ТЕМА: ЕЛЕКТОРАЛЬНА ПОВЕДІНКА (3 ГОД.) 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА: ЕЛЕКТОРАЛЬНА ПОВЕДІНКА (3 ГОД.)1. Основні підходи до вивчення електоральної поведінки.

2. Поняття електоральний вибір та електоральні орієнтації.

3. Абсентеїзм як різновид електоральної поведінки.

 

Методичні рекомендації.

Дайте тлумачення поняттю “електоральна поведінка”. Виокреміть основні напрями дослідження електоральних явищ та процесів. В чому полягає суть поняття “електоральний простір”. Проаналізуйте напрями виміру електорального простору.

Охарактеризуйте основні політологічні школи електоральної поведінки: британська та мічиганська. Прокоментуйте політологічні підходи щодо аналізу електоральної поведінки: історичні, соціологічний, експресивна електоральна поведінка, соціально-психологічний підхід Е.Кемпбела, раціонально-інструментальний підхід.

Дайте визначення поняттю “електоральний вибір”. Проаналізуйте чинники, що обумовлюють електоральну поведінку. Порівняйте підходи Д.Батлера та Д.Стоунса щодо чинників, які обумовлюють електоральний вибір.

Вивчення електоральної поведінки вимагає знання понять “абсентеїзм” та “абстенціонізм”. Виокреміть та проаналізуйте основні підходи щодо вирішення проблеми абсентеїзму.

Література.

1.Афанасьев М.Н. Поведение избирателей и электоральная политика в России // Полис. – 1995. – № 3. – С.105-117.

2.Бузин А.Ю. Влияние социально-экономического развития регионов России на итоги выборов в Государственную думу Федерального Собрания РФ второго созыва// Полис. – 1996. – №1. – С. 103-119.

3.Вызов Л.Г. Политическое сегментирование электората и идентификация участников избирательного процесса // Дайджест-Маркетинг. –1999. – N 2. – С.63-81.

4.Вишняк О.І. Електоральна соціологія: історія, теорії, методи. — К., 2000.

5.Голосов Г.В. Поведение избирателей в России: теоретические перспективы и результаты региональных выборов // Полис. — 1997. – №4

6.Грин Д.П., Шапиро И. Объяснение политики с позиций теории рационального выбора: почему так мало удалось узнать? // Полис. – 1994. – № 3. – С.59-75.

7.Гудина Ю.В. Активность российских избирателей: теоретические модели и практика // Полис. – 2003. – №1. – С.112-123.

8.Макфол М. Осмысление парламентских выборов 1993 г. в России // Полис. – 1994. – № 5, 6.

9.Мелешкина Е.Ю. Исследования электорального поведения: теоретические модели и проблемы их применения // Полит, наука. – 2001. – № 2. – С. 190-215.

10. Овчинников Б.В. Электоральная эволюция: пространство регионов и пространство партий в 1995 и 1999 годах // Полис. – 2000. – № 2(55). – С.68-79.

11. Орлов Г.М., Шуметов В.Г. Модель электоральных предпочтений: методология построения // Социол. исследования. – 2001. – № 1. – С. 127-141.

12. Паппи Ф.У. Политическое поведение: мыслящие избиратели и многопартийные системы // Политическая наука: новые направления. – М., 1999. – С.262-280.

13. Пищулин Н.П. Политическое лидерство и электоральный процесс//Полис.–1998.– №5.–С.145-153.

14. Пушкарева Г.В. Изучение электорального поведения: контуры когнитивной модели // Полис. – 2003. – №3. — С.120-130.

15. Седов Л., Михалюк В. Влияние внутренних и внешних проблем на электоральные настроения // Полит, маркетинг. – 2001.–№11.–0.4-10.

16. Фармер М. Рациональный выбор: теория и практика // Полис. – 1994. – № 3. – С.47-59.

17. Шевченко Ю.Д. Между экспрессией и рациональностью: об изучении электорального поведения в России // Полис. – 1998. – №1. – С.130-137.

18. Lipset, S. М., and S. Rokkan, Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments, // M. Lipset and S. Rokkan (eds.). Party Systems and Voter Alignments, – New York, Free Press, 1967.

Запитання для самоконтролю.

1. Розкрийте сутність “соціологічного підходу” в дослідженні електоральної поведінки.

2. Розкрийте особливість підходу Е.Даунса, який визначав одним із важливих чинників електорального вибору ідеологію?

3. Як співвідносяться поняття “політичний вибір” та “електоральний вибір”?.

4. Назвіть чинники, що обумовлюють електоральний вибір за Д.Батлером та Д.Стоунсом.

5. Назвіть суб’єктивні та об'єктивні чинники абсентеїзму.

6. Яким чином виборчі законодавства зарубіжних країн розв'язують проблему “абсентеїзму”?


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА (ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ)

Мета:самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з курсу “Виборчі системи держав світу” та розвиток навичок самостійної роботи.

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ З ІНДЗ

1. Історія боротьби за виборчі права.

2. Основні різновиди виборчих цензів.

3. Інститути народовладдя в Стародавній Греції.

4. Представницько-станові установи в середньовічній Європі.

5. Роль виборів в авторитарних суспільствах.

6. Роль виборів у тоталітарних суспільствах.

7. Роль виборів у країнах, що розвиваються.

8. Основні підходи до трактування сутності виборчих систем.

9. Проблема ефективності виборчої системи.

10. Проблема стабільності виборчої системи.

11. Виборча система як чинник політичної відповідальності парламенту.

12. Позитиви та недоліки мажоритарної виборчої системи.

13. Позитиви та недоліки пропорційної виборчої системи.

14. Позитиви та недоліки змішаної виборчої системи.

15. Різновиди виборчих систем.

16. Мажоритарна виборча система абсолютної більшості.

17. Мажоритарна виборча система відносної більшості.

18. Система кваліфікаційної більшості.

19. Система перебалотування.

20. Система альтернативного голосування.

21. Система обмеженого голосування.

22. Система голосу, що не передається.

23. Система кумулятивного голосування

24. Система балів.

25. Система голосу, що передається.

26. Система преференційного голосування.

27. Система панашування.

28. Виборчі системи зарубіжних країн.

29. Політична партія як суб'єкт виборчого процесу.

30. Виборча квота та методи її обчислення.


МОДУЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

Загальна кількість контрольних робіт – 2.

Кількість годин: 4

 

Контрольна робота №1

Мета:закріпити знання студентів з пройденого першого змістового модулля “Загальна характеристика виборів та виборчих систем”, з’ясувати рівень знань студентів з пройденого матеріалу.

1. Поняття “виборче право”.

2. Принципи сучасного виборчого права.

3. Активне і пасивне виборче право.

4. Історія боротьби за виборчі права.

5. Основні різновиди сучасних виборчих цензів (віковий ценз, ценз осілості, ценз недієздатності, моральний ценз).

6. Роль виборчих цензів протягом історії виборчого права.

7. Вирішення проблеми представництва “меншин” у законодавчих органах сучасних демократичних країн.

8. Інститути афінської демократії в VIII-VI ст. до н.д. (Екклексія, Буле, ареопаг, Колегія архонтів, Галіея).

9. Етапи розвитку інституту виборів в давній Греції. (Реформи Солона, Клісфена, Ефільта та Перикла).

10. Інститут парламентських виборів в середньовічній Англії.

11. Генеральні штати та виборчі процедури в середньовічній Франції.

12. Поняття виборів та їх місце в демократичній державі.

13. Рівні виборів та терміни їх проведення.

14. Функції виборів в умовах демократії.

15. Вибори в тоталітарних суспільствах.

16. Вибори в авторитарних суспільствах.

17. Особливості виборів у країнах перехідного типу.

18.Поняття “виборча система”.

19. Методи дослідження електоральних явищ та процесів.

20. Класифікація виборчих систем.

21. Пойіномінальні, плюріномінальні та уніномінальні виборчі системи.

22. Сутність мажоритарних виборчих систем.

23. Позитиви та негативи мажоритарних виборчих систем.

24. Мажоритарна виборча система абсолютної більшості.

25. Мажоритарна виборча система відносної більшості.

26. Система альтернативного голосування.

27. Система обмеженого голосування.

28. Система голосу, що не передається.

29. Система кумулятивного голосування.

30. Система голосу, що передається.

31. Поняття “напівпропорційна система”.

32. Сутність пропорційної виборчої системи.

33. Типологія пропорційних виборчих систем.

34. Позитиви та недоліки пропорційної виборчої системи.

35. Змішана виборча система.

36. Поняття виборчої квоти.

37. Способи визначення виборчої квоти (квота Хейра, квота Гегенбах-Бішоффа, квота Друпа; метод найбільшого залишку, метод найбільшої середньої).

38. Методи дільників (метод В.Д’онта, метод Імперіалі, метод Сант-Лаг'ю, модифікований метод Сант-Лаг’ю (скандинавський метод), датський метод).

39 Сутність та генезис політичних партій.

40. Взаємозв'язок, партійної і виборчої системи (“правила” М.Дюверже).

41. Мажоритарна виборча система відносної більшості та двопартійність.

42. Мажоритарна виборча система абсолютної більшості та система “кількох впливових партій”.

43. Пропорційність і багатопартійність. .

44. Виборча система та характер політичних партій.

45. Призначення виборчих систем.

46. Взаємозв’язок виборчої системи і форми державного правління.

47. Проблема ефективності виборчої системи сучасної України.

48. Критерії оцінки виборчих систем.

49. Основні стадії виборчого процесу.

50. Підготовча стадія виборів.

51. Стадія висування і реєстрації кандидатів.

52. Процесуально-правові обмеження агітаційно-пропагандистської кампанії.

53. Стадія голосування та підведення підсумків виборів.

54. Виборчий бар’єр.

55. Поняття “виборчий округ”.

 

Контрольна робота №2

Мета:закріпити знання студентів з пройденого другого змістового модулля “Виборчі системи держав світу”, з’ясувати рівень знань студентів з пройденого матеріалу”.

1. Формування Конгресу США.

2. Президентські вибори в США.

3. Парламентські вибори у Великобританії.

4. Французька виборча система.

5. Системи із виборами за жорсткими та напівм’якими списками (Португалія і Данія).

6. Преференційні системи (Австрія, Бельгія, Фінляндія, Швеція).

7. Системи панашування (Нідерланди, Люксембург).

8. Географічно неоднорідні змішані виборчі системи (Греція, Іспанія).

9. Змішані виборчі системи паралельного та послідовного комбінування.

10. Системи урівноваженого пропорційного і мажоритарного представництва.

11. Пропорційно-мажоритарні та мажоритарно- пропорційні виборчі системи.

12. Пропорційно-мажоритарні виборчі системи (Італія, ФРН).

13. Система виборів у Російській Федерації.

14. Особливості виборчої системи сучасної України.

15. Еволюція виборчої системи сучасної України.

16. Забезпечення реалізації активного й пасивного виборчого права в Україні.

17. Порядок і строки призначення виборів в Україні.

18. Формування виборчих комісій в Україні.

19. Фінансування передвиборчої агітації в Україні.

20. Обмеження в проведенні передвиборчої агітації в Україні.

21. Формування Верховної Ради України.

22. Висування кандидатів у народні депутати України.

23. Порядок встановлення результатів виборів до парламенту України.

24. Правові засади виборів Президента України

25. Особливості висування та реєстрації кандидатів у Президенти України.

26. Формування органів місцевого самоврядування в Україні.

27. Засади виборів депутатів сільської, селищної, міської, районної в місті ради в України.

28. Засади виборів сільського, селищного, міського голови в Україні

29. Засади виборів депутатів районної, обласної ради вУкраїні.

30. Відповідальність за порушення виборчого законодавства в Україні.

31. Всеукраїнські та місцеві референдуми

32. Основні напрями дослідження електоральної поведінки.

33. Складові електорального вибору.

34. Сутність явища "абсентеїзм".

35. Електоральні орієнтації.

 

 


3.7. ЗАВДАННЯ ДО КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ “ВИБОРЧІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВ СВІТУ”

Мета:закріпити знання студентів з вивченого матеріалу курсу “Виборчі системи держав світу”, з’ясувати рівень знань студентів з пройденого матеріалу.

Варіант №1.

1. Визначте критерії оцінки виборчих систем.

2. Порівняйте географічно неоднорідні змішані виборчі системи Греції та Іспанії).

3. Охарактеризуйте пропорційні виборчі системи.

 

Варіант №2

1. Виокреміть проблема ефективності виборчої системи сучасної України

2. Проаналізуйте функції виборів в авторитарних суспільствах.

3. Охарактеризуйте система голосу, що не передається.

.

 

Варіант №3

1. Дайте визначення поняттю “виборче право”.

2. Охарактеризуйте основні стадії виборчого процесу.

3. Проаналізуйте систему альтернативного голосування.

 

Варіант №4

1. Визначте позитиви та недоліки пропорційної виборчої системи.

2. Охарактеризуйте особливості виборчої системи сучасної України.

3. Порівняйте процедуру вирішення проблем представництва “меншин” у законодавчих органах сучасних демократичних країн.

 

Варіант №5

1. Виокреміть принципи сучасного виборчого права

2. Охарактеризуйте функції виборів в тоталітарних суспільствах..

3. Проаналізуйте та порівняйте мажоритарну виборчу систему абсолютної більшості та систему “кількох впливових партій”.

Варіант №6

1. Визначте поняття виборчий бар’єр.

2. Охарактеризуйте активне і пасивне виборче право.

3. Проаналізуйте явище “абсентеїзм”.

Варіант №7

1. Визначте рівні виборів та терміни їх проведення.

2. Порівняйте способи визначення виборчої квоти (Хейра, Гегенбах-Бішоффа, Друпа; метод найбільшого залишку, метод найбільшої середньої).

3. Охарактеризуйте французьку виборчу систему.

Варіант №8

1. Проаналізуйте етапи боротьби за виборчі права.

2. Охарактеризуйте мажоритарну виборчу систему відносної більшості.

3. Порівняйте преференційні системи Австрії та Бельгія.

 

Варіант №9

1. Визначте основні різновиди сучасних виборчих цензів.

2. Проаналізуйте систему обмеженого голосування.

3. Охарактеризуйте парламентські вибори у Великобританії

Варіант №10

1. Визначте роль виборчих цензів протягом історії виборчого права

2. Охарактеризуйте мажоритарну виборчу систему абсолютної більшості.

3. Проаналізуйте порядок встановлення результатів виборів до парламенту України.

Варіант №11

1. Визначте типи пропорційних виборчих систем.

2. Охарактеризуйте еволюцію виборчої системи сучасної України.

3. Проаналізуйте інститути афінської демократії в VIII-VI ст. до н.д. (Екклексія, Буле, ареопаг, Колегія архонтів, Галіея).

Варіант №12

1. Визначте етапи розвитку інституту виборів в давній Греції.

2. Проаналізуйте сутність та генезис політичних партій

3. Охарактеризуйте президентські вибори в США.

Варіант №13

1. Визначте особливості формування Конгресу США.

2. Охарактеризуйте інститути парламентських виборів в середньовічній Англії.

3. Проаналізуйте змішану виборчу систему.

Варіант №14

 

1. Визначіть суть напівпропорційної виборчої системи.

2. Охарактеризуйте Генеральні штати та виборчі процедури в середньовічній Франції.

3. Порівняйте системи панашування Нідерландів та Люксембургу.

Варіант №15

1. Визначте основне призначення виборчих ситсем.

2. Проаналізуйте місце виборів в демократичній державі.

3. Охарактеризуйте формування Верховної Ради України.

 

Варіант №16

1. Визначте взаємозв’язок виборчої системи і форми державного правління.

2. Проаналізуйте функції виборів в умовах демократії.

3. Охарактеризуйте систему голосу, що передається.

 

Варіант №17

1. Визначте поняття виборчої квоти.

2. Проаналізуйте особливості виборів у країнах перехідного типу.

3. Охарактеризуйте електоральні орієнтації.

Варіант №18

1. Дайте визначення поняттю “виборчий округ”.

2. Проаналізуйте обмеження в проведенні передвиборчої агітації в Україні.

3. Охарактеризуйте методи дослідження електоральних явищ та процесів.

Варіант №19

1. Дайте визначення поняттю “виборча система”

2. Проаналізуйте методи дільників (метод В.Д’онта, метод Імперіалі, метод Сант-Лаг'ю, модифікований метод Сант-Лаг’ю (скандинавський метод), датський метод).

3. Порівняйте пропорційно-мажоритарні виборчі системи Італія та ФРН.

Варіант №20

1. Визначте взаємозв’язок виборчої системи та характеру політичних партій

2. Охарактеризуйте типи виборчих систем.

3. Проаналізуйте систему виборів у Російській Федерації.

Варіант №21

1.Визначте основні характеристики стадії висування і реєстрації кандидатів.

2.Охарактеризуйте поліномінальні, плюріномінальні та уніномінальні виборчі системи.

3.Проаналізуйте процедуру формування виборчих комісій в Україні.

 

Варіант №22

1. Визначте етапи еволюції виборчої системи сучасної України.

2. Охарактеризуйте французьку виборчу систему.

3. Проаналізуйте етапи боротьби за виборчі права.

 

Варіант №23

1. Визначте сутність мажоритарних виборчих систем.

2. Проаналізуйте правові засади виборів Президента України.

3. Охарактеризуйте стадію голосування та підведення підсумків виборів у виборчому процесі.

Варіант №24

1. Визначте особливості підготовчої стадії виборів.

2. Охарактеризуйте систему кумулятивного голосування.

3. Проаналізуйте основні напрями дослідження електоральної поведінки.

Варіант №25

1. Визначте позитиви та негативи мажоритарних виборчих систем.

2. Охарактеризуйте механізм мормування органів місцевого самоврядування в Україні.

3. Порівняйте системи із виборами за жорсткими та напівм’якими списками Португалії та Данії.

 

Варіант №26

1. Визначте складові електорального вибору.

2. Охарактеризуйте взаємозв’язок, партійної і виборчої системи за “правилами” М.Дюверже.

3. Проаналізуйте змішані виборчі системи паралельного та послідовного комбінування.

 

Варіант №27

1. Визначте особливості висування та реєстрації кандидатів у Президенти України.

2. Проаналізуйте мажоритарну виборчу систему відносної більшості.

3. Охарактеризуйте принцип пропорційності та багатопартійність.

Варіант №28

1. Визначте процесуально-правові обмеження агітаційно-пропагандистської кампанії.

2. Порівняйте системи урівноваженого пропорційного і мажоритарного представництва.

3. Проаналізуйте механізм фінансування передвиборчої агітації в Україні.

Варіант №29

1. Визначте основні різновиди сучасних виборчих цензів

2. Охарактеризуйте всеукраїнські та місцеві референдуми.

3. Проаналізуйте пропорційно-мажоритарні та мажоритарно-пропорційні виборчі системи: спільне та відмінне.

Варіант №30

1. Визначте порядок і строки призначення виборів в Україні.

2. Охарактеризуйте мажоритарну виборчу систему абсолютної більшості.

3. Проаналізуйте позитиви і негативи пропорційної виборчої системи.

 


КОНТРОЛЬНІ (ЗАЛІКОВІ) ПИТАННЯ З КУРСУ „ВИБОРЧІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВ СВІТУ”

1. Поняття “виборче право”.

2. Принципи сучасного виборчого права.

3. Активне і пасивне виборче право.

4. Історія боротьби за виборчі права.

5. Основні різновиди сучасних виборчих цензів (віковий ценз, ценз осілості, ценз недієздатності, моральний ценз).

6. Роль виборчих цензів протягом історії виборчого права.

7. Вирішення проблеми представництва “меншин” у законодавчих органах сучасних демократичних країн.

8. Інститути афінської демократії в VIII-VI ст. до н.д. (Екклексія, Буле, ареопаг, Колегія архонтів, Галіея).

9. Етапи розвитку інституту виборів в давній Греції. (Реформи Солона, Клісфена, Ефільта та Перикла).

10. Інститут парламентських виборів в середньовічній Англії.

18. Генеральні штати та виборчі процедури в середньовічній Франції.

19. Поняття виборів та їх місце в демократичній державі.

20. Рівні виборів та терміни їх проведення.

21. Функції виборів в умовах демократії.

22. Вибори в тоталітарних суспільствах.

23. Вибори в авторитарних суспільствах.

24. Особливості виборів у країнах перехідного типу.

18.Поняття “виборча система”.

39. Методи дослідження електоральних явищ та процесів.

40. Класифікація виборчих систем.

41. Пойіномінальні, плюріномінальні та уніномінальні виборчі системи.

42. Сутність мажоритарних виборчих систем.

43. Позитиви та негативи мажоритарних виборчих систем.

44. Мажоритарна виборча система абсолютної більшості.

45. Мажоритарна виборча система відносної більшості.

46. Система альтернативного голосування.

47. Система обмеженого голосування.

48. Система голосу, що не передається.

49. Система кумулятивного голосування.

50. Система голосу, що передається.

51. Поняття “напівпропорційна система”.

52. Сутність пропорційної виборчої системи.

53. Типологія пропорційних виборчих систем.

54. Позитиви та недоліки пропорційної виборчої системи.

55. Змішана виборча система.

56. Поняття виборчої квоти.

57. Способи визначення виборчої квоти (квота Хейра, квота Гегенбах-Бішоффа, квота Друпа; метод найбільшого залишку, метод найбільшої середньої).

58. Методи дільників (метод В.Д’онта, метод Імперіалі, метод Сант-Лаг'ю, модифікований метод Сант-Лаг’ю (скандинавський метод), датський метод).

39 Сутність та генезис політичних партій.

42. Взаємозв'язок, партійної і виборчої системи (“правила” М.Дюверже).

43. Мажоритарна виборча система відносної більшості та двопартійність.

42. Мажоритарна виборча система абсолютної більшості та система “кількох впливових партій”.

43. Пропорційність і багатопартійність. .

44. Виборча система та характер політичних партій.

45. Призначення виборчих систем.

46. Взаємозв’язок виборчої системи і форми державного правління.

47. Проблема ефективності виборчої системи сучасної України.

48. Критерії оцінки виборчих систем.

49. Основні стадії виборчого процесу.

50. Підготовча стадія виборів.

51. Стадія висування і реєстрації кандидатів.

52. Процесуально-правові обмеження агітаційно-пропагандистської кампанії.

53. Стадія голосування та підведення підсумків виборів.

54. Виборчий бар’єр.

55. Поняття “виборчий округ”.

56. Формування Конгресу США.

57. Президентські вибори в США.

58. Парламентські вибори у Великобританії.

59. Французька виборча система.

60. Системи із виборами за жорсткими та напівм’якими списками (Португалія і Данія).

60. Преференційні системи (Австрія, Бельгія, Фінляндія, Швеція).

61. Системи панашування (Нідерланди, Люксембург).

62. Географічно неоднорідні змішані виборчі системи (Греція, Іспанія).

63. Змішані виборчі системи паралельного та послідовного комбінування.

64. Системи урівноваженого пропорційного і мажоритарного представництва.

66. Пропорційно-мажоритарні та мажоритарно- пропорційні виборчі системи.

67. Пропорційно-мажоритарні виборчі системи (Італія, ФРН).

68. Система виборів у Російській Федерації.

69. Особливості виборчої системи сучасної України.

70. Еволюція виборчої системи сучасної України.

71. Забезпечення реалізації активного й пасивного виборчого права в Україні.

72. Порядок і строки призначення виборів в Україні.

73. Формування виборчих комісій в Україні.

74. Фінансування передвиборчої агітації в Україні.

75. Обмеження в проведенні передвиборчої агітації в Україні.

76. Формування Верховної Ради України.

77. Висування кандидатів у народні депутати України.

78. Порядок встановлення результатів виборів до парламенту України.

79. Правові засади виборів Президента України.

80. Особливості висування та реєстрації кандидатів у Президенти України.

81. Формування органів місцевого самоврядування в Україні.

82. Засади виборів депутатів сільської, селищної, міської, районної в місті ради в України.

83. Засади виборів сільського, селищного, міського голови в Україні.

84. Засади виборів депутатів районної, обласної ради вУкраїні.

89. Відповідальність за порушення виборчого законодавства в Україні.

90. Всеукраїнські та місцеві референдуми.

91. Основні напрями дослідження електоральної поведінки.

92. Складові електорального вибору.

93. Сутність явища "абсентеїзм".

94. Електоральні орієнтації.


 

3.9. КРИТЕРІЇ ТА НОРМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ВИБОРЧІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВ СВІТУ”

При оцінюванні рівня знань студента аналізу підлягають:

§ характеристики відповіді: цілісність, повнота, логічність, обґрунтованість, правильність;

§ якість знань (ступінь засвоєння фактичного матеріалу): осмисленість, глибина, гнучкість, дієвість, системність, узагальненість, міцність;

§ ступінь сформованості уміння поєднувати теорію і практику під час розгляду ситуацій, практичних задач, в процесі політичної комунікації і соціалізації;

§ рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, узагальнювати, робити висновки з проблем, що розглядаються;

§ досвід творчої діяльності: уміння виявляти проблеми, розв’язувати їх, формувати гіпотези;

§ самостійна робота: робота з навчально-методичною, науковою, допоміжною вітчизняною та зарубіжною літературою з питань, що розглядаються, уміння добувати інформацію з різноманітних джерел (нормативні, програмові; нормативні, преса), робота з комп’ютерною технікою, системою Internet .

Дані критерії є підставою для оцінювання рівня знань, умінь і навичок студентів за чотирибальною системою: незадовільно, задовільно, добре, відмінно.

 

№ п/п Оцінюючий бал Вимоги до знань, умінь, навичок
Відмінно Високий рівень знання теоретичного матеріалу, вміння послідовно і логічно його викладати, застосовувати під час семінарських занять, поєднувати в процесі вирішення завдань професійної спрямованості. Знання нормативно-правових документів з даного предмету, вміння з ними працювати. Застосовувати основні положення у вирішенні практичних завдань, пов’язаних з нестандартними ситуаціями, завданнями; робота з комп’ютерною технікою.
Добре Високій рівень знання теоретичного матеріалу, вміння послідовно і логічно його викласти, застосувати при розв’язанні практичних завдань, завдань, пов’язаннях із професійною спрямованістю. Знання нормативно-правових документів з даного предмету робота з комп’ютерною технікою.
Задовільно Достатній рівень знань теоретичного матеріалу, вміння його викладати у певній послідовності, застосовувати при розв’язанні простих репродуктивних завдань. Знання основних нормативно-правових документів з даного напряму, володіння комп’ютерною технікою.
Незадовільно Низький або відсутній певний рівень знань теоретичного матеріалу, невміння його викласти у логічній послідовності, застосувати при вирішенні простих репродуктивних завдань, відсутність або часткове значення нормативно-правових документів, відсутність уміння роботи з комп’ютерною технікою.

Оцінювання навчальної роботи здійснюється також за 100-бальною шкалою з переведенням підсумкової оцінки в національну шкалу і шкалу ЕCTS.

 

Модуль 1 (поточне тестування) Модуль 2 (ІНДЗ) Модуль 3 (самостійна робота) Підсумковий контроль Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7

 

Таблиця відповідності шкал оцінок якості

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 126; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.230.9.187 (0.011 с.)