ХАРКІВСЬКИЙ Національний університет внутрішніх справМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ХАРКІВСЬКИЙ Національний університет внутрішніх справСУМСЬКа філія

 

Кафедра соціально-економічних дисциплін

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

з дисципліни Мікроекономіка

(назва навчальної дисципліни)

 

Галузь знань0304 Право___

(шифр, назва галузі)

Напрям підготовки (спеціальність)6.030402 Правознавство_______

(код, назва напряму підготовки або спеціальності)

Спеціалізація Господарсько-правова

(назва)

 

Освітньо-кваліфікаційний рівеньбакалавр

(назваОКР)

 

Форма навчанняденна форма навчання

(денна або заочна)

 

 

м. Суми

2011 р.


Модуль № 1

Змістовий модуль № 1: Дослідження поведінки окремих економічних агентів на мікрорівні

 

Практичне заняття №1.

Тема: предмет і задачі мікроекономіки

Навчальна мета заняття: в процесі вивчення теми студент повинен: ознайомитися з історією виникнення та розвитку мікроекономіки як науки; встановити різницю між мікроекономікою та макроекономікою; засвоїти основні поняття мікроекономіки, такі як: економічна одиниця, економічна модель, припущення “за інших однакових умов”, альтернативна вартість; екзо- та ендогенні змінні; засвоїти поняття благ та їх класифікацію; встановити різницю між позитивною та нормативною економікою; навчитися графічно зображувати криву трансформації виробничих можливостей; визначати альтернативну вартість блага графічно та аналітично; засвоїти основні економічні проблеми суспільства та способи координації господарської діяльності.

Час проведення – 2 год. Місце проведення – навчальна аудиторія.

Навчальні питання

1. Предмет мікроекономіки.

2. Блага, обмеженість ресурсів та проблема вибору.

3. Альтернативна вартість та граничний аналіз в економіці.

4. Ефективність.

5. Проблема координації та ринок.

6. Поняття економічної моделі.

7. Нормативний і позитивний аналіз.

Список рекомендованої літератури:

1. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студ. екон. спец. зал. освіти: У 2 Ч. / С.Будаговська, О.Кілієвич, І.Луніна та ін.; за заг. ред. С.Будаговської. – К.: Основи, - 1998. – С.12-20

2. Овчинников Г.П. Микроэкономика. Макроэкономика / Учеб. Пособие в 2-х – Т. 1. –С.- Петербург: Изд-во Михайлова В.А., 1997. – С.7-34

3. Горошко М.Ф., Кулішов В.В. Мікроекономіка: Тести. Ситуації. Задачі / Навч. Посіб. – К.: Ельга, Ніка – Центр, 2003. – С.5-10

4. Кириленко В.І. Мікроекономіка: Навч. Посібник для студентів екон. спец. Вузів. – К.: Таксон, 1998. – С.3-19

5. Задоя А.О. Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи: Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – С.9-17

6. Горобчук Т.Т. Мікроекономіка: Навчально-методичний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – С.6-18

7. Емцов Р., Лукин М. Микроэкономика: Учебник. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Изд-во «ДИС», 1997. – С.11-27

 

Хід проведення заняття

 

Розпочати заняття необхідно з розкриття актуальності даної теми та постановки проблемних питань по темі.

При розкритті теоретичних питань студенти повинні висвітлити суть таких понять як мікроекономіка, благо, фірма , домогосподарство, економічне благо, суспільне благо, обмеженість ресурсів, альтернативна вартість, межа виробничих можливостей, граничний аналіз, ефективність, модель циркулюючих потоків, економічна модель, нормативний аналіз, позитивний аналіз, екзогенна змінна, ендогенна змінна.

Після розгляду теоретичних питань студенти повинні розв’язати задачі та відповісти на тестові завдання.

В заключній частині заняття узагальнюється вивчений матеріал, підбиваються підсумки теми, пояснюється завдання на наступну тему практичного заняття.

 

Вказати вірну відповідь.

1. Якісна економічна модель включає:

а) дуже малу частку інформації, необхідну для того, щоб відповісти на запитання;

б) настільки багато інформації, наскільки це можливо;

в) настільки мало інформації, наскільки це необхідно;

г) відповіді на всі економічні питання в комплексі.

2. В моделі кругообігу:

а) підприємці завжди обмінюють товари на гроші;

б) домашні господарства завжди обмінюють гроші на товари;

в) домашні господарства є продавцями на ринку ресурсів та покупцями на ринку товарів ;

г) підприємці є покупцями на ринку товарів та продавцями на ринку ресурсів.

 

3. Альтернативна вартість отримання освіти в ХНУВС не включає:

а) заробітну плату, яку б ви отримали, якщо б вам не треба було відвідувати ХНУВС;

б) гроші, витрачені на підручники;

в) гроші, витрачені на їжу;

г) плату за навчання.

 

Виконати завдання

4. Дайте характеристику економічних благ і безплатних благ. Наведіть кілька прикладів кожного. Чи можна навести приклади благ, що раніше були вільними і безплатними, а нині є економічними?

5. Визначте, які з наступних тверджень належать до нормативної, які - до позитивної економіки:

а) холодна погода в Бразилії призвела до скорочення обсягів сільськогосподарського виробництва і, як наслідок, до підвищення ціни на каву в Україні.

б) темпи зростання виробництва в ЄС вищі, ніж в США.

в) громадяни, які мають доход нижчий за 500 грн. на місяць, не повинні сплачувати податки.

г) банки отримують надмірні прибутки; вони повинні підпадати під антимонопольне законодавство.

 

6. Чи вірні наведені нижче висловлювання:

а). Суб'єкт, що міг би отримувати заробітну плату в розмірі 3 грн. за годину, мав би альтернативну вартість години дозвілля у 3 грн..

б). Уряд може зробити альтернативні витрати суспільства на товар нульовими, прийнявши закон про встановлення нульової ціни на цей товар.

 

 


 

Практичне заняття №2.

ТЕМА: АНАЛІЗ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ. ЕЛАСТИЧНІСТЬ

Навчальна мета заняття: студент повинен знати поняття попиту та обсягу попиту, пропозиції та обсягу пропозиції; вивчити цінові та нецінові чинники попиту та пропозиції; навчитися графічно зображувати попит та пропозицію; засвоїти поняття: рівноважна ціна, рівноважний обсяг, стан ринкової рівноваги; знати причини та відображати графічно зміни стану рівноваги; розраховувати графічно, таблично, аналітично показники обсягу попиту та ціни. Ознайомитися з поняттям та видами еластичності; навчитися розраховувати коефіцієнт еластичності, вміти аналізувати та практично застосовувати отримані значення показників еластичності. Засвоїти принцип “цінового механізму”, ознайомитися з моделями досягнення ринкової рівноваги.

Час проведення – 2 год. Місце проведення – навчальна аудиторія.

Навчальні питання

1. Попит, пропозиція та ринкова рівновага

2. Еластичність попиту

3. Державне регулювання ринку.

Список рекомендованої літератури:

1. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студ. екон. спец. зал. освіти: У 2 Ч. / С.Будаговська, О.Кілієвич, І.Луніна та ін.; за заг. ред. С.Будаговської. – К.: Основи, - 1998. – С.23-41

2. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: пер. с англ. со 2-го изд. – М.: «Дело ЛТД», 1993. – С.41-54; 75-87;95

3. Самуельсон П. Экономика М.: НПО «АЛГОН», 1992. – в 2 Т., - С.4-18; 51-58

4. Овчинников Г.П. Микроэкономика. Макроэкономика / Учеб. Пособие в 2-х – Т. 1. –С.- Петербург: Изд-во Михайлова В.А., 1997. – С.39-58; 98-108

5. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. Т.2. – Таллин: АО «Реферто» - С.12-26

6. Горошко М.Ф., Кулішов В.В. Мікроекономіка: Тести. Ситуації. Задачі / Навч. Посіб. – К.: Ельга, Ніка – Центр, 2003. – С.61-81; 90-105

7. Кириленко В.І. Мікроекономіка: Навч. Посібник для студентів екон. спец. Вузів. – К.: Таксон, 1998. – С.21-42

Хід проведення заняття

 

Розпочати заняття необхідно з розкриття актуальності даної теми та постановки проблемних питань по темі.

При розкритті теоретичних питань студенти повинні висвітлити суть таких понять як попит, обсяг попиту, закон попиту, обернена функція попиту, пропозиція, обсяг пропозиції, нецінові детермінанти, рівновага, рівноважна ціна, рівноважний обсяг, надлишок, дефіцит, обмеження цін, павукоподібна модель, еластичність, еластичність попиту за ціною, еластичність пропозиції, перехресна еластичність, товари-замінники, товари-доповнювачі.

Після розгляду теоретичних питань студенти повинні розв’язати задачі та відповісти на тестові завдання.

В заключній частині заняття узагальнюється вивчений матеріал, підбиваються підсумки теми, пояснюється завдання на наступну тему практичного заняття.

 

Вказати вірну відповідь

1. Споживач пан Петренко дуже уважно слідкує за своїми покупками. Коли ціни на продукти харчування піднялися на 2 проценти, він скоротив їхнє споживання на 1 процент. У пана Петренка :

а) попит на продукти харчування нееластичний, і його витрати на них зростають;

б) попит на продукти харчування є еластичним, і його витрати на їжу скорочуються;

в) попит на продукти харчування має одиничну еластичність, і його витрати на них не змінюються;

г) попит на продукти харчування є нееластичним, і його витрати на них падають.

 

Виконати завдання.

2. Чи вірні наведені нижче висловлювання:

а. Холоди в Бразилії знижують ціни на каву в Україні;

б. Зростання цін на нафту внаслідок політичної нестабільності на Середньому Сході зменшує попит на нафту;

в. Боротьба з наркоманією разом із підсиленням заборони на ввезення марихуани зменшує ціну вирощеної в Україні коноплі.

 

3. Наведена таблиця попиту на молоко в місті Н.

Ціна за літр (грн.); 3.5 2.5 1.5 1.0 0.5
Літрів на людину за місяць : 0.75 1.0 1.25 1.5 1.75 2.00 2.25

 

а. Запишіть функції попиту та обернену функцію попиту (функцію ціни попиту).

б. Намалюйте лінію попиту на молоко. Визначте осі, лінію попиту, точки перетину з осями І нахил.

в. Чи підтверджує побудована лінія, що споживачі слідують закону попиту, коли вони купують молоко? Поясніть.

г. Яка би була причина руху удовж кривої попиту, якби споживач збільшив би своє споживання із 1.00 до 1.50 літрів на місяць ?

д. Одна з інших рівних умов змінилася. Ціна на фруктові соки подвоїлася і з'ясувалося, що при кожній ціні споживається молока на 1/2 літра більше. Чи вплине це на рух удовж кривої попиту чи на рух самої кривої попиту? Намалюйте нову криву попиту, що ілюструє надану ситуацію.

е. Чи є молоко і соки товарами-замінниками чи вони доповнюють один одного у споживанні ? Поясніть свою точку зору.

 

4.Таблиця пропозиції молока в місті Н.

Ціна за літр (грн): 3.5 2.5 1.5 1.0 0.5
Літрів на людину за місяць : 2.25 2.0 1.75 1.5 1.25 1.0 0.75

 

а. Запишіть функцію пропозиції та обернену функцію пропозиції.

б. Намалюйте криву пропозиції молока.

в. Одна з інших рівних умов змінилася. Ціна праці фермерів, підвищилася на 1 гривну за годину. З'ясувалося, що в цьому випадку при кожній ціні пропонується на 1/2 літра молока менше, ніж раніше. На вашому графіку намалюйте нову криву пропозиції та зкорегуйте функцію пропозиції і обернену функцію пропозиції.

 

5. Розглянемо ринок молока в місті N.

а. Яка ринкова рівноважна ціна молока (визначити графічно і аналітично)?

б. Який рівноважний обсяг молока?

в. Які ринкові рівноважні ціна і обсяг після подорожчання соків ?

г. Які ринкові рівноважні ціна і обсяг після подорожчання соків та збільшення вартості праці фермерів ?

 

6. Знайти коефіцієнт прямої еластичності попиту за ціною, якщо відомо, що при ціні 10 грн. обсяг попиту складає 30 одиниць в день, а при ціні 15 грн. - 20 одиниць

 

7. Функція попиту на автомобілі має вигляд

Qa = -2Pa-0,4Pb + 1050

деQa- обсяг попиту на автомобілі, тис. шт., Ра - ціна автомобіля, грн. за одиницю,Pb-ціна бензину, грн. за 1 т.

Знайти коефіцієнт перехресної еластичності попиту на автомобілі за ціною бензину, якщо Ра= 250 грн.за одиницю, Рb= 125 грн. за 1 т (нехай це обсяг, потрібний на весь час експлуатації автомобіля). Який характер зв'язку між двома товарами?

 

8. Цінова еластичність попиту на картоплю дорівнює (-0.5), еластичність попиту за доходом (+0.3). За рік загальний рівень цін не змінився, доходи населення зросли на 4%, ціна картоплі зросла на 5%. На скільки відсотків зміниться обсяг попиту на картоплю ?

 

9. Крива попиту на хліб задана рівнянням :

Р =100 - 20Q

де Q- обсяг попиту в місяць ( тис. кг ), Р - ціна ( коп. за кг). Крива пропозиції хлібу задана рівнянням :

Р=10+10Q,

де Q- місячний обсяг пропозиції.

а. Які рівноважні ціна Р і обсягQ?

б. Припустимо, що для підтримки населення уряд вводить стелю ціни (максимальну ціну) на рівні 20 коп. за кг. Яка ситуація виникне на ринку хліба ? Відповідь проілюструвати графічно.

в. Якою буде еластичність попиту на хліб за ціною 50 коп. за кг?

 


Практичне заняття №3.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.017 с.)