ТЕМА: ТЕОРІЯ ФІРМИ: ВИРОБНИЦТВО ТА ВИТРАТИ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА: ТЕОРІЯ ФІРМИ: ВИРОБНИЦТВО ТА ВИТРАТИ 

Навчальна мета заняття: в процесі вивчення теми студент повинен засвоїти основні види та мету створення фірм, як економічних агентів економіки; поняття: факторів виробництва, випуску продукції, технології виробництва. Навчитися розраховувати загальну, середню та граничну продуктивність ресурсу. Вивчити класифікацію та способи розрахунку виробничих витрат; чітко розрізняти бухгалтерські та економічні витрати, граничні витрати. Засвоїти поняття: виробнича функція, ізокванта, ізокоста, гранична норма технологічного заміщення (MRTS), рівняння виробничих витрат. Вміти графічно зображувати та знати властивості ізокванти та ізокости. Навчитися визначати максимальний обсяг випуску продукції з використанням функції Кобба-Дугласа та оптимальну комбінацію ресурсів з використанням правила мінімізації витрат. Ознайомитися з поняттям ефекту масштабу виробництва.

Час проведення – 4 год. Місце проведення – навчальна аудиторія.

Навчальні питання

1. Фірма як економічний агент.

2. Процес виробництва. Ресурси і випуск.

3. Виробнича функція.

4. Заміщення факторів виробництва. Ефект масштабу.

5. Економічні і бухгалтерські витрати.

6. Мінімізація витрат.

7. Витрати у короткостроковому періоді.

8. Витрати у довгостроковому періоді.

 

Список рекомендованої літератури:

1. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студ. екон. спец. зал. освіти: У 2 Ч. / С.Будаговська, О.Кілієвич, І.Луніна та ін.; за заг. ред. С.Будаговської. – К.: Основи, - 1998. – С.62-75

2. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: пер. с англ. со 2-го изд. – М.: «Дело ЛТД», 1993. – С.136-152

3. Самуельсон П. Экономика М.: НПО «АЛГОН», 1992. – в 2 Т., - С.88-99

4. Овчинников Г.П. Микроэкономика. Макроэкономика / Учеб. Пособие в 2-х – Т. 1. –С.- Петербург: Изд-во Михайлова В.А., 1997. – С.109-145

5. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. Т.2. – Таллин: АО «Реферто» - С.45-61

6. Горошко М.Ф., Кулішов В.В. Мікроекономіка: Тести. Ситуації. Задачі / Навч. Посіб. – К.: Ельга, Ніка – Центр, 2003. – С.133-154; 166-183

7. Кириленко В.І. Мікроекономіка: Навч. Посібник для студентів екон. спец. Вузів. – К.: Таксон, 1998. – С.103-116;131

Хід проведення заняття

 

Розпочати заняття необхідно з розкриття актуальності даної теми та постановки проблемних питань по темі.

При розкритті теоретичних питань студенти повинні висвітлити суть таких понять як фірма, виробництво, витрати, фактори виробництва, ресурси, випуск, технологія, короткостроковий період, довгостроковий період, виробнича функція, виробнича сітка, закон спадної віддачі, виробнича функція Коба – Дугласа, виробнича функція Леонтьєва, ізокванта, карта ізоквант, гранична норма технологічного заміщення, віддача від масштабу, економічні витрати, неявні витрати, бухгалтерські витрати, незворотні витрати, ізокоста, карта ізокост, мінімізація витрат, сукупні витрати, змінні витрати, середні витрати, фіксовані витрати, граничні витрати, економія на масштабі.

Після розгляду теоретичних питань студенти повинні розв’язати задачі та відповісти на тестові завдання.

В заключній частині заняття узагальнюється вивчений матеріал, підбиваються підсумки теми, пояснюється завдання на наступну тему практичного заняття.

 

Вибрати вірну відповідь.

1. Економічні витрати:

а) включають явні (зовнішні) та неявні (внутрішні) витрати і, таким чином, нормальний прибуток;

б) включають явні (зовнішні), не включають неявні (внутрішні) витрати;

в) включають неявні, не включають явні витрати;

г) не включають явні та неявні витрати;

д) перевищують явні та неявні витрати на величину нормального прибутку.

Виконати завдання

2. Виробнича функція для фірми, що виготовляє двері, має вигляд:

де Q - кількість дверей в день, L - години праці, К - години роботи обладнання. Нехай L=9, K=9.

а. Яку максимальну кількість дверей можна виготовити за день ?

б. Яким буде середній продукт праці ?

в. Чому дорівнює граничний продукт капіталу ?

г. Нехай фірма подвоїла витрати факторів. Як зміниться випуск ? Поясніть ефект масштабу виробництва.

 

3. Як введення державних дотацій на виробництво впливає на криву граничних витрат фірми по вирощуванню кукурудзи ( у розмірі 10 коп. на 1 кг) ?

 

4. Вкажіть, яким чином кожна із вказаних подій вплине на розташування кривих AFC, AVC, МС ?

а) зниження податків на нерухомість

б) підвищення заробітної платні

 

5. Відома залежність загальних витрат ТС (грн.) від випуску продукції Q (штук):

Q ТС FC VC MC ATC AFC AVC
           
           
           
           
           

а. Розрахувати постійні витрати FC, змінні витрати VC, граничні витрати MC, середні загальні витрати ATC, середні постійні витрати AFC, середні змінні витрати AVC. Криві MC, ATC, AVC, AFC показати на графіках, проаналізувати їхнє взаємне розташування.

б. Нехай фірма працює в умовах чистої конкуренції. Ціна за одиницю товару 5 грн. Розрахувати сукупну (загальну) виручку ТR, середню виручку АR, граничну виручку МR та доповнити таблицю. Криві АR та МR показати на графіках.

в. Підрахувати сукупний прибуток та граничний прибуток, доповнити таблицю.

г. Який обсяг виробництва обере фірма ? Показати на малюнку з графіками всіх потрібних кривих прибуток (або збитки).

д. Нижче якого рівня повинна зменшитись ціна, щоб фірма безумовно припинила виробництво товару? За якою ціною виробництво буде беззбитковим ?(пункти б-д розглядаються на практичному занятті № 6)

 


Практичне заняття №6.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 134; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.204.73.51 (0.006 с.)