Навчально-методичні матеріали з курсуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Навчально-методичні матеріали з курсуМіністерство освіти

І науки України

Донецький національний

Університет

Економіко-правовий

факультет

 

 

 

 


Навчально-методичні матеріали з курсу

"Трудове право"

(для студентів спеціальності "Правознавство"

Заочної форми навчання)

Затверджено на засіданні

кафедри цивільного права й процесу

протокол № 1 від 30 серпня 2010 р.

Донецьк 2010


ББКх305у30-21

 

Навчально-методичні матеріали з курсу "Трудове право" для студентів спеціальності «Правознавство» заочної форми навчання містять у собі тематичний план, робочу програму, теми практичних занять, ресурси Інтернет, контрольні питання для іспиту, критерії оцінок з курсу, тематики курсових та дипломних робіт, контрольні роботи та методичні рекомендації щодо їх виконання, законодавство і рекомендовану літературу. /Укладачі Л. П. Амелічева, В. М. Швайковська, Ю.П.Уралова –Донецьк.: ДонНУ, 2010, 97с.

 

 

Укладачі: Л. П. Амелічева, доцент, к.ю.н.

В. М. Швайковська, доцент, к.ю.н.

Ю.П.Уралова, ст.викладач

 

 

Відповідальний за випуск: О. С. Янкова, доц., к. ю. н.

 

Зміст

1.Вступ……………………………………………………………..……………….4

2.Анотація……………………………………………………………………..……5

3.Тематичний план дисципліни………………………………………………..….6

4.Зміст програми за темами……………………………………………….…..7-36

5.Плани практичних занять, нормативно-правові акти та література………………………………………………………………. . . . . .37-49

6.Ресурси Інтернет………………………………………………………………. .49

7.Контрольні роботи і загальні методичні вказівки щодо їх виконання…… 49-62

8.Питання для іспиту…………………………………………………………..62-65

9.Критерії оцінок із курсу…………………………………………………………66

10.Тематика курсових робіт…..………………………………………………. 67-68

11.Тематика дипломних робіт………………………………………………….68-69

12.Додаткові нормативно-правові акти і рекомендована література………………………………………….…………………………...70-75

Вступ

Трудове право України як самостійна галузь - складова національного права України, що тісно пов'язана з іншими галузями права. Воно встановлює порядок виникнення, зміни та припинення трудових відносин робітників і службовців, правила внутрішнього трудового розпорядку підприємств, установ і організацій, заохочення і дисциплінарні стягнення, що застосовуються до працівників, міру їх праці і міру винагороди за працю, правила охорони праці, порядок розгляду трудових спорів й ін.

Вищезазначена одна з найважливіших галузей суспільних відносин у сфері праці на підприємствах, в установах і ор­ганізаціях усіх форм власності регулюються законодавством про працю. Воно визначає правові засади і гарантії здій­снення громадянами України права на вибір праці й реалізацію своїх розумових і фізичних здібностей до праці. Законо­давство про працю нараховує значну кількість нормативних актів. Отже, основним завданням студентів у процесі вивчення курсу є набуття вміння орієнтуватися в нормативних актах, знаходити найбільш вузлові норми, виробляти прак­тичні навички в їх застосуванні щодо конкретної ситуації.

Пізнання "Трудового права" відбувається через лекції, прак­тичні заняття, написання контрольних, курсових і дипломних робіт, підготовку та складання заліків та іспитів. Засвоєння теоретичного матеріалу необхідно здійснювати шля­хом конспектування лекцій, літератури, читання нормативних актів. Конспектування літератури не повинно супроводжуватися механічним переписуванням, а ознайомлення з нормативними актами доцільно об'єднати з вивченням наукових джерел.

Однак, навчальний план економіко-правового факультету Донецького національного університету за курсом «Трудове право України» поряд із теоретичним вивченням передбачає виконання контрольної роботи, спрямованої на закріплення теоретичних знань. Контрольні роботи містять у собі теоретичні питання й задачі, побудовані на прикладах діяльності підприємств, установ, організацій, а також судової практики. Докладніше про вимоги щодо виконання контрольних робіт йдеться у загальних методичних вказівках цих навчально-методичних матеріалів.

При вивченні всіх тем рекомендується використовувати:

1. Прилипко С.М. Трудове право України: [Підручник]. – 3-те вид., перероб. і доп./ Ярошенко О.М., Прилипко С.М. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2010. – 752 с.

2. Трудове право України у запитаннях та відповідях: Навчально-методичний посібник / За ред. В.В. Жернакова. - X.: «Одіссей», 2010. - 280 с.

3. Навчальний посібник «Трудове право України у запитаннях та відповідях». – 2-ге видання зі змінами та доповненнями (за редакцією В.В. Жернакова. – Х.: Одіссей, 2011. – 280 с.

4. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник.-Харків: Консул.- 2002;

5. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник / За ред. Н Б. Болотіної, - Київ: Знання.- 2005;

6. Бабаскін А.Ю., Баранюк Ю.В., Дріжчана С.В. й ін. Трудове право України: Підручник / За загал. ред. Н.М. Хуторян.-К.:Видавництво А.С.К.-2004;

7. Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Козак З.Я. та ін.: Навч. посібник / За загал. ред. П.Д. Пилипенка.-К.: Видавничий дім „ІнЮре”.-2003.

1. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. - №11- 12. – С. 382. Стычинский Б.С., Зуб И.В., Ротань В.Г. Научно-практическийкомментарий к законодательству о труде. – К.; Севастополь: Ин-тюрид. исследований, 2001.

Анотація

Мета: формування системи теоретичних знань і практичних навичок і вмінь у галузі трудового права, законодавчих і інших нормативно–правових актів, які стосуються безпосередньо трудових і тісно з ними пов’язаних відносин.

Завдання: Вивчення теорії трудового права, набуття вмінь аналізу практики застосування норм трудового законодавства, правового регулювання захисту прав громадян, роботодавців, професійних спілок та інших суб'єктів безпосередньо трудових і тісно з ними пов'язаних відносин.

Предмет: безпосередньо трудові і тісно з ними пов'язані відносини у суспільстві.

Зміст дисципліни розкривається у темах:

1. Предмет, метод, функції, принципи й система трудового права.

2. Джерела трудового права. Міжнародно-правове регулювання праці.

3. Суб'єкти трудового права.

4. Правовідносини у сфері трудового права.

5. Колективні договори й угоди.

6. Забезпечення зайнятості й працевлаштування.

7. Трудовий договір.

8. Робочий час і час відпочинку.

9. Оплата праці.

10. Дисципліна праці.

11. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору.

12. Охорона праці.

13. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю, про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення.

14. Індивідуальні й колективні трудові спори.

 

Заочне відділення

Тема Тема Тема Тема Тема Тема Тема
Кількість годин  
Лек. Прак.  
1.Предмет, метод, функції, принципи і система трудового права -  
2.Джерела трудового права. Міжнародно-правове регулювання праці -  
3.Суб'єкти трудового права -  
4.Правовідносини у сфері трудового права - -  
5.Забезпечення зайнятості і працевлаштування -  
6.Колективні договори і угоди  
7.Трудовий договір  
8.Робочий час і час відпочинку  
9.Оплата праці  
10.Охорона праці  
11.Дисципліна праці  
12.Матеріальна відповідальність сторін трудового договору  
13.Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю, про загальнообов'язкове державне соціальне страхування  
14.Індивідуальні і колективні трудові спори  
Всього  

Нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Кодекс законів про працю України. - Харків: Одіссей.- 2006.

Література

Єрьоменко В. Висновок від протилежного як один із засобів вирішення колізій у трудовому праві // Вісник академії правових наук. – 2010. - № 2. – С. 143.

Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України. - 2000. - № 7. - С. 49.

Жернаков В. До питання про правове розуміння праці та трудових відносин // Вісник академії правових наук. – 2007. - № 4.– С. 191.

Заржицкий О. Про трудові процесуальні правові відносини // Право України. – 2008. - № 3. – С. 65-67.

Іванкевич В. Трудове право потребує вдосконалення // Людина і праця. – 2009. - № 11. – С. 8.

Кизименко К.О. Підстави виникнення трудових відносин в органах прокуратури // Держава і право. – 2010. - № 47. – с. 372

Кожушко С. Поняття трудового права в сучасних умовах: стан і перспектива // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 12. – С. 42.

Мокрицька Н. Про поняття форми реалізації права на працю // Юридична Україна. – 2010. - № 4. – С. 91.

Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія. – Л.: Вид. Центр Львівського нац. ун-ту імені Івана Франка, 1999.

Процевский А.И. Метод правового регулирования трудовых отношений. М. - 1972.

Солодовник Л. Роль юридичних фактів у динаміці правовідносин трудового права // Право України. - 2000. - № 7. - С. 13.

Старчук О. Рівність трудових прав громадян як принцип трудового права України // Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 8. – С. 105.

Стасив О. Конституційні положення, що визначають засади регулювання трудових відносин // Юридична Україна. – 2009. - № 10. – С. 89.

Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект. Монографія. – О.: Юрид. літ, 2001. – 328с.

Щербина В. Нове визначення функцій трудового права // Підприємництво, господарство і право.-2006.- № 6.- С. 36-39.

Ярошенко О. Види прогалин у трудовому праві та перспективи реформування законодавства про працю України // Вісник академії правових наук. - 2009. -№ 4. – С. 192.

 

Тема 2. Джерела трудового права. Міжнародно-правове регулю­вання праці.

Поняття, класифікація і види джерел трудового права. Особливості сис­теми нормативних актів у сфері трудового права, їх дія в часі, у просторі і за колом осіб.

Загальна характеристика найбільш важливих джерел трудового права. Конституція України як основне джерело трудового права. Кодекс законів про працю України. Система законів, що регулюють соціально-трудові від­носини. Підзаконні акти, що регулюють відносини, пов'язані з працею. Акти соціального партнерства. Загальне і спеціальне законодавство про працю. Локальне регулювання трудових відносин. Постанови Пленуму Верховного Суду України і їх керівне значення при застосуванні норм трудового права.

Поняття міжнародно-правового регулювання праці і його суб'єктів. Міжнародна організація праці, її структура, основні напрямки діяльності. Джерела міжнародно-правового регулювання праці. Конвенції і рекоменда­ції МОП. Загальна декларація прав людини. Міжнародні пакти про права людини. Акти Ради Європи і Європейського Союзу.

Нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Загальна декларація прав людини: резолюція 217-А (ПІ) Генеральної Асамблеї від 10 грудня 1948 року // Міжнародні акти про права людини: 36. документів. - М.: Вид. група Норма-Інфра. - 1998.

3. Міжнародне законодавство про охорону праці. (Міжнародний кодекс праці). –Конвенції та рекомендації Міжнародної Організації Праці. -К. - 1997.

4. Кодекс законів про працю України. - Харків: Одіссей. - 2008.

5. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3477 - 1V/ВР // Відо­мості Верховної Ради України. - 2006. - № 30. - Ст. 260.

6. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 року // Відо­мості Верховної Ради України. - 1991. - № 14. - Ст. 170.

7. Про колективні договори і угоди: Закон України від 1 липня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 36. - Ст. 361.

8. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 52. - Ст. 490.

9. Про основи соціального захисту інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 21. - Ст. 252.

10. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: указ Президента України від 10 червня 1997 року № 503/97 // Урядовий кур’єр. - 1997. - 14 червня.

11. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пле­нуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 // Постанова Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. - К., 1995. - С. 373; Вісник Верховного Суду України. - 1998. - № 3.

12. Справа про тлумачення терміна „законодавство”: рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради профспілок щодо офіційного тлумачення частини 3 Ст. 21 КЗпП України // Офіційний вісник України. - 1998. - № 32. - С. 59.

13. Справа про соціальні гарантії громадян № 1- 29/2007: рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 29, 36, частини другої Ст. 56, частини другої статті 62, частини першої статті 66, пунктів 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 Ст. 71, статей 98, 101, 103, 111 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 9 липня 2007 року № 6-рп/207 // Вісник Конституційного Суду України.

14. Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про взаємні працевлаштування і соціальний захист громадян України та Грузії: розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 року № 670-р // Поточний архів Кабінету Міністрів України за 2008 рік.

15. Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки// www.fpsu.org.ua.

16. Про прийняття за основу проекту Трудового Кодексу України: постанова Верховної Ради України від 20 травня 2008 року № 203 - 1V // Поточний архів Верховної Ради України за 2008 рік.

17. Про ратифікацію Європейської конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів: Закон України від 16 березня 2007 року № 755 - V // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 21. - Ст. 290.

18. Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої): Закон України від 14.09.2006 р. № 137-V // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 43. - Ст. 418.

19. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфлік­тів): Закон України від 3 березня 1998 року № 137/98 ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998 - № 34.

20. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 10 вересня 1999 року № 1045 -X1V // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 45. - Ст. 397.

21. Про трудові колективи та підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями: Закон України від 17 червня 1983 року № 9500 – Х // КЗпП України з постатейними систематизованими матеріаліми. -К. - 2001. -С.690.

22. Про об’єднання громадян : Закон України від 16 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. - Ст. 504.

23. Про організації роботодавців: Закон України від 24 травня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 32. - Ст. 171.

24. Про правовий статус іноземців: Закон України від 4 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 23. - Ст. 161.

25. Про біженців: Закон України від 21 червня 2001 року № 2557-Ш // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 47. - Ст. 250.

Література

Гусов К.Н., Курілін М.Н. Міжнародно-правове регулювання праці (у конвенціях і рекомендаціях МОП). - М. - 1992.

Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право: Учебник для вузов. - М.: Изд. группа Норма-инфра. - 1998.

Смолярчук В.И. Источники cоветcкого законодательства о труде. К. - 1998.

Чернобай А. Становлення та розвиток законодавства України про захист персональних даних працівника // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 8. -С. 40-43.

Шевчук С. Про обов'язковість рішень Верховного Суду України в кон­тексті доктрини судового прецеденту // Право України. - 2000. - № 2.

Дей М. Реалізація трудових прав працівниками-мігрантами в Україні: деякі проблеми // Право України. – 2006. - № 8. – С.48-51.

Журавльов Д.В. Нормативно-правовий акт як структурний елемент системи трудового законодавства // Право і безпека. – 2004. - №3/4. – С. 141-146.

Заржицький О., Козаков О. До питання про визнання особи непрацездатною // Право України. – 2006. – С.97-99.

Кожушко С. Обов’язки працівників щодо дотримання дисципліни праці у проекті Трудового кодексу України // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 5. -С.52-54.

Костюк В. Трудова правосуб’єктність як основна правова властивість суб’єктів трудового права // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 8. - С. 35-39.

Могілевський Л.В. Підстави диференціації правового регулювання праці // Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ. – Х.: Нац. ун-т внутр.. справ, 2006. – Вип. 32. – С. 315-320.

Пузирний В. Особи із зниженою працездатністю як суб’єкти трудових правовідносин // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 12. – С.77-80.

Цепин А.П., Пятаков А.В. Трудовое право и трудовой коллектив. - М.: На­ука. - 1986.

Якушев І. Правосуб’єктність в теорії трудового права України // Право України. - 2008. - № 3. – С. 36-40.

Ярошенко О. До питання про співвідношення системи трудового права та системи джерел трудового права України // Актуальні проблеми труд. права та права соціал. забезпечення: до 80-річчя проф. Р.І. Кондратьєва: зб. наук. праць. - Хмельницький: Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2007. – С. 128-133.

Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: Монографія. – Х.: СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 456 с.

Нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Загальна декларація прав людини: резолюція 217-А (ПІ) Генеральної Асамблеї від 10 грудня 1948 року // Міжнародні акти про права людини: 36. документів. - М.: Вид. група Норма-Інфра. - 1998.

3. Міжнародне законодавство про охорону праці. (Міжнародний кодекс праці). –Конвенції та рекомендації Міжнародної Організації Праці. -К. - 1997.

4. Кодекс законів про працю України. - Харків: Одіссей. - 2008.

5. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3477 - 1V/ВР // Відо­мості Верховної Ради України. - 2006. - № 30. - Ст. 260.

6. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 року // Відо­мості Верховної Ради України. - 1991. - № 14. - Ст. 170.

7. Про колективні договори і угоди: Закон України від 1 липня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 36. - Ст. 361.

8. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 52. - Ст. 490.

9. Про основи соціального захисту інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 21. - Ст. 252.

10. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: указ Президента України від 10 червня 1997 року № 503/97 // Урядовий кур’єр. - 1997. - 14 червня.

11. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пле­нуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 // Постанова Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. - К., 1995. - С. 373; Вісник Верховного Суду України. - 1998. - № 3.

12. Справа про тлумачення терміна „законодавство”: рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради профспілок щодо офіційного тлумачення частини 3 Ст. 21 КЗпП України // Офіційний вісник України. - 1998. - № 32. - С. 59.

13. Справа про соціальні гарантії громадян № 1- 29/2007: рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 29, 36, частини другої Ст. 56, частини другої статті 62, частини першої статті 66, пунктів 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 Ст. 71, статей 98, 101, 103, 111 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 9 липня 2007 року № 6-рп/207 // Вісник Конституційного Суду України.

14. Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про взаємні працевлаштування і соціальний захист громадян України та Грузії: розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 року № 670-р // Поточний архів Кабінету Міністрів України за 2008 рік.

15. Про ратифікацію Європейської конвенції про правоий статус трудящих-мігрантів: Закон України від 16 березня 2007 року № 755 - V // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 21. - Ст. 290.

16. Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої): Закон України від 14.09.2006 р. № 137-V // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 43. - Ст. 418.

17. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфлік­тів): Закон України від 3 березня 1998 року № 137/98 ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998 - № 34.

18. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 10 вересня 1999 року № 1045 -X1V // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 45. - Ст. 397.

19. Про трудові колективи та підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями: Закон України від 17 червня 1983 року № 9500 – Х // КЗпП України з постатейними систематизованими матеріаліми. -К. - 2001. -С.690.

20. Про об’єднання громадян : Закон України від 16 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. - Ст. 504.

21. Про організації роботодавців: Закон України від 24 травня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 32. - Ст. 171.

22. Про правовий статус іноземців: Закон України від 4 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 23. - Ст. 161.

23. Про біженців: Закон України від 21 червня 2001 року № 2557-Ш // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 47. - Ст. 250.

24. Про розвиток соціального діалогу в Україні: указ Президента України від 29 грудня 2005 року № 1871/2005 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 52. - Ст. 3271.

25. Генеральна Угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки від 09.11.2010. Режим доступу: http://www.fpsu.org.ua/

26. Про примірне положення про цехову профспілкову організацію: постанова Президії Федерації професійних спілок від 22 лютого 2007 проку № II- 10-7 // Бібліотечка голови профспілкового комітету. - 2007. - № 4.

Література

Дей М. Реалізація трудових прав працівниками-мігрантами в Україні: деякі проблеми // Право України. – 2006.- №8. – С.48-51.

Драганова Н. Авіаційний персонал цивільної авіації: поняття та склад // Підприємництво, господарство і право.-2006.-№ 5.-С.170-173.

Заржицький О., Козаков О. До питання про визнання особи непрацездатною // Право України. – 2006. – С.97-99.

Клемпарський М.М. Проблеми класифікації суб’єктів трудового права// Зб. наук. праць. – Актуальні проблеми права: теорія і практика. - Східноукраїнський нац. Ун-т імені Володимира Даля. - Луганськ. - 2010.- № 18.- С. 102-111.

Кожушко С. Обов’язки працівників щодо дотримання дисципліни праці у проекті Трудового кодексу України // Підприємництво, господарство і право.-2005.-№ 5.-С.52-54.

Костюк В. Трудова правосуб’єктність як основна правова властивість суб’єктів трудового права // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №8.- С.35-39.

Котова Л.В. Поняття та зміст правової категорії «працівник» в умовах ринкових відносин // Зб. наук. праць. – Актуальні проблеми права: теорія і практика. - Східноукраїнський нац. Ун-т імені Володимира Даля. - Луганськ. - 2010. - № 18.- С. 65-74.

Лазор Л.И. Государственныеорганыкаксубъекты трудового права // Зб. наук. праць. – Актуальні проблеми права: теорія і практика. - Східноукраїнський нац. Ун-т імені Володимира Даля. - Луганськ. - 2010.- № 18.- С. 8-15.

Нікульшин Д.О. Роль трудових колективів у стимулюванні та заохоченні працівників // Зб. наук. праць. – Актуальні проблеми права: теорія і практика. - Східноукраїнський нац. Ун-т імені Володимира Даля. - Луганськ. - 2010.- № 18.- С. 131-136.

Пожаров Ю.В. Основні трудові права та обов’язки роботодавця // Зб. наук. праць. – Актуальні проблеми права: теорія і практика. - Східноукраїнський нац. Ун-т імені Володимира Даля. - Луганськ. - 2010.- № 13. - С. 429-438.

Слюсар А.М. Трудова функція керівника підприємства // Проблеми законності. - 2010. – Вип. 107. – С. 78-84.

Цепин А.П., Пятаков А.В. Трудовое право и трудовойколлектив. - М.: На­ука.- 1986.

Шамшина І.І. Правосуб’єктність працівника: поняття, підстави класифікації, види // Зб. наук. праць. – Актуальні проблеми права: теорія і практика.- Східноукраїнський нац. Ун-т імені Володимира Даля. - Луганськ. - 2010.- № 18.- С. 21-31.

Нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Загальна декларація прав людини: резолюція 217-А (ПІ) Генеральної Асамблеї від 10 грудня 1948 року // Міжнародні акти про права людини: 36. документів. - М.: Вид. група Норма-Інфра. – М.- 1998.

3. Кодекс законів про працю України. - Харків: Одіссей.- 2006.

4. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 року № 803- XII // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14.-Ст.170.

5. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфлік­тів): Закон України від 3 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. - 1998 - № 34.-Ст.227.

6. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - № 45. -Ст. 397.

7. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23 вересня 1999 року № 1105-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. – М. - 46-47. -Ст.403.

8. Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: наказ Міністерства праці та соціальної політики від 13 квітня 2005 року № 113 // Офіційний вісник України.-2005.-№ 18. Ст.966.

9. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 року № 1533-Ш // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 22. – Ст. 171.

10. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 18 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради.-1999.-№ 46 - 47.Ст.403.

11. Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 року № 1058-IV // Урядовий кур'єр - 1993.- 9 жовтня. - С.4.

Література

1. Барабаш А. К вопросу о некоторыхособенностях трудового правоотношения // Государство и право. - 2000. - № 12. - С. 5.

2. Іншин М. Сучасний стан та напрямки удосконалення службово-трудових відносин у сфері державної служби України // Право України. – 2006. - № 6. – С.85-88.

3. Солодовник Л. Юридичні факти - підстави виникнення трудових пра­вовідносин. // Право України. - 2000. - № 1.

4. Солодовник Л. Роль юридичних фактів у динаміці правовідносин тру­дового права // Право України. - 2000. - № 7.

Нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Загальна декларація прав людини: резолюція 217-А (ПІ) Генеральної Асамблеї від 10 грудня 1948 року // Міжнародні акти про права людини: 36. документів. - М.: Вид. група Норма-Інфра. – М. - 1998.

3. Про ратифікацію Європейської конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів: Закон України від 16 березня 2007 року № 755 - V // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 21. - Ст. 290.

4. Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої): Закон України від 14.09.2006 р. № 137-V // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 43. - Ст. 418. Кодекс законів про працю України. - Харків: Одіссей. - 2008.

5. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 року № 803- XII // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14. - Ст. 170.

6. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфлік­тів): Закон України від 3 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. - 1998 - № 34. - Ст. 227.

7. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - № 45. - Ст. 397.

8. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23 вересня 1999 року № 1105-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. – М. - 46-47. - Ст. 403.

9. Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: наказ Міністерства праці та соціальної політики від 13 квітня 2005 року № 113 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 18. Ст. 966.

10. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 року № 1533-Ш // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 22. – Ст. 171.

11. Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 року № 1058-IV // Урядовий кур'єр - 1993. - 9 жовтня. - С. 4.

12. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 року № 803- XII // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14. - Ст. 170.

13. Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем із наданням дотації роботодавцю: Закон України від 24 листопада № 2150-IV // Урядовий кур'єр. - 2004. - № 224.

14. Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості та ринку праці в Україні: указ Президента України від 7 листопада 2005 року № 1073/2005 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 52. - Ст. 3271.

15. Про затвердження Основних напрямів реалізації державної політики зайнятості на 2010 - 2011 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2010. - № 831 // Офіційний вісник України. - 2010. - № 69. - Ст. 2488.

16. Положення про державну службу зайнятості: постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 1991 року № 47 // ЗП УРСР. - 1991. - № 6. - 1993. - № 10.

17. Деякі питання надання роботодавцям дотації для забезпечення молоді першим робочим місцем: постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 року № 223 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 23. – Ст. 697.

18. Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних: постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 року № 219 // Офіційний вісник України. – 2007. - № 12. – Ст. 437.

19. Про затвердження форм звітності та інструкції щодо їх заповнення: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19 грудня 2005 року № 420 // Праця і закон. - 2006. - № 1- 2.

20. Положення про порядок надання Фондом загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 13 лютого 2001 року № 53/59 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 16. – Ст. 705.

21. Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 року № 307 // Офіційний Вісник України. – 2000. - № 51. – Ст. 2237.

22. Порядок надання матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного: наказ Міністерства праці та соціальної політики від 20 листопада 2000 року № 308. // Офіційний Вісник України. – 2000. - № 51. – Ст. 2238.

23. Порядок надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного та особи, яка перебувала на його утримання: наказ Міністерства праці і соціальної політики від 20 листопада 2000 року № 309 // Офіційний Вісник України. – 2000. - № 51. – Ст. 2239.

24. Порядок надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 10 січня 2001 року № 1 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 5. – Ст. 195

25. Положення про порядок організації і проведення оплачуваних громадських робіт: постанова Кабінету Міністрів України від 27 квіт­ня 1998 року № 578 // Інформаційний бюлетень Міністерства праці і соціальної політики України. - 1998. - № 7.

26. Положення про порядок організації сезонних робіт: постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року № 578 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 17. Ст. 635.

27. Деякі питання загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття: постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2006 року № 357 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 12. Ст. 815.

28. Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3483-IV // Офіційний вісник України. - 2006. - № 11. Ст. 701.

Література

Басай О.В. Правове забезпечення соціального захисту безробітних в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2005. - 20 с.

Грабовський Ю.І. Отримання доходу як ознака зайнятості // Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників II Міжнародної науково-практичної конференції; м. Харків, 8-9 жовтня 2010. С. 308-310.

Дуюнова О.М., Тищенко О.В. Правові аспекти зайнятості та працевлаштування інвалідів в Україні // Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: Збірник матеріалів круглого столу / За ред. к.ю.н., доц. Шумної Л.П. – Чернігів: КП „Видавництво„Чернігівські обереги”, 2006. – С. 71-74.

Жолнович О.І. До питання працевлаштування іноземців в Україні // Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників II Міжнародної науково-практичної конференції; м. Харків, 8-9 жовтня 2010. С. 206-210.

Пилипенко П.Д. Юридичні та лексичні вади так званої «підходящої роботи» // Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників II Міжнародної науково-практичної конференції; м. Харків, 8-9 жовтня 2010. С. 42-45.

Шабанов Р.І. Правове регулювання працевлаштування в Україні. – дис... канд. юрид. наук 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005.

Щотова Ю.М. Правове регулювання працевлаштування молоді в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2006.

Юровська В.В. Правоверегулюваннявідносин в системізагальнообов’язкового державного соціальногострахування на випадокбезробіття: дис... канд. юрид. наук : 12.00.05 - трудове право; право соціальногозабезпечення. - Харків, 2005.

Нормативно-правові акти

1. Кодекс законів про працю УкраПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.150.57 (0.036 с.)