Тема. Колективні договори й угоди.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема. Колективні договори й угоди.1. Поняття й значення трудового договору, його сторони і зміст.

2. Форма і порядок укладання трудового договору.

3. Види трудових договорів, їх особливості.

4. Зміна умов трудового договору, поняття й види.

5. Поняття переведення на іншу роботу, класифікація переведень.

6. Переміщення на інше робоче місце, його відмінність від переве­дення.

7. Зміна істотних умов праці, її зв'язок із змінами в організації виробництва й праці.

8. Відсторонення від роботи, поняття й випадки застосування.

9. Поняття, роль і значення колективного договору, його сторони.

10. Структура, зміст колективного договору і порядок його укладення.

 

Контрольні питання:

Хто може бути ініціатором укладення колективного договору?

Сторони колективного договору.

Чи включаються у сферу колективного договору особи, які працюють в організації за цивільно-правовими договорами?

Завдання:

Задача 1.

При укладенні на фабриці іграшок колективного договору власник запропонував включити положення, яке забороняло б працівникам фабрики працювати за сумісництвом на підприємствах, що випускають конкурентну продукцію. Під час обговорення проекту колективного договору на загальних зборах трудовий колектив висунув свої заперечення з цього приводу.

Враховуючи правовий статус робітника, зокрема, право на вільний вибір трудової діяльності, дайте правову оцінку запропонованої власником пропозиції на предмет відповідності нормам чинного законодавства про працю.

Задача 2.

У процесі обговорення проекту колективного договору, що був підготовлений робочою комісією, в яку входили представники двох первинних профспілкових організацій підприємства, виникли розбіжності.

Представники однієї профспілкової організації відмовились від підписання вказаного проекту у зв'язку з тим, що в ньому не були враховані їх пропозиції. Вони виступили з вимогою щодо проведення окремих переговорів представників роботодавця з ними.

Враховуючи правовий статус виборного органу первинної профспілкової організації, визначте порядок вирішення розбіжностей, які виникають під час укладення колективного договору.

Розкрийте порядок укладення колективного договору.

Задача 3.

У відповідності з колективним договором шахтоуправління взяло на себе зобов'язання щодо забезпечення працівників безкоштовним паливом. Коли робітник Акулов звернувся з проханням про надання йому палива, керівник підприємства відмовив йому в цьому. Відмова була аргументована тим, що Аку­лов не приймав участі в процедурі прийняття колективного договору, бо приступив до роботи вже після його підписання.

Акулов звернувся за консультацією до юрисконсульта шахтоуправління.

У відповідності з чинним законодавством про працю проаналізуйте ситуацію, що склалася, та дайте юридичну консультацію.

Розкрийте зміст колективного договору у відповідності із Законом України "Про колективні договори та угоди".

 

Задача 4.

У зв'язку із закінченням дії строку колективного договору, директор підприємства доручив профспілковому комітетові розробити проект нового колективного договору. При обговоренні проекту між директором та профспілковим комітетом виникли розбіжності щодо питань оплати праці. Директор підприємства відмовився включити у проект нового колективного договору ряд положень про оплату праці, передбачених галузевою угодою.

Проаналізуйте юридичні факти на предмет відповідності законодавству про працю дій роботодавця при виникненні розбіжностей щодо проекту колективного договору.

Укажіть відмінність колективного договору від галузевої угоди.

Заняття 2.

Тема . Трудовий договір

1. Підстави припинення трудового договору, їх класифікація і загальна характеристика.

2. Загальні підстави припинення трудового договору.

3. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника: особ­ливості і порядок.

Контрольні питання:

У чому полягає відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових договорів, пов'язаних із працею (підряду, доручення, авторського та ін.)?

Який існує порядок укладення трудового договору?

Завдання:

Задача 1.

При оформленні на роботу Кравченко як головного інженера директор підприємства зажадав від нього наступні документи: трудову книжку, паспорт, диплом про освіту, довідку про стан здоров'я, довідку з місця проживання й характеристику з попереднього місця роботи. 20 липня за усним наказом директора Кравченко приступив до роботи. Наказ про його прийом на роботу був виданий 1 серпня, відповідно і заробітна плата була нарахована з моменту видання зазначеного наказу.

Визначите правомірність витребування всіх зазначених документів при прийомі на роботу Кравченко?

3 якого моменту в даній ситуації виникли трудові правовідносини?

3 урахуванням правового статусу працівника, зокрема, його права у сфері оплати праці, проаналізуйте дії роботодавця на предмет відповідності чинному законодавству про працю.

 

Задача 2.

Прохоров був прийнятий на роботу слюсарем із випробувальним строком, протягом якого його звільнили за ст.28 КЗпП України як такого, що не пройшов випробування. Вважаючи звільнення незаконним, Прохоров звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі. У суді він пояснив, що адміністрація не могла судити про його відповідність виконуваній роботі слюсаря, тому що фактично йому така робота за фахом у період випробувального строку не надавалася. Представник відповідача в суді заявив, що Прохорову не доручали виконання роботи за фахом, так як він не міг виконати навіть просту некваліфіковану роботу, яка йому пропонувалась. До того ж, у процесі роботи Прохоров виявив свою недисциплінованість і безвідповідальність.

Які підстави можуть служити причиною звільнення за ст.28 КЗпП України? Який передбачений порядок звільнення на підставах, передбачених ст.28 КЗпП України? Визначте правомірність звільнення Прохорова.

 

Задача 3.

Іващенко була прийнята на роботу в ПП "Оріон". Через два тижні після початку роботи їй був пред’явлений для ознайомлення наказ, відповідно якому для неї встановлювався місячний випробувальний строк.

Іващенко не підписалася в наказі, посилаючись на те, що умова про встановлення випробувального строку з нею не обговорювалася. Через три тижні Іващенко була звільнена з роботи як та, що не витримала випробувального строку. Не погоджуючись із звільненням, Іващенко звернулася до суду.

Проаналізуйте юридичні факти на предмет відповідності законодавству про працю, дії керівника ПП "Оріон".

Дайте правову оцінку правомірності звільнення Іващенко.

 

Задача 4.

Унаслідок перепрофілювання, що було проведено на виробничому об’єднанні "Електрон", був змінений режим праці й система оплати праці робітників. Про ці зміни робітники були попереджені за один місяць.

Але група робітників не погодилась з уведенням таких змін і поставила за вимогу збереження попередніх умов трудових договорів. Однак, не зважаючи на зазначене, керівник об’єднання зі згодою профспілкового комітету звільнив указану групу працівників за п.6 ст.36 КЗпП України на підставі їх відмови від продовження роботи у змінених істотних умовах праці. Група робітників звернулась до юрисконсульта за консультацією.

Враховуючи правовий статус роботодавця, зокрема, його право на зміни в організації виробництва та праці, дайте юридичну оцінку вимогам робітників.

Розкрийте порядок проведення роботодавцем змін істотних умов праці трудового договору.

 

Задача 5.

Новий директор підприємства після ознайомлення зі штатним розкладом видав наказ про зміну посадових окладів працівників бухгалтерії та економістів. Робітники, яким були змінені істотні умови праці, звернулися до юрисконсульта підприємства із проханням роз'яснити наступне: чи можуть вони вимагати збереження попередніх істотних умов праці трудових договорів, чи може роботодавець звільнити їх, якщо вони не погоджуються продовжувати працювати зі зміненими істотними умовами праці.

Аналізуючи юридичні факти, дайте консультацію працівникам.

Враховуючи правовий статус працівника, зокрема, його право на відмову від продовження роботи у зв'язку із змінами в організації виробництва й праці, дайте юридичну оцінку вимогам працівників і діям роботодавця.

Дайте загальну характеристику змінам умов трудового договору.

Задача 6.

Директор магазину видав наказ про переміщення продавців Гнатюк та Кротової з відділу господарських товарів у відділ харчових товарів. Робітниці відмовилися перейти в інший відділ. Вони мотивували це тим, що були прийняті на роботу продавцями відділу господарських товарів, про що є запис у трудових книжках.

Проаналізуйте юридичні факти на предмет відповідності законодавству про працю дій директора магазину, пов'язаних із виданням наказу відносно продавців Гнатюк та Кротової.

Який вид зміни умов трудового договору має місце: переведення чи переміщення?

Заняття 3.

Тема. Трудовий договір

1. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або упов­новаженого ним органу.

2. Розірвання трудового договору на вимогу органів і осіб, які не є його стороною.

3. Порядок звільнення працівників.

4. Правові наслідки незаконного звільнення працівників.

Контрольні питання:

За яких підстав може бути розірвано трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу?

Який існує порядок звільнення працівників?

Завдання:

Задача 1.

Слюсар інструментального цеху ВАТ «Еталон» Грищенко подав заяву про звільнення за власним бажанням, а через два тижні звернувся за отриманням трудової книжки. У відділі кадрів його сповістили про те, що звільнення може бути здійснене лише тоді, коли він повністю погасить всю суму шкоди, завданої підприємству внаслідок зіпсування станка при використанні його в особистих інтересах. Грищенко не погоджувався з цим, бо невиплаченою залишалася ще значна сума й він не міг виплатити її у короткі строки. На наступний день Грищенко не вийшов на роботу і був звільнений за прогул на підставі п.4 ст. 40 КЗпП України. Грищенко звернувся до суду.

Проаналізуйте юридичні факти на предмет відповідності законодавству про працю дій керівника ВАТ "Еталон" щодо звільнення Грищенка.

 

Задача 2.

Ступіна уклала з роботодавцем трудовий договір строком на п'ять років. Через три роки вона подала заяву про звільнення у зв'язку з виходом на пенсію.

Директор підприємства відмовив їй у звільненні, пояснюючи це тим, що Ступіна повинна працювати до закінчення строку трудового договору. Ступіна через 14 днів після подання заяви не вийшла на роботу. Директор видав наказ про звільнення Ступіної за прогул. Вважаючи звільнення незаконним, Ступіна звернулася до суду.

Враховуючи правовий статус працівника, зокрема, його право на звільнення за власним бажанням, дайте юридичну оцінку вимозі працівника та діям роботодавця.

 

Задача 3.

У зв'язку із скороченням чисельності працівників цеху з виготовлення хлібобулочних виробів декілька робітниць були переведені в кондитерський цех. Від такого переводу робітниці відмовилися, посилаючись на те, що їхня заробітна платня значно зменшилася.

Вони просили звільнити їх у зв'язку із скороченням чисельності працюючих за п.1 ст.40 КЗпП України з виплатою вихідної допомоги. Але директор підприємства запропонував їм звільнитися за власним бажанням. Робітниці звернулися до юрисконсульта підприємства за консультацією.

Проаналізуйте юридичні факти на предмет відповідності законодавству про працю проведеного роботодавцем звільнення робітниць.

Розкрийте порядок розірвання трудового договору за п. 1 ст. 40 КЗпП України у зв'язку зі скороченням чисельності або штату працівників.

 

Задача 4.

Кухарка ресторану "Витязь" Коробченко у відповідності з чинним законодавством про працю повинна була проходити періодичний медичний огляд. За результатами останнього медичного огляду було встановлено, що Коробченко протипоказано за станом здоров’я продовження роботи кухаркою.

На підставі медичного висновку директор ресторану видав наказ про її звільнення за п.2 ст. 40 КЗпП України внаслідок виявленої невідповідності займаній посаді за станом здоров’я. Не погодившись із звільненням, Коробченко звернулась до суду. У позовній заяві вона зазначила, що в період її звільнення у ресторані була вакантна посада гардеробника, яку їй не запропонували.

Проаналізуйте юридичні факти на предмет відповідності законодавству про працю дій директора ресторану у зв'язку із звільненням Коробченко.

Укажіть інші підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника.

 

Задача 5.

Бухгалтер Романенко була звільнена з роботи за п.3 ст.40 КЗпП України за систематичне невиконання покладених на неї трудових обов'язків без поважних причин. Вважаючи своє звільнення незаконним, Романенко звернулася до суду. У судовому засіданні з'ясувалося, що Романенко систематично допускала помилки при складанні бухгалтерської звітності, мала труднощі через свою недостатню кваліфікацію у виконанні бухгалтерських операцій.

Проаналізуйте юридичні факти на предмет відповідності законодавству дій роботодавця у зв'язку із звільненням Романенко.

Чи вірно був застосований п.3 ст.40 КЗпП України при звільненні Романенко?

 

Задача 6.

Геращенко був звільнений з роботи за п.3 ст.40 КЗпП України за систематичне невиконання покладених на нього трудових обов’язків (за два спізнення на протязі року перед звільненням). Геращенко звернувся до суду з позовом про поновлення його на попередньому місці роботи. Він вважав, що дії роботодавця, пов'язані з його звільненням, є неправомірними, так як роботодавець не узгодив питання звільнення із профспілковим органом.

Проаналізуйте юридичні факти на предмет відповідності законодавству дій роботодавця щодо звільнення Геращенко.

Дайте характеристику правового статусу профспілкового органу як суб'єкта трудового права.

 

Задача 7.

Сергієв, що звільнився за власним бажанням, не міг протягом 15 днів одержати свою трудову книжку через хворобу працівника кадрової служби. При одержанні трудової книжки він зажадав вважати датою

Заняття 4.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.130.97 (0.012 с.)