Попередній вибір нововведення.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Попередній вибір нововведення.9.Який документ офіційно відкрив шлях інноваційній діяльності в Україні?

1) Закон України «Про інноваційну діяльність»;

2) Постанова «Про затвердження положення «Про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів»

3) Закон України «Про підприємницьку діяльність».

10. Оберіть обов’язкову вимогу до професіональної компетенції менеджера - інноватора:

1) менеджер повинен домагатися результатів не особистою працею, а через працю інших осіб.

2) високі організаторські здібності;

Комунікативність і вміння працювати з людьми.

 


 

Завдання № 23

Завдання 1.

1. Охарактеризуйте фінансову інфраструктуру інноваційної діяльності.

 

2. Обґрунтуйте взаємозв'язок інноваційної стратегії з фазами життєвого циклу інновацій.

 

Завдання 2. Тести:

1. Нові методи й форми організації всіх видів діяльності підприємства й їх об'єднань: нові організаційні структури, методи управління персоналом, системи стратегічного планування, прогнозування, моделювання процесів виробництва – це ….

1) Організаційні інновації;

2) Управлінські інновації;

3) Організаційно-управлінські інновації.

2. Малі фірми, засновані співробітниками наукоємних корпорацій, спрямованими па реалізацію нових ідей і розробок називають:

1) "buy-aut";

2) "spin-off";

3) “venture”.

3. Результатом інноваційних процесів є:

1) нововведення;

2) інновація;

3) винахід.

4. Структура організації є ефективною, якщо вона:

1) сприяє досягненню цілей підприємства з мінімальними небажаними результатами;

2) допомагає менеджеру розвити свої здібності;

3) допомагає робітникам зробити свій внесок у досягнення цілей підприємства;

4) сприяє реалізації стратегічного плану боротьби з конкурентами;

5) відповідає світовим стандартам.

5. Скільки моделей виділяють на ринку науково-технічної продукції промислових підприємств:

1) 4

2) 3

3) 5

4) 6

6. Підприємство (об'єднання підприємств), що розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти і (або) продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70 відсотків його загального обсягу продукції і (або) послуг, це:

1) Інноваційне підприємство (технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо);

2) Інноваційне підприємство (інноваційний центр, інноваційний бізнес-інкубатор тощо);

3) Інноваційне підприємство (інноваційний центр, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо);

4) Інноваційне підприємство (інноваційний центр, технополіс, тощо).

7. Завданням національного інноваційного кластера є:

1) розробка програми реалізації відповідного стратегічного пріоритетного напряму;

2) розробка відповідного стратегічного пріоритетного напряму інноваційної діяльності;

3) розробка частини пріоритетного напряму для подальшого її подання в установленому порядку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності на затвердження Кабінету Міністрів України;

4) розробка стратегії реалізації відповідного стратегічного пріоритетного напряму інноваційної діяльності або його частини для подальшого її подання в установленому порядку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності на затвердження Кабінету Міністрів України.

8. Визначення напрямів прикладного застосування знань, отриманих під час фундаментальних досліджень є:

1) першим етапом;

2) другим етапом;

3) третім етапом.

9. Наявність ринкових відносин, розвинутих до рівня конкурентних цін – є … :

1) Соціально-економічні передумовами;

2) Політичними передумовами;

3) Серед організаційно-правових.

10. Види розподілу праці:

1) простий, складний, комплексний;

2) простий, складний;

3) горизонтальний, вертикальний.

 


Завдання № 24

Завдання 1.

1. Визначте інформаційну інфраструктури інноваційного бізнесу.

Інформаційна інфраструктура-система організаційних структур, підсистем, що забезпечують функціонування і розвиток інформаційного простору країни і засобів інформаційної взаємодії. Вона включає в себе сукупність інформаційних центрів, підсистем, банків даних і знань, систем зв'язку, центрів управління, апаратно-програмних засобів і технологій забезпечення збору, зберігання, обробки і передачі інформації
У неї входять система державних центрів науково-технічної інформації, структура, підтримуюча малий бізнес, регіональні інформаційні мережі. Велика кількість інформації з інноваційної проблематики розміщено в інтернеті.
Функції інформаційної інфраструктури не обмежуються обслуговуванням процесу управління соціалістичним виробництвом, а охоплюють також науково-дослідну, проектну та іншу діяльність.

 

2. Дайте оцінку проблемам формування ефективної інноваційної політики вітчизняними підприємствами.

Для забезпечення постійного відновлення продукції й удосконалення виробничих процесів на підприємстві необхідно постійно виявляти існуючі і перспективні проблеми, пов'язані зі зміною життєвого циклу продукції і технології. Це значить, що треба здійснювати пошукову інноваційну діяльність у різних напрямках з виділенням окремих пріоритетних інноваційних проектів.

Інноваційна політика - це форма стратегічного керування, що визначає мету й умови здійснення інноваційної діяльності підприємства, спрямована на забезпечення його конкурентноздатності й оптимального використання наявного виробничого потенціалу.

Інноваційна політика є частиною загальної політики підприємства, що регламентує взаємодію науково-технічної, маркетингової, виробничої і економічної діяльності в процесі реалізації нововведень.

Інноваційна політика свідчить про відношення керівництва до інноваційної діяльності підприємства, визначає мету, напрямки, функції й організаційні форми. Вона включена у відповідні плани і програми: стратегічні, тактичні й поточні.

Причини проблем формування ефективної інноваційної політики підприємств:

· невизначеність засад державної політики в інноваційній сфері щодо функціонування ринку інновацій та технологій, формування інноваційної культури;

· відсутність системного підходу щодо визначення пріоритетів державної політики в інноваційній сфері, державного замовлення на інноваційну продукцію;

· суб'єктивний підхід до забезпечення розвитку інноваційної діяльності, нехтування принципом наукового обґрунтування стратегічних рішень щодо розвитку національної економіки;

· недосконалість законодавства в інноваційній сфері, відсутність механізму стимулювання до створення, виробництва та споживання інноваційної продукції і внаслідок цього - низька привабливість інноваційної сфери для венчурного капіталу, низький рівень комерціалізації науково-технічних розробок та винаходів;

· низька ефективність фінансових інструменту та механізму, а також виконання державних програм та здійснення заходів у інноваційній сфері, функціонування державних та приватних об'єктів інноваційної інфраструктури;

· нескоординованість інвестиційної та інноваційної державної політики, розпорошеність відповідних фінансових ресурсів, недосконалість статистичних методів проведення оцінки стану провадження інноваційної діяльності;

· невизначеність принципів та механізму державно-приватного (публічно-приватного) партнерства в інноваційній сфері, засад створення та функціонування технологічних платформ (об'єднання органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових і виробничих організацій та установ для розв'язання проблем певної галузі);

· низький рівень провадження інноваційної діяльності підприємств незалежно від форми власності;

· відсутність ефективного механізму розподілу результатів інтелектуальної праці між винахідником, юридичною особою, в якій він працює, та державою;

· низький рівень міжнародного співробітництва в інноваційній сфері.

 

Завдання 2. Тести:

1. Особливий тип господарювання, де головним суб'єктом є підприємець, який раціонально поєднує (комбінує) фактори виробництва на інноваційній основі і власній відповідальності, організує і керує виробництвом з метою одержання підприємницького доходу - це ….

Підприємництво

2) Розвиток бізнесу

3) Управління виробництвом

2. Діяльність із підвищеним рівнем ризику порівняно з традиційними видами бізнесу, у процесі якої створюються і впроваджуються у виробництво нові товари, технології, послуги це:

1) консалтингове підприємство;

2) венчурне підприємство;

3) технопарк.

3. Інноваційний процес – це:

1) це діяльність, яка пов’язана з генеруванням та впровадженням нових ідей у виробництво;

2) це діяльність, яка пов’язана з розповсюдженням нових ідей;

3) все вище зазначене.

4. Унаслідок багаторічного господарювання в країнах з ринковою економікою склалися такі традиційні моделі підприємницької діяльності:

1) класична й інноваційна;

2) виробнича і посередницька;

3) класична і неокласична;

4) виробнича й інноваційна;

5) усі відповіді правильні.

5. Характеризує ситуацію, коли розробник науково-технічної продукції працює в основному на одного споживача:

1) Монопсоническая модель;

2) Полипсоническая модель;

3) Модель монополії;

4) Матричні моделі.

6. “Нові продукти харчування” це кластер:

1) Львівської обл..;

2) Донцької обл.;

3) Київської обл.;

4) Дніпропетровської обл..

7. “Нові технології у природокористуванні та екології” це кластер:

1) Києва;

2) Донецька;

3) Дніпропетровська;

4) Львову.

8. Наявність ринкових відносин, розвинутих до рівня конкурентних цін – є … :

1) Соціально-економічні передумовами;

2) Політичними передумовами;

3) Серед організаційно-правових.

9. Види розподілу праці:

1) простий, складний, комплексний;

2) простий, складний;Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.013 с.)