КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою факультету

протокол № 8 від 22.04.11 р.

Голова Ради

д.е.н., проф. Черніченко Г.О.

Робоча програма та методичні рекомендації з дисципліни «Мікроекономіка»

для студентів денного і заочного відділення за вимогами КМС,

 

що навчаються за напрямами

«Маркетинг», «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства»,

«Управління персоналом та економіка праці», «Менеджмент організацій»

 

ДОНЕЦЬК 2011


Укладач: Бичкова О.В., к.е.н., доц.

Рецензенти: Сисой Ю.В., к.е.н., доц., Стреліна О.М., к.е.н., доц.

 

 

Робочу програму ухвалено на засіданні кафедри економіки підприємства, протокол № 10 від 18.04.2011 р.

 

Зав. кафедрою економіки підприємства: В.В.Краснова, д.е.н., проф.

 

Робочу програму ухвалено на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 7а від 20.04.2011 р.

 

Голова навчально-методичної комісії: Т.В.Орєхова, д.е.н., проф.


ЗМІСТ

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА 6

РОЗДІЛ 2. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ 13

РОЗДІЛ 3. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 18

РОЗДІЛ 4. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 25

РОЗДІЛ 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 35

РОЗДІЛ 6. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО, МОДУЛЬНОГО ТА

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 41

6.1. Питання для підсумкового контролю знань 41

6.2. Завдання і методичні вказівки щодо виконанню контрольної

роботи студентами заочної форми навчання 43

6.3. Критерії оцінювання, форми контролю 87

6.4. Приклади типових завдань и типових відповідей 90

 


ВСТУП

 

Опис

Для студентів мікроекономіка є одним з обов'язкових навчальних курсів, що формують основні економічні знання. Знання основ мікроекономіки є важливим для прийняття управлінських рішень, планування й розуміння державної політики і, загальніше, для усвідомлення того, як функціонує сучасна економіка.

2. Рівень

Попередні умови.Мікроекономіка пов'язана з такими дисциплінами як “Політична економія”, “Макроекономіка”, “Державне регулювання”, “Економіка підприємства”, “Фінансова діяльність суб´єктів господарювання” та ін.

Цілі та завдання.Мета вивчення дисципліни – формування ринковоорієнтованого економічного світогляду і знань щодо методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання.

Основні завдання вивчення:

- надання знань про базові положення мікроекономічної теорії;

- прищеплення навичок використання інструментарію мікроекономічного аналізу;

- підготовка до вивчення прикладних дисциплін, що базуються на мікроекономічній теорії.

Предмет дисципліни: поведінка економічних суб’єктів і механізм прийняття рішень за обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання.

Вивчення дисципліни повинно сформувати у студентів знання закономірностей поведінки економічних суб´єктів у ринкових умовах, навички і вміння самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних економічних рішень, що забезпечують підвищення сталості підприємства, зростання прибутку, підвищення добробуту споживачів.

Програма розроблена відповідно типовій програми дисципліни „Мікроекономіка” та відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації викладання дисципліни. Вона має п`ять кредитів, які, включають два залікових модуля:

1)Основи попиту і пропозиції та раціональна поведінка споживача.

2)Теорія виробництва. Ринок факторів виробництва та розподіл доходів.

3. Обов‘язкова чи вибіркова дисципліна.Дисципліна “Мікроекономіка” є базовою обов‘язковою дисципліною для підготовки студентів усіх економічних спеціальностей та форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

4. Викладацький склад. До викладання дисципліни залучені викладачі кафедри економіки підприємства: к.е.н., доц. Бичкова Ольга Володимирівна, к.е.н., доц. Саратикянц Ельміра Семенівна, ст.викл. Комісова Марина Мусівна.

5. Методика викладання, форми та методи навчання. Методика викладання:модульно-рейтингова система навчання. Форми навчання: лекції, практичні заняття. Методи навчання: кейс-метод, рольові ігри.

6. Мова викладання: російська, українська.


РОЗДІЛ 1

Навчальна програма курсу. Література.

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1

Основи попиту і пропозиції та раціональна поведінка споживача

 

Змістовий модуль 1.ПРЕДМЕТ І МЕТОД МІКРОЕКОНОМІКИ

Предмет мікроекономіки. Економічні агенти або суб´єкти ринку, або господарюючи суб´єкти. Проблема обмеженості ресурсів і необхідність вибору. Об’єкти мікроекономіки.

Альтернативність цілей використання обмежених ресурсів і раціональність поведінки суб´єктів ринкових відносин. Рішення задач: що виробляти, для кого, з допомогою яких ресурсів і технологій. Характеристика кривої виробничих можливостей.

Методологія мікроекономічного аналізу. Загальноекономічні та специфічні методи мікроекономіки. Оптимізаційні та рівноважні моделі. Позитивна та нормативна економічна теорія.

 

Змістовий модуль 2.ТЕОРІЯ ГРАНІЧНОЇ КОРИСНОСТІ Й ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА

 

Корисність як економічна категорія. Методологія теорії маржиналізму. Економічні блага та їх види. Економічні потреби. Фактори обмеження свободи споживчого вибору: ефекти натовпу, “сноба”, Веблена. Гіпотеза раціональної поведінки споживача.

Кількісний (кардиналістський) підхід до аналізу корисності і попиту. Загальна корисність, функція загальної корисності. Гранична корисність та сутність принципу складної граничної корисності (перший закон Госсена, основний психо-фізичний закон Вебера-Фехнера).

Криві “дохід-споживання”, “ціна-споживання”. Ефект доходу та ефект заміни.

 

Змістовий модуль 3.ОРДИНАЛІСТСЬКА ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

 

Порядкова (ординалістська) теорія поведінки споживача. Аксіоми порядкового підходу.

Криві байдужності та їх властивості. Формування карти кривих байдужості. Поняття взаємозамінних, взаємодоповнюючих і нейтральних благ, благ з від´ємною корисністю.

Бюджетні обмеження і можливості споживання. Вплив зміни доходу споживача та цін товарів на розміщення бюджетної лінії.

Оптимум або рівновага споживача: економічна та графічна інтерпретація.

 

Змістовий модуль 4.АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

 

Зміна доходу споживача на побудову лінії “доход-споживання”. Суперіорні та інферіорні товари. Криві Енгеля.

Вплив зміни ціни одного з товарів на зміну вибору споживача. Побудова лінії “ціна-споживання”.

Ефект доходу і заміщення за Слуцьким і Хіксом.

Взаємодія ефектів зміни та доходу. Поняття звичайних благ та благ Гіффена. Прийняття рішень в ситуаціях з ризиком. Ризик та ефективність економічних рішень.

Змістовий модуль 5.ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ, ЇХ ВЗАЄМОДІЯ

 

Елементи ринкового механізму: попит, пропозиція і ціна. Сутність законів попиту та пропозиції. Цінові та нецінові детермінанти попиту та пропозиції.

Графічна ілюстрація зміни попиту та пропозиції, зміни обсягу попиту та обсягу пропозиції.

Збалансування попиту та пропозиції. Поняття: рівноважна ціна та рівноважний обсяг. Вплив, відхилення від рівноважної ціни та формування надлишку і дефіциту. Державне регулювання збалансування ринку. Директивні ціни.

Поняття еластичності попиту та пропозиції. Еластичність попиту за чинниками впливу: цінова еластичність попиту; перехресна еластичність попиту; еластичність попиту за доходом. Еластичність пропозиції за власною ціною блага, еластичність пропозиції за цінами факторів виробництва.

 


ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2

Теорія виробництва. Ринок факторів виробництва та розподіл доходів

Змістовий модуль 6.МІКРОЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

Підприємство як суб´єкт ринково-виробничої системи. Вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на динаміку виробництва. Характеристика процесу виробництва: “вхід - вихід” або “витрати - виробництво” за Леонтьєвим В.В.

Виробнича функція як параметрична модель технологічного процесу. Прогнозування процесу виробництва з використання виробничої функції Кобба-Дугласа.

Періоди функціонування підприємств: миттєвий, короткий і тривалий.

Фактори виробництва та їх власності.

Закон спадної віддачі. Сукупний, середній та граничний продукт.

 

Змістовий модуль 7.ВАРІАЦІЇ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА ТА ОПТИМУМ ТОВАРОВИРОБНИКА

 

Ізокванта та ізокоста. Рівновага або оптимум виробництва. Гранична норма технічної заміни. Траєкторія економічного розвитку підприємства або розширення виробничої діяльності фірми.

Збільшення випуску за рахунок пропорційного нарощування обсягів ресурсів. Постійна (стала), спадна зростаюча віддача від масштабу.

 

Змістовий модуль 8.ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА

 

Концепція витрат в ринковій економіці. Склад та оцінка альтернативних витрат. Явні та неявні витрати, формування бухгалтерського, економічного та “нормального прибутку”.

Витрати в короткостроковому періоді. Детермінанти витрат у короткостроковому періоді. Сукупні, постійні, змінні, середні, граничні витрати. Форми кривих витрат.

Витрати в довгостроковому періоді. Вибір ресурсів, який мінімізує витрати.

Середні та граничні витрати фірми у довгостроковому періоді. Конфігурація кривої довгострокових середніх витрат.

Зв´язок між витратами у довгостроковому і короткостроковому періодах. Функція витрат та економія на масштабах.

 

Змістовий модуль 9.РИНОК ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

 

Поняття ринкової структури. Особливості ринку досконалої конкуренції. Крива попиту на продукцію конкурентної фірми та її гранична ілюстрація. Формування ціни на ринку досконалої конкуренції.

Поведінка конкурентної фірми у короткостроковому періоді. Оцінка діяльності конкурентної фірми показниками: сукупний і середній доход, сукупні витрати, граничний доход і граничні витрати.

Графічна ілюстрація максимізації прибутку конкурентної фірми. Умови прибутковості та збитковості фірми. Зміна положення конкурентної фірми у зв´язку зі зміною ціни на ринку.

Робота фірми у режимі самооплатності, збитковість та припинення виробництва фірмою у короткостроковому періоді.

Криві пропозиції конкурентної фірми і галузі у короткостроковому періоді. Довгострокова рівновага фірми на конкурентному ринку. Максимізація прибутку конкурентної фірми у довгостроковому періоді.

 

Змістовий модуль 10.МОНОПОЛЬНИЙ РИНОК

 

Причини виникнення та існування монополій в економічній системі. Різновиди монополій. Ознаки “чистої” монополії: один продавець унікального продукту, високі вхідні бар´єри на монопольний ринок, диктат ціни.

Крива попиту монополіста. Цінова еластичність попиту та її вплив на поведінку монополіста. Взаємозв´язок попиту, еластичності, загального та граничного доходу монополіста. Графічна ілюстрація максимального прибутку та збитку монополії у короткому періоді.

Умова максимізації прибутку на монопольному ринку. Обґрунтування прибутку монополіста граничним доходом, граничними витратами та рівноважною ціною.

Поняття цінової дискримінації першого, другого та третього ступенів.

Поведінка монополії у довгостроковому періоді. Оптимальна поведінка монополіста – лімітуюче ціноутворення.

Особливості поведінки природних та іскусних, відкритих та закритих монополій. Монопсонічний ринок.

Переваги та недоліки діяльності монополій.

 

Змістовий модуль 11.ОЛІГОПОЛІЯ ТА МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ

 

Сутність та основні ознаки олігополії. Олігополістична взаємозалежність: цінова війна та зговір. Оптимізація обсягу виробництва в умовах дуополії. Дуополія. Модель Курно. Модель олігополістичного ціноутворення “лідерство у цінах”. Олігополістична “ламана крива попиту”.

Порівняння олігополії з іншими ринковими структурами. Економічні наслідки олігополії та можливості державного втручання на ринок недосконалої конкуренції.

Ринкова поведінка монополістичного конкурента. Умови функціонування ринку монополістичної конкуренції.

Диференціація продукції, визначення ціни, сукупних витрат та обсягу виробництва.

Переваги та недоліки ринку монополістичної конкуренції.

Змістовий модуль 12.РИНОК ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА

 

Особливості ринку факторів виробництва (ресурсів). Поняття ціни ресурсів. Попит на ресурси в умовах різних типів ринка. Оптимізація структури ресурсів товаровиробником із метою мінімізації витрат та максимізації прибутку.

Праця – головний фактор виробництва, заробітна плата – важливий вид ринкових цін. Попит на працю за умовами досконало конкурентного ринку ресурсів. Пропозиція праці на рівні народного господарства, галузі. Індивідуальна пропозиція праці. Аналіз кривих байдужості та бюджетної лінії працівника.

Капітал – ресурс тривалого використання. Рух капіталу і капітальні фонди. Попит та пропозиції капіталу. Види процентних ставок. Рівень доходності, прибуток на капітал.

Специфічні особливості землі як фактору виробництва. Формування попиту та пропозиції на землю. Ціна землі як капіталізована рента.

 

Змістовий модуль 13.ЗАГАЛЬНА РИНКОВА РІВНОВАГА ТА ЕКОНОМІКА ДОБРОБУТУ

 

Часткова та загальна рівновага. Взаємозв’язок ринків як основа загальної рівноваги. Лінія виробничих можливостей. Гранична норма трансформації.

Ефективність в обміні. Ефективний обмін благ. Крива контрактів. Парето-ефективний розподіл. Конкурентна рівновага.

Ефективність у виробництві. Крива виробничих контрактів.

Ситуація «ні прибітку – ні збитків» - оптимум Парето. Конкурентна рівновага и ефективність по Парето – еквівалентні поняття. Перша і друга теореми економічної теорії добробуту.

 

Змістовий модуль 14.ІНСТИТУЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Основні умови існування ринку: велика кількість виробників і покупців; абсолютна мобільність факторів виробництва; наявність повної інформації у всіх учасників ринку; абсолютна однорідність одноіменних товарів; учасники конкуренції не оказують впливу на рішення інших.

Вирішення ринком трьох фундаментальних проблем: що виробляти, як виробляти, для кого виробляти.

Загальні недоліки ринку: ринок не забезпечує економіку грошима; не задовольняє потреби, що не виражаються в індивідуальному платоспроможному попиті; економічний механізм породжує зовнішні ефекти; забезпечує один варіант розподілу доходів; не вирішує регіональні проблеми; не забезпечує сталу макроекономічну рівновагу; не реалізує економічні інтереси окремих країн у сфері міжнародних відносин; економіка не розвивається без інфляції; ринок не може забезпечити повне використання економічних ресурсів; ринковій економіці властива схильність до монополізації.

Механізми подолання недоліків ринку.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Гальперин В.М., Игнатьев С.И., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2т. / Под ред. В.М.Гальперина. – СПб.: Экон.шк., 1994. – Т.1. – 349с.

2. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика: Учеб. / Под общ.ред. Л.С.Тарасевича. – СПб.: Изд-во СПб УЭФ, 1996 – 352с.

3. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Микроэкономика: Пер. с англ. / Под общ.ред. Б.Лисовина и В.Лукашевича. – СПб.: Экон.шк., 1994. – 448с.

4. Емцов Р.Г., Лукин М.Ю. Микроэкономика: Учеб. – М.: МГУ им.М.В.Ломоносова, Изд-во «ДИС», 1997. – 320с.

5. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. Ч.2. Мікроекономіка / Пер. с англ. 13-го вид. С.Панчишина, О.Ватаманюка, З.Ватаманюка; Керівник проекту З.Ватаманюк. – Львів: Видавнича спілка “Просвіта”, 1999. – 649с.

6. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2т. / Пер. с англ. 2-го изд. – М.: Республика, 1992. – Т.1. – 399с.; Т.2. – 400с.

7. Максимова В.Ф. Микроэкономика: Учеб. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Соминтэк, 1996. – 328с.

8. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учеб. для вузов. – М.: Издат. группа «НОРМА-ИНФРА. М», 1998. – 572с.

9. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика / Сокр. пер. с англ.; Науч. ред. А.Т.Борисович, В.М.Полтерович, В.И.Данилов и др. – М.: Экономика, Дело, 1992. – 510с.

10. Піднайк Р., Рубінфельд Д.Л. Мікроекономіка / Пер. з англ. А.Олійника, Р.Скільського. – К.: Основи, 1996. – 646с.

11. Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. С.Панчишина. – К.: Основи, 1998. – 676с.

12. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика / Пер. с англ. 2-го изд. – М.: Дело ЛТД, 1995 – 864с.

13. Хайман Д.Н. Современная микроекономика: анализ и приложения / Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1992. – Т.1. – 384с.; Т.2. – 384с.

14. Экономическая школа. Вып. 1, 2, 3. Систематический курс лекций по экономической теории. – СПб.: Экон.шк., 1991; 1994; 1995.

15. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: Підручник. – К.: Знання, 1998. – 674с.

16. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін: Навч. посібник. – К.: Заповіт, 1996. – 240с.

17. Базилевич В., Лук´янов В., Писаренко Н., Евіцинська Н. Мікроекономіка: опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 248с.

18. Гамільтон Дж. Методичний посібник до «Мікроекономіки» Р.Піндайка і Д.Рубінфелда / Пер. з англ. А.Олейника, Р.Скільського. – К.: Основи, 1996. – 233с.

19. Долан Є.Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель / Пер. с англ. В.Лукашевича и др.; Под общ. ред. В.Лисовика и В.Лукашевича. – СПб.: Экон. шк., 1992. – 496с.

20. Економічна теорія: В 2-х кн.: Навч. посібник / За ред. З.Г.Ватаманюка. – К.: Заповіт, 1997. – Кн.2: Мікроекономіка. – 280с.

21. Карагодова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка: Навч.посібник. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 204с.

22. Кириленко В.І. Мікроекономіка: Навч. посібник для студентів екон. спец. вузів. – К.: Таксон, 1998. – 334с.

23. Лисовицкий В.Н. Микроэкономика: Учеб.пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. – К.: ИСИМО МО Украины, НВФ Студцентр, 1997. – 160с.

24. Менар К. Экономика организаций / Пер. с франц.; Под ред. А.Г.Худокормова. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 160с.

25. Мікроекономіка: Навч.-методичний комплекс: У 3-х ч. / Укл. А.П.Наливайко та ін. – К.: КДЕУ, 1997. – 267с.

26. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. закладів освіти / За заг. ред. С.Будаговської. – К.: Основи, 1998. – 518с.

27. Микро- макроэкономика: практикум / Под общ. ред. Ю.А.Огибина. – СПб.: Литера плюс «СПб. Оркестр», 1994. – 432с.

28. Пода А.К., Вашків О.П., Куц Л.Л. Мікроекономіка. Збірник задач для студентів економічних спеціальностей: Навч. посібник. – К.: ІКДО, 1995. – 123с.

29. Нуреев Р.М. Основы экономической теории: Микроэкономика: Учеб. для вузов. – М.: Высш. шк., 1996. – 447с.

30. Райхлин Э. Основы экономической теории. Микроэкономическая теория рынков продукции. – М.: Наука, 1995. – 347с.

31. Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки. – К.: Лібра, 1998. – 256с.

32. Сборник задач по экономике: Учеб. пособие / Отв. ред. Ю.Е.Власьевич. – М.: Изд-во БЕК, 1996. – 273с.

Додаткова

33. Теория фирмы / Под ред. В.М.Гальперина. – СПб.: Экон. шк., 1995. – Вехи экономической мысли; Вып.2. – 534с.

34. Тироль Ж.: Рынки и рыночная власть: Теория организации промышленности / Пер. с англ. – СПб.: Экон. шк., 1996. – 745с.

35. Фандель Г. Теория производства и издержек / Пер. с нем.; Науч.ред. М.Г.Грещака. – К.: Таксон, 1998. – 528с.

36. Фель У., Оберендер П. Основи мікроекономіки / Пер. з нім. 6-го вид.; За ред. А.П.Наливайка. – К.: Укртиппроект, 1998. – 478с.

37. Хейне П. Экономический образ мышления. – М.: Новости, 1991. – 704с.

38. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. Реориентация теории стоимости / Пер. с англ.; Под ред. Ю.Я.Ольсевича. – М.: Экономика, 1996. – 351с.

39. Экономика: Учеб. для экон. акад., вузов и фак. / Под ред. А.С.Булатова. – М.: Изд-во БЕК, 1995. – 604с.

40. Ястремський О.І. Основи теорії економічного ризику: Навч. посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів. – К.: АРТЕК, 1997. – 248с.


РОЗДІЛ 2

МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.025 с.)