ТОП 10:

Ліквідність менш динамічна порівняно з платоспроможністю.Організація може бути прибуткова, але слабо ліквідна. Наприклад, торговельна фірма, що нарощує обсяги продажі, але майже не має поточних активів.

Складання балансу за ліквідністю у таблиці 6.3.

Для підтримки оптимальної ліквідності необхідно враховувати такі моменти:

- у галузях та підприємствах, що швидко розвиваються, і мають високу оборотність (із часткою непередбачуваності) використовувати короткострокове фінансування;

- відповідність між короткостроковими і довгостроковими фінансовими вкладеннями. Довгострокові вкладення повинні фінансуватися довгостроковими кредитами.

Визначення абсолютного показника оцінки ліквідності (платоспроможності) підприємства

Ліквідність та платоспроможність оцінюються за допомогою абсолютних та відносних показників. Серед абсолютних основним є показник, що характеризує величину власних оборотних коштів (ВОК).

Показник ВОК характеризує ту частину власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття його поточних активів. Він є розрахунковим показником, що залежить від структури як активів, так і джерел коштів. За інших рівних умов зростання цього показника в динаміці розглядається як позитивна тенденція. Основним і постійним джерелом збільшення власних оборотних коштів є прибуток.

Існує два варіанти розрахунку цього показника:

1. ВОК=ВК+ДЗ-НАде, ВК – власний капітал; ДЗ – довгострокові зобов’язання; НА – необоротні активи.

2. ВОК=ОА-КПде, ОА – оборотні активи; КП – короткостроковий пасив.

Показник ВОК показує, яка сума оборотних коштів залишається в розпорядженні підприємства після розрахунків за короткостроковими зобов’язаннями. У практиці фінансового аналізу ВОК називають чистим оборотним капіталом, чистими оборотними активами, робочим капіталом.

Етапи аналізу власного оборотного капіталу:

1. Оцінювання загальної зміни величини власного оборотного капіталу за аналізований період.

2. виявлення причин, що обумовили його зміни (оцінювання змін у складі оборотних активів та короткострокових зобов’язань).

3. Оцінка змін із позиції платоспроможності.

Визначення відносних показників для оцінювання ліквідності та платоспроможності підприємства

Для більш детальної оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства використовують ряд інших відносних показників, що відображені у

Для того, щоб висновки за результатами аналізу ліквідності й платоспроможності були правильними, необхідно:

- фактичні значення коефіцієнтів аналізованого підприємства за звітний рік порівняти з фактичними значеннями їх за минулий рік;

- за кілька попередніх років;

- з нормативами, які прийняті на підприємстві;

- з показниками платоспроможності підприємств-конкурентів;

- з галузевими показниками.

 

 

Тема 7. Аналіз фінансової стійкості (стабільності) підприємства

План

1. Поняття фінансової стійкості (стабільності) підприємства

2. Показники оцінки фінансової стійкості підприємства

3. Типи фінансової стійкості підприємства

4. Аналіз впливу факторів на фінансову стійкість підприємства

Поняття фінансової стійкості (стабільності) підприємства

Однією з важливих ознак фінансового стану підприємства є його фінансова стійкість.

Фінансова стійкість підприємства характеризується:

- достатньою фінансовою забезпеченістю безперервності основних видів діяльності;

- фінансовою незалежністю від зовнішніх джерел фінансування;

- здатністю маневрувати власними коштами;

- достатнім забезпеченням матеріальних оборотних засобів власними джерелами покриття;

- станом виробничого потенціалу.

Фінансова стійкість є відображенням стабільного перевищення доходів над витратами, забезпечує вільне маневрування грошовими коштами підприємства та, завдяки ефективному їх використанню, сприяє безперервному процесу виробництва і реалізації продукції.

Для визначення рівня фінансової стійкості підприємства необхідний аналіз:

1. Складу і розміщення активів господарського суб’єкта.

2. Динаміки і структури джерел фінансових ресурсів.

3. Наявності власних оборотних коштів.

4. Кредиторської заборгованості.

5. Наявності і структури оборотних коштів.

6. Дебіторської заборгованості.

7. Платоспроможності.

Аналіз складу і розміщення активів господарського суб’єкта проводиться за складеним аналітичним балансом (тема 3, табл.3.1).

Показники оцінки фінансової стійкості підприємства

Важливим показником оцінки фінансової стійкості підприємства є темп приросту реальних активів.

Реальні активи – це реально існуюче майно підприємства і фінансові вкладення за їх справжньою вартістю. До реальних активів не належать нематеріальні активи, знос основних засобів і матеріалів, позикові кошти.

Темп приросту реальних активів визначається за формулою:

[7.1]

де ДФІ – довгострокові фінансові інвестиції, А – темп приросту реальних активів, %; ОЗ – основні засоби і вкладення за вирахуванням вартості зносу нематеріальних активів; З – запаси засобів і матеріалів; Г – грошові кошти без урахування використання позикових коштів; індекс «0» – минулий (базисний) рік; індекс «1» – звітний рік.

Далі аналізують динаміку та структуру джерел фінансових ресурсів із аналітичного балансу та визначають показники фінансової стійкості із таблиці

Типи фінансової стійкості

Абсолютна стійкість

Абсолютна стійкість – для забезпечення запасів (З) достатньо власних обігових коштів (ВОК); платоспроможність гарантована:

З<ВОК

Нормальна стійкість

Нормальна стійкість – для забезпечення запасів крім власних обігових коштів залучаються довгострокові кредити та позики ( ); платоспроможність гарантована:

З<ВОК+Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.66.217 (0.004 с.)