Сутність диференціації продукту: дійсна і штучна диференціаціяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сутність диференціації продукту: дійсна і штучна диференціаціяКонтрольні завдання

1.Студент щотижнево отримує від батьків 20 грн. на їжу та розваги. Зобразіть бюджетну лінію студента для кожної із ситуацій, по­значаючи продукти споживання на вертикальній осі, а розваги — на гори­зонтальній.

№ п/п Ціна продуктів Ціна розваг
50 коп. 50 коп.
1 грн. 50 коп.
50 коп. 1 грн.
40 коп. 40 коп.
50 коп. 50 коп., але доходи збільшились до 25 грн.

2. .Для кожного положення, наведеного нижче, знайдіть відповідні йому термін або поняття.

1. Ринок, на якому діє безліч продавців і покупців стандартизованої продукції і жоден з них не може контролювати ціну товару.

2. Ринок, на якому багато фірм реалізує диференційований продукт, і доступ на який є відносно вільним.

3. Сумарний дохід фірми за певний період від усіх видів економічної діяльності.

4. Ринок, на якому декілька фірм продають стандартизовані або ди­ференційовані товари і контроль над цінами обмежений взаємозалежні­стю фірм.

5. Дохід, який отримує фірма від продажу одиниці продукції.

6. Продавець товару, не здатний впливати на його ціну шляхом зміни кількості, запропонованої на ринку продукції.

7. Обставини, що приносять економічний прибуток конкурентній фірмі, коли вона виробляє такий обсяг продукції, економічний прибуток якого максимальний або збитки мінімальні.

8. Додатковий дохід, одержаний в результаті зростання обсягу прода­жу товару на одну одиницю.

9. Будь-який обсяг продукції конкурентної фірми, за якого загальна сума витрат дорівнює загальній сумі виручки.

10. Обставини, що викликають збитки, розмір яких менший сукупних постійних витрат, коли конкурентна фірма виробляє продукцію, що забез­печує їй максимум загального прибутку і коли ціна, за якою фірма може продавати свою продукцію менша за середні сукупні витрати, але більша за середні змінні витрати.

Терміни і поняття

а) максимізація прибутку;

б) крива пропонування у короткотерміновому періоді;

в) ринок досконалої конкуренції;

г) той, хто погоджується з ціною;

д) галузь з постійними витратами виробництва;

е) галузь із зростаючими витратами;

є) випадок мінімізації збитків;

ж) монопсонія;

з) правило МR = МС;

и) граничний дохід;

і) середній дохід;

к) олігополія;

л) випадок закриття фірми;

м) точка критичного обсягу виробництва;

н) валовий дохід;

о) чиста монополія;

п) монополістична конкуренція.

 

Тести

Знайдіть правильну відповідь.

 

1. Ефект доходу означає, що:

а) підвищення грошових доходів дає змогу споживачеві купувати мен­шу кількість нормальних товарів;

б) зменшення ціни товару дозволяє споживачеві купувати більше цього товару, оскільки він стає дешевшим від інших товарів;

в) споживачі обиратимуть різні комбінації різних продуктів, доки граничні корисності останніх придбаних одиниць кожного товару не зрівняються;

г) якщо ціна товару знижується, споживач має змогу купити більше усіх товарів за певного грошового рівня доходу.

 

2. Основним мотивом поведінки економічних суб'єктів е:

а) максимізація вигоди;

б) допомога ближньому;

в) мінімізація ризику;

г) виробництво товарів споживання.

 

3. Ціна товару X знизилась з 100 до 90 грн., завдяки чому обсяг попи­ту виріс з 50 до 90 шт. Ми можемо зробити висновок, що попит на товар X:

а) знизився;

б) має одиничну еластичність;

в) нееластичний;

г) еластичний.

 

4. Дія негативного ефекту масштабу виробництва означає, що:

а) зі зростанням факторів виробництва ефект масштабу знижується;

б) обсяг випуску продукції при окремих технологіях має тенденцію до скорочення;

в) зі зростанням змінного фактора виробництва середній продукт цьо­го фактора збільшується, досягаючи максимуму, а потім знижується;

г) зі зростанням обсягу виробництва значення граничного продукту стає від'ємним.

 

5. В умовах досконалої конкуренції ціна дорівнює мінімальним се­реднім витратам:

а) у короткотерміновому періоді;

б) завжди;

в) у довготерміновому періоді;

г) ніколи.

 

6. Коли фірма-монополіст продає котеджі за ціною 120 тис. грн., вона максимі­зує свій прибуток. Якщо цінова еластичність попиту дорівнює 1,5, то чому будуть дорівнювати граничні витрати і граничний дохід (тис. грн.)?

а) 40 і 40;

б) 40 і 80;

в) 80 і 80;

г) 80 і 60.

 

7. Підприємство в умовах досконалої конкуренції має виробляти про­дукцію, а не зупиняти виробництво у короткотерміновому періоді:

а) тільки якщо сукупний дохід перевищує сукупні витрати;

б) тільки якщо сукупні витрати перевищують сукупний дохід;

в) якщо сукупний дохід перевищує сукупні витрати або сукупні витра­ти перевищують сукупний дохід на суму, меншу від сукупних фіксованих витрат;

г) якщо сукупні витрати перевищують сукупний дохід на суму, меншу від сукупних фіксованих витрат.

 

8. Картель може встановити повну монополію на ринку з відкритою інформацією, можливістю укладання угод довіри та вільним входом

а) і в короткотерміновому, і в довготерміновому періоді;

б) у короткотерміновому, але не в довготерміновому періоді;

в) у довготерміновому, але не в короткотерміновому періоді;

г) тільки за умов дуополії.

 

9. Якщо граничні витрати перевищують середні витрати при обсязі виробництва, що максимізує прибуток, то фірма:

а) отримує економічний прибуток;

б) вибирає обсяг виробництва, що відповідає точці, розміщеній праворуч від мінімуму кривої середніх витрат;

в) все вказане — правильне;

г) усі відповіді неправильні.

 

10. Виберіть умову оптимізації виробництва і розподілу товару:

а) граничні норми заміни товару X товаром У рівнозначні для всіх споживачів;

б) гранична норма трансформації товару У в товар X дорівнює гранич­ним нормам заміни для всіх споживачів;

в) граничні норми технологічної заміни праці капіталом рівнозначні в усіх галузях;

г) сума перевищення попиту над пропозицією на всіх індивідуальних товарних ринках дорівнює нулю.

 

ВАРІАНТ № 15

 

Контрольне питання

Олігополістичне ціноутворення. Модель Курно

Контрольні завдання

1. Набір споживача складається з двох товарів: пива та раків. Загальна корисність характеризується такими даними:

Пиво (келихи) Загальна корисність пива Раки (шт.) Загальна корисність раків

Ціна келиха пива — 5 грн., ціна одного рака — 2 грн. Загальний дохід споживача, який він може витратити на ці товари — 25 грн. Яку кількість пива та раків він купує у стані рівноваги?

2. Для кожного положення, наведеного нижче, знайдіть відповідні йому термін або поняття.

1. Ринок, на якому одна фірма продає продукт, що не має близьких замін­ників і здатна контролювати його ринкову ціну.

2. Продаж в один і той же момент одного і того ж продукту різним покупцям за різними цінами.

3. Практика, яка застосовується фірмою для блокування доступу у га­лузь конкурентів, що розцінюється суспільством як неприйнятний спосіб досягнення певної мети.

4. Ситуація, коли фактичні витрати фірми для будь-якого обсягу ви­робництва більші, ніж мінімально можливі витрати.

5. Дії, які штучно перешкоджають вступу в галузь нових фірм.

6. Галузь, в якій економія на масштабах виробництва настільки велика, що продукт може бути виробленим лише однією фірмою при більш низь­ких середніх витратах, ніж тоді, коли б виробництвом цього товару займа­лась не одна, а декілька фірм.

7. Виключні права, що надаються винахіднику продукту на його вироб­ництво та реалізацію.

8. Законодавче обмеження діяльності фірми.

9. Ринок, на якому діє лише одна фірма, яка реалізує продукт, що немає близьких замінників і захищена від конкуренції високими бар'єрами входу до галузі.

10. Ринок, на якому діє єдиний покупець товару або послуг.

Терміни і поняття

а) ліцензія;

б) природна монополія;

в) Х-неефективність;

г) бар'єри для вступу у галузь;

д) цінова дискримінація;

е) патент;

є) монополія;

ж) нечесна конкуренція;

з) монопсонія.

 

Тести

Знайдіть правильну відповідь.

 

1. Якщо ціна нормального товару А знижується, то:

а) ефект доходу та заміщення дозволяють споживачеві придбати більше цього товару;

б) ефект доходу та заміщення дозволяють споживачеві придбати мен­ше цього товару;

в) ефект доходу дозволяє купувати менше, а ефект заміщення — більше цього товару;

г) ефект доходу дозволяє купувати більше, а ефект заміщення — менше цього товару.

 

2. Який з етапів побудови моделі є першочерговим:

а) пізнання мотивів поведінки суб'єктів;

б) кількісний виклад взаємозв'язків;

в) збір та обробка фактів;

г) пізнання взаємодії суб'єктів.

 

3. Ціна товару одиниці X,складає 1,5 грн., а товару У — 1 грн. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару У в 30 умовних балів, то при якій граничній корисності товару X він максимізує корисність набору з цих двох товарів:

а) 45 балів;

б) 30 балів;

в) 20 балів;

г) 15 балів.

 

4. Попит на товар можна назвати нееластичним, якщо:

а) коефіцієнт еластичності менший за одиницю;

б) коефіцієнт еластичності більший за одиницю;

в) зниження ціни супроводжується зниженням обсягу попиту;

г) зниження ціни супроводжується підвищенням обсягу попиту.

 

5. Гранична норма технологічного заміщення праці капіталом дорів­нює 2. Для забезпечення такого ж обсягу виробництва продукції при ско­роченні використання праці на 4 одиниці, необхідно збільшити викорис­тання капіталу:

а) на 0,5 од.;

б) на 27 од.;

в) на 108 од.;

г) правильної відповіді немає.

 

6. У короткотерміновому періоді конкурентна фірма, яка максимізує прибуток або мінімізує збитки, не буде продовжувати виробництво, якщо:

а) ціна продукту нижча мінімальних середніх витрат;

б) середні постійні витрати вищі за ціну продукту;

в) ціна продукту нижча мінімуму середніх змінних витрат;

г) ціна продукту нижча граничних витрат.

 

7. Крива виробничих потужностей демонструє зростаючу граничну норму трансформації, тільки якщо виробнича функція:

а) для одного з товарів має постійну віддачу від масштабу;

б) для обох товарів має віддачу, котра знижується від масштабу;

в) виробнича функція для одного з товарів має зростаючу віддачу від масштабу;

г) для обох товарів має віддачу, котра постійна або знижується від мас­штабу.

 

8. Граничний дохід є не нижчим, ніж ринкова ціна для фірми, що фун­кціонує в умовах:

а) досконалої конкуренції;

б) монополії;

в) монополістичної конкуренції;

г) олігополії.

 

9. Якщо при певному обсязі виробництва граничні витрати монополь­не конкурентної фірми менші за її середні витрати і дорівнюють гранич­ному доходу, то це означає, що:

а) фірма отримує прибутки;

б) фірма несе збитки;

в) фірма досягла рівноважного обсягу виробництва;

г) правильної відповіді немає.

 

10. Монополіст, котрий максимізує прибуток буде знижувати ціну на

свій продукт, якщо:

а) середні витрати знижуються;

б) витрати на рекламу збільшуються;

в) граничний дохід вищий за граничні витрати;

г) граничний дохід дорівнює граничним витратам.

 

 

ВАРІАНТ № 16

 

Контрольне питання

Мікроекономічні моделі: ламаноі кривої попиту, картельної згоди, «лідерства в цінах», «витрати плюс».

Контрольні завдання

1. Побудуйте ізокванти для кожного рівня виробництва за даними таблиці. Знайдіть для будь-якої ізокванти граничну норму технологічної замі­ни працею капіталу.

L, люд.-год на місяць К, маш.-год. на місяць
 

2. Для кожного положення, наведеного нижче, знайдіть відповідні йому термін або поняття.

1. Ринок, на якому багато фірм продають диференційований продукт і мають можливість в деяких межах контролювати ринкову ціну.

2. Засоби конкурентної боротьби, які застосовуються у сфері диферен­ціації продукту, реклами і стимулювання збуту.

3. Фізичні, або інші відмінності між товарами різних фірм, які викли­кають у індивідуальних покупців бажання купувати товари тільки однієї фірми за умови, що продавці продають ці товари за однаковою ціною.

4. Недовикористання ресурсів, більш високі витрати на одиницю про­дукції, незавантаженість виробничих потужностей.

5. Якість продукції, обслуговування покупця, територіальне розміщен­ня торговельних пунктів тощо.

6. Нееластичний попит на вироблену продукцію зумовлює високу елас­тичність попиту на ресурси.

7. Зміни у технології можуть привести до збільшення граничного про­дукту праці.

8. Якщо два ресурси є субститутами, то скорочення ціни на один з них призведе до зменшення попиту на інший.

9. Ринковий попит на окремий ресурс є сумою індивідуальних попитів усіх фірм, що купують цей ресурс.

10. Фірма досягає мінімального рівня витрат у тому разі, коли гранич­ний продукт кожного фактора дорівнює його ціні.

 

Терміни і поняття:

а) диференціація продукту;

б) монополістична конкуренція;

в) наслідки монополістичної конкуренції;

г) форми диференціації продукту;

д) нецінова конкуренція.

 

Тести

Знайдіть правильну відповідь.

1. Якщо середні змінні витрати скорочуються в міру зростання вироб­ництва, то:

а) граничні витрати також мають скорочуватися;

б) сукупні витрати також мають скорочуватися;

в) граничні витрати мають бути нижчими, ніж середні змінні витрати;

г) середні сукупні витрати мають бути нижчими, ніж середні змінні витрати.

 

2. У короткотерміновому періоді фірма виробляє 500 од. продукції. Середні змінні витрати дорівнюють 2 грн., а середні постійні — 0,5 грн. Сукупні витрати складуть:

а) 2,5 грн.;

б) 1250 грн.;

в) 750 грн.;

г) 1100 грн.

 

3. Для яких товарів перехресна еластичність попиту дорівнює нулю:

а) товарів-субститутів;

б) товарів, що не мають замінників;

в) доповнюючих товарів;

г) товарів розкоші.

 

4. Положення та нахил кривої байдужості для окремого споживача безпосередньо залежить від:

а) його вподобань та розміру доходу;

б) цін на товари;

в) його переваг, доходу та цін на товари;

г) тільки від споживчих переваг.

 

5. Яке з наведених тверджень є правильним:

а) бухгалтерські витрати + економічні витрати = нормальний прибуток;

б) економічний прибуток - бухгалтерський прибуток = зовнішні витрати;

в) бухгалтерський прибуток + зовнішні витрати = економічний прибу­ток;

г) економічні витрати - зовнішні витрати = внутрішні витрати.

 

6. У монополіста граничні витрати, як правило, менші за ціну продук­ту тому, що:

а) ціна менша за граничний дохід;

б) ціна більша за граничний дохід;

в) граничні витрати менше середніх витрат;

г) граничні витрати більше середніх витрат.

 

7. Попит на ресурси залежить від:

а) ціни продукту, який вироблено за допомогою певного ресурсу;

б) ціни ресурсів-замінників;

в) ціни певного ресурсу;

г) все перелічене — правильне.

 

8. Якщо конкурентна фірма максимізує прибуток, продаючи продук­цію за ціною 2 грн. за одиницю і купує ресурс за ціною 10 грн., то грошове вираження граничного продукту ресурсу дорівнює:

а) 2 грн.;

б) 5 грн.;

в) 10 грн.;

г) 20 грн.

 

9. Конкурентна фірма, що максимізує прибуток, повинна додатково наймати робітників лише тоді, коли:

а) загальна виручка менше загальних витрат;

б) граничний продукт праці у грошовому вираженні менший ніж став­ка заробітної плати;

в) граничний продукт праці у грошовому вираженні більший ніж став­ка заробітної плати;

г) величина граничного продукту у грошовому вираженні зростає.

 

10. Базова формула для обчислення коефіцієнта цінової еластичності попиту — це відношення:

а) абсолютного зниження обсягу попиту до абсолютного підвищення ціни;

б) відносної зміни обсягу попиту до відносної зміни ціни;

в) абсолютного зниження ціни до абсолютного підвищення обсягу по­питу;

г) відносної зміни ціни до відносної зміни обсягу попиту.

 

 

ВАРІАНТ № 17

 

Контрольне питання

Шведська, Американська та Угорська моделі економіки.

Контрольні завдання

1. Постійні витрати фірми складають 60 грн., змінні — наве­дено в таблиці. Розрахуйте сукупні, середні сукупні, середні постійні, середні змінні і граничні витрати.

Обсяг виробництва, одиниць Змінні витрати, грн.

2. Для кожного положення, наведеного нижче, знайдіть відповідні йому термін або поняття.

1. Ринок, на якому декілька фірм реалізують стандартизовані або ди­ференційовані товари, при чому контроль над цінами обмежений взаємоза­лежністю фірм.

2. Цикл поступового зниження цін з метою усунення конкурентів з олігополістичного ринку.

3. Об'єднання фірм, які узгоджують свої рішення з приводу цін та об­сягів продукції так, як би вони злились у чисту монополію.

4. Домовленість про ціни, розподіл ринків та інші обмеження конку­ренції в олігополії.

5. Неофіційний метод встановлення ціни на вироблений товар, коли одна фірма змінює ціну, а інші фірми невдовзі роблять те ж саме.

6. Ситуація, при якій зміна ціни (або будь якого іншого параметра) однією фірмою викликає зміни в обсязі продажу і прибутку іншої фірми.

7. Крива попиту, заснована на припущенні, що конкуруючі фірми при­єднуються до рішення про зниження цін і не підтримують рішення про їх підвищення.

8. Метод встановлення бажаної ціни товару на основі середніх витрат виробництва шляхом додавання до них певного відсотка.

9. Олігополія, в якій фірми виробляють диференційований продукт.

10. Конкуренція, яка виникає серед фірм однієї галузі з фірмами інших

галузей.

Терміни і поняття

а) міжгалузева конкуренція;

б) цінова війна;

в) ламана крива попиту;

г) ціноутворення за принципом "витрати плюс";

д) олігополія;

е) лідерство в цінах;

є) диференційована олігополія;

ж) картель;

з) загальна взаємозалежність;

і) таємний зговір.

 

Тести

Знайдіть правильну відповідь.

 

1. Якщо гранична норма технологічної заміни праці капіталом у ви­робництві молока дорівнює 4, а у виробництві цукру — 1:

а) розміщення ресурсів ефективне;

б) розміщення ресурсів неефективне, слід перемістити капітал з вироб­ництва цукру у виробництво молока, а працю — з виробництва молока на виробництво цукру;

в) розміщення ресурсів неефективне, слід перемістити капітал у вироб­ництво цукру, а працю — на виробництво молока;

г) скоротити обсяг використання капіталу в обох галузях.

 

2. Межа можливих корисностей пов'язана з кривою контрактів та­ким чином, що:

а) кожній точці на кривій контрактів відповідає одна точка на межі можливих корисностей;

б) точці на кривій контрактів відповідає більше, ніж одна точка на межі можливих корисностей;

в) якщо крива контрактів позначена діагоналлю в ящику Еджворта, то межа можливих корисностей також буде лінійною функцією;

г) все наведене не правильне.

 

3. Ціна землі залежить від:

а) величини щорічної ренти;

б) ставки банківського відсотка;

в) величини альтернативного доходу покупця землі;

г) усе перелічене — правильне.

 

4. Фірма є олігополістом, якщо:

а) встановлює ціну на рівні МС;

б) йде за ціною лідера;

в) встановлює ціну на рівні АVС;

г) встановлює ціну, виходячи з кривої попиту.

 

5. При високій еластичності попиту на ринку монополістичної конку­ренції, продавець формує таку стратегію поведінки підприємства, яка пе­редбачає:

а) незначне маніпулювання цінами;

б) значну зміну обсягу виробництва продукції;

в) максимальний вплив на еластичність попиту;

г) всі відповіді правильні.

 

6. Монополістична конкуренція виникає на ринках тих товарів, де елас­тичність попиту:

а) як правило низька;

б) більша за одиницю;

в) приблизно дорівнює одиниці;

г) може бути якою завгодно.

 

7. Якщо за певного обсягу виробництва граничні витрати перевищу­ють ціну товару, підприємство в умовах досконалої конкуренції має:

а) максимізувати прибуток;

б) мінімізувати збитки;

в) закрити виробництво;

г) максимізувати прибуток, але перерозподілити ресурси для виробниц­тва товару.

 

8. Нехай підприємство в умовах досконалої конкуренції реалізує 300 одиниць продукції по 2 грн. за одиницю. За цього рівня виробництва су­купні фіксовані витрати дорівнюють 100 грн., а сукупні змінні витрати — 400 грн. Виходячи з цього, можна сказати, що підприємство:

а) максимізує прибуток;

б) має прибуток, але не обов'язково максимальний;

в) зазнає збитків;

г) має зупинити виробництво в короткотерміновому періоді.

 

9. Втрачений зиск від альтернативного використання ресурсів, що зна­ходяться у власності виробника, — це:

а) зовнішні витрати;

б) бухгалтерські витрати;

в) альтернативна вартість ресурсів;

г) економічні витрати.

 

10. Яке з поданих нижче тверджень не характеризує еластичний попит:

а) відносна зміна обсягу попиту більша за відносну зміну ціни;

б) покупці чутливі до зміни ціни;

в) загальна виручка знижується, якщо ціна зростає;

г) коефіцієнт еластичності менший від одиниці.

 

ВАРІАНТ № 18

 

Контрольне питанняПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.232.88 (0.013 с.)