Порядок розрахунку підсумкової оцінки за семестр 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок розрахунку підсумкової оцінки за семестр  змістовний модуль 1 змістовний модуль 2 змістовний модуль 3 Іспит Підсумкова оцінка (іспит)
Максимальна кількість балів 20 балів 20 балів 20 балів 40 балів 100 (20 + 20+ 20 +40) балів

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Види поточного контролю обираються викладачем, який веде практичні заняття, за погодженням з лектором та у відповідності з даною програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, контрольні роботи, тести, колоквіуми.

При поточному контролі під час практичних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях, активність при обговоренні питань, систематичність роботи на заняттях, результати виконання домашніх завдань, практичних завдань (казусів), експрес-контролю у формі тестів, письмових контрольних робіт, в тому числі модульних підсумкових, результати виконання індивідуальних завдань.

Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі

у кожному змістовному модулі:

Форми контролю знань при поточному контролі Оцінка (у балах) Оцінка (у балах) за семестр  
мінімальна максимальна  
усна відповідь   1*4= 4 3*4=12  
доповнення відповіді   2*1=2 6*1=6  
експрес-опитування   3*2=6 3*2=6  
самостійна робота   3*3=9 3*3=9  
Тестування   3*2=6 3*2=6  
індивідуальні завдання (в т.ч. реферат)   1*3=3 2*3=6  
модульна контрольна робота   3*5=15 3*5=15  
Разом        

 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Модульний контроль (сума балів за кожний змістовний модуль - ЗМ) проводиться на відповідному практичному занятті після вивчення ЗМ1, ЗМ2 та ЗМ3. Підсумкова кількість балів за змістовні модулі визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка за модульну контрольну роботу.

Модульний контроль проводиться на підставі оцінок поточного контролю та результатів модульних контрольних робіт, виконанням яких завершується вивчення матеріалу. Протягом семестру виконується 3 модульні контрольні роботи.

ПІДСУМКОВИЙ СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ

Підсумковий семестровий контроль у формі іспиту передбачає, що підсумкова оцінка з даної дисципліни визначається як сума (проста) оцінок за заліковими модулями. Іспит (сума оцінок за результатами змістовних модулів та оцінка за результатами іспиту) зараховується, якщо студент набрав суму балів, яка не менше встановленого мінімуму залікових балів, а саме:

 

100-бальна шкала Оцінка за національною шкалою
90 – 100 відмінно  
85 – 89 добре  
75 – 84
65 – 74 задовільно  
60 – 64
1 – 59 незадовільно  

 

Приклад розрахунку підсумкової оцінки знань студента

за результатами вивчення курсу “Екологічне право України”

  ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ3 Оцінка отримана на іспиті Підсумкова оцінка
Поточні оцінки, у балах         15 (ЗМ 1) + 20 (ЗМ 2) + 20 (ЗМ3) +35 (іспит)= 90
Оцінка за модульну контрольну роботу у балах      
Всього, у балах 10+5=15 15 + 5 = 20 15+5=20

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№п/п Тема Кількість годин
лекції практичні заняття самостійна робота
Змістовний модуль 1. Загальна частина екологічного права. Науково-методологічні засади екологічного права України як галузі
  Екологічне право України – комплексна галузь права: загальна характеристика        
  Екологічні права та обов'язки громадян в Україні      
  Право власності на природні ресурси в Україні      
  Право природокористування в Україні      
  Правові засади екологічного управління в Україні      
  Економіко-правовий механізм в галузі екології в Україні      
  Юридична відповідальність як засіб реалізації екологічного права України      
  Модульна контрольна робота      
Змістовний модуль 2. Особлива частина екологічного права. Природоресурсове право.
  Правовий режим використання та охорони земель в Україні   -  
  Правовий режим використання та охорони надр в Україні      
  Правовий режим використання та охорони вод в Україні      
  Правовий режим використання, відтворення та охорони лісів в Україні      
  Правовий режим використання та охорони рослинного світу в Україні      
  Правовий режим охорони та використання об’єктів тваринного світу в Україні      
  Атмосфероохоронне право України      
Модульна контрольна робота      
Змістовний модуль 3. Природоохоронне право. Право екологічної безпеки. Міжнародно-правове співробітництво України в галузі екології (міжнародне екологічне право)
  Частина 1. Природоохоронне право      
  Правовий режим територій та об'єктів природно-заповідного фонду за законодавством України      
  Правовий режим рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон (територій, ресурсів) та курортів України      
  Правовий режим національної екологічної мережі України   -  
  Правовий режим виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу      
  Частина 2. Право екологічної безпеки (антропоохоронне право)      
  Юридична природа забезпечення екологічної безпеки      
  Державне управління та регулювання у сфері забезпечення екологічної безпеки в Україні      
  Правовий режим зон надзвичайної екологічної ситуації Правові засади захисту населення і територій за надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру      
  Правові засади забезпечення екологічної безпеки в промисловості та на транспорті      
  Правові засади забезпечення екологічної безпеки у сільському господарстві      
  Правові засади забезпечення екологічної безпеки у сфері використання ядерної енергії      
  Правові засади забезпечення харчової, біологічної, генетичної та фармацевтичної безпеки як складових екологічної безпеки      
  Правові засади забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України      
  Правові засади забезпечення екологічної безпеки у сфері поводження з відходами      
  Частина 3. Міжнародно-правове співробітництво України в галузі екології (міжнародне екологічне право)      
  Науково-теоретичні засади міжнародного екологічного права   -  
  Принципи та джерела міжнародного екологічного права - -  
Модульна контрольна робота      
  Всього 126      
           

Загальний обсяг — 180 год., в тому числі:

лекцій - 60 годин, практичних занять - 24 годин, самостійної роботи - 96 години.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; просмотров: 145; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.86.95 (0.005 с.)