Реферативно-наукові індивідуальні завданняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Реферативно-наукові індивідуальні завдання1. Розвиток лізингу в Україні.

2. Сучасний стан та домінуючі тенденції у розвитку ринку інвестиційного банківського кредитування в Україні.

3. Проблеми розвитку фінансового ринку в Україні.

4. Валютно-курсова політика: практичний досвід та рекомендації.

5. Проблеми становлення і розвитку венчурного бізнесу в Україні.

6. Актуальні проблеми розвитку ринку лізингових відносин в Україні.

7. Аналіз фондового ринку України.

8. Фондовий ринок України: проблеми і шляхи їх вирішення.

9. Проблеми функціонування ринку цінних паперів України.

10. Шляхи подолання кризи на фондовому ринку.

11. Управління кредитними ризиками.

12. Кредитний ринок як складова ринку капіталів.

13. Міжнародний фінансовий ринок та основи його функціонування.

14. Роль та значення міжнародного кредитування для економіки України.

15. Державне управління інвестиційними процесами на фінансовому ринку.

16. Фінансові посередники та їх роль на фінансовому ринку.

17. Кредитні спілки та їх роль на ринку фінансового посередництва.

18. Зарубіжний досвід боротьби з ціновими маніпуляціями на фінансовому ринку та можливість його використання у вітчизняних умовах.

19. Факторингові компанії на фінансовому ринку.

20. Роль центрального та комерційних банків на ринку цінних паперів.

21. Інновації на рику фінансових інструментів.

22. Шляхи державного регулювання діяльності з надання фінансових послуг.

23. Особливості організації та функціонування офшорних операцій.

24. Проблеми становлення та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні.

25. Ринок похідних фінансових інструментів та його роль в економічному розвитку суспільства.

26. Корпоративні цінні папери та їх розвиток в Україні.

27. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансового посередництва в Україні.

28. Проблеми і перспективи становлення ринку фінансових деривативів в Україні.

29. Парадокси глобальних процесів на світових фінансових ринках.

30. Лізингові компанії на фінансовому ринку.

31. Проблеми організації ф’ючерсної торгівлі на сучасному етапі розвитку української економіки.

32. Дайте порівняльну характеристику рівня розвитку інфраструктури окремих сегментів фінансового ринку в регіонах України та вкажіть причини такої ситуації.

33. Дайте порівняльну характеристику рівня розвитку інфраструктури та рівня розвитку фінансового ринку в регіонах України. Обґрунтуйте висновки.

34. Охарактеризуйте сутність існуючих підходів у зарубіжних країнах щодо створення регіональних мереж банків.

35. Основні риси фондового ринку України.

36. Недоліки чинного законодавства з питань розвитку фінансового ринку України.

37. Становлення і розвиток фондових бірж в Україні.

38. Становлення та розвиток фінансового ринку в Україні.

39. Історичні аспекти розвитку ринку цінних паперів в Україні.

40. Основні напрями та фактори зміцнення банківської системи України.

41. Сучасні можливості банківських інформаційних систем.


Питання до Підсумкового контролю

1. Сутність і значення фінансового ринку.

2. Передумови виникнення фінансового ринку.

3. Структура фінансового ринку. Класифікація фінансових ринків.

4. Фінансові активи. Визначення, види і властивості фінансових активів.

5. Акції. Визначення і види акцій, їх особливості, права утримувачів.

6. Облігації. Визначення і види облігацій.

7. Векселі та приватизаційні папери на фінансовому ринку.

8. Випуск та обіг депозитарних розписок.

9. Емісія цінних паперів.

10. Ринок фінансового посередництва. Функції фінансових посередників.

11. Андеррайтинг. Функції андеррайтерів.

12. Особливості випуску і обігу цінних паперів в Україні.

13. Класифікація цінних паперів.

14. Біржові операції з цінними паперами.

15. Лізингові послуги.

16. Факторингові послуги.

17. Брокерська діяльність на фінансовому ринку.

18. Дилерська діяльність на фінансовому ринку.

19. Банківська система.

20. Діяльність спеціалізованих та універсальних банків.

21. Основні функції та операції комерційного банку.

22. Ф’ючерсні угоди.

23. Визначення і види форвардних угод.

24. Визначення і види опціонів.

25. Сутність і види свопів.

26. Процентний та валютний своп.

27. Діяльність інвестиційних компаній на фінансовому ринку.

28. Діяльність інвестиційних фондів на фінансовому ринку.

29. Вітчизняні інститути спільного інвестування.

30. Страхові компанії. Діяльність страхових компаній на фінансовому ринку.

31. Пенсійні фонди. Діяльність Пенсійних фондів на фінансовому ринку.

32. Діяльність кредитних спілок та довірчих товариств на фінансовому ринку.

33. Суб’єкти, інструменти та функції грошового ринку.

34. Безстрокові, термінові та ощадні вклади.

35. Суб’єкти та інструменти ринку капіталу. Роль ринку позичкового капіталу в процесі трансформації накопичень в інвестиційні ресурси.

36. Державний кредит, його форми та види.

37. Банківське кредитування. Види кредитів та принципи банківського кредитування.

38. Кредити під заставу та гарантію.

39. Позики фізичним особам, види та форми.

40. Комерційний кредит.

41. Кредитний ризик. Управління кредитним ризиком у банках.

42. Суб’єкти, інструменти та функції валютного ринку.

43. Види операцій з валютою.

44. Міжнародні розрахунки.

45. Інкасо. Види інкасо.

46. Акредитивна форма розрахунків.

47. Суб’єкти, інструменти та функції фондового ринку.

48. Історія розвитку фондового ринку.

49. Фондові ринки та фондові біржі світу.

50. Фондові індекси.

51. Ф’ючерс. Визначення, види ф’ючерсних угод

52. Валютні опціони.

53. Основні елементи державного регулювання фінансового ринку.

54. Органи державного регулювання фінансового ринку в Україні.

55. Порядок переміщення валюти через митний кордон України.

56. Правила переказу іноземної валюти за межі України.

57. Порядок використання готівкової валюти на території України.

58. Форвардні угоди з купівлі – продажу валюти.

59. Саморегульовані організації фінансових посередників.

60. Поняття і основні види ризиків, оцінювання ризиків.

61. Механізм оцінювання фінансових активів.

62. Оцінювання дохідності операцій з фінансовими активами..

63. Основи функціонування валютного ринку в Україні.

64. Визначення і суть строкових угод.

65. Державні цінні папери: види, цілі випуску, способи виплати доходів.

66. Муніципальні цінні папери: види, загальна характеристика.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України.
2. Про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України: Указ Президента України від 11 грудня 2002р. № 1153/2002// http://www.rada.kiev.ua.
3. Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України: Указ Президента України від 03 лютого 2010р. № 157// http://www.rada.kiev.ua.
4. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000р № 2121-ІII(остання редакція зі змінами 16 жовтня 2011р.).
5. Про Національний банк України: Закон України від 10 січня 2002р. №2922-ІІІ (остання редакція зі змінами від 19 листопада 2011р.
6. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 р. № 448/96-ВР. (остання редакція зі змінами від 07 серпня 2011р.).
7. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10 грудня 1997 р. № 710/97-ВР(остання редакція зі змінами від 07 серпня 2011р.).
8. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23 вересня 1994 р. №185/94-ВР(остання редакція зі змінами від 11 лютого 2010р.).
9. Про приватизаційні папери: Закон України від 6 березня 1992 р. № 2173-XII (остання редакція зі змінами від 17 лютого 2006р.).
10. Про страхування: Закон України від 04 жовтня 2001р. № 2745- ІІІ.
11. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 18 лютого 2006 р. № 3480 – IV.
12. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18.06.1991р. №1201-12(остання редакція зі змінами від 12 травня 2006р.).
13. Проект Постанови щодо прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо фінансового моніторингу діяльності професійних учасників фондового ринку № 7051 дП від 29 грудня 2010р.
14. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001р. № 2664 - ІІІ(остання редакція зі змінами від 01 жовтня 2010р.).
15. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 18 грудня 2008р. № 693 –УІ (остання редакція зі змінами від 18 грудня 2008р.).
16. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16 грудня 1997р (остання редакція зі змінами від 16 січня 2004р.).
17. Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України 18 травня 2010р. №2258-УІ.
18. Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року № 1542 (остання редакція зі змінами від 25 лютого2011р.).
19. Про систему валютного регулювання і валютного контролю. Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого1993 р. № 15-93 (остання редакція зі змінами від 12 січня 2011р.)..
20. Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України. Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 27 травня 2008р. №148 (остання редакція зі змінами від 24 грудня 2010р.).
21. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України. Затверджено постановою Правління НБУ від 30.травня 2007р. №200 148 (остання редакція зі змінами від 16 вересня 2008р.).
22. Акции, облигации и другие ценные бумаги – выгоды и опасности. АВБИ – М.: Община, 1991.
23. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг / М.Ю. Алексеев. //– М.: Финансы и статистика, 1992.
24. Алехин В.И. Рынок ценных бумаг: Введение в фондовые операции / В.И.Алехин.// – М.: Финансы и статистика, 1991.
25. Балабанов И.Т. Валютные операции / И.Т. Балабанов.// – М., 1993.
26. Балабанов И.Т. Валютный рынок и валютные операции в России / И.Т. Балабанов.// – М.: Финансы и статистика, 1994.
27. Галанов В.А. Биржевое дело: Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. //– М.: Финансы и статистика, 2001.
28. Горбач Л.М. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник / Л.М. Горбач, О.Б. Каун.// – К: Кондор.2006.
29. Деркач Н.И. Деньги, финансы и финансовые рынки / Н.И. Деркач, Л.П. Гордеева, Н.И. Редина.// – Днепропетровск: Наука и образование, 1998.
30. Долан Дж. Е. и др. Деньги, банковское дело и денежно – кредитная политика/ пер. с англ. В. Лукашевича и др.// Под общ. ред. В. Лукашевича. – Л.,1991.
31. Еш С.М. Фінансовий ринок: Навчальний посібник рекомендований МОНУ / С.М.Еш. //– К: ЦУЛ, 2011р.
32. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки: Учебное пособие для вузов. /Е.Ф. Жуков//– М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.
33. Иванов В.М. Финансовый рынок: Конспект лекций /В.М. Иванов.// – К.МАУП, 1999.
34. Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник затв.МОНУ /Б.С. Івасів// - Т. «Карт - Бланш», 2005.
35. Маслова С.О. Фінансовий ринок / С.О. Маслова, О.А. Опалов. – К.: Каравелла, 2002.
36. Калашнікова Т.М. Фінансовий ринок: Навчальний посібник / Т.М. Калашнікова. – К: «Хай-Тнек-Прес», 2008.
37. Коваленко Ю.М. Структуризація сучасного фінансового ринку / Ю.М Коваленко // Фінанси України. – 2010. – № 9.
38. Кондрашкін А.Б. Фондовий ринок / А.Б. Кондрашкін. //– К: ЦУЛ, 2008.
39. Мендрул О.Г. Ринок цінних паперів: Навчальний посібник /О.Г. Мендрул, І.А. Шевчук //– К.: КНЕУ, 1998.
40. Мороз В. Г. Рынок ценных бумаг / В. Г. Мороз, А. Н. Решетка.//– Д.: Наука и образование, 1997.
41. Науменкова С.В. Фінансовий ринок та інвестиції: Збірник тестових вправ, завдань / С.В. Науменкова, А.В. Андрєєв, Ф.О. Журавка. //– К. Знання, 2000.
42. Носкова И.Я. Финансовые и валютные операции: Учебное пособие / И.Я. Носкова. //– М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.
43. Партин Г.О. Пенсійні фонди як учасники фінансового ринку / Г.О. Партин, О.І. Тивончук // Фінанси України. – 2002. – № 7. – С. 86.
44. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. /А.А. Пересада//– К.: Лібра, 1998.
45. Савлук М.І. Вступ до банківської справи / За ред. М.І.Савлука. //– К., 1998.
46. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навчальний посібник / О.Ю Смолянська.// – Київ: Центр навч. літератури, 2005.
47. Старченко Л.І. Рынок финансовых услуг. Опорный конспект лекцій и схемы / Л.І. Старченко, Л.Г Маркова. //– Д.: ДГФЭИ, 2000.
48. Суторміна В.М. Фінансовий ринок / В.М. Суторміна. //– К.: КНЕУ, 2001.
49. Фондовый рынок: Уч. пособие для высших учебных заведений экономического профиля / Под ред Берзона Н.И.// М.: Вита – Пресс, 1999.
50. Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика Навч. посібник / В.П. Ходаківська, В.В. Бєляєв.// – К.: ЦУЛ, 2002.
51. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навчальний посібник / В.М. Шелудько. //– К.: Знання –Прес, 2006.
52. Ющенко В. Управління валютними ризиками / В. Ющенко, В. Міщенко.// – К., 1998.
53.
Матеріали періодичних видань “Голос України”, “Урядовий кур’єр”, “Банківська справа”, “Фінанси України”, “Баланс”, “Економіка України”, “Казна”, “Финансовые услуги”, “Актуальні проблеми економіки”, “Бізнес” та інші.  

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.183 (0.013 с.)