Попит і пропозиція праці в умовах досконалого ринку ресурсівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Попит і пропозиція праці в умовах досконалого ринку ресурсівКонтрольні завдання

1. Знайдіть величину сукупного продукту виробництва, якщо відомо граничний продукт праці і кількість використовуваного фактора праці.

L, чол.
МР 3,5 4,5

2. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове.

1. Всі точки на бюджетній лінії означають однаковий рівень грошового доходу.

2. Криві байдужості ніколи не перетинаються.

3. Споживацькі переваги транзитивні.

4. Більша кількість товарів приоритетніша, ніж менша.

5. Чим далі крива байдужості знаходиться від початку координат, тим меншу корисність вона відображає.

6. При зниженні ціни товару X, бюджетна лінія зміщується праворуч, при цьому кут нахилу залишається без змін.

7. При збільшенні доходу споживача бюджетна лінія зміщується праворуч.

8. Рівновага, за якої споживач обмежується одним товаром, називаєть­ся внутрішньою рівновагою.

9. Функція корисності — це відношення між обсягом споживання і ступенем задоволення, яке отримує споживач.

10. Володимир діє згідно з аксіомою транзитивності, якщо він може завжди сказати, що надає перевагу одному з двох споживчих наборів.

 

 

Тести

Знайдіть правильну відповідь.

1. Абсолютно еластичний попит описується лінією:

а) спрямованою вгору і праворуч;

б) розміщеною паралельно вертикальній осі;

в) розміщеною паралельно горизонтальній осі;

г) яка не може бути показана у двох вимірах.

 

2. Підприємство на ринку досконалої конкуренції перебуває у стані рівноваги. Якщо попит у довготерміновому періоді зменшується, підпри­ємство має:

а) покинути галузь, ціна зменшиться, а обсяг виробництва зросте;

б) вступити в галузь, а ціна та обсяг виробництва зростуть;

в) покинути галузь, а ціна та обсяг виробництва зростуть;

г) покинути галузь, а ціна та обсяг виробництва зменшаться.

 

3. Що з наведеного нижче можна пояснити наявністю монопольної влади:

а) відносно більш високі ціни на автомобілі "Форд" порівняно з автомо­білями "Крайслер";

б) високі ціни на "поп-корн" у місцевих кінотеатрах;

в) високі ціни на авіаквитки у період літніх відпусток;

г) усе з наведеного — правильне.

 

4. Фірма у стані рівноваги на ринку монополістичної конкуренції однозначно несе збитки, якщо її:

а) АС = МС;

б) АС < Р;

в) АС = Р;

г) АС > Р.

 

5. Якщо в певному виробничому процесі капітал і праця виступають субститутами, то при зростанні ціни капіталу крива попиту на працю:

а) зміщується праворуч;

б) залишається без змін;

в) зміщується ліворуч;

г) стає горизонтальною лінією.

 

6. Якщо номінальна процентна ставка становить 12 %, а рівень інфля­ції — 8 %, то реальна процентна ставка дорівнює:

а) 16 %;

6)12 %;

в) 4 %;

г) 96 %.

 

7 Якщо конкурентна фірма максимізує прибуток, коли продає продук­цію за ціною 2 грн. за одиницю, і купує ресурс за 10 грн., то граничний продукт у грошовому вираженні цього ресурсу становить:

а) 2; в) 5;

б) 10; г) 20.

 

8. Зміна рівноважної ціни і рівноважного обсягу виробництва на окре­мих ринках є аналізом:

а) загальної рівноваги;

б) споживчої рівноваги;

в) часткової рівноваги;

г) рівноваги виробника.

 

9. Якщо для двох споживачів товари X і У є комплементарними у пропорції 1:1, кількість товару X — 20 шт., а У — 20 шт.; крива кон­трактів буде співпадати з:

а) усією площиною діаграми Еджворта;

б) діагоналлю квадрата, котра поєднує лівий нижній і правий верхній кути;

в) діагоналлю квадрата, котра поєднує лівий верхній і правий нижній кути;

г) периметром квадрата.

 

10. Закон спадаючої граничної корисності ілюструє:

а) зниження корисності товарів при збільшенні доходу споживача;

б) рівність граничних корисностей у розрахунку на одиницю їх ціни;

в) зменшення корисності, яку приносить споживачеві кожна додаткова одиниця товару;

г) відношення граничних корисностей до цін товарів першої необхідності.

 

 

ВАРІАНТ № 21

 

Контрольне питання

Конкурентна стратегія фірми в короткостроковому і довгостроковому періоді

Контрольні завдання

1.Нехай споживач витрачає 20 грн. на придбання товарів X та У, ціна яких однакова і дорівнює 10 грн. Побудуйте криву "дохід—спо­живання" для цього споживача за умов довільної кривої байдужості, якщо рівень його доходу послідовно зміню­ватиметься з 20 до 40 грн., з 40 до 60 грн., а рівень цін залишатиметься незмінним. Для якого типу товарів характерна така конфігурація кривої?

2. Для кожного положення, наведеного нижче, знайдіть відповідні йому термін або поняття серед запропонованих.

1. Крива, що показує залежність зміни величини споживання товару від змін доходу споживача.

2. Товар, попит на який зменшується при зростанні доходу і зростає при його скороченні.

3. Лінія, що поєднує всі точки рівноваги споживача відповідно до зро­стання його доходів.

4. Товари, попит на які зростає в міру зростання доходу.

5. Лінія, що з'єднує послідовно всі точки рівноваги споживача при зміні ціни товару, що входить в споживчий набір.

6. Вплив, який зміна ціни одного із товарів, що входять до споживчого набору, справляє на структуру споживання цих товарів.

7. Неякісний товар, який займає в бюджеті споживача значне місце і має висхідну криву попиту.

8. Вплив, який зміна ціни одного із товарів, що входять до споживчого набору, справляє на реальний дохід споживача.

9. Товари, попит на які різко збільшується при зростанні доходу.

10. При зростанні цін на неякісні товари має місце зростання попиту

на них.

Терміни і поняття

а) ефект доходу; б) неякісний товар;

в) парадокс Гіфена; г) ефект заміщення;

д) лінія "дохід—споживання"; е) товар Гіфена;

є) особливі або цінні товари; ж) нормальні товари;

з) лінія "ціна—споживання"; й) крива Енгеля.

 

Тести

Знайдіть правильну відповідь.

1. Якщо для товару А величина попиту зростає разом з ціною, то товар А є:

а) товаром Гіфена;

б) малоцінним товаром;

в) звичайним товаром;

г) правильні пункти а) і б).

 

2. Якщо ціна товару зростає, ефект заміщення спонукає споживача придбати менше товару, оскільки:

а) реальний дохід споживача зменшується;

б) реальний дохід споживача зростає;

в) товар тепер менш дорогий порівняно з іншими товарами;

г) товар тепер дорожчий порівняно з іншими товарами.

 

3. Які з наведених факторів впливають на зміну величини попиту на продукт?

а) зміна ціни товару-замінника;

б) зростання доходів споживача;

в) зміна ціни товару;

г) зміна смаків споживача.

 

4. Середній продукт змінного фактора — це:

а) загальний обсяг випуску продукції, який відповідає певній кількості змінного фактора за умови незмінності усіх інших факторів;

б) відношення сукупного продукту змінного фактора до кількості цього фактора, що зайнятий у виробництві;

в) збільшення сукупного продукту змінного фактора відносно до збільшення змінного фактора на одну одиницю;

г) відношення граничного продукту до кількості змінного фактора, що зайнятий у виробництві.

 

5. Юрій відкрив лоток з продажу фризерного морозива. Які з наведе­них витрат не слід включати до зовнішніх (явних) витрат?

а) заробітну плату найманого продавця;

б) вартість цукру та сиропу;

в) орендну плату за фрезер;

г) дохід Юрія як менеджера цього виробництва.

 

6. Сума збитків підприємства, яке закривається в короткотерміновому періоді в умовах досконалої конкуренції:

а) дорівнює сукупним змінним витратам;

б) дорівнює нулю;

в) дорівнює сукупним фіксованим витратам;

г) не може бути визначена.

 

7. У моделі монополії вважається, що:

а) продавці і покупці сприймають ціни як задані;

б) проникнення на ринок нових фірм не обмежене;

в) у покупців обмежений вибір;

г) виробляється стандартизована продукція.

 

8. Якщо монополія в галузі замінюється на монополістичну конкурен­цію, то від цього:

а) виграють продавці;

б) виграють покупці;

в) ніхто не виграє;

г) виграють і продавці, і покупці.

 

9. Що з переліченого нижче спонукає підприємства домовлятися про обмеження випуску товару з метою підвищення ціни?

а) зниження рівня процентних ставок;

б) зменшення виграшу від шахрайства;

в) збільшення штрафів за шахрайство;

г) менша вірогідність бути відкритим.

 

10. Граничний продукт фактора виробництва у грошовому вираженні дорівнює:

а) вартості останньої одиниці продукту;

б) зміні загального розміру виручки при використанні додаткової оди­ниці фактора виробництва;

в) обсягу виробництва при використанні додаткової одиниці виробни­чого фактора;

г) зміні ціни на продукцію, вироблену за допомогою даного виробничо­го фактора.

 

 


ВАРІАНТ № 22

 

Контрольне питання

Позичковий відсоток. Номінальна і реальна ставка процента.

 

Контрольні завдання

1. Коли фірма збільшує капітал, зайнятий у виробництві від 120 до 150 одиниць, використання праці — від 500 до 625, розширюючи при цьому випуск продукції від 200 до 220, то який ефект зростання мас­штабу має місце у цьому випадку?

2. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове.

1. Чим більша питома вага продукту в структурі витрат споживача, тим менший еластичний попит на цей товар.

2. Ринковий попит показує обсяг попиту окремого споживача.

3. Коефіцієнт еластичності попиту за доходами, більший нуля, відпові­дає неякісним товарам.

4. Одним із факторів, що впливають на цінову еластичність попиту, є наявність комплементарних товарів.

5. Еластичність попиту за ціною є величиною від'ємною.

6. Надлишковий податковий тягар призводить до втрат у надлишку споживачів.

7. Більш еластичний попит на каву матиме споживач, котрий не може розпочати свій ранок без чашки кави.

8. Поява інших копіювальних машин збільшує еластичність попиту на машини "Ксерокс".

9. Коефіцієнт еластичності попиту за доходами більше одиниці відпові­дає нормальним товарам.

10. Товари-субститути характеризуються прямою залежністю між ціною на один із них і попитом на інший.

 

Тести

 

1. Якщо ціна товару збільшується, ефект заміщення означає:

а) зменшення споживання цього товару і збільшення споживання інших товарів;

б) зменшення споживання тільки цього товару;

в) зменшення споживання цього товару й інших товарів;

г) зменшення споживання цього товару і ніяких змін у споживанні інших товарів.

 

2. Ефект доходу означає, що:

а) підвищення грошових доходів дає змогу споживачеві купувати мен­шу кількість нормальних товарів;

б) зменшення ціни товару дозволяє споживачеві купувати більше цього товару, оскільки він стає дешевшим від інших товарів;

в) споживачі обиратимуть різні комбінації різних продуктів, доки граничні корисності останніх придбаних одиниць кожного товару не зрівняються;

г) якщо ціна товару знижується, споживач має змогу купити більше усіх товарів за певного грошового рівня доходу.

 

3. Якщо зростає частка витрат на ресурс у витратах фірми, то елас­тичність попиту на цей ресурс:

а) збільшується;

б) знижується;

в) залишається незмінною;

г) можливий будь-який з наведених варіантів.

 

4. Теорія поведінки споживача передбачає, що споживач може максимізувати:

а) загальну корисність;

б) середню корисність;

в) граничну корисність;

г) кожну з перелічених величин.

 

5. Як співвідносяться ефективність і справедливість в розподілі благ?

а) критерій справедливості завжди суперечить критерію ефективності;

б) критерій справедливості співвідноситься з критерієм ефективності;

в) ефективний розподіл благ може бути справедливим;

г) ефективність розподілу благ, як і справедливість, неможливо вимі­ряти.

 

6. Якщо ціна нормального товару А знижується, то:

а) ефект доходу та заміщення дозволяють споживачеві придбати більше цього товару;

б) ефект доходу та заміщення дозволяють споживачеві придбати мен­ше цього товару;

в) ефект доходу дозволяє купувати менше, а ефект заміщення — більше цього товару;

г) ефект доходу дозволяє купувати більше, а ефект заміщення — менше цього товару;

д) немає правильної відповіді.

 

7. У точці мінімуму граничних витрат середні витрати мають бути:

а) спадаючими;

б) постійними;

в) зростаючими;

г) мінімальними.

 

8. Якщо ціна товару зростає, ефект заміщення спонукає споживача придбати менше товару, оскільки:

а) реальний дохід споживача зменшується;

б) реальний дохід споживача зростає;

в) товар тепер менш дорогий порівняно з іншими товарами;

г) товар тепер дорожчий порівняно з іншими товарами.

 

9. Для товару Гіфена:

а) ефект заміщення більший ефекту доходу;

б) ефект заміщення менший ефекту доходу;

в) обсяг споживання зростає зі збільшенням доходу;

г) лінія попиту має від'ємний нахил.

 

10. Якщо крива "дохід—споживання" має позитивний нахил, то

а) обидва товари нормальні;

б) обидва товари неякісні;

в) один товар неякісний;

г) усі відповіді неправильні.

 

ВАРІАНТ № 23

 

Контрольне питанняПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 173; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.015 с.)