ТОП 10:

Ділова графіка в Excel та її використання 

Теоретичні відомості

Діаграми в Microsoft Excel створюються на підставі даних, що розміщені в таблицях на листі. В разі зміни даних у таблицях діаграми змінюються також. Для створення діаграми найзручніше використовувати Мастер Диаграмм та виконувати його вказівки. Діаграму можна розмістити на окремому листі Робочої книги, а можна вставляти до потрібного листа певної книги Excel.

 

Створення діаграми

Для побудови діаграми спочатку виділіть мишею числові дані та підписи до них. Це не обов’язково, але таким чином можна прискорити процес побудови діаграми.

Кликніть по кнопці Мастер диаграмм, яка розташована на панелі інструментів, та виконуйте інструкції Майстра . Побудова діаграми складається з 4-х етапів.

Етап перший – Тип діаграми.

На цьому етапі необхідно обрати один з можливих типів діаграм. Спочатку оберіть його у вікні Тип . Після вибору якогось типу в правому вікні Вид з’являється зображення різних видів діаграм цього типу. Натисніть на ліву кнопку миші, обираючи бажаний вид діаграми, а потім натисніть на кнопку „Далее”. Після цього почнеться другий етап. Якщо ви побажаєте змінити тип діаграми, то можна буде повернутися до попереднього етапу, натиснувши кнопку „Назад”.

Етап другий – Джерело даних (источник данных).

Якщо перед викликом Мастера диаграмм , ви виділили дані для побудови діаграми, то в полі Диапазон вже записані їх адреси. Натисніть на кнопку Свернуть/Развернуть в цьому полі. Вікно Мастера щезне і можна буде перевірити або змінити виділений діапазон, орієнтуючись на зображену діаграму.

Оберіть один з перемикачів Ряды в строках або Ряды в столбцах . Подивіться, як змінюється при цьому зовнішній вигляд діаграми. Вкладка Ряд дозволяє видалити ряд даних або додати новий. Можна задати підписи для рядів по осях, причому можна у відповідному полі вказати адресу клітини з потрібним текстом, а можна просто ввести текст.

Етап третій – Параметри діаграми.

Зараз можна визначити Заголовки (назву діаграми та її осей), Линии сетки (основні та проміжні), Подписи данніх (обрати їх вигляд або не підписувати дані зовсім), можна додати до діаграми Таблицу начальных данных та Легенду , вказати місце її розташування.

Етап четвертий – Розміщення діаграми.

Оберіть лист, на якому буде розташована діаграма, та натисніть кнопку “Готово” .

 

Зміна зовнішнього вигляду діаграми

Майстер діаграм можна використовувати й для зміни існуючих діаграм. Для цього треба спочатку виділити діаграму, тоді в меню з’явиться пункт Диаграмма , в якому можна обрати будь-яку з його команд.

Можливості для внесення змін до діаграми надає й панель інструментів Диаграммы , яка з’являється після виділення діаграми. Якщо ця панель відсутня, її можна додати за допомогою пункту меню ВидПанель инструментовДиаграммы або натиснути на ліву кнопку мишки, коли вона знаходиться на будь-якій панелі інструментів, і обрати пункт Диаграммы .

Щоб виділити будь-який елемент діаграми, достатньо натиснути на ліву кнопку миші, коли вона знаходиться на ньому, або використати список Елементи диаграммы панелі інструментів Диаграммы . Його можна розкрити та обрати потрібний елемент. Якщо двічі натиснути на ліву кнопку миші на будь-якому елементі діаграми, то активізується сам елемент, та ще й вікно Формат для обраного елемента. Вкладки цього вікна містять параметри, що характеризують виділений об’єкт.

 

Зміна формату виділеного елементу

Виділіть Область построения диаграммы , а в ній будь-який ряд. Потім оберіть кнопку Формат рядов данных та змініть колір елементів ряду. За допомогою вкладки Порядок рядов змініть їх порядок, спробуйте обрати різні варіанти вкладки Подписи данных . Виділіть мишею найбільший елемент ряду та змініть колір тільки цього елементу.

Виділіть ось ОY , на вкладці Шрифт змініть розмір та колір шрифту, на вкладці Шкала змініть ціну поділки, за допомогою вкладки Выравнивание змініть орієнтацію надписів, додайте Таблицу данных .

 

Добавка та зміна тексту

На панелі інструментів Рисование натисніть кнопку Надпись. Виділіть мишею область потрібного розміру в обраному місці і введіть необхідний текст, наприклад, заголовок діаграми (якщо панель Рисование відсутня, її можна додати, обравши в меню Вид пункт Панели инструментов , а в ньому пункт Рисование).

Для зміни існуючого тексту достатньо клікнути на ньому мишею і зробити необхідні зміни у полі, що утворилося.

 

Додавання нових даних

Виділіть діаграму, а потім оберіть в меню Диаграмма пункт Исходные данные , вкладку Ряд , кнопку Добавить . Тепер у вікні Имя вкажіть ім’я цього ряду. У вікні Значения вкажіть адреси клітин нового ряду. Найпростіше зробити це за допомогою миші, згорнувши вікно та виділивши дані в таблиці Excel.

 

Побудова ліній тренду

Лінії тренду будуються за допомогою регресіонного аналізу даних і дозволяють передбачити дані майбутніх періодів або дані, яких не вистачає. Лінії тренду дозволяють побачити „згладжені” дані. Вони можуть використовувати одну з таких математичних моделей: лінійну , поліноміальну , логарифмічну , експоненціальну або степеневу .

Для побудови ліній тренду необхідно виконати такі дії:

а) виділити діапазон даних (B10:C19), побудувати гістограму;

б) обрати пункт „Добавить линию тренда” в меню Диаграмма або в контекстному меню, яке з’являється після натискання правої кнопки миші;

в) на вкладці Тип оберіть будь-який тип, наприклад, „Полиномиальная 4 степени”;

г) на вкладці Параметры поставте позначку на текст „показывать уравнение на диаграмме“ та замовте „прогноз вперед на 1 периодов“ ;

д) натисніть кнопку ОК .

Лінія тренду з’явиться на екрані, як показано на рис. 2.1 .

Для видалення лінії тренду необхідно її виділити та натиснути клавішу Delete .

 

 

Рисунок 2.1 – Діаграма з лінією тренда

 

Побудова кругової діаграми в MS Excel розглянута на прикладі в лабораторній роботі №1.

 

Завдання

Розглянемо задачу, яка найчастіше зустрічається в інженерних розрахунках – задачу побудови таблиці значень функції.

Приклад. Побудувати таблицю значень функції

y = cos(x) , x [0; π] ,

де n = 10 – кількість розподілу проміжку,

h = ( –крок зміни x ,

який дорівнює π/10 , тобто x приймає значення арифметичної прогресії:

0 ; π/10 ; 2π/10 ; ... ; π .

Для побудови таблиці розкрийте наступний вільний лист. Створимо таблицю початкових значень, як на рис. 2.2 . Введемо до клітин наступний текст: до А1Хн , до В1Хк , до С1n , до D1 . В клітину А2 введіть початкове значення х , тобто 0 , в клітину В2 – значення =ПИ() , в клітину С210 , а в D2 необхідно ввести формулу =(B2-A2)/C2 .

 

 

Рисунок 2.2 – Таблиця початкових значень

 

До діапазону клітин А5:А15 введемо значення змінної х одним зі способів.

Перший спосіб. До клітини А5 вводимо початкове значення х (=A2) . Обираємо команду Правка→Заполнить→Прогрессия і у вікні діалогу ставимо Размещение (по столбцам) , Тип (арифметическая) , Шаг(0,314) , Предельное значение(3,1415) . Після натиснення кнопки ОК , отримаємо заповнений діапазон А5:А15.

Другий спосіб. До клітини А5 введемо формулу =А2 , до клітини А6 – формулу =А5+$В$2 . Виділимо клітину А6 і, використовуючи маркер заповнення , протягнемо до А15, отримаємо числовий ряд потрібної довжини. Цей спосіб має переваги, тому що маючи зв’язок з даними початкової таблиці, дозволяє в автоматичному режимі перераховувати не тільки значення функції, а і значення аргументу.

Заповнюємо діапазон клітинок В5:В15 значенням функції Y . До клітини В5 введемо формулу =соs(A5) .

При введенні формул до клітинки відпрацюйте всі режими: з клавіатури, Мастера функций, відповідної кнопки панелі інструментів Стандартная .

Виділимо клітинку В5, використовуючи маркер заповнення, завершимо процес табулювання функції.

Розглянемо приклад табулювання функції

,

при х є [0;π] , крок зміни х = π/10 .

Значення х співпадають із значеннями у вищенаведеному прикладі, тобто залишимо їх без змін у клітинах А5:А15.

До діапазону С5:С15 вводимо значення z. До клітини С3 вводиться формула, яка використовує логічну функцію ЕСЛИ :

= ЕСЛИ (А5<=ПИ()/2; sin(A5)^2; cos(A5^2)).

Результати розрахунків та графіки представлені на рис.2.3 .

 

 

Рисунок 2.3 – Результати розрахунків

 

2.3 Контрольні питання

 

2.3.1 Побудова графіків та діаграм в MS Excel.

2.3.2 Які етапи побудови діаграм Ви знаєте? Їх характеристика.

2.3.3 З яких елементів складається діаграма?

2.3.4 Наведіть приклади деяких видів діаграм. Побудова „Точечного” графіка.

2.3.5 Що таке лінія тренду і як її побудувати?

2.3.6 Як виділити діаграму або якийсь конкретний елемент?

2.3.7 Як змінити розмір діаграми та її розташування?

2.3.8 Як коригувати зовнішній вигляд діаграми? Зміна кольору, формату ліній, назв для заголовків таблиці даних і т. д. в MS Excel.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.94.202.172 (0.009 с.)