Тема. Індивідуальні та колективні трудові спори. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю, про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпеченняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема. Індивідуальні та колективні трудові спори. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю, про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення1. Поняття трудових спорів, їх види і причини виникнення.

2. Система органів з розгляду трудових спорів.

3. Підвідомчість трудових спорів.

Контрольні питання:

Які органи вирішують індивідуальні трудові спори працівників?

Строки вирішення індивідуальних трудових спорів.

Назвіть момент виникнення індивідуального та колективного трудового спору.

Які органи вирішують колективні трудові спори?

Назвіть умови визнання страйку законним.

 

Задача 1.

Біленко був прийнятий на посаду інженера Київського заводу напівпровідникових приладів з строком випробування 2 місяці.

До закінчення цього строку директор заводу Старков звільнив йо­го з роботи на підставі ст. 28 КЗпП України як такого, що не витримав випробування.

Вважаючи своє звільнення неправомірним, Біленко звернувся до Старкова з позовом про поновлення на роботі і в суд за місцем прожи­вання Старкова.

Суддя відмовив Біленко у прийнятті позовної заяви, посилаючись на те, що відповідачем повинен бути не Старков, а завод.

Хто має бути відповідачем за позовом Біленко? Як вирішити пи­тання про підвідомчість спору?

 

Задача 2.

До районного суду звернулася група робітників про стягнення на їх користь оплати за надурочну роботу, яку вони викону­вали для ліквідації наслідків аварії на підприємстві. Для підтверджен­ня своїх вимог робітники подали копію рішення комісії по трудових спорах, згідно якого на користь робітників стягнуті належні суми. Але головний бухгалтер не виконав рішення комісії.

Як у даному випадку повинен діяти суддя? Задача 2.

У зв’язку з порушенням органами прокуратури справи про розкрадання касиром Авер’янової грошових цінностей, що належать підприємству, керівником був розірваний з нею трудовий договір за п.8 ст.40 КЗпП України (за здійснення розкрадання майна власника). Вважаючи звільнення незаконним, Авер’янова звернулася до суду з позовом про поновлення її на попередньому місці роботи.

Розкрийте порядок розгляду індивідуального трудового спору судом.

 

Задача 3.

У зв’язку з порушенням органами прокуратури справи про розкрадання касиром Авер’янової грошових цінностей, що належать підприємству, керівником був розірваний з нею трудовий договір за п.8 ст.40 КЗпП України (за здійснення розкрадання майна власника). Вважаючи звільнення незаконним, Авер’янова звернулася до суду з позовом про поновлення її на попередньому місці роботи.

Розкрийте порядок розгляду індивідуального трудового спору судом.

Ресурси Інтернет

1. Міністерство праці та соціальної політики (http:// www.mlsp.kiev.ua);

2. Державний комітет із нагляду за охороною праці (http: //www.dnop.kiev.ua);

3. Українсько-європейський консультаційний центр з питань законодавства (http: // www.ueplac.kiev.ua);

4. Інститут порівняльного права (http: // www.comparativelaw.kiev.ua)

 

Завдання для виконання контрольної роботи для студентів заочного відділення

Загальні методичні вказівки

 

Навчальний план економіко-правового факультету Донецького національного університету з курсу «Трудове право України» поряд із теоретичним вивченням положень курсу передбачає виконання контрольної роботи, спрямованої на закріплення теоретичних знань.

Контрольні роботи містять у собі задачі, побудовані на прикладах практичної діяльності підприємств, установ, організацій, а також судової практики. Вирішення запропонованих задач має на меті з’єднання теорії з практикою, придбання студентами навичок практичного застосування теоретичних положень нормативних актів до конкретних фактичних ситуацій.

Виконанню контрольної роботи повинно передувати глибоке пророблення лекційного матеріалу, вивчення навчальної літератури, аналіз нормативної бази. Запропонований перелік літератури у навчально-методичних матеріалах з курсу "Трудове право" допоможе зорієнтувати вибір студента на необхідні джерела, що дозволяють відповісти на поставлені теоретичні питання у кожному варіанті. Рішення задач повинно містити в собі теоретичну частину відповіді і конкретну відповідь на задачу, що виходить із запропонованої фабули. У роботі допускається цитування інших авторів, але з обов'язковою вказівкою джерела опублікування.

Контрольна робота виконується за одним із десяти варіантів. Вибір варіанта обумовлений початковою буквою прізвища студента.

 

1 варіант - «А»по «В» (включно),

2 варіант - «Г» по «Е» (включно),

3 варіант - «Ж»по «І»

4 варіант - «К» по «Л»

5 варіант - «М» по «Н»

6 варіант - «О» по «П»

7 варіант - «Р» по «С»

8 варіант - «Т» по «Ф»

9 варіант - «Х» по «Щ»

10 варіант - «Ю» по «Я»

Контрольна робота, виконана студентом не у відповідності зі своїм варіантом не зараховується й повертається.

 

Варіант 1

ЗАДАЧА 1.

В одному з цехів металургійного заводу зламався агрегат розливу шихти. В зв’язку з цим працівника 6-го розряду Колесова перевели на роботу, що тарифікується з 4-им розрядом, трьох робітників 5-го розряду - Іванова, Лєтова, Ломова перевели різноробочими для виконання підсобних робіт.

Всі працівники відмовилися від переведення на іншу роботу. Вони протягом часу проведення ремонту агрегату розливу шихти з’являлися на роботу, але фактично не працювали. Керівник заводу у зв’язку з відмовою робітників від виконання іншої роботи звільнив їх згідно п. 4 ст. 40 КЗпП України.

Дайте визначення простою.

Назвіть особливості переведення працівника на іншу роботу в разі простою.

Розкрийте підстави та порядок звільнення за прогул.

Чи мав місце прогул з боку Іванова, Лєтова, Ломова та Колесова?

Яким чином і в якому розмірі оплачується час простою зазначеним працівникам?

Чи правомірні дії керівника заводу по переведенню та звільненню працівників?

 

ЗАДАЧА 2.

Директор приватного підприємства своїм розпорядженням встановив для працівників замість раніше встановленого 5-денного робочого тижня з двома вихідними днями 6-денний робочий тиждень з одним вихідним днем.

Відмовившись від виконання цього розпорядження, дві робітниці - Прохорова і Рудько - не вийшли на роботу в суботу. Свою відмову вони мотивували тим, що вони самотні матері та їм ні з ким залишити дітей, оскільки в суботу дитячий садок не працює. Незважаючи на це, вони були звільнені з роботи за п. 4 ст. 40 КЗпП України за прогул.

Що розуміється під режимом роботи і в якому порядку він встановлюється?

Розкрийте поняття прогулу та проаналізуйте порядок звільнення за прогул.

Дайте правову оцінку правомірності дій директора.

Чи можна невихід працівниць Прохорової і Рудько на роботу в суботу розглядати як прогул?

Куди і з якими вимогами можуть звернутися зазначені працівниці з приводу захисту свого порушеного права?

 

Варіант 2.

ЗАДАЧА 1.

Федоренко працював менеджером на підприємстві Донецької залізниці. У його трудові обов’язки входив контроль за прибиранням під'їздних шляхів, своєчасністю подачі вагонів, прибиранням вагонів.

У зв'язку з численними скаргами з боку клієнтів на його роботу, керівник підприємства прийняв рішення про переведення Федоренко на 0,5 ставки посадового окладу.

При ознайомленні з наказом Федоренко відмовився ставити свій підпис і вирішив оскаржити рішення керівника підприємства .

Які дії можуть вживатися керівником підприємства у разі неналежного виконання працівником своїх функціональних обов'язків?

У якому порядку може бути змінено умови трудового договору про оплату праці?

Чи правомірно керівник знизив розмір ставки посадового окладу Федоренка?

Які заходи і в якому порядку можливо застосувати до Федоренка в ситуації, що склалася?

Куди може звернутися Федоренко для вирішення питання про відновлення порушеного права?

 

ЗАДАЧА 2.

Державний службовець Семенов звернувся до свого керівника із заявою про надання відпустки без збереження заробітної плати у зв’язку з народженням дитини. Керівник відмовив в наданні відпустки, оскільки праця державного службовця регулюється спеціальним законодавством, що не передбачає надання відпустки без збереження заробітної плати.

Назвіть поняття та види часу відпочинку.

Визначте види відпусток згідно законодавства України.

Назвіть підстави, передбачені ст. 25 Закону України «Про відпустки», надання відпустки без збереження заробітної плати в обов’язком порядку.

Чи правомірна відмова у наданні відпустки в даному випадку? Що слід розуміти під загальним і спеціальним законодавством про працю?

 

Варіант 3

ЗАДАЧА 1.

Член профспілкової організації фабрики, ткаля Норкіна звільнена за розкрадання оргтехніки профспілки за п. 8 ст. 40 КЗпП України, яке підтверджується вироком суду.

Вважаючи звільнення неправомірним, Норкіна звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі.

Проаналізуйте підстави і порядок звільнення за п.8 ст. 40 КЗпП України.

З якого моменту виникає право роботодавця розірвати трудовий договір з працівником за п.8 ст. 40 КЗпП України?

Чи була підстава звільнення Норкіної за п.8 ст. 40 КЗпП України?

В який термін може звернутися Норкіна до суду з приводу захисту свого порушеного права?

Сформулюйте позовні вимоги Норкіної.

 

ЗАДАЧА 2.

Котенко, пропрацювавши друкаркою на підприємстві, пішла у відпустку в зв’язку з вагітністю та пологами. Через три місяці вона звернулася до адміністрації з проханням надати їй чергову оплачувану відпустку у повному обсязі і приєднати її до відпустки в зв’язку з вагітністю та пологами. У цьому їй було відмовлено.

Визначте види соціальних відпусток.

Назвіть порядок та умови надання щорічних відпусток.

Як обчислюється стаж роботи, що дає право на щорічну відпустку.

Чи правомірна відмова в наданні і приєднанні щорічної відпустки до відпустки в зв’язку з вагітністю та пологами?

 

Варіант 4

ЗАДАЧА 1.

Робітниця канатної фабрики Ярова звернулася до керівництва з проханням прийняти на роботу її 14-річного сина Андрія на роботу в липні-серпні 2011 року. Вона мотивувала своє прохання тим, що син на літніх канікулах залишається без нагляду, також він бажає самостійно заробити грошей на велосипед. На складі готової продукції була вільна посада пакувальника і начальник складом не заперечував проти прийому сина Ярової на цю посаду. Але директор фабрики відмовив Яровій в прийнятті її сина на цю посаду. Він мотивував свою відмову тим, що згідно із законом на роботу можуть бути прийняті особи, що досягли 16-річного віку, крім цього технологічним процесом на фабриці передбачено підйом і завантаження 10-ти кілограмових вантажів металевою стрічкою на пресі і директор фабрики вважає, що цей факт може призвести до нещасного випадку.

Назвіть особливості порядку укладання трудового договору з неповнолітніми.

Назвіть вік, з якого допускається прийняття на роботу. Назвіть роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років.

Якими пільгами, встановленими законодавством України користуються неповнолітні у трудових правовідносинах.

Правомірна відповідь директора фабрики відносно неповнолітнього?

 

ЗАДАЧА 2.

Директор приватного підприємства своїм розпорядженням встановив для працівників замість раніше встановленого 5-денного робочого тижня з двома вихідними днями 6-денний робочий тиждень з одним вихідним днем.

Відмовившись від виконання цього розпорядження, дві робітниці - Прохорова і Рудько - не вийшли на роботу в суботу. Свою відмову вони мотивували тим, що вони самотні матері та їм ні з ким залишити дітей, оскільки в суботу дитячий садок не працює. Незважаючи на це, вони були звільнені з роботи за п. 4 ст. 40 КЗпП України за прогул.

Що розуміється під режимом роботи і в якому порядку він встановлюється?

Розкрийте поняття прогулу та проаналізуйте порядок звільнення за прогул.

Дайте правову оцінку правомірності дій директора.

Чи можна невихід працівниць Прохорової і Рудько на роботу в суботу розглядати як прогул?

Куди і з якими вимогами можуть звернутися зазначені працівниці з приводу захисту свого порушеного права?

 

Варіант 5

ЗАДАЧА 1.

Декунов був прийнятий на роботу на посаду майстра цеху з тримісячним випробувальним терміном. Через 10 днів після невиходу на роботу з неповажної причини він був звільнений за ст.28 КЗпП Україна як такий, що не витримав випробування.

Який існує порядок встановлення випробувальний термін?

Охарактеризуйте підставу і порядок звільнення за ст.28 КЗпП України.

Чи можна було встановлювати тримісячну тривалість випробувального терміну для Декунова?

Чи обгрунтовано було звільнено Декунова?

Куди і з якими вимогами може звернутися Декунов з приводу захисту свого порушеного права?

 

ЗАДАЧА 2.

18 лютого 2010 р. в п’ятницю, за годину до закінчення роботи головний спеціаліст проектного інституту звернувся до секретарів з проханням термінового надрукувати та розмножити пояснювальну записку до звіту обсягом 14 друкованих сторінок. Секретарки попередили, що надрукувати та розмножити за годину 14 сторінок вони не встигнуть, а затриматися після роботи вони не можуть, оскільки одна з них повинна забрати дитину з дитячого садка, а інша – записана на прийом до лікаря. Крім того, обидві секретаря заявили, що в п’ятницю робочий день коротший на одну годину. Після закінчення робочого дня вони припинили роботу.

18 квітня 2010 р. був виданий наказ про покладення на друкарок стягнення – догани за невиконання термінового завдання.

Визначте поняття дисциплінарної відповідальності за трудовим правом.

Назвіть підстави та види дисциплінарної відповідальності працівників.

Перелічить види дисциплінарних стягнень у сфері загальної дисциплінарної відповідальності. Назвіть загальні правила застосування дисциплінарних стягнень за трудовим правом.

Чи правильно покладені на секретарів стягнення?

 

Варіант 6

ЗАДАЧА 1.

Красилов скоїв прогул 2 березня 2010 року. Відповідно до наказу директора він був звільнений 2 квітня 2010 року за п.4 ст.40 КЗпП України.

У день звільнення Красилов не вийшов на роботу з причини хвороби і знаходився на лікарняному по 27 квітня 2010року.

У день виходу працівника на роботу 28 квітня 2010 року в відділі кадрів його ознайомили з наказом про звільнення 2 квітня 2010 року, запропонували отримати трудову книжку і повний розрахунок. Однак працівник з таким звільненням не погодився.

Розкрийте поняття прогулу.

Який існує порядок звільнення працівників з п.4 ст.40 КЗпП України за прогул.

Чи збережується за працівником місце роботи на період його хвороби?

Дайте правову оцінку діям роботодавця.

Визначте день звільнення Красилова.

Куди і з якими вимогами може звернутися Красилов з приводу захисту свого порушеного права?

 

ЗАДАЧА 2.

В зв’язку з захаращеністю складського приміщення завідуючий складом хлібозаводу Петров і директор заводу Колосов були оштрафовані державною санітарною інспекцією.

Директор заводу виніс Петрову догану. Петров звернувся до КТС зі скаргою, де зазначив, що дисциплінарне стягнення незаконне, оскільки він за захаращеність складу був вже оштрафований.

Назвіть порядок та строки застосування дисциплінарних стягнень.

Назвіть порядок оскарження дисциплінарного стягнення працівником.

Як відбувається зняття дисциплінарного стягнення?

Яке рішення необхідно прийняти КТС?

 

Варіант 7

ЗАДАЧА 1.

При обговоренні проекту колективного договору між представниками роботодавця і профспілкою фабрики виникли розбіжності.

Представник профспілки наполягав на включенні в колективний договір положення про надання працівникам підприємства, які успішно навчаються на двох останніх курсах навчальних закладів середньої та вищої професійної освіти за фахом, додаткового щомісячного вільного від роботи дня із збереженням середнього денного заробітку.

Представник роботодавця відмовився включати вказане положення, мотивуючи тим, що зазначена пільга не передбачена законодавством.

Які пільги, передбачені законодавством, мають особи, які навчаються без відриву від виробництва?

Яке значення має колективний договір?

Чи може колективний договір встановлювати додаткові пільги для зазначених осіб?

За яких умов можливе закріплення запропонованої профспілкою фабрики пільги в колективному договорі?

Як врегулювати розбіжності між представниками роботодавця і профспілки фабрики?

ЗАДАЧА 2.

За дві години до закінчення робочого дня Галкін та Кірко залишили робочі місця та пішли в кафе відмітити свято. Через годину Галкін пішов додому, а Кірко повернувся на робоче місце, щоб закінчити, як він пояснив, почату роботу. Через п'ять днів після письмових пояснень Галкін був звільнений за п.4 ст.40 КЗпП України, а Кірко - за п.7 ст. 40 КЗпП України.

Назвіть підстави та види дисциплінарної відповідальності працівників.

У яких випадках законом допускається дисциплінарне звільнення?

Чи можлива в цьому випадку передача питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу? Перелічить повноваження трудового колективу у забезпечені трудової дисципліни?

Назвіть порядок та особливості припинення трудового договору за ініціативою роботодавця у зв’язку з прогулом (п. 4 ст. 40 КзпП України) та у зв’язку з появою на роботі працівника у нетверезому стані (п. 7 ст. 40 КЗпП України) як захід дисциплінарної відповідальності.

Чи законне звільнення вказаних працівників?

 

Варіант № 8.

ЗАДАЧА 1.

Сидоров працював токарем у ТОВ «Укрвтормет» із середнім заробітком 2000 грн. 1 грудня 2010 року він був звільнений за п.7 ст. 40 КЗпП України. З 15 грудня 2010 року до 1 січня 2011 року він знаходився на обліку у центрі зайнятості згідно відомостей обліку - персональної картки центру зайнятості. За вказаний період центром зайнятості Сидорову було запропоновано п’ять пропозицій щодо працевлаштування за фахом, від яких він особисто відмовився за певними обставинами: 1 відмова - не влаштовував змінний режим роботи на підприємстві; 2 відмова – не влаштовував віддалений район розташування підприємства; 3 відмова - запропонована роботодавцем заробітна плата була на рівні мінімальної заробітної плати; 4 відмова – на підприємстві несвоєчасно виплачувалась заробітна плата (затримка виплати 2 місяці); 5 відмова – не влаштовувала робота протягом повного робочого дня.

Дайте загальну характеристику поняттю «підходяща робота».

Чи можна кваліфікувати відмови Сидорова від пропозицій центра зайнятості як відмови від підходящої роботи?

Складіть проект документа «Додаток до персональної картки про відвідування особою Центру зайнятості», що затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 02.06.2006 р. №207 «Про затвердження форми Персональної картки особи, яка звернулась за сприянням у працевлаштуванні до центру зайнятості, та додатків до неї».

 

ЗАДАЧА 2.

Представники роботодавця – члени робочої комісії з укладання колективного договору на ВАТ “Плазма” запропонували врегулювати у зазначеному локальному акті питання щодо:

встановлення порядку виплати дивідендів;

забезпечення спецодягом, спецвзуттям й засобами індивідуального захисту працюючих;

встановлення системи оплати праці, положення про оплату праці;

бронювання робочих місць для соціально малозахищених громадян, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці;

встановлення порядку прийняття на роботу й звільнення;

забезпечення соціально-побутовими пільгами співробітників товариства;

конкретизації тривалості відпусток, що надаються за рахунок товариства;

встановлення порядку застосування дисциплінарної відповідальності.

1. Що уявляє собою зміст колективного договору?

2.Які стадії має процедура укладення колективного договору?

3.Чи обов’язкова реєстрація колективного договору в районних державних адміністраціях, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях, у виконавчих комітетах сільських, селищних та міських Рад.

4.Визначте, які із запропонованих умов дійсно підпадають під сферу регулювання колективного договору.

5. Зазначте в яких розділах проекту колективного договору треба розмістити відібрані Вами умови.

6. До яких видів умов колективного договору слід віднести відібрані Вами умови?

 

Варіант № 9.

ЗАДАЧА 1.

У ході перевірки табельного обліку по шахті «Зоряна» встановлено, що 25 липня 2010 року гірничий майстер Оболєнцев А.Л. не вийшов на роботу у 4 зміну (з 00 годин до 6 години ранку) – здійснив прогул.

Причину прогулу працівник пояснив наступним. 24 липня 2010 року він після робочої зміни повідомив начальника дільниці про те, що йому як депутату міської ради необхідно в цей день прийняти участь у пленарному засіданні сесії міської ради. За Регламентом пленарні засідання починаються о 10 годині і закінчуються о 17 годині, тому Оболєнцев А.Л. вважав, що його участь у роботі сесії є законною підставою для невиходу на роботу у 4 зміну 25.07.2010. Адже він не мав змоги використати свій міжзмінний відпочинок і відновитися фізично і морально до наступної зміни. Перевіркою встановлено, що Оболєнцев А.Л. приймав участь у роботі міської ради 24.07.2010 з 10 години до 12 години. 30.07.2010 Оболєнцева А.Л. було звільнено за прогул без поважної причини за п. 4. ст. 40 КЗпП України.

Дайте визначення прогулу. Які випадки нез’яви на роботі не вважаються прогулом?

Який порядок звільнення за прогул без поважної причини?

Чи є причини прогулу Оболєнцева А.Л. поважними?

Дайте правову оцінку дії роботодавця щодо звільнення Оболєнцева А.Л.

Чи є юридична перспектива щодо поновлення Оболєнцева А.Л. на роботі при його зверненні до суду?

Які вимоги слід висунути у відповідному позові?

ЗАДАЧА 2.

У Розділі „Оплата праці” колективного договору ТОВ „Садівник” передбачені такі положення, як:

1) заробітна плата виплачується електронними грошима в національній або іноземній валюті за бажанням працівника;

2) заробітна плата за весь час відпустки виплачується за тиждень до початку відпустки;

3) повідомлення працівників з боку власника про нарахування заробітку (в т.ч. відрахування, утримання) здійснюється на електронну скриньку працівника;

4) заробітна плата може виплачуватися насінням, паростками, плодами, але не більше 50% й ін.

Які форми виплати заробітної плати існують?

Розкрийте порядок виплати заробітної плати?

Який правовий захист щодо своєчасності виплати заробітної плати передбачений чинним законодавством ?

Проаналізуйте всі вищезазначені положення колективного договору ТОВ „Садівник” на предмет відповідності їх чинному законодавству про оплату праці.

 

Варіант № 10.

ЗАДАЧА 1.

У зв'язку з необхідністю завершення укладання бетону при будівництві спеціального об'єкта, начальник будівництва віддав розпорядження в письмовому вигляді 10 бетонникам залишитися на роботі до завершення укладання привезеного бетону.

У зв'язку з цим зазначені працівники пропрацювали на об'єкті понад своєї щоденної норми по 6 годин. Працівники поцікавилися у начальника будівництва, яким чином буде компенсована така робота. Начальник будівництва відповів, що бетон був доставлений з порушенням встановленого часу його підвозу, а робітники велику частину часу протягом робочого дня не працювали, тому ніякої компенсації їм не належить.

Назвіть яка робота вважається понаднормової згідно із законодавством про працю України? Чи є відмінності між наднормовими роботами і ненормованим робочим днем?

Перелічіть підстави і порядок залучення працівників до надурочних робіт на підприємстві?

Перерахуйте категорії осіб, яких заборонено залучати до проведення надурочних робіт.

Перерахуйте категорії осіб, які можуть залучатися до надурочних робіт лише за їх згодою.

Чи мало місце в даному випадку залучення працівників до надурочних робіт?

Допущені чи були порушення у порядку залучення працівників до надурочних робіт на підприємстві в даній ситуації?

Яким чином компенсується залучення працівників до надурочних робіт?

 

ЗАДАЧА 2.

У зв'язку зі зміною технологічного процесу на заводі «Темп» п'ять верстатників за їх згодою з цеху зі шкідливими умовами праці були переведені в цех, умови праці в якому були нормальними.

В результаті всі вони втратили право на доплату за роботу в особливих умовах праці, а також право на пільгову пенсію. Вважаючи, що їх трудові права порушені, верстатники звернулися до роботодавця з вимогою про збереження за ними зазначених умов.

1.Що розуміється під змінами в організації виробництва і праці?

2.Яка змістовна наповненість поняття істотних умов праці?

3.Які правові наслідки можуть виникнути у разі відмови від продовження праці у звязку із змінами істоних умов праці?

4.У чому конкретно проявляються зміни в організації виробництва і праці на заводі «Темп» та зміни істотних умов праці верстатників?

5. Чи зобовязаний роботодавець зберегти попередні умови праці верстатників?

6.Чи необходімо було отримати згоду верстатників на роботу в іншому цеху?

 

Питання для іспиту з курсу: "Трудове право України"

1. Поняття трудового права як галузі права.

2. Предмет трудового права.

3. Метод трудового права: поняття, особливості.

4. Місце трудового права в системі права України. Відмежування трудового права від суміжних галузей права.

5. Функції трудового права.

6. Поняття й значення основних принципів трудового права.

7. Система трудового права як галузі права.

8. Поняття джерел трудового права, їхня класифікація.

9. Конституційні права у сфері праці.

10. Характеристика Закону України “Про колективні договори та угоди” від 1 липня 1993 року.

11. Основні положення Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 2 березня 2000 року.

12. Загальне й спеціальне законодавство про працю.

13. Локальні нормативні акти у сфері праці і їхні види.

14. Постанови Пленуму Верховного Суду України і їх керівне значення в застосуванні норм трудового права.

15. Міжнародно-правове регулювання праці, його суб'єкти.

16. Загальна характеристика міжнародно-правових актів про працю.

17. Поняття й класифікація суб'єктів трудового права.

18. Трудовий статус громадян (працівників) як суб'єктів трудового права.

19. Трудовий статус роботодавця як суб'єкта трудового права.

20. Роль профспілок і трудових колективів у галузі правового регулювання умов праці.

21. Права профспілок у сфері трудових правовідносин.

22. Поняття, зміст та система правовідносин у трудовому праві.

23. Підстави виникнення, зміни й припинення безпосередньо трудових правовідносин.

24. Загальна характеристика відносин, тісно пов'язаних із трудовими.

25. Поняття та роль колективного договору.

26. Сторони колективного договору.

27. Порядок укладення колективного договору.

28. Зміст та структура колективного договору.

29. Поняття та види колективних угод, їх роль у сфері трудового права.

30. Міжнародна організація праці: її задачі й роль у правовому регулюванні трудових відносин

31. Основні положення Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від 15 вересня 1999 року.

32. Поняття і значення трудового договору, його відмінність від цивільно-правових договорів, пов'язаних з працею.

33. Сторони й зміст трудового договору.

34. Порядок укладення трудового договору.

35. Загальна характеристика видів трудового договору.

36. Контракт як особлива форма трудового договору.

37. Поняття й види змін умов трудового договору.

38. Поняття переведення на іншу роботу, його відмінність від переміщення.

39. Класифікація переведень на іншу роботу.

40. Види тимчасових переведень.

41. Зміна істотних умов праці, поняття, особливості.

42. Відсторонення працівника від роботи.

43. Підстави припинення трудового договору, їхня класифікація.

44. Загальні підстави припинення трудового договору.

45. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

46. Розірвання трудового договору у випадку зміни в організації виробництва й праці.

47. Порядок вивільнення працівників. Пільги й компенсації вивільненим працівникам.

48. Розірвання трудового договору у випадку систематичного невиконання працівником без поважних причин покладених на нього трудових обов'язків.

49. Розірвання трудового договору внаслідок невідповідності працівника, виконуваній роботі

50. Розірвання трудового договору внаслідок здійснення прогулу без поважних причин.

51. Розірвання трудового договору внаслідок появи на роботі в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння.

52. Розірвання трудового договору внаслідок здійснення за місцем роботи розкрадання майна власника.

53. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з окремими категоріями працівників.

54. Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб.

55. Поняття робочого часу, його види.

56. Режим робочого часу, його види.

57. Ненормований робочий день як особливий режим робочого часу для окремих категорій працівників.

58. Понаднормова робота (поняття, винятковий порядок її застосування).

59. Поняття й види часу відпочинку.

60. Щоденний та щотижневий відпочинок.

61. Поняття й види відпусток у законодавстві України. Загальна характеристика Закону України “Про відпустки” від 15 листопада 1996 року.

62. Поняття щорічних відпусток, види, тривалість.

63. Порядок надання основних щорічних відпусток

64. Поняття додаткових трудових відпусток, їх види й тривалість.

65. Порядок надання щорічних додаткових відпусток.

66. Відпустки у зв’язку з навчанням.

67. Творчі відпустки.

68. Соціальні відпустки, їх види й підстави надання.

69. Поняття відпустки без збереження заробітної плати, їхні види.

70. Поняття й функції заробітної плати. Загальна характеристика Закону України “Про оплату праці” від 24 березня 1995 року.

71. Структура заробітної плати.

72. Поняття й основні елементи тарифної системи оплати праці.

73. Системи оплати праці .

74. Порядок виплати заробітної плати і її захист.

75. Поняття нормування праці, види норм праці.

76. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

77. Поняття дисципліни праці та методи її забезпечення.

78. Заходи заохочення за успіхи в праці й порядок їхнього застосування.

79. Поняття дисциплінарної відповідальності й умови її застосування.

80. Види дисциплінарних стягнень до порушників трудової дисципліни.

81. Порядок застосування дисциплінарних стягнень.

82. Поняття й види матеріальної відповідальності сторін трудового договору.

83. Матеріальна відповідальність працівників, за шкоду заподіяну роботодавцю.

84. Обмежена матеріальна відповідальність працівників.

85. Повна матеріальна відповідальність працівників.

86. Підвищена матеріальна відповідальність працівників.

87. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівником майну роботодавця.

88. Поняття трудових спорів і причини їх виникнення.

89. Порядок розгляду трудових спорів комісією з трудових спорів.

90. Порядок розгляду спорів у районних (міських) судах.

91. Розвиток порядку розгляду колективних трудових спорів (конфліктів).

92. Поняття охорони праці. Державна політика у сфері охорони праці.

93. Права й гарантії громадян у галузі охорони праці. Загальна характеристика Закону України “Про охорону праці” від 14 жовтня 1992 року.

94. Організація охорони праці на підприємстві.

95. Служба охорони праці на підприємстві, її основні функції.

96. Правове регулювання охорони праці жінок

97. Правове регулювання охорони праці молоді й інвалідів.

98. Регулювання охорони праці в колективному договорі.

99.Компенсаційні виплати.Гарантійні виплати і гарантійні доплати.

100.Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю.

101.Громадський контроль за додержанням законодавства про працю.


Критерії оцінок знань студентів

Відповідаючи на білет, студент повинен показати знання програми учбового матеріалу, уміння пояснювати значення і основні поняття, виділяти їх спільні й відмінні риси, порівнювати, аналізувати спірні точки зору з проблемних питань, ясно викладати думки з поставлених питань.

 

Оцінка "відмінно"ставиться, якщо студент дав повну й правильну відповідь на всі поставлені питання відповідно до міжнародно-правових документів, аналітично грамотно виклав матеріал.

 

Оцінка "добре"ставиться, якщо студент відповів правильно, але допускає неістотні погрішності в знанні теоретичних положень, аналізі й оцінці фактів. Або дана неправильна або неповна відповідь у певній частині.

 

Оцінка "задовільно"ставиться, якщо студент загалом правильно дає відповідь, але показує знання тільки основних теоретичних положень, допускає помилки при аналізі й оцінці фактів, або частково чи нечітко аргументує відповідь, допускає порушення логіки викладення матеріалу.

 

Оцінка "незадовільно" ставиться, якщо студент дає неправильну і неповну відповідь, засновану на знанні менше половини програмного матеріалу, допускає істотні помилки теоретичного характеру, викладає матеріал із порушеннями логіки послідовності.


Тематика курсових робіт

1. Право людини на працю і його міжнародні стандарти.

2. Право на працю та його гарантії в Україні.

3. Особливості методу трудового права.

4. Система трудового права.

5. Система законодавства про працю.

6. Основні принципи правового регулювання праці.

7. Класифікація джерел трудового права України.

8. Загальна характеристика найважливіших джерел трудового пра­ва.

9. Правове поняття суб'єктів трудового права.

10. Працівник як суб'єкт трудових правовідносин.

11. Правовий статус роботодавця у трудових правовідносинах.

12. Правовий статус виборного органу первинної профспілкової організації як суб'єкта трудового права.

13. Система правовідносин у трудовому праві.

14. Правове поняття трудових правовідносин.

15. Підстави виникнення трудових правовідносин.

16. Правовий статус сторін колективного договору.

17. Правове поняття колективного договору.

18. Правовий зміст колективного договору.

19. Правові форми зайнятості.

20. Правова організація працевлаштування.

21. Правовий статус безробітного.

22. Правова роль трудового договору в умовах ринку.

23. Види трудового договору за строком дії.

24. Правовий зміст трудового договору.

25. Правове регулювання сумісництва.

26. Правове регулювання суміщення професій (посад).

27. Загальний порядок укладення трудового договору.

28. Правові аспекти контракту як особливої форми трудового договору.

29. Правове регулювання тимчасових переведень на іншу роботу.

30. Правове регулювання атестації працівників.

31. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

32. Підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.171.164.78 (0.056 с.)