КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ / МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ / МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИКиївський міжнародний університет

____________________________________________

(назва інституту (факультету)

Кафедра ____________________________________

(назва кафедри)

Спеціальність ________________________________

(шифр і назва спеціальності)

Затверджую

Зав.кафедрою________________________________

(назва кафедри)

____________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали зав.кафедрою)

 

“____” _____________200____року

Завдання

Для виконання випускної кваліфікаційної / магістерської роботи

студенту (магістранту)____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема випускної кваліфікаційної / магістерської роботи _______________________________________________________

____________________________________________________

затверджена наказом від “__” _______________200_ р. № ___

2. Випускна кваліфікаційна / магістерська робота виконується на матеріалах_

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

3. План роботи та терміни виконання розділів

 

Назва розділів випускної кваліфікаційної / магістерської роботи Терміни виконання  
1. І розділ “__” ___________________200_р.
2. ІІ розділ “__” ___________________200_р.
3. ІІІ розділ, вступ, висновки “__” ___________________200_р.
4. Доопрацювання роботи з урахуванням зауважень наукового керівника “__” ___________________200_р.

 

4. Перелік графічного матеріалу (таблиці , схеми)_________

___________________________________________________________________________________________________________

 

5. Термін здачі роботи на рецензію науковому керівнику “__”______200_ р.

6. Термін повного завершення, оформлення і подання на кафедру випускної кваліфікаційної / магістерської роботи на захист “__”___________200_ р.

 

Завдання видав науковий керівник ________________

 

(підпис) (дата)

 

 

Завдання одержав студент (магістрант)___________________

 

 

(підпис) (дата)


Додаток 4.

ЗРАЗКИ НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИХ ПОСИЛАНЬ

НА ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРУ

 

У відповідності до вимог ДЕСТ 7.1-84 - посилання на джерела та літературу слід оформляти за таким зразком:

1. Посилання на архівні неопубліковані джерела:

Центральний державний архів громадських об'єднань України (Далі: ЦДАГО України). – Ф.І. – Оп.20. – Спр.1772. – Арк.62.

ЦДАГО України. – Ф.16. – Оп.5. – Спр.426. – Арк.36 (зв).

Державний архів Полтавської області (Далі: ДАПО). – Ф. 146. – Оп.13. – Спр.272. – Арк.5.

ДАПО. – Ф.9032. – Оп. 17. – Арк.6 (зв.).

Примітки:

1. У разі повторного посилання назва архіву скорочується до абревіатури зпочаткових літер його офіційного найменування.

2. Скорочення означають:

Ф. – фонд;

Оп. – опис;

Спр. – справа;

Арк. – аркуш;

Зв. – зворот аркуша.

2. Посилання на опубліковані джерела:

Внутренняя политика французского абсолютизма, 1633-1649 гг.: Сев. и центр.провинции: Сб. документов из архива канцлера Франции П.Сегье / Под ред. А.Д. Люблинской. – Л.: Наука, 1980. – 278 с.

План дій Україна – Європейський Союз на 2005-2007 роки // Україна на шляху до Європи / Упоряд. В.І.Шкляр, А.В.Юричко. – К.: Етнос, 2006. – С. 426-469.

Україна на міжнародній арені: Зб. документів і матеріалів (1991-1995 рр.). У 2 кн. / Упоряд. В.В.Будяков та ін.; Редкол.Г.Й.Удовенко (відп. ред.) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн.1 – 736 с.

3. Посилання на книги:

Афонін Е.А., Бандурка О.М., Мартинов А.Ю. Велика розтока (глобальні проблеми сучасності: соціально-історичний аналіз) / Е.А.Афонін, О.М.Бандурка, А.Ю.Мартинов. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – 352 с.

Бестужев-Лада И.В. Альтернативная цивилизация / И.В.Бестужев-Лада. – М.: Владос, 1998. – 352 с.

Волес В., Волес Г. Творення політики в Європейському Союзі / В.Волес, Г.Волес; [пер з англ. Р.Ткачук]. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – 871 с.

Івченко О.Г. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан / О.Г.Івченко. – К.: РІЦ УАНПП, 1997. – 688 с.

История крестьянства в Европе: Эпоха феодализма: В 3 т. – М.: Наука, 1986. – Т.З: Крестьяне Европы в период разложения феодализма и зарождения капиталистических отношений.-591 с.

Китай в ХХІ веке: глобализацияинтересов безопасности / Отв.ред. Г.И. Чуфрин. – М.: Наука, 2007. – 327 с.

Лебедева Л.Ф. США: государство и социальная політика / Л.Ф.Лебедева. – М.: Наука, 2007. – 271 с.

Науменко Г.А. Его величество протокол / Г.А.Науменко. – К.:ООО «Издательский дом «Справи сімейні», 2007. – 200 с.

Сирота М. Україна в геополітичному просторі третього тисячоліття / М.Сирота. – К.: Унів. Вид-во ПУЛЬСАРИ, 2007. – 216 с.

Словник української мови/ Упоряд., з дод. власного матеріалу Б. Грінченко. – К.: Вид-во АН УРСР, 1958. – Т.2. – 726 с.

Словник української мови: У 4 т. – К.: Вид-во АН УРСР, 1989. – Т.I. – 831 с.

Юсупова Г.И. Глобализация и трансформационные процессы в социально-политической сфере республик Северного Кавказа / Г.И.Юсупова. – М.: Наука, 2007. – 110 с.

4. Посилання на статті:

а) із книг:

Лисяк-Рудницький І. Каразін і початки українського національного відродження // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: В 2 т. / І.Лисяк-Рудницький. – К.: Основи, 1994. – Т. 1. – С. 203-220.

Посельський В. Розширений Союз та розширена Європа: етапи й засади об’єднання // Україна на шляху до Європи / Упоряд. В.І.Шкляр, А.В.Юричко. – К.: Етнос, 2006. – С. 21-62.

Маковійчук І.М., Пилявець Ю.Г. Голод 1946-1947 рр. в Україні // Сторінки історії України: XX століття: Посібн. для вчителя/ За ред. С.В. Кульчицького. – К.: Освіта, 1992. – С. 170-195.

Чижевський Д. Українська філософія // Українська культура: Лекції за ред. Д.Антоновича / Упор. С.В. Ульяновська. – К.: Либідь, 1993. – С. 167-188.

б) із щорічників:

Народное хозяйство СССР: Стат. ежегодник. – М.: Финансы и статистика, 1983-1985. – 308 с.

Тюленев В.А. Выборгская экспедиция // Археол. открытия 1983 г. -1985. - С. 35-40.

Ракін О., Маслов В. На правічних берегах // Наука і культура: Щорічник. – 1985. – Вип.19. – С. 110-118.

в) із журналів:

Бажанов Е. Неизбежность многополюсного мира // Международная жизнь. – 2003. – №8. – С. 44-51.

Гурбик А.О. Виникнення Запорозької Січі (хронологічний та територіальний аспекти проблеми) // Український історичний журнал. – 1999. – №6. – С. 3-17.

Дашкевич Я. Україна на межі між Сходом і Заходом (ХIV-ХVII ст.) // Записки наукового товариства ім. Т.Шевченка. - 1991.- Т.ССХХII. - С. 28-44.

Забужко О Українство як філософська проблема на сучасному етапі // Слово і час. - 1992. - №8. - С. 29-35.

Залізняк А. Що відбувається на пострадянському просторі // Дніпро. - 1999. - №1-2. - С. 88-95.

г) із газет:

Волкогонов Д. Накануне войны // Правда. – 1988. – 20 июня.

д) іззібрання творів:

Макаренко А.С. Книга для родителей // Избр. произведения: В 3 т. - 2-е изд.,испр.- К.: Рад. шк., 1985. - (Пед. б-ка). - Т.2. - С. 321-529.

Франко І.Я. Українські "народовці" і радикали// Зібр. творів: У 50 т. - К.: Наук. думка, 1980. - Т.28. - С. 198-206.

е) із енциклопедійта словників:

Бромлей Ю.В., Токарев С.А. Этнография // Советская историческая энциклопедия. - М, 1976. - Т.16. - С. 641-666.

Голобуцький В.О. Запорізька Січ // Українська радянська енциклопедія. - 2-е вид.- К., 1979. - Т.4. – С. 206-209.

Слово // Словник Української мови. - К.: Наук. думка, 1978. - Т.9. - С. 367-372.

ж) із збірки наукових праць та тематичних збірників:

Дергачов О.Інтеграційний потенціал України та Росії у європейському та євразійському вимірах // Україна та Росія в політичному просторі «єдиної Європи»: Матеріали міжнародної конференції .Київ, 22 жовтня 2007 р. – К.: ПЦ «Фоліант», 2007. – С. 32-53.

Симоненко О.О. Колоніальна та середземноморська політика адміністрації Беніто Муссоліні в рамках Версальсько-Вашингтонської системи (1922-1929 рр.) // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин: Статті і матеріали – Вип.3 / Під ред. М.С. Бур’яна та І.В. Грицьких. – Луганськ:Альма-матер, 2007. – С. 151-154.

Критерии и суждения в искусствознании: Сб.ст./Сов. нац. секция Междунар. ассоц.худож. критиков; Редкол.: В.М. Полевой и др. - М.: Сов. художник, 1986. – 445 с.

к) з авторефератів дисертацій:

Городецький О.В. Національна політика радянської держави щодо польського населення Півдня України (1921-1929 рр.): Автореф.дис….канд.іст.наук: 07.00.01 – Історія України / О.В.Городецький. – Дніпропетровськ, 2007. – 18 с.

Жерноклеєв О.С. Національні секції австрійської соціал-демократії в Галичині й на Буковині (1890-1918 рр.): Автореф.дис…д.іст.наук: 07.00.02 – Всесвітня історія / О.С. Жерноклеєв. – Чернівці, 2007. – 32 с.

Лесняк В.Ю. Трансформація системи владних інститутів в Іспаніїї при переході від франкізму до демократії: Автореф. дис…канд.політ.наук: 23.00.02 – Політичні інститути та процеси / В.Ю.Лесняк. – Чернівці, 2008. – 20 с.


Додаток 5.

ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.014 с.)