ТЕМА: РИНОК КАПІТАЛУ ТА РИНОК ЗЕМЛІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА: РИНОК КАПІТАЛУ ТА РИНОК ЗЕМЛІНавчальна мета заняття: в процесі вивчення теми студенти повинні засвоїти основні поняття теми; навчитися аналізувати особливості формування попиту і пропозиції позичкових коштів; визначати оптимальний обсяг інвестицій для фірми; оцінювати доцільність інвестицій та використовувати правило дисконтування. Ознайомитися з особливостями функціонування ринків природних ресурсів, зокрема землі, та особливостями встановлення орендної плати та ціни землі; проаналізувати сучасний стан земельних відносин в Україні.

Час проведення – 4 год. Місце проведення – навчальна аудиторія.

Навчальні питання

1.Капітал, інвестиції та між часові рішення в економіці.

2.Пропозиція заощаджень. Між часовий вибір домогосподарства.

3.Інвестиційний попит. Між часовий вибір фірми.

4.Конкурентний ринок позичкових коштів.

5.Ринки землі та природних ресурсів.

 

Список рекомендованої літератури:

1. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студ. екон. спец. зал. освіти: У 2 Ч. / С.Будаговська, О.Кілієвич, І.Луніна та ін.; за заг. ред. С.Будаговської. – К.: Основи, - 1998. – С.135-158

2. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: пер. с англ. со 2-го изд. – М.: «Дело ЛТД», 1993. – С.272-338

3. Самуельсон П. Экономика М.: НПО «АЛГОН», 1992. – в 2 Т., - С.130-162

4. Овчинников Г.П. Микроэкономика. Макроэкономика / Учеб. Пособие в 2-х – Т. 1. –С.- Петербург: Изд-во Михайлова В.А., 1997. – С.257-275

5. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. Т.2. – Таллин: АО «Реферто» - С.142-172

6. Горошко М.Ф., Кулішов В.В. Мікроекономіка: Тести. Ситуації. Задачі / Навч. Посіб. – К.: Ельга, Ніка – Центр, 2003. – С.300-319

7. Кириленко В.І. Мікроекономіка: Навч. Посібник для студентів екон. спец. Вузів. – К.: Таксон, 1998. – С.223-260

Хід проведення заняття

 

Розпочати заняття необхідно з розкриття актуальності даної теми та постановки проблемних питань по темі.

При розкритті теоретичних питань студенти повинні висвітлити суть таких понять як процент, рента, нормальний прибуток, похідний попит, економічна рента, інвестиційний попит, норма віддачі інвестицій, майбутня цінність, поточна цінність, земельна рента, пропозиція землі, попит на землю.

Після розгляду теоретичних питань студенти повинні розв’язати задачі та відповісти на тестові завдання.

В заключній частині заняття узагальнюється вивчений матеріал, підбиваються підсумки теми, пояснюється завдання на наступну тему практичного заняття.

 

Вибрати правильну відповідь

1. Пропозиція землі:

а) еластична

б) має одиничну еластичність

в) нееластична

г) може бути як еластична, так і нееластична.

 

2. При збільшенні попиту на продукти харчування сільськогосподарський попит на землю:

а) зростає

б) зменшується

в) не змінюється

г) не змінюється, якщо не змінюється несільськогосподарський попит на землю

 

3. Зменшення ввізного мита на продукти харчування, скоріше всього:

а) збільшить сільськогосподарський попит на землю

б) не змінить сільськогосподарський попит на землю

в) змінить пропозицію землі

г) зменшить сільськогосподарський попит на землю.

 

4. При збільшенні доходів покупців продуктів харчування земельна рента скоріше всього:

а) збільшиться

б) зменшиться

в) не зміниться

г) може зрости, може зменшитися.

 

Виконати завдання

1. Розрахуйте, що вигідніше: отримати доход у січні в розмірі 100 грн., чи 110 грн. в листопаді при ставці банківського відсотку 10% річних.

 

2. В результаті інвестицій в розмірі 10000 грн. на початку року очікується віддача в розмірі 1500 грн. щорічно (в кінці року). Визначити, чи вигідні такі інвестиції, якщо ставка банківського відсотку дорівнює 10%.

 

3. Пропозиція землі Q=100 (га). Попит залізничної компанії на землю

Q=200-P. Попит фермера на землю Q=150-P. Визначити:

а) ціну землі, якщо власник вирішить продавати ділянку;

б) щорічну плату при здачі землі в оренду, якщо ставка банківського відсотку дорівнює 5% річних;

 

4. Орендна плата за ділянку землі складає 3600 грн. на рік. Банківська ставка відсотку 10% річних. Вам запропонували купити ділянку землі за 20000 грн. Визначити:

а) чи варто вам погоджуватись, якщо ви маєте таку суму на даний момент;

б) чи вигідна ця угода для вас, якщо ви маєте тільки 10000 грн.;

в) при якій мінімальній сумі, що є в наявності, ви погодитесь купити ділянку землі.

 

5. Фермер, працюючи на своїй ділянці землі, отримує щорічний доход в розмірі 1000 грн. Визначити, чому дорівнює бухгалтерський та економічний прибуток фермера, якщо ставка банківського відсотку 10%, а сукупні щорічні витрати на обробіток землі 500 грн.

 


 

Практичне заняття №11.

ТЕМА: ЗАГАЛЬНА РІВНОВАГА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Навчальна мета заняття: студенти повинні засвоїти різницю між частковою та загальною рівновагою; навчитися використовувати діаграму Еджворта для зображення ефективності в економіці обміну, у виробництві, у розміщенні ресурсів. Засвоїти критерій ефективності Вільфредо Парето. Після вивчення теми студенти повинні чітко усвідомлювати проблеми у досягненні загальної рівноваги та знати причини необхідності державного втручання в ринкову економіку. Ознайомитися з проблемою існування зовнішніх ефектів, суспільних благ, асиметричної інформації.

Час проведення – 2 год. Місце проведення – навчальна аудиторія.

Навчальні питання

1. Часткова і загальна рівновага.

2. Концепція ефективності та рівновага в економіці обміну.

3. Ефективність у виробництві.

4. Ефективність розміщення ресурсів.

5. Зовнішні ефекти.

 

Список рекомендованої літератури:

 

1. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студ. екон. спец. зал. освіти: У 2 Ч. / С.Будаговська, О.Кілієвич, І.Луніна та ін.; за заг. ред. С.Будаговської. – К.: Основи, - 1998. – С.161-172

2. Овчинников Г.П. Микроэкономика. Макроэкономика / Учеб. Пособие в 2-х – Т. 1. –С.- Петербург: Изд-во Михайлова В.А., 1997. – С.279-302

3. Горошко М.Ф., Кулішов В.В. Мікроекономіка: Тести. Ситуації. Задачі / Навч. Посіб. – К.: Ельга, Ніка – Центр, 2003. – С.332-346

4. Кириленко В.І. Мікроекономіка: Навч. Посібник для студентів екон. спец. вузів. – К.: Таксон, 1998. – С.263-281

5. Задоя А.О. Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи: Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – С.197-204

6. Горобчук Т.Т. Мікроекономіка: Навчально-методичний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – С.92-98

7. Емцов Р., Лукин М. Микроэкономика: Учебник. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Изд-во «ДИС», 1997. – С.236-241

Хід проведення заняття

 

Розпочати заняття необхідно з розкриття актуальності даної теми та постановки проблемних питань по темі.

При розкритті теоретичних питань студенти повинні висвітлити суть таких понять як часткова рівновага, загальна рівновага, ефективність у виробництві, ефективність в обміні, ефективність у споживанні, діаграма Еджворта, критерій ефективності Парето, крива трансформації, неспроможність ринку, негативні зовнішні ефекти, позитивні зовнішні ефекти, інтерналізація екстерна лій, невиключеність із споживання, чисте суспільне благо.

Після розгляду теоретичних питань студенти повинні розв’язати задачі та відповісти на тестові завдання.

В заключній частині заняття узагальнюється вивчений матеріал, підбиваються підсумки теми, пояснюється завдання на наступну тему практичного заняття.

 

Вибрати вірну відповідь

1. При аналізі часткової рівноваги, коли попит на яблука змінюється, економіст досліджує вплив цієї зміни :

а) тільки на ринку яблук;

б) на всіх ринках, де яблука є замінниками;

в) на всіх ринках, де яблука є сировиною;

г) на всіх ринках, де зміна ціни на яблука може привести до зсуву кривих пропозиції чи попиту.

 

2. При вільному обміні між паном Петренком та паном Гриценком розташування точки на контрактній кривій, в якій вони кінець кінцем опиняться, може залежати від : 1). їх здібностей торгуватися; 2). первісного запасу товарів у кожного з них; 3). їх уподобань та смаків. В дійсності ж воно залежить :

а) тільки від (1);

6) тільки від (3);

в) тільки від (2) та (3);

г) від (1), (2) і (3).

 

3. Якщо у двох індивідів криві байдужості між двома товарами є прямими лініями і у обох однакова гранична норма заміщення між товарами, тоді контрактна крива цих двох суб'єктів в скриньці Еджворта є:

а) пряма лінія, що з'єднує кути ящика;

б) точка в центрі ящика;

в) лежить на границях ящика;

г) поверхня всього ящика .

 

5. Які зовнішні ефекти з’являються при виробництві суспільних благ:

а) позитивні

б) негативні

в) і позитивні, і негативні

г) зовнішні ефекти відсутні

 

6. Чисто суспільні блага – це блага:

а) виробництво та споживання яких не пов’язано з кримінальною діяльністю

б) виробництво та споживання яких не пов’язано з забрудненням навколишнього середовища

в) які споживаються без забруднення навколишнього середовища

г) які споживаються людьми незалежно від того, платили вони за них чи ні.

 

7. Виберіть умову мінімально допустимого втручання держави в економіку:

а) неспроможність ринка

б) регулювання „природних монополій”

в) захист вітчизняного товаровиробника

г) контроль за цінами на основні продукти харчування.

 

Оцінити правильність тверджень.

 

8. Неспроможність ринку – це випадки, коли державне втручання в ринкові механізми виявляється нездатним забезпечити ефективне використання ресурсів.

 

9. Послуги маяків, як довів Р.Коуз, не є чисто суспільним благом: чисто суспільне благо повинно мати властивість невиключеності, а послугами маяків кораблі користуються окремо, а не групами, що і дозволяє відстежувати „зайців” та вимикати для них світло маяка.

 

Виконати завдання

10. Норма заміщення капіталу працею у виробництві яблук дорівнює 3, а у виробництві худоби = 1. Чи можна перерозподілити ресурси з метою досягнення стану ефективності?

 

 

11. Накресліть скриньку Еджворта та покажіть, при яких обставинах дві людини з абсолютно однаковими уподобаннями та смаками (це означає, що у них однакові карти байдужості) зможуть вести торгівлю, яка призведе до поліпшенню за Парето. Після цього покажіть, при яких обставинах вони не схочуть вести торгівлю.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.01 с.)