Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии: Учеб. пособие - СПб.: Питер, 2004. - 400 с.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии: Учеб. пособие - СПб.: Питер, 2004. - 400 с.Бібліографічний опис на статті, опубліковані у серіальних видан­нях наводять у такому порядку: автор, заголовок, джерело публікації, рік видання (число і місяць для газет), номер, випуск, том (для жур­налів та видань, що продовжуються), сторінки, на яких надрукована стаття (окрім газет обсягом шість і менше сторінок).

Приклад:

Убейволк О.О. Конфлікт як прояв соціальної комунікації // Науково-теоритичний і громадсько-політичний альманах «Грані». - 2010. - № 5 (73). - С. 107-111.

Перелік індивідуальних навчально-дослідних робіт

1. Опишіть суть, структуру та функціональну роль своєї професійної діяльності. Які конфліктні поля суперечностей ви бачите в ній та які профілактичні заходи готові застосувати з метою профілактики конфліктів?

2. Як потрібно проводити ділові наради? Зазначте основні негативні дії в процесі їх підготовки та проведення у колективі.

3. Опишіть суть професійного успіху. Які шляхи його досягнення?

4. Продумайте основні стратегії вашого професійного успіху, розпишіть поетапно у свій робочий зошит на майбутнє і прагніть до нього.

5. Опишіть своє бачення того, як впливають сімейні взаємини на характери членів сім’ї та на подальші стосунки особистості між людьми в колективі.

6. Як можна працювати з партнерами без конфліктів?

7. Що ви могли б запропонувати такого, що сприятиме безконфліктному спілкуванню?

8. Як створити довірливу атмосферу під час переговорів? Які питання доцільно ставити співрозмовникові?

9. Розкрийте суть конфлікту як соціально-політичного феномену.

10. Проаналізуйте західні та вітчизняні теорії конфлікту.

11. Розкрийте суть поняття “типологія конфліктів”.

12. Охарактеризуйте “політичний “конфлікт” як феномен.

13. Розкрийте суть проблеми “Конфліктні поля суперечностей економічної системи України”.

14. Зробіть аналіз проблеми: “Чи є причини для виникнення конфліктних ситуацій нині в Україні?” Перелічіть найвагоміші причини і проаналізуйте одну з конфліктних ситуацій економічного спрямування.

15. Конфлікти, їх місце в житті людини.

16. Особистісні передумови та чинники виникнення міжособистісних конфліктів.

17. Конфлікт як вид критичних ситуацій.

18. Стилі поведінки в конфліктній ситуації.

19. Охарактеризуйте проблемні ситуації в системі міжконфесійних відносин в Україні.

20. Переговори як форма розв’язання конфлікту (розкрийте суть).

21. Охарактеризуйте суть і причини міжконфесійних конфліктів в Україні. Запропонуйте свої способи їх розв’язання.

22. Охарактеризуйте суть і причини можливих міжнаціональних конфліктів на теренах сучасної України.

23. Дайте аналіз внутрішньоособистісних конфліктів менеджера, розкрийте причини їх проявів у процесі життєтворчості.

24. Причини виникнення конфліктів у сім’ї (ваше бачення).

25. Корупція в суспільстві як фактор конфліктності владних структур і народу. Дайте власний аналіз причин, слабких місць, шляхів профілактики та подолання корупції в Україні.

26. Перелічіть і дайте стислу характеристику основних правил, що допомагають запобігти поширенню корупції серед державних службовців.

27. Перерахуйте і дайте загальний або власне фаховий аналіз негативних станів, викликаних корупцією.

28. Перерахуйте і проаналізуйте пропозиції щодо стримування корупції та запобігання виникненню конфлікту інтересів.

29. Назвіть причини конфліктів у системі відносин “державний службовець, управлінець і проблемна ситуація”.

30. Проаналізуйте партнерські стосунки у системі відносин “бізнесмен і громадянин”.

31. Зробіть аналіз і типологію конфліктогенів як чинників конфліктів.

32. Перерахуйте і проаналізуйте причини міжособистісних конфліктів.

33. Що слід розуміти під стресом? Перша допомога в гострій стресовій ситуації.

34. Що слід розуміти під поняттям “методи управління конфліктом”?

35. Назвіть основні “дисфункціональні наслідки конфліктів”.

36. Опишіть зразки важливих проблем “ділової бесіди” менеджера з відвідувачем.

37. Прийоми спілкування, що сприяють зближенню й досягненню порозуміння (стисла характеристика).

38. Управлінська еліта, її характеристика, позитивні й негативні дії еліти в процесі життєтворчості.

39. Опишіть роль особистості керівника в профілактиці конфліктів. Перелічіть основні напрямки профілактики.

40. Перелічіть і зробіть аналіз типології конфліктних особистостей.

41. Назвіть основні правила спілкування з конфліктною особистістю.

42. Розкрийте й опишіть технологію розв’язання конфліктів. За власним вибором опишіть один із типів конфлікту (політичні, соціальні, міжнаціональні...).

43. Перерахуйте пропозиції щодо регламентації поведінки конфліктуючих сторін і посередника.

44. Проаналізуйте й опишіть роль медіатора у розв’язанні конфліктів.

45. Проаналізуйте й опишіть причини та суть геополітичних конфліктів.

46. Проаналізуйте проблему: “Бюрократія — фактор конфліктності й порядку в суспільстві”.

47. Що слід розуміти під проблемою — “Зміни ціннісних орієнтацій молоді в перехідний період в Україні”?

48. Розкрийте суть конфліктологічної проблеми: “Корупція в сучасному українському суспільстві: причини, попередження та шляхи подолання”.

49. Розкрийте проблему: “Етнополітичні конфлікти в посттоталітарному просторі”.

50. Спілкування, його типи. Культура ділового спілкування.

51. Прийоми активного слухання співрозмовника у процесі спілкування.

52. Бездуховність і конфлікт — взаємозв’язок і шляхи позитивного виходу особистості з цього стану (ваш аналіз і пропозиції з метою подолання цього негативного стану).

53. Імідж управлінця, керівника — чинник попередження конфлікту. Технологія створення іміджу управлінця, особистого іміджу.

54. “Управлінський ризик та його значення” — що слід розуміти під цим поняттям?

55. “Мафія” як чинник негативного стану суспільних та управлінських ніш.

56. Сучасні проблеми конфліктології.

57. Військові конфлікти – особлива галузь конфліктології.

58. Ральф Дарендорф – засновник сучасної конфліктології.

59. Етичні та релігійні конфлікти – сучасний досвід подолання.

60. Соціальні збочення як причини и умови виникнення соціальних кон­фліктів.

61. Соціометрічне дослідження контактної соціальної групи.

62. Суїцид – походження и сучасний досвід попередження.

63. Моделювання процесу конфлікту.

64. Методи управління конфліктною ситуацією.

65. Управління соціально – психологічним кліматом колективу.

66. Дослідження згуртованості трудового колективу.

67. Методика аналізу соціальних конфліктів.

68. Переговори – метод подолання й вирішення соціальних кон­фліктів.

69. Особливості спілкування з «важкими» людьми.

70. Посередництво – метод подолання й вирішення соціальних конфліктів.

71. Стрес – шляхи попередження в трудовому колективі.

72. Страйк як особлива форма соціального конфлікту.

73. Конфлікти в системі споживчої кооперації України.

74. Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), передбачений законодавством України.

75. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів, передбачений законодавством України.

76. Організаційний розвиток підприємства та його значення для успішного проведення організаційних змін.

80. Участь персоналу в організаційних змінах.

 

 


РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Поточне оцінювання знань студентів

 

Поточний контроль знань студентів проводиться як під час практичних занять, так і під час індивідуально-консультативної роботи викладача. Основними формами поточного контролю є усне опитування, тестування, захист або презентація індивідуальних навчально-дослідних робіт, модульна контрольна робота.

Об’єкти поточного контролю: відвідування практичних занять та активність роботи протягом семестру; результати виконання модульної контрольної роботи; підготовка та захист індивідуальних навчально-дослідних робіт (проектів); участь в наукових конференціях та науково-дослідній роботі кафедри тощо. Бальна оцінка цих видів робіт проводиться згідно карти самостійної роботи студента.

Модульний контроль

 

Це контроль рівня засвоєння студентами навчального матеріалу за програмою дисципліни. Модульний контроль проводиться за навчальним матеріалом після завершення лекційних і практичних занять.

Модульний контроль містить три рівні складності запитань:

1. Програма мінімум – оцінка знань на ріні пізнання та відтворення матеріалу дисципліни. Студенту пропонується дати визначення основним поняттям курсу та виконати тестові завдання. Максимальна кількість балів – 10.

2. Стандартна програма - оцінка репродуктивного та дійового рівня знань на основі програмних питань. Максимальна кількість балів – 10.

3. Творча програма – оцінка творчого рівня знань на основі рішення ситуаційних практичних завдань. Максимальна кількість балів – 20.

Таким чином, максимальна кількість балів, яку може отримати студент за результатами модульного контролю – 40 балів.

ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 

1. Поняття конфліктної ситуації і конфлікту.

2. Предмет і зміст дисципліни «Конфліктологія».

3. Зв’язок дисципліни «Конфліктологія» з іншими дисциплінами.

4. Значення дисципліни «Конфліктологія» для підготовки спеціа­ліс­тів вищої кваліфікації.

5. Класифікація видів конфліктів за різними ознаками.

6. Соціальні і природні конфлікти.

7. Соціальні конфлікти: військові, спортивні, етнічні, релігійні, в діловій сфері та інші.

8. Причина виникнення конфліктів – розподіл ресурсів і вирішення господарсько-організаційних питань.

9. Соціальні причини виникнення конфліктів: відмінності мотивів і ціннісних орієнтацій, життєвого досвіду, стилю життя та ін.

10. Незадовільні комунікації – як причина виникнення конфліктів.

11. Умови виникнення конфлікту: об’єктивні і суспільні умови; якість суспільних відносин і життя; соціально-політична нестабільність і напруженість; звичаї, традиції та сучасна думка; мораль.

12. Умови виникнення конфлікту: масові соціальні явища – безро­біт­тя, страйки, чутки, плітки.

13. Соціальні збочення – як умови виникнення конфлікту.

14. Суб’єктивні особові умови виникнення конфлікту.

15. Структура особи; різні підходи.

16. Стереотипи поведінки.

17. Характеристика типів конфліктів в трудовому колективі.

18. Внутрішньоособистістий конфлікт.

19. Суїцид; поняття і профілактика.

20. Міжособистістий конфлікт, конфлікт між особою і групою, міжгру­по­вий конфлікт.

21. Модель процесу конфлікту.

22. Функціональні і дисфункціональні конфлікти.

23. Структурні методи розв’язання конфлікту.

24. Міжособові стилі розв’язання конфліктів.

25. Згуртованість членів трудового колективу.

26. Дух команди.

27. Типи первинних трудових колективів за ступенями згуртованості.

28. Стадії згуртування трудового колективу.

29. Соціально-психологічний клімат у трудовому колективі.

30. Управління соціально-психологічним кліматом колективу.

31. Аналіз конфліктів.

32. Виявлення причин конфлікту і його елементів.

33. Визначення типу конфлікту.

34. Виявлення прихованих інтересів, побажань, страхів.

35. Находження рішень у конфлікті шляхом проведення переговорів.

36. Аутотренінг: поняття і методика виконання.

37. Профілактика конфліктів на основі аутотренінгу.

38. Конфліктність, пов’язана з матеріальною відповідальністю.

39. Шляхи подолання конфліктів, пов’язаних з матеріальною відпові­дальністю.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.107.77 (0.016 с.)