ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИЗахист курсової роботи відбувається на засіданні відповідної кафедри університету. Оцінка за курсову роботу заноситься до залікової книжки студента та в екзаменаційну відомість. Захисту кваліфікаційної роботи передує попередній захист, який відбувається на засіданні профілюючої кафедри.

На попередній захист здобувач повинен подати: (надрукований текстовий матеріал дослідження; відгук наукового керівника; текст виступу, обсягом не більше 5 сторінок друкованого тексту).

Після заслуховування доповіді присутні члени кафедри задають запитання до доповідача, на які має бути дана чітка й аргументована відповідь. Тривалість доповіді для курсових робіт – 5–7 хв., для бакалаврських і магістерських робіт – 7–10 хв.

Далі слово надається науковому керівникові, який повинен розкрити ставлення студента до наукового дослідження, його наполегливість як пошуковця, успіхи та досягнення, оцінити виконану роботу.

Насамкінець, на засіданні кафедри студентові оголошується рішення про допуск роботи до захисту, зазначаються недоліки при виконанні роботи, які слід усунути до захисту.

Захист кваліфікаційної роботи здійснюється публічно, відповідно до затвердженого графіку на відкритому засіданні спеціально створеної Державної комісії. На кваліфікаційному дослідженні має стояти рішення про допуск роботи до захисту, оцінка попереднього захисту, номер протоколу та підпис завідувача кафедри, де проходив передзахист.

Процедура захисту включає: виступ студента; запитання до доповідача; відповіді студента на запитання членів комісії; оголошення відгуку наукового керівника; оголошення рецензії провідного фахівця – спеціаліста відповідної кваліфікації й профілю; заключне слово студента; рішення комісії про оцінку роботи.

Захист відбувається державною мовою. Особливо важливим є те, щоб мовлення здобувача було ясним, граматично правильним, упевненим, що робить його зрозумілим і переконливим.

Рішення про оцінку кваліфікаційної роботи ухвалюється на закритому засіданні Державної комісії. Визначальними критеріями оцінювання при цьому виступають: самостійність дослідження; теоретичний рівень; практична значимість рекомендацій; аргументованість висновків; уміння студента вести дискусію; здатність аргументовано захищати свою концепцію.

Результати захисту кваліфікаційної роботи визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно» і «незадовільно» з урахуванням якості виконання всіх частин кваліфікаційної роботи й рівня її захисту. Захист дипломної роботи фіксується в протоколі ДЕК.


ДОДАТКИ

Додаток 1

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ДЛЯ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ РОБОТИ

 

Ректору Київського міжнародного університету

проф. Хачатуряну Х.В.

 

студента 2 курсу магістратури факультету міжнародних відносин спеціальності „Міжнародні відносини”

Михальчука Романа Юрійовича

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу дозволити написання кваліфікаційної роботи на тему „Українсько-російські відносини на сучасному етапі: становлення, еволюція, проблеми (1990 – 2008 рр.)” і призначити науковим керівником Судак Ірину Іванівну, кандидата історичних наук, доцента кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики.

 

Дата

Підпис

 

ПОГОДЖЕНО

 

Завідувач кафедри підпис

Декан факультету підпис

Науковий керівник підпис


Додаток 2.

ЗРАЗОК КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ

ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

№ п/п Основні етапи роботи Термін виконання
Зустріч з науковим керівником. Обговорення теми майбутнього дослідження 1.09-15.09
Складання календарного плану 15.09-20.09
Підбір літератури. Опрацювання каталогів бібліотек 20.09-1.10
Оформлення власної картотеки 1.10-10.10
Опрацювання виявленої літератури 10.10-1.11
Опрацювання джерел до теми 1.11-10.11
Систематизація зібраного матеріалу 10.11-20.11
Уточнення плану дослідження 20.11-25.11
  Написання і подання чорнового варіанту тексту науковому керівникові: - розділ І; - розділ II; - розділ III; - вступ; - висновки     25.11-10.12 10.12-20.12 20.12-01.01 01.01-15.01 15.01-25.01
Оформлення списку використаної літератури 25.02-10.03
Доопрацювання тексту 1.02-25.02
Оформлення курсової роботи Подання курсової роботи на кафедру. Підготовка тексту доповіді до захисту 25.02-10.03 10.03-20.03
Захист курсової роботи згідно графіку захисту

 

 


Додаток 3.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ВИПУСКНОЇПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.221.162 (0.004 с.)