Тема 4. Правовідносини в сфері трудового праваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Правовідносини в сфері трудового праваПоняття і система правовідносин у трудовому праві. Поняття трудових правовідносин, його особливості, суб'єкти, зміст, підстави виникнення, змі­ни і припинення.

Правовідносини, тісно пов'язані з трудовими, їхні види і загальна хара­ктеристика. Правовідносини з забезпечення зайнятості і працевлаштуван­ня. Правовідносини з професійної підготовки і підвищення кваліфікації кад­рів безпосередньо на виробництві. Організаційно-управлінські відносини в сфері праці. Правовідносини з нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю, охорони праці. Правовідносини з розв'язання трудових спорів.

Нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Загальна декларація прав людини: резолюція 217-А (ПІ) Генеральної Асамблеї від 10 грудня 1948 року // Міжнародні акти про права людини: 36. документів. - М.: Вид. група Норма-Інфра. – М.- 1998.

3. Кодекс законів про працю України. - Харків: Одіссей.- 2006.

4. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 року № 803- XII // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14.-Ст.170.

5. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфлік­тів): Закон України від 3 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. - 1998 - № 34.-Ст.227.

6. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - № 45. -Ст. 397.

7. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23 вересня 1999 року № 1105-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. – М. - 46-47. -Ст.403.

8. Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: наказ Міністерства праці та соціальної політики від 13 квітня 2005 року № 113 // Офіційний вісник України.-2005.-№ 18. Ст.966.

9. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 року № 1533-Ш // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 22. – Ст. 171.

10. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 18 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради.-1999.-№ 46 - 47.Ст.403.

11. Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 року № 1058-IV // Урядовий кур'єр - 1993.- 9 жовтня. - С.4.

Література

1. Барабаш А. К вопросу о некоторыхособенностях трудового правоотношения // Государство и право. - 2000. - № 12. - С. 5.

2. Іншин М. Сучасний стан та напрямки удосконалення службово-трудових відносин у сфері державної служби України // Право України. – 2006. - № 6. – С.85-88.

3. Солодовник Л. Юридичні факти - підстави виникнення трудових пра­вовідносин. // Право України. - 2000. - № 1.

4. Солодовник Л. Роль юридичних фактів у динаміці правовідносин тру­дового права // Право України. - 2000. - № 7.

Тема 5. Забезпечення зайнятості і працевлаштування

Поняття зайнятості населення, його форми. Державна політика в сфері зайнятості населення. Законодавство України про зайнятість населення. Міжнародно-правові акти про зайнятість.

Поняття "працевлаштування" і його форми. Правова організація праце­влаштування.

Державна служба зайнятості, її права, обов'язки і правовідносини з під­приємствами, установами, організаціями і громадянами.

Поняття безробітного і його правовий статус. Соціальні гарантії при втраті роботи і безробітті.

Нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Загальна декларація прав людини: резолюція 217-А (ПІ) Генеральної Асамблеї від 10 грудня 1948 року // Міжнародні акти про права людини: 36. документів. - М.: Вид. група Норма-Інфра. – М. - 1998.

3. Про ратифікацію Європейської конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів: Закон України від 16 березня 2007 року № 755 - V // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 21. - Ст. 290.

4. Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої): Закон України від 14.09.2006 р. № 137-V // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 43. - Ст. 418. Кодекс законів про працю України. - Харків: Одіссей. - 2008.

5. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 року № 803- XII // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14. - Ст. 170.

6. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфлік­тів): Закон України від 3 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. - 1998 - № 34. - Ст. 227.

7. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - № 45. - Ст. 397.

8. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23 вересня 1999 року № 1105-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. – М. - 46-47. - Ст. 403.

9. Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: наказ Міністерства праці та соціальної політики від 13 квітня 2005 року № 113 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 18. Ст. 966.

10. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 року № 1533-Ш // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 22. – Ст. 171.

11. Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 року № 1058-IV // Урядовий кур'єр - 1993. - 9 жовтня. - С. 4.

12. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 року № 803- XII // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14. - Ст. 170.

13. Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем із наданням дотації роботодавцю: Закон України від 24 листопада № 2150-IV // Урядовий кур'єр. - 2004. - № 224.

14. Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості та ринку праці в Україні: указ Президента України від 7 листопада 2005 року № 1073/2005 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 52. - Ст. 3271.

15. Про затвердження Основних напрямів реалізації державної політики зайнятості на 2010 - 2011 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2010. - № 831 // Офіційний вісник України. - 2010. - № 69. - Ст. 2488.

16. Положення про державну службу зайнятості: постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 1991 року № 47 // ЗП УРСР. - 1991. - № 6. - 1993. - № 10.

17. Деякі питання надання роботодавцям дотації для забезпечення молоді першим робочим місцем: постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 року № 223 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 23. – Ст. 697.

18. Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних: постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 року № 219 // Офіційний вісник України. – 2007. - № 12. – Ст. 437.

19. Про затвердження форм звітності та інструкції щодо їх заповнення: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19 грудня 2005 року № 420 // Праця і закон. - 2006. - № 1- 2.

20. Положення про порядок надання Фондом загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 13 лютого 2001 року № 53/59 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 16. – Ст. 705.

21. Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 року № 307 // Офіційний Вісник України. – 2000. - № 51. – Ст. 2237.

22. Порядок надання матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного: наказ Міністерства праці та соціальної політики від 20 листопада 2000 року № 308. // Офіційний Вісник України. – 2000. - № 51. – Ст. 2238.

23. Порядок надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного та особи, яка перебувала на його утримання: наказ Міністерства праці і соціальної політики від 20 листопада 2000 року № 309 // Офіційний Вісник України. – 2000. - № 51. – Ст. 2239.

24. Порядок надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 10 січня 2001 року № 1 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 5. – Ст. 195

25. Положення про порядок організації і проведення оплачуваних громадських робіт: постанова Кабінету Міністрів України від 27 квіт­ня 1998 року № 578 // Інформаційний бюлетень Міністерства праці і соціальної політики України. - 1998. - № 7.

26. Положення про порядок організації сезонних робіт: постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року № 578 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 17. Ст. 635.

27. Деякі питання загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття: постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2006 року № 357 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 12. Ст. 815.

28. Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3483-IV // Офіційний вісник України. - 2006. - № 11. Ст. 701.

Література

Басай О.В. Правове забезпечення соціального захисту безробітних в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2005. - 20 с.

Грабовський Ю.І. Отримання доходу як ознака зайнятості // Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників II Міжнародної науково-практичної конференції; м. Харків, 8-9 жовтня 2010. С. 308-310.

Дуюнова О.М., Тищенко О.В. Правові аспекти зайнятості та працевлаштування інвалідів в Україні // Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах: Збірник матеріалів круглого столу / За ред. к.ю.н., доц. Шумної Л.П. – Чернігів: КП „Видавництво„Чернігівські обереги”, 2006. – С. 71-74.

Жолнович О.І. До питання працевлаштування іноземців в Україні // Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників II Міжнародної науково-практичної конференції; м. Харків, 8-9 жовтня 2010. С. 206-210.

Пилипенко П.Д. Юридичні та лексичні вади так званої «підходящої роботи» // Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників II Міжнародної науково-практичної конференції; м. Харків, 8-9 жовтня 2010. С. 42-45.

Шабанов Р.І. Правове регулювання працевлаштування в Україні. – дис... канд. юрид. наук 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005.

Щотова Ю.М. Правове регулювання працевлаштування молоді в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2006.

Юровська В.В. Правоверегулюваннявідносин в системізагальнообов’язкового державного соціальногострахування на випадокбезробіття: дис... канд. юрид. наук : 12.00.05 - трудове право; право соціальногозабезпечення. - Харків, 2005.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.235.155 (0.008 с.)