно вимог ст. 142 КЗпП України- затверджує трудовий коллектив (протокол зборів).

 

 

Додаток № 2

 

Перелік

посад працівників з ненормованим робочим днем,

які мають право на додаткову відпустку

 

№№ п.п. Назва посади Тривалість додаткової відпустки в днях

 

Додаток № 3

 

Перелік

професій і посад працівників, які мають право на щорічну додаткову відпустку

з роботу із шкідливими і важкими умовами праці

 

№№ п.п.   Цех, дільниця, відділ   Назва професій і посад Тривалість додаткової відпустки в днях  

 

 

Додаток № 4

 

Перелік

професій і посад працівників, які мають право на щорічну додаткову відпустку

за особливий характер праці

 

№№ п.п.   Цех, дільниця, відділ   Назва професій і посад Тривалість додаткової відпустки в днях  

 

Додаток № 5

 

Тарифні ставки робітників (коефіцієнти)

 

№№ п.п.   Назви виробництв та робіт, професій робітників   Розряд  
                   

 

 

Додаток № 6

 

Схеми

посадових окладів керівників, спеціалістів і службовців

 

№№ п.п.     Назва посад   Посадовий оклад (грн.) (мінімальний – максимальний), або мінімальні коефіцієнти

 

 

Додаток № 7

 

Місячні оклади робітників

 

№№ п.п. Назва професій робітників   Оклад (грн.)  

 

Для бюджетников (освіта, медицина та спорт) вместо додатків 5,6, 7 – штатний розклад.

 

Додаток 8

Розміри

місячних ставок (окладів) працівників, які виконують

роботи (надають послуги), не властиві основній

діяльності галузі

 

№ п.п. Назва професії (посади) Ставка (оклад) грн. (мінімальний – максимальний), або мінімальні міжпосадові коефіцієнти

(для працівників підприємств, виробництв, цехів, дільниць та інших підрозділів, які виконують роботи (надають послуги), не властиві основній діяльності галузі, умови оплати праці встановлюються в колективному договорі з дотриманням гарантій, визначених угодами тих галузей, до яких ці підрозділи належать за характером виробництва).

 

Додаток 9

 

Розміри

місячних ставок (окладів) працівників загальних

(наскрізних) професій і посад

№ п.п. Назва професії (посади) Ставка (оклад) грн. (мінімальний – максимальний), або мінімальні міжпосадові коефіцієнти

Додаток 10

 

 

Положення

про присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам

та переведення їх на роботу більш високої кваліфікації

 

(дане положення має визначати порядок проходження перекваліфікації, підвищення кваліфікації робітників, присвоєння їм більш високих розрядів та переведення на роботу більш високої кваліфікації).

 

 

Додаток 11

 

Доплати

за роботу у важких і шкідливих та особливо важких

і особливо шкідливих умовах праці

 

№ п.п Назва виробництв, робіт Сума балів за результатами атестації робочих місць Розмір доплат у % до тарифної ставки (окладу)

 

 

Додаток 12

 

Доплати за інтенсивність праці робітникам,

зайнятим на конвеєрних, поточних чи автоматичних лініях

 

№ п.п. Назва та номер конвеєрних, поточних чи автоматичних ліній Ступінь інтенсивності Розмір доплати

 

 

Додаток № 13

 

ПЕРЕЛІК

Видів та мінімальних розмірів доплат і надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників об'єднань, підприємств і організацій, що мають міжгалузевий характер, для встановлення у галузевих, регіональних угодах та колективних договорах

 

 

Найменування доплат і надбавок Розміри доплат і надбавок
За суміщення професій (посад) доплати одному працівнику не обмежуються максимальними розмірами і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами суміщуваних посад працівників  
За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт доплати одному працівнику не обмежуються максимальними розмірами і визначаються наявністю економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови дотримання нормативної чисельності працівників
За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника до 100 відсотків тарифної ставки (окладу, посадового окладу) відсутнього працівника    
За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці за роботу у важких і шкідливих умовах праці - 4, 8 та 12 відсотків; за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці - від 16, 20 та 24 відсотків тарифної ставки (окладу)  
За інтенсивність праці до 12 відсотків тарифної ставки (окладу)
На період освоєння нових норм трудових затрат підвищення відрядних розцінок до 20 відсотків; підвищення тарифних ставок до 10 відсотків
За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи) доплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді (до 10, понад 10, понад 25 осіб). Конкретний розмір доплат визначається галузевими (регіональними) угодами залежно від розміру ставки розряду, присвоєного бригадиру. Ланковим (якщо чисельність ланки перевищує 5 осіб) встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків відповідної доплати бригадиру
Надбавки:  
  За високу професійну майстерність Диференційовані надбавки до тарифних ставок (окладів) робітників: ІІІ розряду – 12 відсотків; ІV розряду – 16 відсотків; V розряду – 20 відсотків; VI і вищих розрядів – 24 відсотки тарифної ставки (окладу)  
За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів, машиністам локомотивів та моторвагонного рухомого складу   водіям (машиністам) 2-го класу – 10 відсотків, 1-го класу – 25 відсотків встановленої тарифної ставки за відпрацьований водієм (машиністам) час
  За високі досягнення у праці   до 50 відсотків посадового окладу
За виконання особливо важливої роботи на певний термін   до 50 відсотків посадового окладу
Доплати:  
  за роботу у вечірній час – з 18 до 22 години (при багатозмінному режимі роботи)   20 відсотків годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час
  за роботу в нічній час з 22.00 .год до 06.00.год   35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час  

 

Додаток № 14

 

Положення

про преміювання бригад основного виробництва

 

(до колдоговору мають бути додані всі діючі на підприємстві положення про преміювання (поточне преміювання, як колективне, так і індивідуальне, спеціальні види преміювання).

 

Додаток 15

 

Положення

про виплату винагороди за підсумками роботи за рік

 

(у положенні повинно бути визначено, хто має право на отримання такої винагороди, критерії, відповідно до яких визначається розмір цієї винагороди, та розміри виплат. Можливі випадки збільшення винагороди за особистий вклад у досягнення вагомих кінцевих результатів роботи підприємства, а також конкретні види виробничих упущень, за які може бути зменшено розмір винагороди).

 

Додаток 16

 

Положення

про виплату винагороди за вислугу років

 

(положенням передбачається порядок виплати винагороди за вислугу років, порядок нарахування, порядок встановлення безперервного стажу роботи, що дає право на отримання винагороди, розмір винагороди за вислугу років та ін.).

 

Додаток 17

 

ГрафікПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.55.168 (0.011 с.)