Робоча навчальна програма дисципліни 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Робоча навчальна програма дисципліниЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Робоча навчальна програма дисципліни

 

для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"

 

 

Київ-2009


Робоча навчальна програма з дисципліни “Екологічне право України”.


Укладачі:

проф., д.ю.н. Балюк Г. І., доц., к.ю.н. Краснова М. В.,

доц., к.ю.н. Марусенко Р. І., доц., к.ю.н. Позняк Е. В.,

ас. Власенко Ю.В., ас. Шомпол О. А.,

ас. Бевз О. В., ас. Третяк Т. О.,

ас. Суярко М. О., ас. Саркісова Т. Б.,

ас. Євстігнєєв А. О.

Лектори:

проф., д.ю.н. Балюк Г. І.,

доц., к.ю.н. Краснова М. В.,

доц., к.ю.н. Позняк Е. В.,

доц., к.ю.н. Мірошниченко А. М.

Викладачі:

доц., к.ю.н. Марусенко Р. І.,

доц., к.ю.н. Позняк Е. В.,

ас. Власенко Ю.В.

ас. Шомпол О. А.,

ас. Бевз О. В.,

ас. Третяк Т. О.,

ас. Суярко М. О.,

ас. Саркісова Т. Б.,

ас. Євстігнєєв А. О.

Рецензети:

д.ю.н., проф. Носік В.В.,

к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри

трудового, земельного та екологічного права

Протокол № 14

від „ 30червня 2009 р.

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

«____» ______________ 200__р.

 

___________________________

Підпис голови НМК факультету

Декан юридичного факультету

______________________

д.ю.н. Гриценко І.С.


ВСТУП

Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень, положень національного екологічного законодавства, набуття навичок його застосування у правореалізуючій, правоохоронній, природоохоронній, правозахисній діяльності.

Навчальна дисципліна „Екологічне право України” викладається студентам IV курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання - 124 години, з них лекцій - 60 год., практичних - 24 год., самостійної роботи - 42 год. Форма підсумкового контролю - іспит.

Мета і завдання навчальної дисципліни. Підготовка фахівців з правознавства передбачає наявність у них знань про правове регулювання відносин у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.

Курс „Екологічне право України” спрямований на опанування студентами юридичного факультету теоретичних знань і формування у них практичних умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, які виникають у процесі реалізації екологічної правосуб’єктності учасників екологічних правовідносин, правильного застосування норм екологічного законодавства, які об’єднуються в інтегровану спільність природоресурсного, природоохоронного (середовищеохоронного) та антропоохоронного спрямування.

Вивчення цієї дисципліни в 1 семестрі IV курсу закладає основи для використання студентами одержаних знань щодо опанування інших еколого-правових дисциплін, в процесі подальшого навчання, в тому числі, за програмами підготовки “спеціалістів”, “магістрів” та в аспірантурі.

Предмет навчальної дисципліни. Предметом цієї дисципліни є екологічне право як галузь права, наука та навчальна дисципліна.

Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати: науково-теоретичні положення щодо формування, становлення, подальшого розвитку екологічного права України, положення законодавства, зокрема, Конституції України, основних міжнародних актів, в тому числі щодо формування системи національних правових норм у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки, Законів України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про тваринний світ”, “Про рослинний світ”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про природно-заповідний фонд України”, “Про курорти”, “Про екологічну мережу”, “Про екологічну експертизу”, „Про екологічний аудит”, положення Земельного, Водного, Лісового кодексів України, Кодексу України про надра та інших, підзаконних актів – указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та інших центральних органів виконавчої влади, які спрямовані на регулювання правовідносин щодо забезпечення системи екологічних прав громадян України, раціонального використання природних ресурсів як національного надбання, охорони навколишнього природного середовища, попередження виникнення небезпек для життя і здоров’я громадян та довкілля від проявів надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

Студент повинен вміти: застосовувати одержані теоретичні знання щодо правового регулювання відносин в галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки на практиці; самостійно вирішувати практичні завдання, використовуючи положення відповідних нормативно-правових актів; правильно визначати предмет та об’єкт еколого-правового конфлікту, обсяг прав та обов'язків суб’єктів екологічних правовідносин, визначати правовий механізм їх реалізації в конкретних ситуаціях.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Навчальна дисципліна “Екологічне право України” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за спеціальністю „Правознавство” напряму підготовки „Право” на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисципліна відноситься до переліку навчальних курсів самостійного вибору вищого навчального закладу, викладається у 1 семестрі IV року навчання.

Для успішного вивчення даного курсу студентам необхідна наявність знань з правознавства, розуміння основних правових понять і категорій, а також наявність основ знань з окремих галузей права: конституційного, адміністративного, земельного, господарського, цивільного та інших.

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Система оцінювання знань студентів за курсом “Екологічне право України” включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань (іспит). Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Максимальна кількість балів, яку має можливість набрати студент за кожний змістовний модуль, складає 20, 20 та 20 балів відповідно. Підсумкова оцінка (іспит) визначається як сума балів, набраних студентом за кожний змістовний модуль (максимальна кількість балів 60) та кількість балів отриманих на іспиті (максимальна кількість балів 40) у сумі максимальна кількість - 100 балів.

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Види поточного контролю обираються викладачем, який веде практичні заняття, за погодженням з лектором та у відповідності з даною програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, контрольні роботи, тести, колоквіуми.

При поточному контролі під час практичних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях, активність при обговоренні питань, систематичність роботи на заняттях, результати виконання домашніх завдань, практичних завдань (казусів), експрес-контролю у формі тестів, письмових контрольних робіт, в тому числі модульних підсумкових, результати виконання індивідуальних завдань.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Модульний контроль (сума балів за кожний змістовний модуль - ЗМ) проводиться на відповідному практичному занятті після вивчення ЗМ1, ЗМ2 та ЗМ3. Підсумкова кількість балів за змістовні модулі визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка за модульну контрольну роботу.

Модульний контроль проводиться на підставі оцінок поточного контролю та результатів модульних контрольних робіт, виконанням яких завершується вивчення матеріалу. Протягом семестру виконується 3 модульні контрольні роботи.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№п/п Тема Кількість годин
лекції практичні заняття самостійна робота
Змістовний модуль 1. Загальна частина екологічного права. Науково-методологічні засади екологічного права України як галузі
  Екологічне право України – комплексна галузь права: загальна характеристика        
  Екологічні права та обов'язки громадян в Україні      
  Право власності на природні ресурси в Україні      
  Право природокористування в Україні      
  Правові засади екологічного управління в Україні      
  Економіко-правовий механізм в галузі екології в Україні      
  Юридична відповідальність як засіб реалізації екологічного права України      
  Модульна контрольна робота      
Змістовний модуль 2. Особлива частина екологічного права. Природоресурсове право.
  Правовий режим використання та охорони земель в Україні   -  
  Правовий режим використання та охорони надр в Україні      
  Правовий режим використання та охорони вод в Україні      
  Правовий режим використання, відтворення та охорони лісів в Україні      
  Правовий режим використання та охорони рослинного світу в Україні      
  Правовий режим охорони та використання об’єктів тваринного світу в Україні      
  Атмосфероохоронне право України      
Модульна контрольна робота      
Змістовний модуль 3. Природоохоронне право. Право екологічної безпеки. Міжнародно-правове співробітництво України в галузі екології (міжнародне екологічне право)
  Частина 1. Природоохоронне право      
  Правовий режим територій та об'єктів природно-заповідного фонду за законодавством України      
  Правовий режим рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон (територій, ресурсів) та курортів України      
  Правовий режим національної екологічної мережі України   -  
  Правовий режим виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу      
  Частина 2. Право екологічної безпеки (антропоохоронне право)      
  Юридична природа забезпечення екологічної безпеки      
  Державне управління та регулювання у сфері забезпечення екологічної безпеки в Україні      
  Правовий режим зон надзвичайної екологічної ситуації Правові засади захисту населення і територій за надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру      
  Правові засади забезпечення екологічної безпеки в промисловості та на транспорті      
  Правові засади забезпечення екологічної безпеки у сільському господарстві      
  Правові засади забезпечення екологічної безпеки у сфері використання ядерної енергії      
  Правові засади забезпечення харчової, біологічної, генетичної та фармацевтичної безпеки як складових екологічної безпеки      
  Правові засади забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України      
  Правові засади забезпечення екологічної безпеки у сфері поводження з відходами      
  Частина 3. Міжнародно-правове співробітництво України в галузі екології (міжнародне екологічне право)      
  Науково-теоретичні засади міжнародного екологічного права   -  
  Принципи та джерела міжнародного екологічного права - -  
Модульна контрольна робота      
  Всього 126      
           

Загальний обсяг — 180 год., в тому числі:

лекцій - 60 годин, практичних занять - 24 годин, самостійної роботи - 96 години.


Природоохоронне право

1. Поняття та склад природно-заповідного фонду: законодавчі та наукові підходи.

2. Правові форми та види використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

3. Структурно-функціональне забезпечення організації, охорони і використання природно-заповідного фонду.

4. Правовий режим окремих територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

5. Правові та економічні засоби збереження природно-заповідного фонду.

6. Юридична відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд.

7. Поняття та склад рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

8. Правові форми та види використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

9. Структурно-функціональне забезпечення створення, охорони і використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

10. Правовий режим окремих рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

11. Правові та економічні засади охорони рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

12. Юридична відповідальність за порушення законодавства про рекреаційні, лікувально-оздоровчі зони і курорти.

13. Поняття національної екологічної мережі, склад і класифікація природних територій та об’єктів, що входять до національної екологічної мережі.

14. Правові форми та види використання територій та об’єктів, які входять до національної екологічної мережі.

15. Структурно-функціональне забезпечення процесу формування національної екологічної мережі.

16. Особливості правового режиму окремих складових національної екологічної мережі.

17. Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері формування національної екологічної мережі.

18. Виключна (морська) економічна зона та континентальний шельф як складові навколишнього природного середовища та об’єкти правової охорони і використання.

19. Правові форми та види використання виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

20. Структурно-функціональне забезпечення охорони і використання виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

21. Правове регулювання наукових досліджень у виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі.

22. Юридична відповідальність за порушення законодавства про виключну (морську) економічну зону та континентальний шельф.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ.

1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.

3. Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 36. - Ст. 340.

4. Лісовий кодекс України в редакції Закону України від 8 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 21. Ст. 170.

5. Закон України “Про охорону атмосферного повітря” в редакції Закону України від 21.06.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 48. - Ст. 252.

6. Закон України “Про рослинний світ” від 09.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 22-23. Ст. 198.

7. Закон України “Про тваринний світ” від 13.12.2001 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2002. - № 14. - Ст. 97.

8. Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів” в редакції Закону України від 5 вересня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. - № 42. - Ст. 2641.

9. Закон України “Про питну воду та питне водопостачання” від 10.01.2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002.- № 6. - Ст. 223.

10. Закон України Про Червону книгу України” від 07.02.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 30. - Ст. 201.

11. Закон України “Про виключну (морську) економічну зону України” // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 21. - Ст. 152.

12. Закон України “Про природно-заповідний фонд України” від 16.06.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 34. - Ст. 502.

13. Закон України “Про екологічну мережу України” // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 45. - Ст. 502.

14. Закон України “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки” від 21.09.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 47. - Ст. 405.

15. Закон України “Про мисливське господарство і полювання” від 22.02.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - № 12. - Ст. 442.

16. Закон України “Про курорти” від 05.10.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 50. - Ст. 435.

17. Закон України “Про Кабінет Міністрів України” від 16.05.2008 р. // Офіційний вісник України. – 2008. - № 36. - Ст. 1196.

18. Закон України “Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець” від 18.03.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №18. - Ст. 139.

19. Закон України “Про охорону культурної спадщини” від 08.06.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - № 27. - Ст. 1112.

20. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28 лютого 1991 р. № 796-XII // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 16. – Ст. 200.

21. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

22. Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 27 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 16. – Ст. 198.

23. Закон України “Про ветеринарну медицину” в редакції Закону України від 16 листопада 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 5 – 6. – Ст. 53.

24. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

25. Закон України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів” від 31.05.2007 р. // Офіційний вісник України. – 2007. - № 45. - Ст. 1837.

26. Закон України “Про основи містобудування” від 16 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №. 52. – Ст. 683.

27. Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 19.

28. Закон України “Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів” від 22 березня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. - № 17. - Ст. 717.

29. Закон України “Про цивільну оборону України” від 3 лютого 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 14. – Ст. 124.

30. Декрет Кабінету Міністрів України “Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення” від 8 квітня 1993 р. № 30-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 23. – Ст. 247.

31. Декрет Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію та сертифікацію” від 10 травня 1993 р. № 46-93 // Урядовий кур’єр. – 1993. – 22 травня..

32. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.

33. Закон України “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” від 14 жовтня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 46. – Ст. 411.

34. Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання” від 14 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 22. – Ст.115.

35. Закон України “Про війська Цивільної оборони України” від 24 березня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 19. – Ст.172.

36. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 12. – Ст. 81.

37. Закон України “Про екологічну експертизу” від 9 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 8. – Ст. 54.

38. Закон України “Про пестициди і агрохімікати” від 2 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 14. – Ст.91.

39. Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – Ст. 189.

40. Закон України “Про поводження з радіоактивними відходами” від 30 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 27. – Ст. 198.

41. Закон України “Про лікарські засоби” від 4 квітня 1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 22. – Ст. 86.

42. Закон України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

43. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

44. Закон України “Про Раду національної безпеки і оборони України” від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35. – Ст.237.

45. Закон України “Про відходи” від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 36-37. – Ст. 242.

46. Закон України “Про архітектурну діяльність” від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 31. – Ст. 246.

47. Закон України “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему” від 11 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 4. – Ст.33.

48. Закон України “Про аварійно-рятувальні служби” від 14 грудня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 4. – Ст. 25.

49. Закон України “Про меліорацію земель” від 14 січня 2000 р. // Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 11. – Ст.90.

50. Закон України “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції” від 14 січня 2000 р. // Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 12. – Ст.95.

51. Закон України “Про правовий режим надзвичайного стану” від 16 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – Ст.176.

52. Закон України “Про перевезення небезпечних вантажів” від 6 квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 28. – Ст. 222.

53. Закон України “Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині” від 16 липня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - № 32. - Ст. 1651.

54. Закон України “Про планування та забудову території” від 20 квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 31. – Ст. 250.

55. Закон України “Про стандартизацію” від 17 травня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. –№ 31. – Ст. 145.

56. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 299.

57. Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від 8 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 40. – Ст. 337.

58. Закон України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 13 липня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 42. – Ст. 248.

59. Закон України “Про затвердження Указу Президента України „Про оголошення територій у межах населених пунктів Болеславчик, Мічуріне, Підгір’я, Чаусове, Чаусове Друге Первомайського району Миколаївської області зоною надзвичайної екологічної ситуації” від 5 вересня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 43. – Ст.365.

60. Закон України „Про затвердження Указу Президента України „Про оголошення окремих районів та міст Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Черкаської областей зоною надзвичайної екологічної ситуації” від 14 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 1. – Ст.6.

61. Закон України “Про затвердження Указу Президента України „Про зміни меж території у Вінницькій області, яку оголошено зоною надзвичайної екологічної ситуації” від 21 грудня 2000 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2001.– № 4. – Ст.23.

62. Закон України “Про об'єкти підвищеної небезпеки” від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. –2001. – № 15. – Ст.73.

63. Закон України „Про страхування” в редакції Закону України від 4 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 7. – Ст. 50.

64. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1.

65. Закон України „Про затвердження Указу Президента України „Про оголошення окремих районів Закарпатської області зоною надзвичайної екологічної ситуації” від 15 березня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 18. – Ст.87.

66. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131.

67. Закон України “Про підтвердження відповідності” від 17 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. –№ 32. – Ст.169.

68. Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження” від 21 лютого 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. - № 11. - Ст. 692.

69. Закон України “Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону” від 10 лютого 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000. - № 10. - Ст. 364.

70. Земельний Кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст.27.

71. Закон України “Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення” від 13 грудня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 14. – Ст.96.

72. Закон України „Про Генеральну схему планування території України” від 7 лютого 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 30. – Ст. 204.

73. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

74. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.

75. Закон України “Про охорону земель” від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003.– № 39. – Ст.349

76. Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною земель” від 19 червня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 29. – Ст. 1432.

77. Закон України “Про основи національної безпеки України” від 19 червня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 29. – Ст. 1433.

78. Закон України “Про заборону репродуктивного клонування людини” від 14 грудня 2004 р. // Офіційний вісник України. - 2005. - № 1. - Ст. 3.

79. Закон України “Про екологічний аудит” від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 45. – Ст. 500.

80. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40. – Ст. 492.

81. Закон України “Про правові засади цивільного захисту” від 24 червня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 29. – Ст. 1946.

82. Закон України “Про захист прав споживачів” в редакції Закону України вiд 01 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України – 2006. – № 7. – Ст. 84.

83. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 32. – Ст. 1918.

84. Закон України “Про міжнародні договори України” від 29 червня 2004 р. // Офіційний вісник України. - 2004. - № 35. - Ст. 2317.

85. Закон України „Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини” в редакції Закону України вiд 06 вересня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України.– 2005. – № 50.– Ст. 533.

86. Закон України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” від 1 грудня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 50.– Ст. 3246.

87. Закон України „Про затвердження Указу Президента України „Про введення надзвичайного стану в населених пунктах Автономної Республіки Крим”” від 6 грудня 2005 р. № 3182-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006.– № 1. – Ст.19.

88. Закон України “Про карантин рослин” в редакції Закону України від 19 січня 2006 р. // Відомості Верховної Ради. – 2006. – № 19-20. – Ст. 167.

89. Закон України “Про хімічні джерела струму” від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 33. – Ст. 279.

90. Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” від 5 квітня 2007 р.// Офіційний вісник України. – 2007. – № 44.– Ст. 1771.

91. Постанова Верховної Ради України “Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища” від 29 жовтня 1992 року № 2751-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 46. - Ст. 637.

92. Постанова Верховної Ради України “Про Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води” від 27 лютого 1997 року № 123/97-ВР// Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 41. – Ст. 279.

93. Постанова Верховної Ради України “Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки” від 5 березня 1998 року № 188/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 38-39. – Ст. 248.

94. Постанова Верховної Ради України “Про затвердження Указу Президента України "Про заходи щодо ліквідації наслідків стихійного лиха у Закарпатській області"” від 10 листопада 1998 року № 242-XIV // Офіційний вісник України. – 1998. – № 45. – стор. 5.

95. Указ Президента України “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” від 3 жовтня 1992 року № 493/92 // Збірник указів Президента України. – 1992. - № 4.

96. Указ Президента України “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності.” від 10 червня 1997 року № 503/97 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 24. – Ст. 11.

97. Указ Президента України від 7 листопада 1998 року № 1223/98 “Про заходи, щодо ліквідації наслідків стихійного лиха у Закарпатській області”// Офіційний вісник України. – 1998. – № 45. – ст. 1664.

98. Указ Президента України “Про концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій” від 26 березня 1999 року № 284/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 13. – стор. 10.

99. Указ Президента України "Про оголошення територій у межах населених пунктів Болеславчик, Мічуріне, Підгір'я, Чаусове, Чаусове Друге Первомайського району Миколаївської області зоною надзвичайної екологічної ситуації"” від 31 серпня 2000 року № 1039/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 36. – Ст. 1527.

100. Указ Президента України “Про оголошення окремих районів та міст Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Черкаської областей зоною надзвичайної екологічної ситуації” 11 грудня 2000 року № 1324/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 50. – Ст. 21.

101. Указ Президента України “Про зміну меж територій у Вінницькій області, яку оголошено зоною надзвичайної екологічної ситуації” від 20 грудня 2000 року № 1364/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 51. – Ст. 18.

102. Указ Президента України “Про заходи, щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від 9 лютого 2001 року № 80/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 7. – Ст. 270.

103. Указ Президента України “Про оголошення окремих районів Закарпатської області зоною надзвичайної екологічної ситуації” від 9 березня 2001 року № 170 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 11. – Ст. 4.

104. Указ Президента України “Питання Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики” від 18 березня 2003 № 225/2003 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 12. – Ст. 529.

105. Указ Президента України “Про Державну програму перетворення військ Цивільної оборони України, органів і підрозділів державної пожежної охорони в Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на період до 2005 року” від 19 грудня 2003 року № 1467/2003 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52. – Ст. 2759.

106. Указ Президента України “Про введення надзвичайного стану в населених пунктах Автономної Республіки Крим” від 3 грудня 2005 року № 1692 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 51. – Ст. 3180.

107. Указ Президента України “Про скасування надзвичайного стану в населених пунктах Автономної Республіки Крим ” від 29 грудня 2005 року № 1870/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 52. – Ст. 3270.

108. Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання реалізації Закону України “Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині” // Офіційний вісник України. – 2000. - № 17. - Ст. 711.

109. Постанова Кабінету Міністрів України “Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам” від 19 квітня 1993 року № 284 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 19. – Ст. 324.

110. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 8 лютого 1997 року № 155 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 7. – Ст. 44.

111. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Комплексну програму першочергового забезпечення сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, централізованим водопостачанням у 2001 - 2005 роках і прогноз до 2010 року” від 23 листопада 2000 р. № 1735 // Офіційний вісник України. – 2000. - № 47. - Ст. 2042.

112. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Державну службу заповідної справи” від 9 серпня 2001 р. № 1000 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 33. - Ст. 1540.

113. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров'я для безпеки життя і здоров'я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)” від 10 вересня 2008 р. № 843 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 72. - Ст. 2427.

114. Постанова Кабінету Міністрів України “Про плату за використання лісових ресурсів” від 21.06.2006 р. № 174 // Офіційний вісник України, 2006. - № 8. - Ст. 433.

115. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря” від 9 березня 1999 р. № 343 // Офіційний вісник України. – 1999. - № 10. - Ст. 393.

116. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)” від 3 вересня 2008 р. № 790 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 68. - Ст. 2279.

117. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) у галузі залізничного транспорту” від 17 квітня 2008 р. № 365 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 31. - Ст. 976.

118. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності у галузі цивільної авіації та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)” від 8 жовтня 2008 р. № 895 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 78. - Ст. 2609.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; просмотров: 144; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.116.27 (0.137 с.)