Як проводиться робота із збирання інформації? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Як проводиться робота із збирання інформації?Робота зі збирання інформації виконується у наступному порядку:

1) Збори у зв'язку з початком аудиту (п. 5, згідно рис. 7.1).

Екоменеджер разом з керівником групи аудиторів організують збори, присвячені початку ауди­ту, на які запрошують керівний склад підприємства та аудиторів. По суті ці збори і є початком проведення екоаудиту безпосередньо на підприємстві (його ділянці). На зборах необхідно:

- познайомити аудиторів і ключових представників підприємства, вста­новити між ними офіційні комунікаційні зв'язки;

- перекопатися в тому, що всі учасники зборів повністю розуміють коло питань, які будуть предметом екоаудиту, та цілей останнього;

- аудиторам — пояснити керівництву підприємства суть аудиторської діяльності, що проводитиметься, її методи й процедури;

- обговорити графік проведення екоаудиту, підтвердити дату і час про­ведення заключної наради;

- підтвердити забезпеченість аудиторів робочими місцями, устатку­ванням та матеріалами;

- уточнити вимоги конфіденційності, можливості щодо фотографуван­ня та зняття копій з документів;

- обговорити вимоги техніки безпеки;

- запевнити аудиторів в активній участі підприємства в аудитуванні, переконати представників підприємства у повній відсутності причин для тривоги та стурбованості з їх боку під час проведення екоаудиту, в тому, що наслідки перевірки для персоналу підприємства можуть бути лише пози­тивними.

Збір інформації аудитори починають з огляду виробничого процесу (завдан­ня 6). Майже паралельно з цим вони розпочинають оцінювання системи екоменеджменту (завдання 7) та огляд документів і записів (завдання 8).

У процесі виконання останніх трьох завдань аудитори мають зібрати документальні свідчення (докази) відповідності фактичного стану речей твердженням у раніше заповненій підприємством контрольній анкеті.

2) Огляд виробничого процесу

Мета виконання цього завдання полягає в тому, щоб кожний аудитор повністю зрозумів суть еко­логічних проблем підприємства і визначив заходи щодо їх розв'язання. Для цього потрібно:

- визначити (ідентифікувати) всі зони потенційного екологічного ризику;

- оцінити ефективність організаційно-технічних заходів та іншої діяль­ності, спрямованої па зменшення ризику;

- визначити ефективність технічних засобів, які застосовуються на під­приємстві для зменшення ризику;

- оцінити системи моніторингу на підприємстві.

Для збирання необхідної інформації проводять:

- обстеження всіх видів діяльності і технологічних процесів із зосеред­женням основної уваги па джерелах викидів, скидів та відходів виробництва;

- детальний огляд зон, де здійснюється технологічний процес виробниц­тва і зберігаються сировина, напівфабрикати, продукція та відходи підпри­ємства, а також огляд резурвуарів, накопичувачів, відвалів тощо, транс­портних і навантажувально-розвантажувальних майданчиків, прилеглих до них територій;

- бесіди з технічним персоналом підприємства для з 'ясування його думки щодо дотримання па підприємстві природоохоронних вимог за останні роки;

- бесіди з офіційними представниками місцевих природоохоронних органів для з'ясування ступеню додержання підприємством вимог діючих законо­давчих та інших нормативних документів за останній період.

3) Оцінювання системи екоменеджменту.

оцінити ефективність системи екоменеджменту. Для цього аудитори за сприяння екоменеджера прово­дять бесіди з представниками вищої ланки керівництва підприємства, для того щоб мати повне уявлення про діючу на підприємстві систему екоме­неджменту. В ході зустрічей керівники підприємства відповідають на всі запитання, які цікавлять аудиторів.

Отриману під час таких зустрічей інформацію аудитори використовують для порівняння діючої на підприємстві системи екоменеджменту з кращими існуючими зразками систем на аналогічних підприємствах, як українських, так і зарубіжних. При цьому особливу увагу вони приділяють виявленим під час виконання попереднього (шостого) завдання недолікам, підвищеному ризику на тій чи іншій стадії технологічного процесу, прагнучи з'ясувати, чи не є вони результатом тих або інших недоліків системи екоменеджменту.

4) Огляд документів і записів

Для проведення екоаудиту важливими є документи й записи всіх видів, що стосуються підприємства. Тому екоменеджер повинен завчасно з'ясувати, які саме документи і записи потрібні аудиторам, і своєчасно надати їх або зняти з них необхідні копії. Такими документами підприємства є:

- дозволи на природокористування;

- паспорт водного господарства;

- екологічний паспорт;

- паспорт відходів;

- журнали аналізів сировини, викидів, скидів, відходів;

- форми статистичної звітності 2-тп(повітря), 2-тп(водгосп) та ін.;

- накази по підприємству, які стосуються природоохоронної діяльності;

- висновки та приписи екологічної інспекції;

- заяви, скарги, листування з приводу екологічних проблем;

- документи, що підтвердзісують законність видалення відходів;

- звіти про попередні аудити;

- звіти підприємства державним органам;

- документи, що висвітлюють проведену роботу з професійної підготов­ки, екологічного виховання та ін.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 151; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.86.95 (0.007 с.)