РОЗДІЛ 3. РОЛЬ СВІТОВОГО СПІВТОВАРИСТВАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ 3. РОЛЬ СВІТОВОГО СПІВТОВАРИСТВАУ БОРОТЬБІ З ТЕРОРИЗМОМ ............................................35-56

3.1 Правове регулювання міжнародного співробітництва

у боротьбі з міжнародним тероризмом...... ............... 35-38

3.2 Роль національних органів по боротьбі

зі світовим тероризмом ……………………………………. ..39-44

3.3 Світовий досвід боротьби з міжнародним тероризмом.........45-49

3.4 Роль ООН у боротьбі з міжнародним тероризмом……… ...50-56

ВИСНОВКИ............................................................................... ...57-59

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...................... .60-64


Додаток 8.

ВІДГУК НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ

РОБОТУ СТУДЕНТА

 

Київський міжнародний університет

Відгук

Наукового керівника на випускну

Кваліфікаційну / магістерську роботу

студента (магістранта) групи______________

 

спеціальність_________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

на тему ___________________________________________________

за матеріалами_______________________________________

 

Актуальність теми:___________________________________

____________________________________________________

Загальна характеристика роботи________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Наукова і практична значимість роботи__________________

____________________________________________________

Рівень підготовки студента (магістранта)_________________

____________________________________________________

Відношення студента (магістранта) до виконання та загальна оцінка роботи _______________________________________________________

Науковий керівник____________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

 

Дата____________________________

 


Додаток 9.

РЕЦЕНЗІЯ НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТА

 

РЕЦЕНЗІЯ

на випускну роботу „Забезпечення інформаційної безпеки України” студента 2 курсу магістратури спеціальності „Міжнародна інформація” Михальчука Романа Юрійовича

Кваліфікаційна робота студента Михальчука Р.Ю. виконана згідно завдання, затвердженого кафедрою міжнародної інформації.

У сучасних умовах зростає увага до забезпечення захисту інформаційного простору держави, що пов’язано, насамперед, з розвитком інформаційних мереж і телекомунікаційних систем та накопичення конфіденційної і таємної інформації. Тому розробка проблем інформаційної безпеки України становить як теоретичний, так і практичний інтерес. У кваліфікаційній роботі студента Михальчука Р.Ю. тема інформаційної безпеки аналізується на основі опрацювання значного масиву офіційної, правової, наукової та довідкової літератури. Застосування методів інформаційного аналізу, узагальнення, системного підходу дозволили висвітлити у роботі як теоретичні підвалини поняття „інформаційна безпека”, так і визначити практичні шляхи забезпечення інформаційної безпеки України.

У першому розділі кваліфікаційної роботи проаналізовано визначення поняття „інформаційна безпека” та дано характеристику її складових елементів. Інформаційна безпека України розглядається, в свою чергу, як підсистема національної безпеки України. Тому основні принципи, методи, засоби та види забезпечення інформаційної безпеки досліджуються в контексті національної безпеки України.

У другому розділі ставиться завдання з позицій системно-діяльнісного підходу проаналізувати забезпечення інформаційної безпеки України. Найбільш ґрунтовним слід вважати підрозділ 2.2 „Система забезпечення інформаційної безпеки України”, в якому докладно висвітлено цілі та функції системи, охарактеризовано її об’єкти і суб’єкти, сформульовано пріоритетні напрямки діяльності системи забезпечення інформаційної безпеки. Цікавим з погляду практичної реалізації результатів кваліфікаційної роботи є аналіз сучасних проблем забезпечення інформаційної безпеки України.

Ключові положення кваліфікаційної роботи проілюстровані оригінальними схемами, що аргументують погляди автора кваліфікаційної роботи.

Основні аспекти проблеми інформаційної безпеки розкрито у кваліфікаційній роботі всебічно, проте доречно було б охарактеризувати поняття „інформація з обмеженим доступом” та її поділ на таємну і конфіденційну. Це дозволило б чіткіше визначити її місце як складового елемента об’єкта інформаційної безпеки.

У підсумку зазначимо, що кваліфікаційна робота оформлена згідно вимог до такого виду робіт і своїм змістом засвідчує високий науково-теоретичний і практичний рівень виконаної роботи.

 

Рецензент

 

Кандидат політичних наук, професор,

завідувач кафедри міжнародних відносин

та зовнішньої політики Київського

міжнародного університету підпис

/Б.В. Зажигаєв/

 

 


Додаток 10.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.150.57 (0.008 с.)