Закон ефективного управління ресурсами.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Закон ефективного управління ресурсами.2. Одними з основних організаційних форм інноваційної діяльності є:

1) технопарки, технополіси;

2) технопарки, соціополіси;

3) всі відповіді вірні.

3. Чотири основні підходи, що внесли суттєвий вклад у розвиток теорії та практики управління інноваціями:

1) функціональний, системний підхід, ситуаційний підхід, груповий підхід;

2) функціональний підхід, системний підхід, ситуаційний підхід, процесний підхід;

3) системний підхід, ситуаційний підхід, груповий підхід, процесний підхід.

4. Головне значення організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом полягає у:

1) забезпеченні його ефективному використанні і розвитку;

2) формуванні системи управління інтелектуальним капіталом підприємства і забезпеченні її адекватності існуючим зовнішнім і внутрішнім умовам діяльності підприємства;

3) реалізації стимулів, спрямованих на ефективне використання і відтворення;

4) створенні нормативної бази управління інтелектуальним капіталом з метою обґрунтування управлінських рішень, які приймаються.

5. Як форма цільового управління інноваційною діяльністю та комплект документів розуміють:

1) венчурний проект;

2) інноваційний проект;

3) бізнес-план;

4) нема вірної відповіді.

6. Ліцензія, яка передбачає передачу ліцензіаром ліцензіату всіх прав на використання предмету ліцензії протягом повного терміну її дії – це:

1) Одинична ліцензія;

2) Повна ліцензія;

3) Виключна ліцензія;

4) Невиключна ліцензія.

7. Якими нормативними актами регулюється інноваційна діяльність в Україні?

1) ЗУ «Про інноваційну діяльність», ЗУ «Про інвестиційну діяльність»;

2) ЗУ «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», ЗУ «Про інноваційну діяльність»;

3) ЗУ «Про інвестиційну діяльність», ЗУ «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», ЗУ «Про інноваційну діяльність»;

ЗУ «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків», ЗУ «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», ЗУ «Про інноваційну діяльність».

8. Просте цільове пристосування до кількісних вимог зі збереженням функцій виробничої системи чи її частини (розміри ринків збуту) – це інновації …..

1) нульового порядку (регенерування вихідних властивостей);

2) першого порядку (зміна кількості);

3) третього порядку (адаптаційні зміни).

9. Складний багатофункціональний комплекс, що забезпечує сприятливі умови для ефективної діяльності новостворених малих інноваційних підприємств, які реалізують цікаві наукові ідеї - це:

1) Технополіс;

2) Консорціум;

Інкубатор.

10. Серед фаз дослідно-конструкторської розробки знайдіть одну зайву:

1) узгодження дослідного зразка в Держкомпатенті України;

2) виготовлення та випробування дослідних зразків;

3) розробка технологічних процесів.


Завдання № 11

Завдання 1.

1.Поясніть вплив організаційної культури на формування інноваційно активної поведінки працівників організації.

Розвинута організаційна культура має допомогти на підприємстві впровадженню управлінських інновацій, оскільки її сутність буде розкриватися в таких характеристиках, як:

− мотивованість робітників до знань і розробки

інновацій;

− націленість на результат;

− робота в команді;

− прагнення досягти високого професіоналізму;

− свобода висловлювання думок, ідей;

− свобода розвитку творчості.

Цінності окремого робітника, що відображають його ставлення до предмета і процесу своєї праці, складають основу трудової етики як системи норм поведінки. Окремо виділяється етика групи, підрозділу, філії. Специфічна етика групи утворює відносно автономну субкультуру в рамках певної організації.

Існують три різновиди культурних процедур в організації :

− процедури, що супроводжують інноваційно-виробничий процес, утілюючи в певні форми певні професійні дії, наприклад, процедура обговорення ідеї або способи взаємодії з колегами в творчій групі чи виробничими підрозділами. Ці процедури називаються робочими;

− процедури, що забезпечують координацію інноваційного процесу, наприклад проведення виробничих нарад. Такі процедури називаються управлінськими;

− процедури, що опосередковують завершення інноваційного процесу, підведення підсумків упровадження нововведень, одержання результатів, винагороди учасників розробок, винаходів. Це ритуали винагород і визнання.

Культурні церемонії втілюють цінності організації у вигляді святкових подій, які мають як постійний, повторюваний, так і випадковий характер, наприклад, нагородження переможців конкурсів винахідництва або церемонії, пов'язані зі значними подіями в житті фірми.

 

2. Обґрунтуйте напрямки, етапи і методи здійснення моніторингу.

Як правило, розрізняють 3 види моніторингу:

- фінансовий;

- маркетинговий;

- технічний.

Маркетинговий моніторинг проводиться з метою забезпечення своєчасних поставок на будову матеріально-технічних ресурсів і його здійснюють ті учасники, на яких покладені обов’язки у контрактах по матеріально-технічному забезпеченню будівель.

Фінансовий моніторинг проводиться інвестором, замовником, фірмою-девелопером за його дорученням, а також іншими учасниками проекту на першому етапі освоєння інвестицій (проектування та будівництво). Під постійне спостереження підпадають елементи виробничих витрат, оренда або закупівля земельної ділянки. Моніторинг здійснюється у розрізі використання джерел фінансування: власних, запозичених або залучених коштів.

Технічний моніторинг, крім інвестора та його представників, здійснюють звичайно ген.проектувальник, інші проектувальники – в рамках авторського нагляду. Даний вид моніторингу проводився з метою забезпечення відповідності об’ємно-планувальних та конструктивних рішень, технічних умов.

Етапи підготовки моніторингу:

· що саме необхідно знати про програму;

· чому саме ця інформація важлива;

· яким чином і хто використовуватиме отриману інформацію;

· засоби систематизації та подання інформації.

Потім необхідно підготувати форми для збору інформації, передбачити методику обробки та аналізу одержуваної інформації,а також планування процедур подальшого використання отриманих даних.

Надалі визначаються:

· показники виконання програми;

· методи і джерела збору даних;

· періодичність проведення моніторингу;

· відповідальні за проведення моніторингу;

· витрати на проведення моніторингу.

 

Завдання 2. Тести:

1. Стадією початку інноваційного процесу є :

1) маркетингові дослідження;

2) SWOT – аналіз;

3) фундаментальні дослідження.

2. Бізнес-інкубатори – це:

1) спеціально створений комплекс, що охоплює весь цикл інноваційних робіт;

2) створюються на великих підприємствах, що випускають наукоємну продукцію;

3) організації, що створюються місцевими органами влади або великими компаніями з метою "вирощування" нових видів бізнесу.

3. Матеріалізований результат науково-технічної та інноваційної діяльності, що відкриває для споживачів нові сфери задоволення потреб - це:

1) оригінальний продукт;

2) продуктова інновація;

3) оригінальна інновація.

4. Організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним капіталом повинен передбачати:

1) раціональне поєднання відповідних методів управління, яке, у свою чергу, покликане забезпечити ефективну реалізацію функцій інтелектуального капіталу і досягнення поставлених цілей;

2) опосередкований зв'язок між продуктивними силами і власністю на засоби виробництва, характеризують стан продуктивних сил та їх економічну організацію;

3) політекономічний аналіз дихотомії інтелектуального капіталу, інтелектуальної праці та інтелектуального продукту;

4) згладжування традиційної політекономічної суперечності між безпосереднім виробником і власником засобів виробництва і результатів праці.

5. Особа чи організація, що мають право професійно, на
основі відповідним чином оформленої ліцензії виконувати роботу зі створення проектно-кошторисної документації:

1) інженер

Проектувальник

3) інвестор

4) архітектор

6. Відповідно до стратегії економічного та соціального розвитку України на 2010—2015 роки, визначальним пріоритетом державної політики має стати:

1) Структурна перебудова сільського господарства;

2) Розвиток інноваційної моделі економічного зростання;

3) Утвердження України як сировинної держави;

4) Все з вище переліченого.

7. Пріоритетами при розробці стратегії та політики розвитку наукомістких технологій в Україні сьогодні є:

1) Запровадження програмно-цільового підходу до фінансування усіх секторів наукової сфери;

2) Приведення системи правового захисту інтелектуальної власності у відповідність з міжнародними нормами та введення інтелектуальної власності у господарський обіг;

3) Розвиток і впровадження сучасних інформаційних технологій;

Усі відповіді вірні.

8. Цільові зміни у виробничих, обслуговуючих і допоміжних процесах - це інновації ….

1) На виході;

2) На вході;

В структурі.

9. Технополіси можуть виникати на базі:

1) новоутворених міст;

2) наявних;

Всі відповіді вірні.

10. Досягнення цілей і завдань науково-технічної політики здійснюється державою шляхом застосування форм:

1) горизонтального і вертикального регулювання;

2) довгострокового і короткострокового регулювання;Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 90; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.011 с.)