Концепція ефективності за Парето. Суспільні блага та суспільний вибірМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Концепція ефективності за Парето. Суспільні блага та суспільний вибірКонтрольні завдання

 

1. Підприємець, який займається тиражуванням відеокасет, орендує приміщення за 200 грн. на місяць і використовує власну апаратуру вартістю 15 000 грн., що повністю втрачає свою вартість за один рік. Коли він працював продавцем у магазині технічних товарів, його заробітна пла­та становила 250 грн. на місяць. Зайнявшись бізнесом, він став отримува­ти дохід 25 000 грн. на рік. Які його зовнішні витрати та економічний прибуток, якщо депозитна ставка банку становить 20 % річних?

 

2. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове.

1. Обсяг виробництва може продовжувати зростати навіть тоді, коли граничний продукт від'ємний.

2. У довготерміновому періоді усі фактори постійні.

3. Ізокванта — це лінія, яка показує усі можливі комбінації витрат факторів виробництва при однаковій ціні праці.

4. Закон спадаючої граничної продуктивності свідчить про те, що в міру збільшення змінного фактора за умови незмінності інших факторів його граничний продукт збільшується.

5. У довготерміновому періоді всі фактори виробництва постійні.

6. Граничний продукт розраховується як відношення сукупного про­дукту до обсягу виробництва.

7. Граничні витрати дорівнюють середнім змінним витратам при такому обсязі виробництва, коли середні змінні витрати досягають мінімуму.

8. Крива постійних витрат знаходиться вище кривої сукупних витрат.

9. Постійні витрати залежать від обсягу виробництва.

10. Монополія максимізує прибуток, вибираючи такий обсяг виробниц­тва, який задовольняє правило МС = Р.

 

Тести

Знайдіть правильну відповідь.

 

1. При незмінному прибутку домогосподарства збільшення ціни товару Х приведе до:

а)зміщування бюджетної лінії униз;

б) оберту бюджетної лінії навколо точки Х проти годинної стрілки;

в) зміщування лінії уверх;

г) оберту лінії навколо точки Х по годинній стрілці.

Д) немає правильної відповіді.

2. До якої категорії товарів відносять попит зі збільшенням доходів споживача:

а) товари першої необхідності;

б) товари низької якості;

в) предмети розкоші;

г) товари з одиничною еластичністю.

 

3. Яким чином можна підсумовувати дві криві попиту різних споживачів одного и того ж товару в єдину криву?

а) шляхом підсумовування цін і кількості на обидві криві;

б) шляхом підсумовування кількостей, які купуються по однаковій ціні;

в) шляхом підсумовування цін, відповідних певній кількості товару;

г) правильної відповіді нема.

 

4. Що з приведеного нижче не вплине на зміну у пропозиції товару:

а) удосконалення технології;

б) зростання цін на комплектуючі вироби;

в) зниження ціни на товари.

г) зменшення числа виробників товарів;

д) правильної відповіді немає.

 

5 Крива тривалого попиту фірми на працю:

а) похиліша ніж крива нетривалого попиту фірми на працю;

б) стрімкіша ніж крива нетривалого попиту фірми на працю;

в) ліворуч від кривої нетривалого попиту фірми на працю;

г) праворуч від кривої нетривалого попиту фірми на працю;

д) жодна з наведених відповідей неправильна.

 

6. На ринку товару Х встановилися такі рівноважні значення: Ре = 50 тис. гр. од. Qe = 100 шт. Під впливом ринкового механізму через деякий час рівноважні значення стали рівними: Ре = 55 тис. гр.од, Qе = 110 шт. Подібні зміни обумовлені:

а) збільшення попиту на товар X;

б) зменшення пропозиції на товар X,

в) зниженням попиту на товар X;

г) зростанням пропозиції товару X;

д) ні попит, ні пропозиція не змінилися, а відбулося переміщення по кривій.

 

7. Функції кривих попиту та пропозиції: Кпопит=189-2,25Ц; Кпропозиція=124+1,5 Ц. Рівноважна ціна дорівнює:

а) 84;

б) 82,67;

в) 17.33,

г) 150;

д) всі неведені відповіді неправильні.

 

8. Якщо ринок збалансовано, то:

а) покупці та продавці можуть продавати та купувати все, що бажають, за існуючою ціною;

б) тенденції зростання чи падіння ціни немає;

в) кількість пропозиції дорівнює кількості попиту;

г) всі наведені відповіді правильні;

 

9. Якщо заморозки у Флориді спричинять зростання ціни на апельсини, та збільшення сумарної виручки, одержаної виробниками, тоді крива попиту на апельсини:

а) нееластична,

б) еластична по одиниці товару;

в) еластична;

г) нахилена вліво догори;

д) нескінченно еластична.

 

10. Загальна виручка при невеликому зменшенні ціни не змінюється, отже, еластичність попиту...

а) за ціною більше 1;

б) за прибутком більше 1;

в) за ціною менше 1;

г) за ціною, яка дорівнює 1.

 

 

ВАРІАНТ № 5

 

Контрольне питання

Індивідуальна і ринкова пропозиція економічних ресурсів.

Контрольні завдання

 

1. Підприємець, відмовившись від посади інженера з заробіт­ною платою 5000 франків на місяць, організував фірму, в якій використав свої заощадження у сумі 15 000 франків. Крім цього, для здійснення діяль­ності було залучено кредит у розмірі 50 000 франків, з яких 30 000 франків було використано на придбання обладнання, яке щорічно зношується на 20 %. Чому будуть дорівнювати економічні і бухгалтерські витрати фірми, якщо процент за кредит складає 20 % річних, а депозитна ставка — 12 % ?

 

2. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове.

1. Якщо при зміні ціни на 1 відсоток величина попиту змінюється на 10 відсотків, то попит у цьому випадку є нееластичним.

2. Якщо при скороченні ціни на товар з 20 грн. до 10 грн., обсяг прода­жу не змінюється, то попит на цей товар є абсолютно нееластичним.

3. Чим менше субститутів має товар, тим більш еластичним є попит на нього.

4. Попит на предмети розкоші еластичніший, ніж попит на товари першої необхідності.

5. Якщо разом зі зростанням ціни товару зменшується виручка, то попит на цей товар є еластичним.

6. Позитивне значення коефіцієнта перехресної еластичності двох то­варів означає, що ці товари є взаємозамінниками.

7. Цінова еластичність протягом усієї кривої попиту не змінюється.

8. Якщо доходи споживачів збільшуються, то споживання хліба зростає.

9. Цінова еластичність попиту залежить від попиту на інші товари.

10. Еластичність попиту за доходами на шуби з натурального хутра є високою.

 

Тести

Знайдіть правильну відповідь.

 

1. Зміщення кривої пропозиції праворуч униз може бути спричинено ...

а) зростом витрат на одиницю продукції;

б) зниженням величини пропонування при зменшенні ціни;

в) зменшенням перемінних витрат;

г) дотаціями споживачам.

 

2. Функції кривих попиту та пропозиції: Кпопит=189-2,25Ц; Кпропозиція=124+1,5 Ц. Реалізована рівноважна кількість дорівнює:

а) 65;

б) 150;

в) 313;

г) 84;

д) всі наведені відповіді неправильні.

 

3. Які з поданих факторів не впливають на криву попиту на працю?

а) підвищення продуктивності праці за рахунок технічного прогресу;

б) зростання капіталу фірми, коли праця і капітал - комплектарні,

в) зміни в ціні товару, що виробляється.

г) зміни рівня зарплати.

 

4. Якщо крива попиту на арахіс визначається формулою Кп = 20.000 - 5Ц, де Кп - вимірюється в тонах, а Ц – ціна, що становить 800 дол. за тону, за кількості попиту 16 тис. тон, яким буде коефіцієнт еластичності попиту:

а)-4;

б)+4;

в) -0,25;

г) +0,25;

д) всі наведені відповіді неправильні.

 

5. Які з наведених пар товарів є субститутами?

а) хот-доги та кури;

б) кока-кола та лимонад;

в) хот-доги та гірчиця;

г) кури та біфштекс;

д) всі.

 

6. Коли перехресна еластичність попиту на даний товар по ціні іншого товару дорівнює 2, то такі товари є:

а) замінюючими один одного в споживанні;

б) доповнюючими один одного в споживанні;

в) незалежними один від одного в споживанні;

г) наявної інформації недостатньо.

 

7. Сильний фізичний продукт для 3-х одиниць праці - 32, для 4-х - 40. Ціна виробленого продукту = 28. Яку максимальну зарплату здатна сплачувати фірма за 4-у одиницю праці в умовах досконалої конкуренції?

а) 10 $;

б) 8 $;

в) 16 $;

г) 20 $;

д)12 $;

е) немає правильної відповіді.

 

8. Що є граничним доходом праці?

а) граничний продукт, помножений на ставку зарплати;

б) середній продукт, помножений на ставку зарплати;

в) граничний продукт, помножений на ціну виробленого продукту;

г) середній продукт, помножений на ціну виробленого продукту;

д) немає правильної відповіді.

 

9. Цільова функція підприємства включає у себе зростання прибутку й розширення масштабів бізнесу. Це твердження є вірним для:

а) усіх підприємств;

б) тільки для підприємств малого бізнесу;

в) тільки для крупних підприємств;

г) ні для яких підприємств.

 

10. Функція виробництва для фірми ілюструє:

а) те, що треба виробляти для максимізації прибутку;

б) те, що технічно можна здійснити тоді, коли виробництво фірми є ефективним;

в) те, що здійснюється за наявності найпередовішої технології;

г) те, що фірма фактично виробляє з даних ресурсів;

д) всі наведені відповіді правильні.

 

 

ВАРІАНТ № 6

 

Контрольне питання

 

Теорія трансакційних витрат. Теорема Коуза.

 

Контрольні завдання

1. Споживач витрачає 200 грн. на придбання товару А за ціною 5 грн. та товару Б за ціною 20 грн. Побудуйте бюджетну лінію. Як зміниться бюджетна лінія, якщо:

1. Бюджет споживача зросте на 100 грн.

2. При змінному бюджеті ціна на товар Б підніметься до 25 грн.

Чому економістів ціквить точка дотику лінії бюджетного обмеження даного споживача і його кривої байдужості? Які варіанти такого дотику зустрічаються в економіці?

2. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове.

1. Усі види монополій створюються державою.

2. Усі монополісти використовують цінову дискримінацію.

3. Усі монополісти максимізують прибуток, виробляючи продукцію з ефективним співвідношенням ресурсів.

4. Для чистого монополіста крива попиту має спадаючий характер.

5. Граничний дохід чистої монополії вищий від ціни.

6. Сукупний дохід монополіста буде максимальним за умови, коли еластичність попиту дорівнює одиниці.

7. Середні витрати монополіста й аналогічної конкурентної фірми не збігаються.

8. Зниження ціни на еластичному відрізку кривої попиту не приво­дить до збільшення сукупного доходу.

9. У ситуації природної монополії довготермінові середні витрати бу­дуть більшими, якщо в цій галузі буде лише один виробник.

10. Монополія може мати значні переваги за рахунок збільшення мас­штабів виробництва.

 

Тести

 

Виберіть правильну відповідь:

 

1. Зміщення кривої пропозиції ліворуч угору, певно, може бути спричинено...

а) зменшенням попиту;

б) зростанням податків;

в) зменшенням обов’язкових відрахувань на медичне страхування;

г) зменшенням еластичності пропозиції.

 

2. Коли середній продукт АР досягає максимального значення, тоді:

а) МР=АР;

б) середні змінні витрати мінімальні;

в) середні сукупні витрати мінімальні;

г) середні постійні витрати дорівнюють середнім змінним витратам АFС=АVС;

д)вірні твердження а) та б).

 

3. У короткостроковому періоді:

а) не існує фіксованої кількості ресурсів;

б) всі ресурси фіксовані;

в) рівень принаймні одного з ресурсів неможливо змінювати;

г) кількість трудових ресурсів неможливо змінювати;

д) (б) і (г).

 

4. Гранична продуктивність праці дорівнює:

а) обсягу продукції, поділеному на кількість трудових ресурсів;

б) додатковій кількості продукції від останньої одиниці робочої сили;

в) кількості трудових ресурсів, поділеної на капітальний ресурс;

г) кількості трудових ресурсів, необхідної для останньої одиниці продукції;

д) усі відповіді неправильні.

 

5. До ринків недосконалої конкуренції відносять:

а) конкуренцію, монополію, дуополію, олігополію, монополістичну конкуренцію;

б) монополію, дуополію, олігополію, монополістичну конкуренцію;

в) монополію, олігополію, монополістичну конкуренцію;

г) дуополію, олігополію, монополістичну конкуренцію;

 

6. головна особливість ринку праці, з якою стинається фірма-монополіст, полягає в тому, що:

а) крива МRС не перетинається з кривою МRР;

б) крива пропозицій праці абсолютно еластична;

в) крива МRР має падаючий характер;

г) крива пропозиції праці є зростаючою;

д) крива пропозиції праці абсолютно нееластична.

 

7. Фірма є монополістом і використовує у виробництві товару Х ресурси А та В. Товари Х реалізуються на досконалому ринку за ціною Рх. Величини МRРа, МRСа, Ра й МRРb, МRCb, Pb - відповідно граничні продукти в грошовому вираженні, граничні витрати на ресурс і ціни ресурсів А і В. Фірма максимізує прибуток, наймаючи ресурси А і В в такій кількості, щоб:

а) г)

 

б) д)

 

в)

 

8. Якщо фірма наймає робітників на досконало конкурентному ринку праці, то:

а) крива пропозиції праці для фірми має "зростаючий" характер;

б) попит фірми на працю абсолютно еластичний;

в) криві пропозиції праці і граничні витрати на працю співпадають і є горизонтальними;

г) криві попиту на працю і граничного продукту праці в грошовому вираженні не співпадають;

д) крива МRС знаходиться вище кривої пропозиції праці.

 

9. Фірма, яка є монополією на ринку праці, але не володіє монопольною владою на ринку продукції, буде:

а) наймати менше праці й платити більш низьку заробітну плату порівняно з конкурентними фірмами;

б) наймати більше праці та платити більш високу заробітну плату порівняно з конкурентними фірмами;

в) наймати менше праці й платити таку ж заробітну плату, як конкурентні фірми;

г) наймати більше праці, ніж конкурентні фірми, але буде платити більш низьку заробітну плату.

 

10 Що являють собою матеріальні і нематеріальні форми капіталу?

а) гроші;

б) станки;

в) патенти;

г) Ваші знання, здобуті за роки навчання в інституті.

 

ВАРІАНТ № 7

 

Контрольне питання

 

Цінова дискримінація і цінові війни. Теорія ігор.

 

Контрольні завдання

1. Споживач розподілив для себе корисність трьох товарів наступним чином:

Одиниць товару Товар А Товар В Товар С

 

Маючи 25,2 грн., він купив 3 одиниці товару А по ціні 2 грн., 4 одиниці товару В по ціні 2,8 грн., 2 одиниці товару С по ціні 4 грн.

3. Доведіть, що споживач не досяг максимуму корисності при своєму бюджеті.

4. Визначіть набір товарів, який забезпечує максимум корисності споживача при його бюджеті.

2. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове.

1. При монополістичній конкуренції фірма може одержувати економіч­ний прибуток лише в короткотерміновому періоді.

2. Монополістична конкуренція — це конкуренція фірм-монополістів різних галузей між собою.

3. Якщо досконала конкуренція замінюється монополістичною, то це, за інших рівних умов, призводить до погіршення становища ринку споживачів.

4. Підвищення цін на товари при монополістичній конкуренції — при­чина того, що виробники починають, на відміну від умов досконалої конку­ренції, одержувати економічний прибуток.

5. Для монополістичної конкуренції не є характерним застосування тільки цінової конкуренції.

6. В умовах монополістичної конкуренції ціна менша за граничні витрати.

7. На ринку монополістичної конкуренції випуск товарної групи за­безпечується достатньо великою кількістю фірм.

8. На ринку досконалої конкуренції фірми пропонують більш різно­манітні товари, ніж при монополістичній конкуренції.

9. На ринках з монополістичною конкуренцією не досягається ефек­тивне використання ресурсів.

10. При монополістичній конкуренції крива попиту для окремої фірми менш еластична, ніж для досконало конкурентної фірми.

 

Тести

1. Якими двома основними принципами можна пояснити існування економічних проблем?

а) Впливом держави на економіку й зростаючим населенням Землі;

б) забрудненням навколишнього середовища й існуванням транснаціональних корпорацій;

в) наявністю безробіття й інфляції;

г) необмеженістю бажань людей й обмеженістю ресурсів.

 

2. Чи можна віднести гроші до економічних ресурсів?

а) можна, якщо вони використовуються для покупки капітальних ресурсів;

б) можна тільки в тому випадку, якщо ними сплачуються послуги праці;

в) можна, якщо гроші розміщуються на банківському рахунку;

г) неможна, тому що гроші є фінансовим засобом.

 

3. яка зміна спричинила зміщення лінії бюджету із 1-го положення в 2-е

а) ціна кока-коли впала; Піца

б) ціна піци впала; 2

в) доходи зросли;

г) ціна на кока-колу зросла;

д) разом (б) і (в). 1

 

Кока-кола

 

4. Якщо прибуток господарства не змінюється, то інфляційне підвищування цін товарів Х і У приведе до:

а) оберту бюджетної лінії навколо точки Х по годинній стрілці;

б) зміщуванню бюджетної лінії униз;

в) оберту бюджетної лінії навколо крапки Упроти годинної стрілки;

г) зміщуванню бюджетної лінії уверх;

д) немає правильної відповіді.

 

5. Круг чедерського сиру обходиться Пітеру в 40 дол., а вечір у Бродвей-шоу - 100 дол. (включаючи оплату за паркування автомобілю). Коли Пітер максимізує корисність, гранична корисність від чедерського сиру для нього становить 8 одиниць. Гранична корисність відвідання Бродвей-шоу для нього становить:

а) 3,2;

б) 20;

в) 50;

г) 500;

д) не становить жодного з наведених показників.

 

6. Товар відповідає вимогам і вважається нормальним, якщо:

а) споживач з ростом доходу збільшує обсяг його споживання;

б) він не зашкоджує здоров’ю споживачів;

в) зі зменшенням ціни купується більша кількість цього товару;

г) зі збільшенням ціни споживач купує ту саму кількість цього товару.

 

7. Роман не може розрізнити напої “Горіховий” та “Буратіно”. Ці товари є для нього:

а) абсолютними субстітутами;

б) абсолютними комплементарними товарами;

в) транзитивними;

г) необхідними;

в) нейтральними.

 

8. Готовність споживача купувати додаткові одиниці товару тільки за більш низькою ціною краще цього пояснює:

а) ефект заміщення;

б) принцип спадної граничної корисності;

в) ефект доходу;

г) закон пропозиції.

 

9. Як зміниться попит на товар, якщо зміниться ціна на товар - комплемент: попит на ягоди (при зростанні цін на цукор), попит на фотоапарати (при зростанні цін на фотоплівку), попит на енергомістські марки автомобілів (при зростанні цін на паливо)?

А) буде зростати зі зростанням ціни;

Б) буде зростати зі зменшенням ціни;

В) не впливатиме.

 

10. Якою буде крива попиту - у верств населення з високим прибутком?

А) більш плавною;

Б) крутою;

В) вертикальною лінією;

Г) горизонтальною лінією.

 

 

ВАРІАНТ № 8

 

Контрольне питання

Спекуляція в ринковій економіці: арбітраж, ф‘ючерс, опціон, хеджування.

Контрольні завдання

1. Визначте коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною. Зробіть висновок про тип товарів.

Ціна товару А, грош. од. Обсяг попиту на товар В, шт.

2. Визначте, яке з положень вірне, а яке помилкове.

1. Еластичність попиту на ресурс не залежить від частки витрат на цей ресурс у витратах фірми.

2. Граничний продукт ресурсу у грошовому вираженні дорівнює мно­женню граничного продукту ресурсу на граничну виручку від продажу додаткової одиниці виробленої продукції.

3. Для конкурентної фірми оптимальним є таке сполучення праці та капіталу, коли відношення граничних продуктів цих факторів до їх ціни однакове.

4. Чим еластичніший попит на вироблену продукцію, тим еластичні-ший попит на ресурс, за допомогою якого вона вироблялась.

5. Попит на товари є похідним від попиту на ресурс.

6. Нееластичний попит на вироблену продукцію зумовлює високу елас­тичність попиту на ресурси.

7. Зміни у технології можуть привести до збільшення граничного про­дукту праці.

8. Якщо два ресурси є субститутами, то скорочення ціни на один з них призведе до зменшення попиту на інший.

9. Ринковий попит на окремий ресурс є сумою індивідуальних попитів усіх фірм, що купують цей ресурс.

10. Фірма досягає мінімального рівня витрат у тому разі, коли гранич­ний продукт кожного фактора дорівнює його ціні.

Тести

1. На рис. зображено бюджетну лінію господарства, яке споживає 2 товари - Х і У.

Якщо прибуток господарства = 600 гр. од., то:

а) Рх=75гр.од.; Ру=50 гр.од.;

б) Рх=100 гр.од.; Ру=75 гр.од;

в) Рх=50, Ру =100;

г) Ру/Рх=3/2

 

Кількість Y

 

 

 

2 4 6 8 Кількість X

 

2. Згідно з рис., яке з порівнянь еластичності попиту за ціною на кривих А і В є правильним?

а) при Ц = 20 і К = 100 попит більш еластичний на кривій А, ніж на кривій В;

б) при Ц = 20 і К = 100 попит менш еластичний на кривій А, ніж на кривій В;

в) при Ц = 20 і К = 100 еластичність попиту на обох кривих однакова;

 
 

 

 


3. Якщо крива "дохід—споживання" має позитивний нахил, то

а) обидва товари нормальні;

б) обидва товари неякісні;

в) один товар неякісний;

г) усі відповіді неправильні.

 

4. Для яких із наведених товарів слід очікувати вищого показника еластичності у короткостроковому періоді порівняно з довгостроковим?

а) бензин;

б) квитки у кіно;

в) автоматичні посудомийки;

г) молоко;

д) жоден з наведених товарів - попит в довгостроковому періоді завжди більш еластичний щодо ціни.

 

5. Ефект заміщення спрацьовує, коли:

а) скорочення грошових доходів спонукає споживача придбати більше нормальних товарів;

б) рівновага споживача може бути досягнута лише коли споживач ку­пує товари-субститути;

в) зниження ціни товару дозволяє споживачеві купувати його більше, порівняно з іншими товарами за певного рівня грошових доходів;

г) при підвищенні ціни товару споживач має змогу купити його більше за рахунок скорочення споживання інших товарів.

 

6. Нижче надана виробнича функція фірми у коротко-строковому періоді:

Кількість од. праці (L)
Випуск продукції (Q)

Віддача змінного ресурсу знижається, починаючи:

а) з четвертого працівника; б) п’ятого працівника;

в) з шостого працівника; г) з другого працівника.

 

7.Граничний продукт (з попередньої таблиці) підвищуються за мірою найму:

а) 2 робітників; б) 4 робітників;

в) 3 робітників; г) 5 робітників.

 

8. Середній продукт (з попередньої таблиці) дорівнює 13, коли працюють:

а) 3 працівника; б) 4 працівника;

в) 5 працівника; г) 6 працівника.

 

9. Значення граничного продукту восьмого робітника:

а) неможливо, бо це суперечить закону спадної віддачі;

б) можливо та поясняється ефектом масштабу;

в) неможливо, бо у цьому випадку порушиться основна умова заміщення ресурсів;

г) можливо внаслідок дії закону спадної віддачі.

 

10. Крива "дохід—споживання" показує:

а) залежність споживання товарів від доходу;

б) залежність споживання товарів від цін;

в) комбінації товарів, що приносять споживачеві певний ступінь задо­волення;

г) усі точки рівноваги споживача відповідно із зростанням його доходу.

 

ВАРІАНТ № 9

 

Контрольне питання

Вибір оптимального обсягу виробництва шляхом порівняння валового доходу і валових витрат; шляхом порівняння граничного доходу і граничних витрат.

Контрольні завдання

1. Функція корисності споживача задається формулою П = ХУ/2, де X — обсяг споживання бананів, а У — обсяг споживання яблук. Ціна одного кілограма бананів — 3 грн., а яблук — 2 грн. Літом споживач витрачав на ці товари 20 грн. щотижня. Взимку ціна бананів зросла до 5 грн. за кілограм, а ціна яблук залишилася незмінною. Визначте:

а) обсяг оптимального споживання бананів і яблук влітку;

б) розмір витрат, необхідних для досягнення такого ж рівня корисності взимку;

в) кількісне значення ефекту доходу і ефекту заміщення.

2. Для кожного положення, наведеного нижче, знайдіть відповідні йому термін або поняття серед запропонованих.

1. Частина теоретичної науки, яка визначає економіку як цілісну систе­му, формує цілі економічної політики, визначає інструменти, необхідні для ЇЇ реалізації.

2. Розділ теоретичної науки, який визначає взаємодію відокремлених економічних одиниць на рівні локальних ринків.

3. Окремі суб'єкти або групи, що поєднують свої доходи і спільно прий­мають рішення про витрати.

4. Наука, що вивчає економічні відносини, які складаються між людьми з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ та послуг.

5. Економічна одиниця, яка самостійно приймає рішення про вироб­ництво та реалізацію продукції.

6. Пізнання, пояснення і прогнозування об'єктивно існуючих економіч­них явищ і процесів.

7. Виявлення умов досягнення максимального економічного результа­ту при існуючих витратах, оцінка правильності рішень, що приймаються.

8. Система взаємозв'язку між економічними змінними, яка дозволяє прогнозувати той чи інший результат.

9. Наукове припущення, яке використовується для пояснення якого-небудь явища, що потребує перевірки на практиці і теоретичного обґрунту­вання для того, щоб стати достовірною теорією.

10. Суперечність між проміжними і кінцевими результатами.

 

Терміни і поняття

а) політекономія;

в) домогосподарство;

в) макроекономіка;

г) мікроекономіка;

д) фірма;

е) "ефект Робін Гуда";

є) позитивний аналіз;

ж) економічна модель;

з) гіпотеза;

і) нормативний аналіз.

 

Тести

Знайдіть правильну відповідь.

 

1. При заданих цінах частка сімейного бюджету на продукти харчуван­ня має тенденцію до:

а) збільшення в міру зростання доходу;

б) зменшення в міру зростання доходу;

в) зменшення в міру зменшення доходу.

г) правильної відповіді немає.

 

2. Продукт має корисність, якщо він:

а) потребує зростаючої кількості ресурсів для виробництва;

б) відображає закон попиту;

в) здатний задовольнити яку-небудь потребу споживача;

г) є доступним за ціною для споживача.

 

3. Якщо ціна товару зростає, то крива попиту на товар-замінник:

а) зміщується ліворуч;

б) знижується;

в) зміщується праворуч;

г) залишається незмінною.

 

4. Крива, що показує усі можливі варіанти комбінації факторів вироб­ництва, використання яких приводить до однакового випуску продукції:

а) ізокванта;

б) лінія зростання;

в) ізокоста;

г) постійний ефект масштабу виробництва.

 

5. Ізокоста поєднує точки:

а) рівних витрат;

б) стійкої рівноваги виробника;

в) однакового випуску продукції;

г) рівноваги попиту і пропозиції.

 

6. Крива пропозиції досконало конкурентної фірми в короткотерміно­вому періоді є:

а) частиною кривої середніх змінних витрат, що знаходиться над кривою гра­ничних витрат;

б) крива граничних витрат, що лежить вище кривої середніх змінних

витрат;

в) частина кривої граничних витрат, що лежить вище кривої середніх

сукупних витрат;

г) крива граничних витрат.

 

7. Цінова дискримінація — це:

а) продаж за різними цінами однієї і тієї ж продукції різним покупцям;

б) дискримінація в оплаті праці робітників;

в) підвищення ціни на товар більш високої якості;

г) експлуатація за рахунок встановлення більш високих цін на спо­живчі товари.

 

8. Монополістична конкуренція характеризується тим, що:

а) фірми можуть абсолютно вільно вступати в ринок і виходити з нього;

б) на ринку діє невелика кількість фірм;

в) фірми, що діють на цьому ринку, випускають диференційовану про­дукцію;

г) фірми знаходяться у взаємозалежності між собою.

 

9. Якщо процентна ставка знижується, то, за інших незмінних умов, споживач:

а) зберігає менше;

б) зберігає більше;

в) все, назване вище, вірно залежно від переваг теперішнього та майбут­нього споживання;

г) збереження дорівнюють нулю.

 

10. До інвестицій у людський капітал не належать:

а) витрати на освіту;

б) витрати на охорону здоров'я;

в) витрати на відрядження;

г) витрати на підвищення кваліфікації.

 

 

ВАРІАНТ № 10

 

Контрольне питанняПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 233; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.013 с.)