ТОП 10:

Форма. Калькуляція собівартості проектних робітПідстава для проведення роботи:

Джерело фінансування:

Замовник

Термін виконаня роботи: початок___________ завершення_________

№ з/п Статті витрат Усього на весь період (тис.грн) Усього на поточний рік( тис.грн) У тому числі за етапами
1. Витрати на оплату праці        
2. Відрахування на соціальні заходи        
3. Матеріальні витрати        
4. Витрати на служюові відрядження        
5. Спецпридбання для проектних, експериментальних робіт        
6. Витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства        
7. Інші накладні витрати        
8. Загальновиробничі витрати        
9. Виробнича собівартість        
Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати        
Наднормативні витрати        
Собівартість реалізованих проектних робіт        

Моніторинг проектів

Планування та моніторинг інвестиційного процесу на конкретному будівельному об'єкті для прикладу здійснюється суб'єктами інвестування за такими документами:

- дозвіл на будівництво;

- проектно-кошторисна документація;

- проект організації будівництва;

- програма введення об'єкта в експлуатацію;

- план виробництва продукції (фаза експлуатації);

- план фінансування будівництва.

Усі ці документи додаються до бізнес-плану інвестиційного проекту.

Механізм проведення постійного нагляду та контролю за процесом освоєння інвестицій називається моніторингом інвестиційних проектів.

Загальний моніторинг проекту здійснює інвестор (замовник) або від їх імені дирекція підприємства, що будується. Такий моніторинг за угодою з інвестором можуть здійснити фірми-девелопер.

В залежності від функцій учасників інвестиційної діяльності можна спеціалізувати моніторинг за видами.

Отже, є 3 види моніторингу:

- фінансовий;

- маркетинговий;

- технічний.

 

Алгоритм моніторингу проекту наведений на рис.

 

 

Маркетинговий моніторинг проводиться з метою забезпечення своєчасних поставок на будову матеріально-технічних ресурсів і його здійснюють ті учасники, на яких покладені обов'язки у контрактах по матеріально-технічному забезпеченню будівель.

Фінансовий моніторинг проводиться інвестором, замовником, фірмою-девелопером за його дорученням, а також іншими учасниками проекту на першому етапі освоєння інвестицій (проектування та будівництво). За умов в Україні оцінка виконання річної програми може проводитися по місцях відповідно до прийнятого порядку розрахунків за виконані будівельно-монтажні роботи. Під постійне спостереження підпадають поелементно вироблені витрати, оренда або закупівля земельної ділянки. Моніторинг здійснюється у розрізі використання джерел фінансування: власних, запозичених або залучених коштів.

Технічний моніторинг, крім інвестора та його представників, здійснюють звичайно генпроектувальник, інші проектувальники - в межах авторського нагляду. Даний вид моніторингу проводився з метою забезпечення відповідальності об'ємно-планувальних та конструктивних рішень, технічних умов.

 


ПРИКЛАДИ ЗАДАЧ

1. Чи доцільна реалізація інноваційного проекту за умов, що дисконтна ставка дорівнює 12%, а податок на прибуток – 25%?

Показники Роки
Інвестиції, тис.грн - - -
Прибуток, тис.грн    
Амортизаційні відрахування, тис.грн    

Визначте термін окупності проекту

Розв’язок задачі

 

Чистий прибуток = (800*0,75)+(1800*0,75)+(2100*0,75)+ (2100*0,75)=5100 ( за умови, що податок на прибуток рівний 25%)

Грошові потоки = чистий прибуток + амортизаційні відрахування

Грошові потоки = (200+600)+(200+1350)+(200+1575)+(200+1575)=5900

Дисконтовані грошові потоки (ставка дисконту 12%) = 8073,2

Дисконтовані інвестицій (ставка дисконту 12%) = 1720,71

Чиста приведена вартість = Дисконтовані грошові птоки – дисконтовані грошові інвестиції = 8073,2-1720,71=6352,48

Термін окупності = дисконтовані інвестиції / дисконтовані грошові потоки = 0,21

Модифікований термін окупності = 3,08роки

 

2. Визначте індекс рентабельності проекту та чисту приведену вартість, виходячи з таких даних: обсяг інвестицій в інноваційний проект становить 1100тис.грн (на перший рік припадає 900тис.грн, на другий – 200тис.грн). Грошові потоки, починаючи з другого року реалізації проекту, становитимуть 750тис.грн, у наступні роки – 960тис., 1000тис., 1100тис.грн. Дисконтна ставка – 8%

 

Розв’язок:

Чиста приведена вартість = ((750/(1+0,08)^2)+(9600/(1+0,08)^3)+ (1000/(1+0,08)^4)+ (1100/(1+0,08)^5))- ((900/(1+0,08)^1)+ (200/(1+0,08)^1)=5757,426-1205,318=4552,108 тис.грн

Індекс рентабельності = 5757,426/1205,318=4,77

 

3.Визначте за двома проектами чисту приведену вартість та термін окупності. Зробіть висновки. Ставка дисконту 10%

Показники Проект № 1 за роками Проект № 2 за роками
1-й 2-й 3-й 4-й 1-й 2-й 3-й 4-й
Чистий прибуток, тис. грн. - -
Амортизація, тис.грн
Інвестиційні витрати, тис. грн.

Розв’язок задачі

 

Грошові потоки = чистий прибуток + амортизаційні відрахування

Грошові потоки за проектом №1 = (100)+(100+800)+(1000+100)+(1500+100)=3700 тис.грн

Грошові потоки за проектом №2 = (100)+(100+1000)+(1000+100)+(1000+100)=3400 тис.грн

Дисконтовані грошові потоки за проектом №1 = 110+1089,58+1464,71+2342,6=5006,92 тис.грн

Дисконтовані грошові потоки за проектом №2 = 110,011+1331,72+1464,72+1610,54=4516,98 тис.грн

Дисконтовані інвестицій за проектом №1= 1100,11+484,26+532,62+878,47=2995,47 тис.грн

Дисконтовані інвестицій за проектом №2= 880,08+847,45+798,93+732,06=3258,545тис.грн

Чиста приведена вартість за проектом №1 = Дисконтовані грошові птоки – дисконтовані грошові інвестиції = 5006,92-2995,47=2011,44 тис.грн

Чиста приведена вартість за проектом №2 = Дисконтовані грошові птоки – дисконтовані грошові інвестиції = 4516,98-3258,545=1258,44 тис.грн

 

Термін окупності за проектом №1= дисконтовані інвестиції / дисконтовані грошові потоки = 2995,47/5006,92 = 0,59

Термін окупності за проектом №1= дисконтовані інвестиції / дисконтовані грошові потоки = 13258,545/4516,98 = ,38

За всіма економічними показники, доцільним є проект 1

 

  1. Проекти А і Б мають однакові витрати, результати та тривалості життєвого циклу. Норма дисконту становить 12%. Необхідно порівняти значення NPV обох проектів, визначити PI та DPP. Зробити висновки.

Таблиця 1

Вхідні дані з проекту А

Рік існування проекту Інвестиційні витрати, тис.грн Грошові потоки, тис.грн

Таблиця 2

Вхідні дані з проекту Б

Рік існування проекту Інвестиційні витрати, тис.грн Грошові потоки, тис.грн

Розв’язок

Розрахункові ані за проектом А

Показники 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік
Інвестиції
Дисконтовані інвестиції 67,204 225,79 309,119
Грошові потоки
Дисконтовані грошові потоки 52,68 126,45 173,09 363,04
Чиста приведена вартість 113,16
Індекс рентабельності 1,18
Модифікований термін окупності 4,68

 

Розрахункові ані за проектом Б

Показники 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік
Інвестиції
Дисконтовані інвестиції 291,21 175,61 56,203 31,47
Грошові потоки
Дисконтовані грошові потоки 48,16 62,71 119,43 173,09 281,97
Чиста приведена вартість 130,87
Індекс рентабельності 1,23
Модифікований термін окупності 4,53

Другий проект швидше окупиться і внаслідок його реалізації буде отримано більший виторг

 

Підприємство передбачає реалізувати інноваційно-інвестиційний проект вартістю 160 тис.грн, практичне здійснення якого спрямоване на виробництво нового виду продукції. Очікуються такі грошові потоки: 1 рік – 70тис.грн, 2 рік – 100тис.грн., 3 рік – 165тис.грн. 4 рік – 175тис.грн. Визначте чистий приведений дохід, термін окупності та індекс рентабельності інвестицій за умови, що дисконтна ставка дорівнює 12%. Інвестиційний внесок був зроблений у нульовому році реалізації проекту.

Розв’язок

Чиста приведена вартість (NPV) = сума дисконтованих грошових потоків-сума дисконтованих інвестицій (у нашому випадку інвестицій беруться в розмірі 160 тис.грн)

NPV= ((70/1.12)+(100/1.2544)+(165/1.404928)+(175/1.5735))-160=370.8802-160=210.8802 тис.грн

Індекс рентабельності інвестицій (PI)= сума дисконтованих грошових потоків / сума дисконтованих інвестицій

PI = (370.8802 / 160)*100=2.31

Термін окупності (PP) = сума дисконтованих інвестицій / сума дисконтованих грошових потоків

PP = 160/370,8802=0,43 періодів (2,7років)

Відповідь: проект окуповується майже через 2 роки ( 21 міс.), його рентабельність становить 231%

 

 

  1. Аналізуються проекти (дол. США):
Проекти Інвестиції Грошові потоки у 1 році Грошові потоки у 2 році
А
Б

Проранжуйте проекти за критеріями PP, NPV, якщо r=10%

Розв’язок

 

Показники А Б
Інвестиції
Дисконтова ні інвестиції 3636,3636 1818,1818
Грошові потоки    
1 рік
2 рік
Дисконтовані грошові потоки    
1 рік 2750,272 1320,132
2 рік 3631,961 1815,98
Чиста приведена вартість 1317,9302
Індекс рентабельності 0,569 0,57

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.61.235 (0.011 с.)