ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 3. Синтаксис. ПунктуаціяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 3. Синтаксис. ПунктуаціяЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5

Синтаксис сучасної української мови. Просте речення.

Практичне заняття № 17

Синтаксис сучасної української мови

План

1. Синтаксис як розділ граматики. Основні одиниці синтаксису.

2. Поняття про словосполучення. Відмежування синтаксичних словосполучень від лексичних і фразеологічних.

3. Типи синтаксичних відношень у словосполученні. Типи синтаксичних словосполучень за будовою.

4. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова.

 

Література

Основна:

1. Шкуратяна Н.Г. Сучасна українська літературна мова: модульний курс: навч. посіб. / Шкуратяна Н Г., Шевчук С.В. – К. : Вища шк., 2007.– 807 с.

2. Сучасна українська літературна мова / За ред. Плющ М.Я. — К.: Вища школа, 2006. – 430с.

3. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2006. – 640 с.

4. Козачук Г.О. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. -2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Вища школа, 2008. – С.74-101.

 

Додаткова:

1. Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Є.І. Сучасна українська літературна мова. - К.: Вища школа, 1989. - 350 с.

2. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова. – К.: Наукова думка, 1984. – 255 с.

3. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української мови. – К: Вища школа, 1972.

4. Сучасна українська мова: Підручник / О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.; За ред. О.Д. Пономарева. – 2-ге вид., перероб. — К.: Либідь, 2001.

5. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: навч. посібник. ‑ К.: Літера, 2000.

 

Студенти повинні знати:

- що таке словосполучення;

- типи синтаксичних відношень у словосполученні;

- типи синтаксичних словосполучень за будовою;

- типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова.

Студенти повинні вміти:

- виокремлювати та самостійно будувати словосполучення;

- розмежовувати типи синтаксичних відношень у словосполученні; типи синтаксичних словосполучень за будовою; типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова.

 

Завдання

Завдання 1. У якому рядку названо всі ознаки словосполучення?

1. Поєднання двох чи більшої кількості слів; одиниця спілкування; поєднується зв'язком узгодження і керування.

2. Поєднання двох чи більшої кількості повнозначних слів; одиниця некомунікативна; поєднана на основі синтаксичного зв'язку між підметом і присудком.

3. Поєднання двох чи більшої кількості слів на основі підрядного зв'язку; має граматичне значення й інтонацію повідомлення.

4. Поєднання двох чи більшої кількості повнозначних слів на основі підрядного та сурядного зв'язку; одиниця комунікативна; має граматичне значення.

5. Поєднання двох чи більшої кількості повнозначних слів на основі підрядного зв'язку; одиниця некомунікативна; має граматичне значення (означальні, додаткові, обставинні відношення).

Завдання 2.Складіть по три словосполучення кожного виду на тему «Чарівна природа»

іменник + прикметник;

іменник + іменник;

дієслово + іменник;

дієслово + прислівник;

дієслово + займенник з прийменником;

дієслово + іменник з прийменником.

Наприклад, золоте листя.

Завдання 3.З поданих слів скласти й записати словосполучення, вказати головне слово. Використовуючи ці словосполучення, написати мініатюру «Подих весни».

 

 

Завдання 4. Як правильно сказати:

Холод, ранок; розквітати, проліски; швидкість, біг;
приліт, птахи; приємність, аромат; колиска, пісня;
дихати, тепло; дивитись, сонце; дзюрчати, струмок.

пробачте мені чи пробачте мене; опанувати науку чи опанувати наукою; учитися ремесла чи учити ремесло; сміятися із себе чи сміятися над собою; оволодіти знаннями чи оволодіти знання; завкафедрою чи завкафедри; діюче законодавство чи чинне законодавство; керуючий відділом чи керівник відділу.

Завдання 5. Відредагуйте текст

На осінніх росах, дозріває поле гречки.

Над краєм поля колишется клапоть тумана.

Може зпускаєтся він на чирвоний сап'ян гречки, і кладе на його свою вохкувату ніжність барв.

Попереду ярко сініє зубчаста лінія дуброви.

На її верховіті спалахують і зхрещуються росщеплені ниті солнца.

Завдання 6.Із поданих сполучень слів позначте лише ті, що належать до словосполучень.

дозріли яблука; будьте обережні; у воді; лежить сніг; зів’ялі трави; гарна погода; кінець літа; вода греблю рве; сонячний день; весняна погода; накивати п’ятами; смачні груші; комар носа не підточить; підточити олівець.

 


Практичне заняття № 18

Синтаксис простого речення

План

1. Підмет і присудок двоскладного речення, їх типи.

2. Способи вираження підмета. Простий дієслівний присудок, способи його вираження. Складений дієслівний присудок, способи його вираження. Складений іменний присудок, способи його вираження.

3. Другорядні члени речення.

4. Прямий і непрямий додаток, способи їх вираження.

5. Поняття про означення. Узгоджені та неузгоджені означення, способи їх вираження.

6. Прикладка як різновид означення. Способи вираження прикладок.

7. Види обставин, способи їх вираження.

 

Література

Основна:

1. Шкуратяна Н.Г. Сучасна українська літературна мова: модульний курс: навч. посіб. / Шкуратяна Н Г., Шевчук С.В. – К. : Вища шк., 2007.– 807 с.

2. Сучасна українська літературна мова / За ред. Плющ М.Я. — К.: Вища школа, 2006. – 430с.

3. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2006. – 640 с.

4. Козачук Г.О. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. -2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Вища школа, 2008. – С.74-101.

 

Додаткова:

1. Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Є.І. Сучасна українська літературна мова. - К.: Вища школа, 1989. - 350 с.

2. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова. – К.: Наукова думка, 1984. – 255 с.

3. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української мови. – К: Вища школа, 1972.

4. Сучасна українська мова: Підручник / О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.; За ред. О.Д. Пономарева. – 2-ге вид., перероб. — К.: Либідь, 2001.

5. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: навч. посібник. ‑ К.: Літера, 2000.

 

Студенти повинні знати:

- основні ознаки речення;

- типи речень за метою висловлювання та структурою;

- типи простих речень;

- основні ознаки головних членів речення, їх типи за будовою та способом вираження;

- диференційні ознаки другорядних членів речення, їх види.

Студенти повинні вміти:

- аналізувати прості речення;

- виокремлювати головні та другорядні члени речення й характеризувати їх.

 

Завдання

Завдання 1. Перепишіть, поставте, де потрібно, розділові знаки. Підкресліть головні й другорядні члени речення.

1. А місяць все такий же, він ... місяць, місяченько, як вчора, позавчора і хтозна ще коли! 2. Різьба по небу ... дерево черлене. 3. її пісні ... як перло многоцінне, як дивен скарб серед земних марнот. 4. І торба ... наче ремеза гніздо (Л. Кост.). 5. Вирує Лета ... річка забуття. 6. Віта, по-нашому, ... Річка Життя. 7. Він ... король мудреців, він ... засновник держав (М. Руд.). 8. Життя прожити ... не поле перейти (Нар. те.). 9. Мої літа ... моє багатство (Пісн.). Голод ... не тітка, найми ... не свій брат (Нар. тв.). 10. Тьма ... монгольською тисяча. Велике діло ... писані слова. 11. А в неї очі ... наче за туманом (Л. Кост.).

Завдання 2.Спишіть речення, дібрані з творів Т. Шевченка. Підкресліть у записаних реченнях головні й другорядні члени.

1. Що маєш робити? 2. Хто ватажком піде перед вами? 3. Буде з мене. 4. А тим часом гайдамаки ножі освятили. 5. А тим часом із діброви козак виїжджає. 6. Зареготались нехрещені... Гай обізвався; галас, зик. Орда мов ріже. 7. А дівчина спить під дубом при битій дорозі. 8. Ось і дуб той кучерявий... 9. За що ж вони розлучили мене із тобою? 10. А журавлі летять собі додому ключами. 11. Де поділась доля-воля? 12. Засне долина. На калині і соловейко задріма. 13. Де ти так барився? 14. Мене мати хоче дати за старого заміж. 15. І листя пожовкле вітри рознесли.

Завдання 3. Напишіть твір-мініатюру на тему «Моя майбутня професія», використовуючи складені дієслівні та іменні присудки, прикладки.

 

 


Практичне заняття № 19

Просте ускладнене речення

План

1. Поняття про просте ускладнене речення.

2. Речення з однорідними членами.

3. Речення з відокремленими членами:

· відокремлені означення;

· відокремлені прикладки;

· відокремлені обставини;

· відокремлені додатки.

4. Речення, ускладнені вставними і вставленими конструкціями.

5. Звертання.

Література

Основна:

1. Шкуратяна Н.Г. Сучасна українська літературна мова: модульний курс: навч. посіб. / Шкуратяна Н Г., Шевчук С.В. – К. : Вища шк., 2007.– 807 с.

2. Сучасна українська літературна мова / За ред. Плющ М.Я. — К.: Вища школа, 2006. – 430с.

3. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2006. – 640 с.

4. Козачук Г.О. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. -2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Вища школа, 2008. – С.74-101.

 

Додаткова:

1. Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Є.І. Сучасна українська літературна мова. - К.: Вища школа, 1989. - 350 с.

2. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова. – К.: Наукова думка, 1984. – 255 с.

3. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української мови. – К: Вища школа, 1972.

4. Сучасна українська мова: Підручник / О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.; За ред. О.Д. Пономарева. – 2-ге вид., перероб. — К.: Либідь, 2001.

5. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: навч. посібник. ‑ К.: Літера, 2000.

 

Завдання

Завдання 1. Запишіть по три речення з однорідними членами речення до запропонованих схем:

1. УС : О, О, О, О.

2. О, О, О – УС.

3. О і О, О і О.

4. УС : О, О, О, О – … .

Завдання 2. Прочитайте текст. Випишіть з тексту прості ускладнені речення. Визначте їх вид за будовою. Якими членами речення вони ускладнюються?

Туристів на вулицях Києва легко впізнати. Пасок фотоапарата, перекинутий через плече або шию, ледачкуватий вигляд і блиск подиву в очах. Вони неодмінно фотографуються на тлі футуристичного архітектурного ансамблю на Майдані, фонтанів на Хрещатику. Звісно, більшість київських туристів — це наші ж співгромадяни (вони присвятили свій вихідний не відпочинку десь на природі, а подорожі до столиці). Серед наших туристів спочатку важко вирізнити інших мандрівників. Вони прибули сюди за тисячу (якщо не більше) кілометрів. Власне, ви навряд чи впізнаєте чужих одразу: вам треба буде почути їхню мову. Наші сусіди з півночі, сходу, півдня їздять сюди відпочивати «за кордон», як ми до Праги, Відня чи Варшави. Туристи обмінюються в інтернет-виданнях своїми враженнями від мандрівок Києвом — і позитивними, й негативними. Та є в них цікава тенденція. Мандрівники, наприклад, лають за щось Київ, але при цьому порівнюють його не з Москвою, Пітером, Кишиневом, Мінськом, а з Прагою, Берліном і Парижем. Ось так. Київ має рівнятися на європейські міста (3 журналу).

Завдання 3. Використовуючи ускладнені речення, складіть усний твір на тему «Історія та сучасність у моєму місті (селі)».

Завдання 4.Прочитайте подані слова і звороти, що використовуються як вставні. Складіть із ними речення.

Справді, мабуть, до речі, дивна річ, як кажуть, природно, нарешті, на щастя.

Завдання 5. Прочитайте текст. Виберіть і запишіть речення, ускладнені однорідними, відокремленими членами речення, вставними словами та словосполученнями.

Творцем культури Київської Русі був, треба думати, український народ. Про це свідчать українські веснянки, весільний та інший обрядовий фольклор. Історична наука, безперечно, грішить проти істини, визначаючи ледве не рік і день, коли виникла українська мова. Це звичайна, і досить примітивна, вульгаризація. Народ такої осідлості, такої поетичної вдачі, ясна ж річ, формував свою культуру впродовж не одного тисячоліття. Я, скажімо, майже певен того, що співи, мова цього наддніпрянського народу, його купальські та інші звичаї сусідили вже з піснями еллінськими, античними. Жаль тільки, не було їх кому тоді записувати... (За О. Гончаром).


Практичне заняття № 20Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.014 с.)