ТОП 10:

ТЕМА: ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС (1 ГОД.)1. Особливості виборчого процесу в Україні.

Методичні рекомендації

Дана тематика самостійної роботи передбачає розгляд одного запитання: особливості виборчого процесу в Україні. У цьому запитанні потрібно висвітлити проходження виборчого процесу в Україні. Перш за все слід розглянути чіткість і наступність етапів виборчого процесу в Україні. Зокрема проаналізувати чи зберігають вони свою цілісність та послідовність.

Література.

1. Бакаєв Ю. та інші. Вибори – шлях до демократичного суспільства: Методичні матеріали з питань виборчого процесу. – К., 2002.

2. Рябов С.Г. Політичні вибори: Навчальний посібник. – К., 1998.

3. Шаповал В. Народний суверенітет і вибори // Конституційне право зарубіжних країн. – К., 2001. – С.71-78.

 

Запитання для самоконтролю.

1. Які особливості виборчого процесу в Україні?

2. Чи відбувається нарізка виборчих округів в Україні під конкретного кандидата?

3. Які особливості створення виборчих органів в Україні?

 

ТЕМА: РОЛЬ ВИБОРІВ У ПОЛІТИЧНИЙ СИСТЕМІ (2 ГОД.)

1. Порівняльний аналіз функцій виборів за різних політичних систем.

 

Методичні рекомендації.

Самостійна робота по даній темі передбачає розгляд питання, що має на меті порівняти роль і функції виборів за різних політичних систем.Для цього спочатку слід визначити яку роль виконують вибори у конкретній політичній системі (авторитарній, демократичній та тоталітарній). Зокрема, охарактеризуйте такі функції виборів демократичної системи: артикуляції, легітимізацію, соціалізації тощо. Підтвердження легітимності існуючих порядків як основна функція виборів за авторитаризму. Пропаганда влади як основна мета виборів в тоталітарній політичній системі. Після виконаного аналізу слід порівняйте функції виборів за різних політичних обставин.

Література:

1. Алебастрова И.А. Организация публичной власти в государстве: формы ее осуществления (система органов И народные голосования) // Конституционное право зарубежных стран: Учеб. пособие. – М., 2001. – С. 154-160.

2. Выборы в посткоммунистических обществах. Пробл.-тем. сб. Отв. ред. и сост. Мелешкина Е.Ю. ИНИОИ РАН. – М., 2000.

3. Колосов В.А., Туровский Р.Ф. Осенне-зимние выборы глав исполнительной власти в регионах: сценарии перемен // Полис. – 1997. – № 1. – С. 97-109.

4. Лысенко В.И. Выборы и представительные органы в новой Европе: политический опыт и тенденции 80 - 90-х годов. – М., 1994.

5. Маклаков В.В. Избирательное право и избирательные системы буржуазных и развивающихся стран. – М., 1987.

6. Мерло П. Избирательные кампании та проблемы их подготовки: “равное игровое поле” и демократические выборы // Полис 1995. – №4. – С. 131 -118.

7. Мерло П. Электоральная практика, права человека и общественное доверие к демократической системе // Полис. – 1999. –№4. – С.123-130.

8. Охрименко B.C. Президентские выборы в Беларуси: взгляд из 1997 года // Полис. – 1997. – № 6. – С. 80-87.

9. Прозоров Ю.Б. Партии в переходных обществах (латиноамериканский опыт) // Полис. — 1994. – № 4. – С. 138- 145.

10. Рябов С.Г. Політичні вибори: Навчальний посібник. – К., 1998.

11. Чиркин В.Е. Формирование парламента // Основы сравнительного государствоведения. – М., 1997. – С. 197-201; 206-210.

12. Шестопал Е.Б. Электоральный авторитаризм: казахский вариант // Полис. – 2002. – №6. – С. 172-174.

Запитання для самоконтролю.

 1. За яких обставин вибори здійснюють політичну соціалізацію?
 2. Чи можуть вибори завжди виконують функцію стабілізації політичної системи?
 3. Чи здійснюють вибори за умов авторитаризму функцію легітимації влади?
 4. Чим викликана висока явка виборців у тоталітарних системах?

ТЕМА: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПАРТІЙНОЇ ТА ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ (3 ГОД.)

1. Сутність поняття “політична партія”.

2. Політико-правовий статус політичних партій виборчому процесі.

3. Зміст “законів” М.Дюверже.

4. Типи політичних партій та характер їх участі у виборах.

 

Методичні рекомендації.

Розкрийте історичні етапи розвитку політичних партій за М.Вебером. Виокреміть структурні елементи сучасної партійної організації. Визначіть ознаки політичних партій, функції політичних партій.

Особливу увагу при вивченні політичних партій та їх взаємозв’язку з виборчими системами слід приділити правилам М.Дюверже. Визначте типологію партійних систем за М.Дюверже; чинники, що впливають на формування партійних систем.

Проаналізуйте взаємозв’язок мажоритарної виборчої системи відносної більшості та двопартійність; об'єктивні та суб’єктивні причини двопартійності; мажоритарну систему абсолютної більшості та система гнучких партій центру; пропорційна система та багатопартійність. Проаналізуйте взаємодію виборчої та партійної системи у підходах Ліпсета та Роккана.

Література:

1. Арановский КВ. Избирательное право и политические партии. Избирательные системы // Государственное право зарубежных стран. – М., 1998. – С.314 - 340.

2. Голосов Г.В. Форматы партийных систем в новых демократиях: институциональные факторы неустойчивости и фрагментации // Полис. – 1998. – № 1 – С. 106-130.

3. Дюверже М. Политические партии / пер. с франц. – М., 2000.

4. Керимов АД. Некоторые проблемы участия политических партий в выборах в органы государственной власти // Право и политика. – 2001. – №1. – С. 19-22.

5. Кіс Т.І. Виборчі системи та їхні політичні наслідки // Нова політика. – 1996. – №2, 4.

6. Лейкман Э., Ламберт Д.Д. Исследование мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. – М., 1958.

7. Лысенко В.И. Выборы и представительные органы в новой Европе: политический опыт и тенденции 80 - 90-х годов. – М., 1994.

8. Политические партии и партийные системы // Конституционное (государственное право) зарубежных стран: Том 1-2. Частв общая / Отв. ред. проф. Б.А.Страшун. – М.,2000. – С. 260-281.

9. Пуфлер Е. Партійна система України: особливості формування, тенденції подальшої трансформації. – К., 1997.

10. Пшизова С.Н. Какую партийную систему воспримет наше общество? // Полис. – 1998. – № 4. – С.101-114.

11. Шведа Ю. Соціологія партійних систем Мopica Дюверже // Нова політика. – 1996. – №4. – С. ЗІ-37.

12. Janda, К. Comparative Political Parties: Research and Theory // A. Finifter. Political Science: The State of the Discipline 2. Washington, DC, American Political Science Association, 1993.

13. Janda, K. Political Parties: A Cross-National Survey. - New York, Free Press, 1980.

14. Lijphart A. Electoral System and Party System: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945-1990. -N.Y., 1994.

15. Lipset S.M., Rokkan S. (eds). Party System and Voter Alignements. -New York, 1967.

16. Sartori, G. The Sociology of Parties: A Critical Review // P. Mair (ed.). The West European Party System. - Oxford UP, 1990.

17. Sartori, G. Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. - Cambridge, Cambridge UP, 1976.

Запитання для самоконтролю.

1. Назвіть основні ознаки політичних партій.

2. Як, на вашу думку, та в який історичний період виникають політичні партії? Назвіть основні причини виникнення політичних партій як політичного інституту.

3. Хто у відповідності до законодавств різних країн може бути суб'єктом висування кандидатів у депутати?

4. З якою метою в деяких зарубіжних країнах передвиборча кампанія політичних партій фінансується державою?

5. Назвіть основні причини, які сприяють встановленню внаслідок застосування системи відносної більшості двопартійності.

6. Сформулюйте основні зауваження щодо “некоректності” “законів М.Дюверже”.

7. Яким чином тип виборчої системи здатний вплинути на партійну дисципліну?

8. Чи здатна пропорційна виборча система забезпечити прив’язку депутатів до конкретної місцевості?

ТЕМА: ЗАГАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ СУЧАСНИХ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ (1 ГОД.)

 1. Системний аналіз виборчих систем.

 

Методичні рекомендації.

У даному запитанні слід виокремити та проаналізувати загальні методи дослідження виборчих систем. Безпосередньо потрібно вивчити системний, структурно-функціональний, порівняльний та історичні методи дослідження виборчих систем. Найбільшу увагу слід приділити особливостям системного бачення виборчих систем.

 

Література.

 1. Алебастрова И. Организация публичной власти в государстве: формы ее осуществления (система органов и народные голосования) // Конституционное право зарубежных стран: Учебное пособие. – М., 2001. – С.167-173.

2. Арановский КВ. Избирательное право и политические партии. Избирательные системы // Государственное право зарубежных стран. – М., 1998. – С. 306 - 314.

 1. Избирательные системы в Свете мирового опыта (законодательство и практика). – М., 1991.
 2. Избирательные системы и партии в буржуазном государстве. – М., 1979.
 3. Избирательные системы стран мира. – М., 1984.
 4. Конституционное (государственное право) зарубежных стран: Том 1-2. Часть общая / Отв. ред. проф. Б.А.Страшун – М.,2000.
 5. Лейкман Э., Ламберт Д.Д. Исследование мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. – М., 1958.
 6. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник для студентов высших учебных заведений. – М., 2000.

9. Білоус А.О. Політичні об’єднання України. – К., 1993.

10. Даль Р. О демократии / пер. с англ. А.С.Богдановского; под ред. О.А.Алякринского. – М., 2000.

 1. Kic T. Виборчі системи та їхні політичні наслідки // Нова політика. – 1996. – №2, 4.

12. Рябов С.Г. Політичні вибори: Навчальний посібник. – К., 1998.

13. Таагапера Р., Шугарт М.С. Описание избирательных "систем // Полис. – 1997. - №3.

14. Чиркин В.Е. Формирование парламента // Основы сравнительного государствоведения. – М., 1997 – С.201-205.

15. Шаповал В.М. Народний суверенітет і вибори // Конституційне право зарубіжних країн. – К., 2001 – С.71-78.

 1. Шутов А.Ю. Первая российская избирательная система представительства (Из истории разработки) // Полис. – 1998, – №2 – С.134-147.

 

Запитання для самоконтролю.

1. У чому полягає суть методу системного аналізу?

2. Перелічіть усі відомі вам методи дослідження виборчих систем.

3. Які особливості застосування системного метода при аналізі виборчих систем.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.01 с.)