Практичне заняття 1. Юридична відповідальність як засіб реалізації екологічного права України (1 год.) 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне заняття 1. Юридична відповідальність як засіб реалізації екологічного права України (1 год.)



1. Поняття юридичної відповідальності в галузі екології.

2. Види та форми юридичної відповідальності в галузі екології.

3. Позитивна юридична відповідальність.

4. Екологічне правопорушення: поняття, особливості, склад.

5. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Розглянути теоретичні засади юридичної відповідальності в екологічному праві.

2. Проаналізуйте поняття та види відповідальності за екологічним законодавством.

3. Наведіть види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

4. Розкрийте правові форми еколого-правової відповідальності.

5. Розкрийте особливості окремих видів юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

6. Охарактеризуйте діяльність правоохоронних та природоохоронних державних органів у профілактиці екологічних правопорушень та злочинів.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 11, 13, 55, 74, 107, 108, 109, 138, 151-155, 228, 245, 253, 255, 350

Додаткові джерела: 43, 50, 119, 122, 133, 166, 203, 205, 237, 240, 247, 261, 278, 279, 280, 292, 302, 311, 324, 325, 326, 337, 346, 347, 354, 369, 372, 397, 404, 412, 457, 470, 471, 477, 478, 491, 494, 515, 517

Нормативно-правові акти: 1, 2, 21, 50, 71, 73, 74, 82, 91, 121, 124, 125, 131, 143, 209.

 

1.2. Контрольні питання до змістовного модуля 1.

1. Екологічна функція держави в сучасних умовах. Концепція національної екологічної політики.

2. Раціональне використання природних ресурсів, охорона довкілля та гарантування екологічної безпеки – мета екологічної політики держави.

3. Науково-правові концепції взаємодії суспільства і природи. Становлення екологічного права України.

4. Предмет екологічного права України. Поняття та види екологічних правовідносин.

5. Поняття і види об’єктів екологічного права. Співвідношення об’єктів природи та природних ресурсів у системі екологічного права.

6. Екологічні системи, природні комплекси, ландшафти як об’єкти правового регулювання використання та охорони.

7. Навколишнє природне середовище як інтегрований об’єкт екологічного права.

8. Життя і здоров’я громадян в системі об’єктів охорони екологічного права.

9. Методи екологічного права України. Імперативи та пріоритети екологічного права.

10. Принципи екологічного права.

11. Функції екологічного права.

12. Поняття та система екологічного права. Співвідношення екологічного, природоресурсного та природоохоронного права. Співвідношення екологічного права та законодавства.

13. Місце екологічного права у національній системі права.

14. Екологічне право як комплексна галузь права, наука та навчальна дисципліна.

15. Система навчального курсу “Екологічне право України”.

16. Поняття джерел екологічного права та їх види.

17. Конституція України як основне джерело екологічного права України.

18. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” як інтегроване джерело екологічного права.

19. Природоресурсові закони та кодекси як диференційовані джерела екологічного права.

20. Природоохоронні закони України як комплексні джерела екологічного права.

21. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права.

22. Екологічні стандарти в системі джерел екологічного права.

23. Джерела права екологічної безпеки.

24. Міжнародно-правові акти у системі джерел екологічного права.

25. Місце роз’яснень вищих судових інстанцій щодо застосування екологічного законодавства у системі джерел екологічного права.

26. Поняття та види екологічних прав та обов’язків громадян.

27. Право громадян на участь у прийнятті екологічно значимих рішень. Право громадян на участь у здійсненні природоохоронних заходів.

28. Право громадян на здійснення загального та спеціального використання природних ресурсів.

29. Особливості реалізації галузевих та міжгалузевих екологічних прав громадян.

30. Загальні та спеціальні обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища.

31. Поняття і види гарантій реалізації екологічних прав громадян та додержання екологічних обов’язків.

32. Правові форми захисту екологічних прав громадян.

33. Поняття та основні ознаки права власності на природні ресурси.

34. Об’єктивне та суб’єктивне право власності на природні ресурси.

35. Об’єкти та суб’єкти права власності на природні ресурси.

36. Зміст права власності на природні ресурси.

37. Правові форми права власності на природні ресурси.

38. Підстави виникнення, зміни та припинення права власності на природні ресурси.

39. Форми і методи охорони та захисту права власності на природні ресурси.

40. Поняття та види права природокористування.

41. Принципи права природокористування.

42. Пріоритети права природокористування.

43. Об’єктивне та суб’єктивне право природокористування.

44. Особливості права орендного природокористування.

45. Об’єкти та суб’єкти права природокористування.

46. Зміст права природокористування.

47. Права та обов’язки суб’єктів права природокористування.

48. Підстави виникнення, зміни та припинення права природокористування.

49. Значення договорів у виникненні права природокористування.

50. Форми і методи охорони і захисту прав суб’єктів правовідносин природокористування.

51. Поняття, ознаки і зміст екологічного управління.

52. Види та форми екологічного управління.

53. Система екологічного управління.

54. Державне екологічне управління.

55. Самоврядне екологічне управління.

56. Громадське екологічне управління.

57. Система органів державного екологічного управління та їх компетенція.

58. Поняття та види функцій екологічного управління.

59. Міжгалузеві та галузеві функції екологічного управління.

60. Екологічне програмування та прогнозування.

61. Стандартизація та нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища.

62. Стратегічна екологічна оцінка.

63. Організація здійснення екологічної експертизи та екологічного аудиту.

64. Екологічне ліцензування.

65. Екологічний контроль та моніторинг.

66. Екологічне інформаційне забезпечення.

67. Державний облік та ведення державних реєстрів екологічно небезпечних видів діяльності та об’єктів.

68. Екологічна сертифікація. Інші функції екологічного управління.

69. Правові форми розподілу та перерозподілу природних ресурсів.

70. Правова організація здійснення ресурсовпорядження.

71. Державний облік та ведення природоресурсових кадастрів, кадастрів особливо охоронюваних територій та об’єктів.

72. Правове регулювання ведення Червоної та Зеленої книг України.

73. Вирішення спорів у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.

74. Поняття і юридичні ознаки економіко-правового механізму в галузі екології.

75. Склад і зміст економіко-правового механізму в галузі екології.

76. Правові форми платежів (зборів) у галузі екології. Еколого-економічні правовідносини.

77. Нормативи платежів (зборів) та ліміти (квоти) у системі економіко-правового механізму в галузі екології.

78. Правові засади продажу квот на викиди парникових газів у контексті реалізації положень Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї.

79. Система фінансування природоохоронних заходів.

80. Правові засади формування фондів охорони навколишнього природного середовища та їх цільове призначення.

81. Екологічне страхування та екологічний аудит в системі економіко-правового механізму в галузі екології.

82. Правове стимулювання екологічно спрямованої діяльності.

83. Поняття відповідальності в екологічному праві.

84. Види та зміст відповідальності за екологічні правопорушення.

85. Підстави та умови виникнення відповідальності за порушення вимог екологічного законодавства.

86. Правова характеристика екологічних правопорушень та їх класифікація.

87. Особливості адміністративної відповідальності за екологічні правопорушення.

88. Проблеми застосування дисциплінарної відповідальності за екологічні правопорушення.

89. Кримінальна відповідальність за порушення вимог екологічного законодавства.

90. Правові форми еколого-правової відповідальності.

91. Особливості цивільно-правової відповідальності за екологічні правопорушення. Специфіка відшкодування збитків, заподіяних правомірними діями.

92. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічного законодавства володільцями джерел підвищеної небезпеки.

93. Правові засади способів компенсації шкоди за екологічним законодавством.

94. Правові форми профілактики екологічних правопорушень і злочинів.

95. Роль судових інстанцій у застосуванні норм про відповідальність за порушення вимог екологічного законодавства.

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; просмотров: 160; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.186.30 (0.017 с.)