ТЕМА: РИНКОВІ СТРУКТУРИ З НЕДОСКОНАЛОЮ КОНКУРЕНЦІЄЮМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА: РИНКОВІ СТРУКТУРИ З НЕДОСКОНАЛОЮ КОНКУРЕНЦІЄЮНавчальна мета заняття: студент повинен вивчити ознаки типів ринкових структур з недосконалою конкуренцією. Розв'язувати задачу максимізації прибутку для монополіста, олігополії та фірми монополістичного конкурента в коротко- та довгостроковому періодах. Вивчити суть моделей: Курно, Бертрана, ламаної кривої попиту, домінуючої фірми, картелю. Використовувати стратегію максиміна. Обґрунтовувати необхідність антимонопольної політики, визначати і практично застосовувати індекси: концентрації, Герфіндаля-Гіршмана, Лернера.

Час проведення – 4 год. Місце проведення – навчальна аудиторія.

Навчальні питання

1. Монополістична конкуренція.

2. Олігополія.

3. Моделі дуополії.

4. Необхідність антимонопольної політики.

5. Вимірювання монопольної влади.

Список рекомендованої літератури:

1. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студ. екон. спец. зал. освіти: У 2 Ч. / С.Будаговська, О.Кілієвич, І.Луніна та ін.; за заг. ред. С.Будаговської. – К.: Основи, - 1998. – С.94-119; 132

2. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: пер. с англ. со 2-го изд. – М.: «Дело ЛТД», 1993. – С.192-228

3. Самуельсон П. Экономика М.: НПО «АЛГОН», 1992. – в 2 Т., - С.112-128

4. Овчинников Г.П. Микроэкономика. Макроэкономика / Учеб. Пособие в 2-х – Т. 1. –С.- Петербург: Изд-во Михайлова В.А., 1997. – С.191-254

5. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. Т.2. – Таллин: АО «Реферто» - С.92-141

6. Горошко М.Ф., Кулішов В.В. Мікроекономіка: Тести. Ситуації. Задачі / Навч. посіб. – К.: Ельга, Ніка – Центр, 2003. – С.235-250; 261-269; 277-291

7. Кириленко В.І. Мікроекономіка: Навч. Посібник для студентів екон. спец. Вузів. – К.: Таксон, 1998. – С.161-219

 

Хід проведення заняття

 

Розпочати заняття необхідно з розкриття актуальності даної теми та постановки проблемних питань по темі.

При розкритті теоретичних питань студенти повинні висвітлити суть таких понять як монополія, вхідні бар’єри, природна монополія, монопольна влада, ціноутворювач, монопольний економічний прибуток, соціальна вартість монополії, монопольне ціноутворення, цінова дискримінація, монополістична конкуренція, диференціація продукції, олігополія, стратегічна поведінка, модель ламаної кривої попиту, картель, модель домінуючої фірми, лідерства у цінах, дуополія, цінова війна, модель Бертрана, модель Курно, максимінна стратегія, рівновага за Нешем, індекс Лернера, індекс Герфіндаля-Гіршмана.

Після розгляду теоретичних питань студенти повинні розв’язати задачі та відповісти на тестові завдання.

В заключній частині заняття узагальнюється вивчений матеріал, підбиваються підсумки теми, пояснюється завдання на наступну тему практичного заняття.

 

Вирішити задачі

1. В стані рівноваги у довгостроковий період як в разі досконалої конкуренції, так і в разі монополістичної конкуренції в галузі може виробляти продукцію значна кількість фірм, що мають нульовий економічний прибуток. Випадковому спостерігачу може здаватися, що в довгостроковому періоді різниця між досконалою і монополістичною конкуренцією відсутня . Яка інформація знадобилася би вам, щоб визначити, що має місце в такій галузі - досконала чи монополістична конкуренція?

2. Мідна індустрія деякої країни оцінює свою продукцію у $1000 за т. За цією ціною вона продає 10 000 т на рік. Середня собівартість виробництва міді незмінна і складає $ 600. Обчисліть індекс монополістичної влади Лернера і покажіть, як він співвідноситься з прибутком у відсотках від обсягу продажів.

3. Антимонопольним законодавством заборонено злиття фірм, що веде до підвищення значення індексу Герфіндаля-Гіршмана Н для певної галузі на 100 пунктів, якщо до злиття Н знаходився в межах від 1000 до 1800, і на 50 пунктів, якщо до злиття Н був вищий за 1800 пунктів.

Припустимо, що Н = 1400. Чотири фірми мають бажання об'єднатись: фірма А забезпечує 20% галузевого випуску, фірма Б -10%, фірма В - 6% і фірма Г - 4%. Чи буде порушений закон, якщо об’єднаються фірми А і Б? фірми В і Г?

 


 

Практичне заняття №9.

ТЕМА: РИНОК ПРАЦІ

Навчальна мета заняття: в процесі вивчення теми студенти повинні засвоїти основні поняття теми; навчитися визначати оптимальний обсяг праці, використовуючи правило “рішення про найм”; порівнювати конкурентні ринки праці та ринки праці з недосконало конкуренцією; ознайомитися з моделлю “доход-відпочинок”. Вивчити особливості формування індивідуальної і ринкової пропозиції праці та попиту на працю.

Час проведення – 2 год. Місце проведення – навчальна аудиторія.

Навчальні питання

1. Конкурентні ринки факторів виробництва.

2. Попит фірми на працю.

3. Індивідуальна пропозиція праці.

4. Попит, пропозиція і рівновага на конкурентному ринку праці.

5. Ринки праці з неповною конкуренцією.

 

Список рекомендованої літератури:

1. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студ. екон. спец. зал. освіти: У 2 Ч. / С.Будаговська, О.Кілієвич, І.Луніна та ін.; за заг. ред. С.Будаговської. – К.: Основи, - 1998. – С.135-158

2. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: пер. с англ. со 2-го изд. – М.: «Дело ЛТД», 1993. – С.272-338

3. Самуельсон П. Экономика М.: НПО «АЛГОН», 1992. – в 2 Т., - С.130-162

4. Овчинников Г.П. Микроэкономика. Макроэкономика / Учеб. Пособие в 2-х – Т. 1. –С.- Петербург: Изд-во Михайлова В.А., 1997. – С.257-275

5. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. Т.2. – Таллин: АО «Реферто» - С.142-172

6. Горошко М.Ф., Кулішов В.В. Мікроекономіка: Тести. Ситуації. Задачі / Навч. Посіб. – К.: Ельга, Ніка – Центр, 2003. – С.300-319

7. Кириленко В.І. Мікроекономіка: Навч. Посібник для студентів екон. спец. Вузів. – К.: Таксон, 1998. – С.223-260

 

Хід проведення заняття

 

Розпочати заняття необхідно з розкриття актуальності даної теми та постановки проблемних питань по темі.

При розкритті теоретичних питань студенти повинні висвітлити суть таких понять як абсолютна мобільність праці, пропозиція праці, модель „доход-відпочинок”, крива індивідуальної пропозиції праці, рішення про найм, монопсонія, між часовий вибір, між часові уподобання, гранична норма часової переваги, між часова бюджетна лінія.

Після розгляду теоретичних питань студенти повинні розв’язати задачі та відповісти на тестові завдання.

В заключній частині заняття узагальнюється вивчений матеріал, підбиваються підсумки теми, пояснюється завдання на наступну тему практичного заняття.

 

Вибрати вірну відповідь:

 

1. Коли заробітна плата зростає, тоді Іван, який максимізує свою корисність:

а) працює, більше

б) працює, менше

в) працює стільки ж

г) може працювати більше, менше або стільки ж, в залежності від своїх смаків та уподобань по відношенню до споживання та відпочинку.

 

2. Міжчасове бюджетне обмеження показує:

а) порівняльну вартість споживання в різні часові періоди;

б) як споживач оцінює споживання в різні моменти часу;

в) скільки позичає і дає в борг споживач, який максимізує свою корисність, щоб споживати однакову кількість у кожному періоді

г) граничну норму часових переваг між поточним та майбутнім споживанням.

 

3. Поточна вартість майбутніх благ менша за їхню дійсну вартість тому, що:

а) для споживача поточне споживання менш цінне, ніж майбутнє;

б) гранична норма часових переваг передбачає перевагу майбутнього перед поточним споживанням;

в) споживач може інвестувати поточну вартість благ за додатною ставкою процента,

г) очікується, що в майбутньому ставки процента зростатимуть.

Виконати завдання.

1. Нехай єдиним джерелом вашого доходу є заробітна плата. Намалюйте ваші криві байдужості між роботою та відпочинком та покажіть стан рівноваги (коли заробітна плата складає 5 гривень за годину ). Несподівана спадщина дає вам щоденний доход 100 гривень. Покажіть, як це вплине на ваш вибір між роботою та відпочинком. Покажіть вплив спадщини на вашу криву пропозиції праці.

2. Припустимо, що процент, який ви отримуєте від заощаджень, обкладається податком за ставкою 30%. Покажіть, як цей податок впливає на рівноважний обсяг заощаджень. Чи можна зробити висновок, що обсяг заощаджень завжди зменшується, якщо населення обкладається податком на процентний доход?

 

3. Виробнича функція фірми, яка є досконалим конкурентом на ринку готової продукції, в короткостроковому періоді Q=200L0.5 , де L – кількість працівників. Ціна готової продукції – 3 грн., а заробітна плата дорівнює 30 грн. (ринок праці є конкурентним). Визначити, скільки працівників найме фірма, максимізуючи свій прибуток.

 

4. Попит на працю та її пропозиція виражені формулами: Ld = 100-20W;

Ls = -60+80W. Накреслити криві попиту на працю та її пропозиції і визначити рівноважний рівень заробітної плати та зайнятості. Визначити рівень вимушеного безробіття, якщо мінімальна зарплата встановлена на рівні 2 гр.од., і як зміниться загальний доход працівників після встановлення мінімальної заробітної плати.

 

 


Практичне заняття №10.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.009 с.)