ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ КУРСУ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ», НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ І ЛІТЕРАТУРА, ЩО РЕКОМЕНДУЄТЬСЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ КУРСУ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ», НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ І ЛІТЕРАТУРА, ЩО РЕКОМЕНДУЄТЬСЯТема 1. Предмет, метод, функції, принципи і система трудового права

Трудове право як одна з галузей права. Поняття трудового права. Роль та задачі трудового права. Співвідношення трудового права й інших галузей права, що регулюють відносини, пов'язані з працею.

Предмет трудового права: трудові відносини і тісно пов'язані з ними су­спільні відносини. Форми власності і форми громадської організації праці.

Поняття методу трудового права і його особливості. Функції трудового права як основні напрямки впливу його норм на поведінку людей у процесі праці. Специфічні функції трудового права.

Принципи трудового права, їх поняття і значення. Загальні принципи трудового права і їх реалізація в нормах трудового права. Принципи окремих інститутів трудового права.

Система трудового права як галузі права. Система законодавства про працю. Предмет і система науки трудового права.

Нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Кодекс законів про працю України. - Харків: Одіссей.- 2006.

Література

Єрьоменко В. Висновок від протилежного як один із засобів вирішення колізій у трудовому праві // Вісник академії правових наук. – 2010. - № 2. – С. 143.

Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України. - 2000. - № 7. - С. 49.

Жернаков В. До питання про правове розуміння праці та трудових відносин // Вісник академії правових наук. – 2007. - № 4.– С. 191.

Заржицкий О. Про трудові процесуальні правові відносини // Право України. – 2008. - № 3. – С. 65-67.

Іванкевич В. Трудове право потребує вдосконалення // Людина і праця. – 2009. - № 11. – С. 8.

Кизименко К.О. Підстави виникнення трудових відносин в органах прокуратури // Держава і право. – 2010. - № 47. – с. 372

Кожушко С. Поняття трудового права в сучасних умовах: стан і перспектива // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 12. – С. 42.

Мокрицька Н. Про поняття форми реалізації права на працю // Юридична Україна. – 2010. - № 4. – С. 91.

Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія. – Л.: Вид. Центр Львівського нац. ун-ту імені Івана Франка, 1999.

Процевский А.И. Метод правового регулирования трудовых отношений. М. - 1972.

Солодовник Л. Роль юридичних фактів у динаміці правовідносин трудового права // Право України. - 2000. - № 7. - С. 13.

Старчук О. Рівність трудових прав громадян як принцип трудового права України // Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 8. – С. 105.

Стасив О. Конституційні положення, що визначають засади регулювання трудових відносин // Юридична Україна. – 2009. - № 10. – С. 89.

Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект. Монографія. – О.: Юрид. літ, 2001. – 328с.

Щербина В. Нове визначення функцій трудового права // Підприємництво, господарство і право.-2006.- № 6.- С. 36-39.

Ярошенко О. Види прогалин у трудовому праві та перспективи реформування законодавства про працю України // Вісник академії правових наук. - 2009. -№ 4. – С. 192.

 

Тема 2. Джерела трудового права. Міжнародно-правове регулю­вання праці.

Поняття, класифікація і види джерел трудового права. Особливості сис­теми нормативних актів у сфері трудового права, їх дія в часі, у просторі і за колом осіб.

Загальна характеристика найбільш важливих джерел трудового права. Конституція України як основне джерело трудового права. Кодекс законів про працю України. Система законів, що регулюють соціально-трудові від­носини. Підзаконні акти, що регулюють відносини, пов'язані з працею. Акти соціального партнерства. Загальне і спеціальне законодавство про працю. Локальне регулювання трудових відносин. Постанови Пленуму Верховного Суду України і їх керівне значення при застосуванні норм трудового права.

Поняття міжнародно-правового регулювання праці і його суб'єктів. Міжнародна організація праці, її структура, основні напрямки діяльності. Джерела міжнародно-правового регулювання праці. Конвенції і рекоменда­ції МОП. Загальна декларація прав людини. Міжнародні пакти про права людини. Акти Ради Європи і Європейського Союзу.

Нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Загальна декларація прав людини: резолюція 217-А (ПІ) Генеральної Асамблеї від 10 грудня 1948 року // Міжнародні акти про права людини: 36. документів. - М.: Вид. група Норма-Інфра. - 1998.

3. Міжнародне законодавство про охорону праці. (Міжнародний кодекс праці). –Конвенції та рекомендації Міжнародної Організації Праці. -К. - 1997.

4. Кодекс законів про працю України. - Харків: Одіссей. - 2008.

5. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3477 - 1V/ВР // Відо­мості Верховної Ради України. - 2006. - № 30. - Ст. 260.

6. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 року // Відо­мості Верховної Ради України. - 1991. - № 14. - Ст. 170.

7. Про колективні договори і угоди: Закон України від 1 липня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 36. - Ст. 361.

8. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 52. - Ст. 490.

9. Про основи соціального захисту інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 21. - Ст. 252.

10. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: указ Президента України від 10 червня 1997 року № 503/97 // Урядовий кур’єр. - 1997. - 14 червня.

11. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пле­нуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 // Постанова Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. - К., 1995. - С. 373; Вісник Верховного Суду України. - 1998. - № 3.

12. Справа про тлумачення терміна „законодавство”: рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради профспілок щодо офіційного тлумачення частини 3 Ст. 21 КЗпП України // Офіційний вісник України. - 1998. - № 32. - С. 59.

13. Справа про соціальні гарантії громадян № 1- 29/2007: рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 29, 36, частини другої Ст. 56, частини другої статті 62, частини першої статті 66, пунктів 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 Ст. 71, статей 98, 101, 103, 111 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 9 липня 2007 року № 6-рп/207 // Вісник Конституційного Суду України.

14. Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про взаємні працевлаштування і соціальний захист громадян України та Грузії: розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 року № 670-р // Поточний архів Кабінету Міністрів України за 2008 рік.

15. Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки// www.fpsu.org.ua.

16. Про прийняття за основу проекту Трудового Кодексу України: постанова Верховної Ради України від 20 травня 2008 року № 203 - 1V // Поточний архів Верховної Ради України за 2008 рік.

17. Про ратифікацію Європейської конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів: Закон України від 16 березня 2007 року № 755 - V // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 21. - Ст. 290.

18. Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої): Закон України від 14.09.2006 р. № 137-V // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 43. - Ст. 418.

19. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфлік­тів): Закон України від 3 березня 1998 року № 137/98 ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998 - № 34.

20. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 10 вересня 1999 року № 1045 -X1V // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 45. - Ст. 397.

21. Про трудові колективи та підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями: Закон України від 17 червня 1983 року № 9500 – Х // КЗпП України з постатейними систематизованими матеріаліми. -К. - 2001. -С.690.

22. Про об’єднання громадян : Закон України від 16 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. - Ст. 504.

23. Про організації роботодавців: Закон України від 24 травня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 32. - Ст. 171.

24. Про правовий статус іноземців: Закон України від 4 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 23. - Ст. 161.

25. Про біженців: Закон України від 21 червня 2001 року № 2557-Ш // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 47. - Ст. 250.

Література

Гусов К.Н., Курілін М.Н. Міжнародно-правове регулювання праці (у конвенціях і рекомендаціях МОП). - М. - 1992.

Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право: Учебник для вузов. - М.: Изд. группа Норма-инфра. - 1998.

Смолярчук В.И. Источники cоветcкого законодательства о труде. К. - 1998.

Чернобай А. Становлення та розвиток законодавства України про захист персональних даних працівника // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 8. -С. 40-43.

Шевчук С. Про обов'язковість рішень Верховного Суду України в кон­тексті доктрини судового прецеденту // Право України. - 2000. - № 2.

Дей М. Реалізація трудових прав працівниками-мігрантами в Україні: деякі проблеми // Право України. – 2006. - № 8. – С.48-51.

Журавльов Д.В. Нормативно-правовий акт як структурний елемент системи трудового законодавства // Право і безпека. – 2004. - №3/4. – С. 141-146.

Заржицький О., Козаков О. До питання про визнання особи непрацездатною // Право України. – 2006. – С.97-99.

Кожушко С. Обов’язки працівників щодо дотримання дисципліни праці у проекті Трудового кодексу України // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 5. -С.52-54.

Костюк В. Трудова правосуб’єктність як основна правова властивість суб’єктів трудового права // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 8. - С. 35-39.

Могілевський Л.В. Підстави диференціації правового регулювання праці // Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ. – Х.: Нац. ун-т внутр.. справ, 2006. – Вип. 32. – С. 315-320.

Пузирний В. Особи із зниженою працездатністю як суб’єкти трудових правовідносин // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 12. – С.77-80.

Цепин А.П., Пятаков А.В. Трудовое право и трудовой коллектив. - М.: На­ука. - 1986.

Якушев І. Правосуб’єктність в теорії трудового права України // Право України. - 2008. - № 3. – С. 36-40.

Ярошенко О. До питання про співвідношення системи трудового права та системи джерел трудового права України // Актуальні проблеми труд. права та права соціал. забезпечення: до 80-річчя проф. Р.І. Кондратьєва: зб. наук. праць. - Хмельницький: Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2007. – С. 128-133.

Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: Монографія. – Х.: СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 456 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.77.193 (0.009 с.)