Критерії оцінювання кваліфікаційних дипломних робітМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії оцінювання кваліфікаційних дипломних робітОцінку за дипломну роботу після її прилюдного захисту виставляє Державна екзаменаційна комісія, її рішення є остаточним й оскарженню не підлягає.

У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників наукової відповідності дипломної роботи будь-якого рівня, це:

а) змістові аспекти роботи (актуальність обраної теми дослідження; спрямованість роботи на розроблення практичних рекомендацій; відповідність логічної побудови роботи поставленій меті і завданням; релевантність методологічного апарату; наявність креативних підходів до розв’язання визначених проблем; рівень обґрунтування запропонованих рішень; ступінь самостійності проведення дослідження; розвиненість мови викладу роботи та її загальне оформлення;

б) якість захисту роботи (вміння стисло, послідовно й чітко викласти суть і результати дослідження; здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди; загальний рівень підготовки студента; володіння культурою презентації);

в) обов’язково беруться до уваги оцінка рецензента і відгук наукового керівника.

Робота, в якій глибоко проаналізовано суть обраної проблематики, використано релевантні методи дослідження, запропоновано новітні підходи до розв’язання нагальних наукових завдань, зроблено аргументовані висновки та пропозиції, увиразнено прикладні аспекти, може бути оцінена на «відмінно». Робота, оцінена на «відмінно», є бездоганною в усіх відношеннях, містить елементи новизни, має практичне значення, доповідь студента логічна і стисла, виголошена вільно, зі знанням справи, відгук і рецензія на роботу позитивні, відповіді дипломника на запитання членів ДЕК правильні і стислі. Дипломна робота магістра, в якої немає апробації результатів дослідження, не може бути оцінена на «відмінно».

Робота, у якій зроблено власну оцінку джерел наукової літератури, самостійно підібрано та проаналізовано фактичний матеріал, зроблено аргументовані висновки та обґрунтовані пропозиції, може бути оцінена на «добре».Тему такої роботи розкрито, але наявні окремі недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині поверховий аналіз літературних джерел, елементи новизни чітко не представлені, недостатньо використано сучасну наукову літературу, є окремі зауваження в рецензії, доповідь студента логічна, виголошена вільно, відповіді на запитання членів ДЕК в основному правильні, оформлення роботи в межах вимог.

Робота, у якій прореферовано опубліковані джерела й на їх основі частково розкрито тему, допускається до захисту, але не може бути оцінена вище, ніж «задовільно». Тему такої роботи в основному розкрито, але наявні недоліки змістового характеру: нечітко сформульовано мету роботи, теоретичний розділ має виражений компілятивний характер, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині є надлишок елементів описовості, добір методів дослідження не завжди обґрунтовано, рецензія містить окремі зауваження, доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання членів ДЕК є правильними і повними. Є зауваження щодо оформлення дипломної роботи.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

За шкалою ECTS За шкалою університету За національною шкалою
Екзамен Залік
А 90-100 (відмінно) 5 (відмінно) Зараховано
В 80-89 (дуже добре) 4 (добре)
С 65-79 (добре)
D 55-64 (задовільно) 3 (задовільно)
Е 50-54 (достатньо)
FX 35-49 (незадовільно ) 2 (незадовільно) Не зараховано
F 1-34 (неприйнятно)

 

Відгук наукового керівника

На завершену дипломну кваліфікаційну роботу науковий керівник дає відгук, у якому оцінює якість виконання дослідження та робить висновок про можливість допуску дипломної (магістерської) роботи до захисту в ДЕК.

У датованому і підписаному відгуку наукового керівника відображаються:

- актуальність дослідження;

- досягнення поставлених мети і завдань дослідження;

- рівень теоретичних знань, виявлений автором при вирішенні конкретних практичних завдань;

- достовірність отриманих результатів;

- аналіз позитивних сторін роботи, а також її недоліків і помилок.

Крім того, у відгуку наукового керівника обов’язково відзначається рівень підготовки студента до проведення самостійного наукового пошуку, вміння працювати з науковою літературою та розв’язувати наукові і практичні проблеми, характеризується ступінь оволодіння дипломником сучасними методами дослідження та вміння логічно, обґрунтовано викладати матеріал та робити висновки.

Науковий керівник визначає відповідність набутих випускником знань, умінь та навичок (компетенцій) вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця й можливість присвоєння йому кваліфікації фахівця певного освітньо-кваліфікаційного рівня за напрямом (спеціальністю) та оцінює дипломну роботу записом «Допускається до захисту», а в разі негативної оцінки – «До захисту не допускається».

У випадках негативного висновку щодо допуску роботи до захисту це питання виноситься на розгляд кафедри за участю наукового керівника. Протокол засідання кафедри надходить до декана факультету й затверджується.

Рецензія на кваліфікаційну дипломну роботу

Рецензія на кваліфікаційну дипломну роботу є необхідним елементом творчих дебатів на захисті дослідження, гарантом точного й повного виконання встановлених вимог до дипломної роботи. Рецензія має бути написана викладачем іншої кафедри факультету, а не тієї, на якій виконувалася робота. Від ретельності рецензента, аргументованості й повноти його висновків великою мірою залежить оцінка кваліфікаційної дипломної роботи ДЕК. Критичний підхід – головний критерій високого професіоналізму рецензента й умова конструктивної дискусії під час захисту.

Рецензент на підставі вивчення дипломної роботи висвітлює в рецензії такі обов’язкові питання, як актуальність обраної теми, ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дослідженні, їх достовірність і новизну, повноту їх викладу в опублікованих працях (для дипломної роботи магістра). У рецензії подаються зауваження щодо змісту роботи і висновок щодо її відповідності встановленим вимогам.

Визначаючи актуальність теми, доцільно вказати на її зв’язок із державними чи галузевими науковими програмами, науковими проектами кафедр.

Оцінка обґрунтованості наукових положень роботи, їх достовірності й новизни повинна бути об’єктивною та відбивати як позитивні, так і негативні сторони праці; зокрема, рецензент має наголосити на ключових проблемах, звернути увагу на висновки й твердження, що викликають сумніви й можуть слугувати підґрунтям дискусії під час захисту.

У рецензії також необхідно оцінити зміст роботи, її завершеність у цілому й викласти зауваження щодо її оформлення.

Якщо рецензент установив недостатню обґрунтованість висновків, її низьку наукову й практичну цінність, виявив помилки або порушення вимог щодо оформлення роботи (запозичення чужих праць без посилань, невідповідність змісту роботи темі тощо), у рецензії мають бути вказані конкретні причини, через які робота не може бути оцінена високим балом.

Рецензія також передбачає зауваження (незначні технічні недоліки, лексичні і стилістичні помилки), які не впливають на високу оцінку якості роботи.

Якщо думка рецензента щодо наукової якості позитивна, він повинен достатньо повно й аргументовано довести, що робота заслуговує на високу оцінку.

У позитивному висновку щодо кваліфікаційної дипломної роботи рецензент повинен указати, що вона є завершеною працею, в якій вирішено певну наукову проблему.

Рецензія не повинна мати невизначений характер, як це буває, коли використовують формулювання подібні до «значний науковий інтерес», «суттєвий внесок», «крок до вирішення проблеми» та ін.

Також рецензія має відображати і якість оформлення роботи.

У кінці рецензії пропонується загальна оцінка роботи за чотирибальною системою.

 


ДОДАТКИ

Додаток 1. Орієнтовний графік виконання дипломної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст»

Види роботи Термін
1. Вибір теми й обговорення її з науковим керівником вересень
2. Заповнення завдань на дипломну роботу вересень
3. Складання графіка роботи над темою й узгодження його з науковим керівником вересень
4. Вивчення джерел, добір основної літератури, збирання й узагальнення фактів, даних жовтень-листопад
5. Формулювання концепції, написання вступу і теоретичного розділу роботи грудень-січень
6. Передзахист дипломної роботи березень
7. Затвердження рукопису роботи й ознайомлення наукового керівника з її повним варіантом до 1 квітня
8. Завершення роботи й передача її науковому керівнику на відгук до 1 травня
9. Подання роботи на рецензування не пізніше від 15 травня
10. Захист червень


Додаток 2. Орієнтовний графік виконання дипломної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

 

Види роботи Термін
Денна форма Заочна форма
1. Вибір та обговорення теми з науковим керівником вересень вересень
2. Заповнення завдань на дипломну роботу вересень жовтень
3. Складання графіка роботи над темою й узгодження його з науковим керівником жовтень жовтень
4. Вивчення джерел, добір основної літератури, збирання й узагальнення фактів, даних листопад-червень листопад-січень
5. Формулювання концепції, написання вступу й теоретичного розділу роботи вересень-листопад (ІІ рік навчання) лютий-березень
6. Затвердження рукопису роботи й ознайомлення наукового керівника з її першим варіантом грудень-лютий квітень-червень
7. Передзахист березень вересень-жовтень
8. Повне завершення роботи й передача її науковому керівнику на відгук квітень листопад
9. Подання роботи на рецензування травень до 15 грудня
10. Захист червень січень
         

Додаток 3.Зразок титульної сторінки (дипломна робота бакалавра)Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.231 (0.011 с.)