СИСТЕМА ПОТОЧНОГО, МОДУЛЬНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО, МОДУЛЬНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

Питання для підсумкового контролю знань

1. Предмет та функції мікроекономіки

2. Основні проблеми, які вивчає мікроекономіка

3. Проблеми обмеженості ресурсів та необхідність вибору

4. Методологія мікроекономічного аналізу

5. Оптимізаційні та рівноважні моделі. Граничний аналіз

6. Позитивний та нормативний аналіз

7. Основні елементи ринкового механізму: попит пропозиції і ціна

8. Закон попиту. Зміна попиту та обсягу попиту: економічний, алгебраїчний, графічний аналіз

9. Функція пропозиції, та фактори зміни пропозиції та обсягу пропозиції: економічний, алгебраїчний, графічний аналіз

10. Ринкова рівновага. Збалансування попиту та пропозиції. Цінове регулювання надлишку, дефіциту споживання та виробництва

11. Корисність як економічна категорія

12. Кількісний (кардиналістський) підхід до аналізу корисності та попиту споживача

13. Поняття сукупної та граничної корисності

14. Порядковий (ординалістський) підхід оцінки корисності та попиту споживача

15. Крива “доход - споживання”. Суперіорні та інферіорні товари

16. Крива “ціна - споживання”

17. Ефект доходу та ефект заміни

18. Підприємство як ринково-виробнича система

19. Виробнича функція як параметрична модель технологічного процесу

20. Побудова виробничої функції Кобба-Дугласа

21. Фактори виробництва та їх властивості

22. Закон спадної продуктивності факторів виробництва

23. Характер зміни виробничої функції з одним змінним фактором

24. Основні показники діяльності фірми у миттєвому і короткостроковому періоді: сукупний, середній та граничний продукт

25. Виробнича функція з двома змінними факторами

26. Поняття ізоквант. Карта ізоквант

27. Ізокоста, функція ізокости та її графічна інтерпретація

28. Вибір оптимального виробництва. Гранична норма технічного заміщення

29. Розширення виробництва. Траєкторія розширення виробничої діяльності фірми

30. Ефект масштабу виробництва: постійна, спадна та зростаюча віддача від масштабу

31. Концепція витрат в ринковій економіці

32. Альтернативний характер витрат

33. Явні та неявні витрати. Бухгалтерський, економічний прибуток

34. “Нормальний прибуток” – його значення для оцінки виробничо-господарчої діяльності сучасного підприємства

35. Витрати виробництва у короткостроковому періоді: сукупні, постійні, змінні, середні та граничні витрати

36. Динаміка довгострокових витрат

37. Витрати виробництва та ефект масштабу

38. Взаємозв´язок витрат у короткостроковому та довгостроковому періодах

39. Результати виробництва: сукупний, середній, граничний доход та сукупний прибуток

40. Характеристика видів ринків: товарів та послуг; факторів виробництва (ресурсного ринку); фінансового; ринку інтелектуальних продуктів

41. Поняття ринкової структури

42. Ознаки та умови ринку досконалої конкуренції

43. Особливості ціноутворення на ринку досконалої конкуренції. Зниження ціни та поведінка конкурентної фірми на ринку

44. Попит на продукцію конкурентної фірми та побудова кривої попиту

45. Показники діяльності конкурентної фірми

46. Умови максимізації прибутку. Графік беззбитковості фірми

47. Причини виникнення та існування монополій в економічній системі

48. Умови існування “чистої” монополії

49. Попит на продукцію “чистої монополії” та побудова кривої попиту

50. Пропозиція фірми-монополіста та особливості її формування

51. Природна та штучна монополія. Умови їх існування

52. Ціноутворення на монопольному ринку. Лімітуюче ціноутворення

53. Поняття цінової дискримінації: перша, друга та третя ступені

54. Умови максимізації прибутку на монопольному ринку

55. Економічні наслідки діяльності монополій: переваги та недоліки

56. Стратегічна поведінка фірми на олігополістичному ринку

57. Загальна взаємозалежність олігополістів: цінова війна та зговір

58. Особливості формування та поведінки дуополії. Модель Курно

59. Аналіз картельного ціноутворення та нецінова конкуренція в умовах олігополії

60. Ринкова поведінка монополістичного конкурента. Диференціація продукту

61. Визначення ціни та обсягу виробництва фірмою на ринку монополістичної конкуренції

62. Загальна характеристика ринків факторів виробництва

63. Споживання факторів виробництва: цілі та обмеження

64. Формування попиту на фактори виробництва

65. Індивідуальний та галузевий попит на фактори виробництва

66. Взаємозв язок ринків продукту та факторів виробництва

67. Монопольний ринок продукту та ринок факторів виробництва

68. Співвідношення ресурсів та максимізація прибутку

69. Характеристика ринка праці

70. Праця як фактор виробництва

71. Попит на працю на ринку досконалої конкуренції

72. Пропозиція на ринку досконалої конкуренції

73. Особливості монополістичного, монопсоничного та олігопсоничного ринків праці

74. Визначення реального рівня заробітної плати на ринку досконалої конкуренції

75. Рівень заробітної платина на ринку недосконалої конкуренції

76. Основні форми капіталу

77. Попит, пропозиція та рівновага на ринку капіталу

78. Рух капіталу і капітальні фонди

79. Види процентних ставок

80. Формування процентної ставки як рівноважної ціни капіталу

81. Специфіка обґрунтування інвестиційних рішень у тривалому періоді

82. Ризики інвестиційних проектів

83. Специфіка формування попиту на землю та її позиції

84. Аналіз загальної рівноваги, його етапи

85. Модель загальної економічної рівноваги ринку

86. Загальна рівновага за Парето. Ефективність та справедливість

87. Рівновага виробника на конкурентному ринку факторів виробництва

88. Економічна теорія добробуту

89. Перерозподіл добробуту через систему оподаткування

90. Конфлікт між економічною ефективністю та соціальною справедливістю.

 

6.2. Завдання і методичні вказівки щодо виконанню контрольної роботи студентами заочної форми навчання

 

Відповідно до навчального плану студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу, згідно з наступними методичними вказівками.

Мета виконання контрольної роботи - поглиблене вивчання студентами основ мікроекономіки.

Номер контрольної роботи визначається за номером студента в журнальному чи погодженому з викладачем списку.

У контрольній роботі студент повинний розкрити основні теоретичні положення (основні питання) запропонованої теми, обробивши навчальну і наукову літературу, виділити проблеми, що вимагають рішення на сучасному етапі ринкового реформування. Теоретичний виклад можуть ілюструватися статистичними даними.

Для виконання контрольної роботи рекомендується використовувати літературу, рекомендовану в даному комплексі, а також використовувати видання, спеціалізовані по окремих темах.

Контрольна робота оформляється в зошиті, або на стандартних аркушах формату А4 у комп'ютерному наборі. Обсяг роботи до 20 аркушів. Поля верхнє, нижнє, ліве - 2 див, праве - 1 див. Шрифт 14, інтервал полуторний.

В міру викладу матеріалу робляться посилання на використану літературу, список якої приводиться наприкінці роботи.

Контрольна робота підписується студентом із вказівкою дати. Роботи, повернуті на доробку після виправлення зауважень, прикладаються до переробленої контрольної роботи, або виправлення робляться як доповнення до вихідного варіанта роботи.

Завдання для контрольної роботи студентів заочного відділення З МІкроекономіки

 

ВАРІАНТ № 1

Контрольне питання

Економічна рента і ціна землі

 

Контрольні завдання

1.Підрахуйте середній та граничний продукти фірми, якщо відомо такі дані:

L, люд.-год.
ТР

Коли починає діяти спадаючий ефект масштабу виробництва?

2. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове.

1. Коли заробітна плата зростає, то зростають і альтернативні витрати на відпочинок.

2. З теоретичної точки зору не можна вважати, що людина буде нама­гатися працювати більше, коли заробітна праця зростає, і менше — коли знижується.

3. Якщо фірма реалізує свій продукт на конкурентному ринку, то гра­ничні витрати на оплату праці завжди перевищують величину ставки за­робітної плати.

4. Зі зростанням рівня оплати праці робітника зростає й ціна його вільного часу.

5. Коли галузь є природною монополією, суспільству часто необхідно її регулювати за допомогою держави.

6. Ціна праці не залежить від ціни готової продукції.

7. Для монопсонії граничні витрати на працю нижче ринкової ціни.

8. Робітник, найнятий монополією, отримує більше, ніж розмір граничного про­дукту його праці в грошовому вираженні.

9. Активна діяльність профспілок може привести до зростання попи­ту на працю.

10. Чим менший обсяг позики, тим нижчий процент.

 

Тести

Знайдіть правильну відповідь.

1. Якщо дві особи мають криві байдужості між двома товарами, які є прямими лініями та однакові граничні норми заміщення одного товару іншим, тоді крива контрактів між ними на діаграмі Еджворта:

а) є діагональною лінією;

б) є точкою у середині діаграми;

в) збігається зі сторонами діаграми;

г) є всією діаграмою.

 

2. Якщо рента за землю перевищує рівноважний рівень, то:

а) попит на землю перевищить її пропозицію;

б) оптимальний обсяг використання землі зросте;

в) не вся земля буде використана;

г) правильної відповіді немає.

 

3. Коли конкурентна фірма досягає рівня виробництва, за якого грошо­вий вираз граничного продукту кожного ресурсу дорівнює ціні цього ре­сурсу, то вона:

а) виробляє продукт при мінімальних витратах, але не обов'язково одер­жує максимальний прибуток;

б) одержує максимальний прибуток, але не обов'язково виробляє про­дукцію при мінімальних витратах;

в) одержує максимальний прибуток при мінімальних витратах вироб­ництва;

г) не обов'язково одержує максимальний прибуток.

 

4. Визначте фактор, що не впливає на еластичність ринкового попиту на ресурс:

а) частка витрат на ресурс у витратах фірми;

б) еластичність попиту на вироблену продукцію;

в) технологія виробництва певної продукції;

г) серед наведеного правильної відповіді немає.

 

5. На відміну від чистої монополії, на ринку монополістичної конку­ренції:

а) відсутня монопольна влада;

б) відсутня цінова дискримінація;

в) крива попиту на товар фірми має спадний характер;

г) вільний вступ та вихід з ринку.

 

6. Монополіст, який бажає максимізувати прибуток, завжди виробляє такий обсяг продукції, за якого:

а) попит нееластичний або одиничної еластичності;

б) еластичний або одиничної еластичності;

в) одиничної еластичності;

г) монополіст не бере до уваги еластичність попиту.

 

7. У короткотерміновому періоді підприємство в умовах досконалої конкуренції максимізує прибуток, виробляючи таку кількість продукції, при якій:

а) сукупний дохід перевищує сукупні витрати на максимальну суму;

б) сукупний дохід перевищує сукупні витрати на мінімальну суму;

в) сукупний дохід дорівнює сукупним витратам;

г) сукупні змінні витрати дорівнюють сукупним фіксованим витратам.

 

8. Які витрати можна віднести до змінних у короткотерміновому

періоді:

а) орендна плата;

б) виплата на опалення адміністративного приміщення;

в) відсотки за кредит;

г) плата за електроенергію на виробничі потреби.

 

9. Якщо ціна фактора виробництва зростає, то для забезпечення того ж обсягу виробництва фірма повинна:

а) використовувати більше цього фактора;

б) використовувати менше цього фактора;

в) використовувати таку ж кількість цього фактора;

г) замінити його іншим фактором виробництва.

 

10. Якщо при зростанні випуску продукції кут нахилу кривої сукуп­ного продукту зростає, то відповідна цьому відрізку крива граничного про­дукту буде:

а) вертикальною;

б) горизонтальною;

в) мати позитивний нахил;

г) мати від'ємний нахил.

 

 

ВАРІАНТ № 2

 

Контрольне питанняПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 91; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.011 с.)