Завдання 1. Підберіть українські відповідники до таких фразеологізмів. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 1. Підберіть українські відповідники до таких фразеологізмів.Бить баклуши. Вешать голову. Козел отпущения. Глас вопиющего

в пустыне. Красная нить. Краеугольный камень. Закусить удила. Кровь

смолоком. Медвежья услуга. Играть первуюскрипку. Намылить голову.

Попасть впросак. Сесть в лужу. Сидеть на бобах.

Завдання 2. До поданих слів та словосполучень доберіть фразеологізми.

Швидко йти; несправедливо принижений; верховодити; позбавляти упевненості; мати недобрі наміри; неможливо повернутися (добратися); привласнити чуже; загинути (померти); рука.

Завдання 3. Відповідність фразеологізмів української і російської мов

може бути такою:

а) однаковізвороти і за змістом, і за лексичним значенням;

б) однаковіза змістом, але частково відрізняються словами;

в) однаковіза змістом, але зовсім різні за складом;

г) фразеологізму відповідає слово.

• Знайдіть у словнику фразеологізми і згрупуйте їх за даними пунктами.

(Удовиченко Г. М. Фразеологічний словник української мови в 2-х

т. – К.: Вища шк., 1984.; Олійник І. С., Сидоренко М. М. Українсько-

російський і російсько-український фразеологічний словник. – К.: Рад.

шк., 1978. – 446 с; Олійник І. С., Сидоренко М. М. Українсько-російський

і російсько-український фразеологічний тлумачний словник. – К.: Рад.

шк., 1991. – 400 с.)

 

Завдання 4. Випишіть п’ять фразеологізмів зі словами: рука, нога, серце, око. Користуючись словником, поясніть їх значення. Введіть 5 Фо у контекст.Підберіть відповідні російські фразеологізми.

Завдання 5. Із поданих словосполучень виберіть ті, які можуть бути фразеологічними. Доведіть їх фразеологічність. Складіть з ними речення, з'ясуйте їх значення та синтаксичну функцію.

Тримати вдома, тримати в тіні, тримати першість, тримати в руці, тримати хвіст трубою,пускати стріли, пускати на вітер,пускати кораблики, пускати сльози, пускати туман,купатися в річці, купатися в золоті,купатися в розкошах,купатися у ванні, купатися взимку, ловити момент, ловити таксі, ловити рибу, ловити гав, ловити неводом,виходити з берегів, виходити з рівноваги, вийти сухим із води.

Практичне заняття №6

Системні відношення у фразеології (4 год.).

ПЛАН

 

1.Багатозначність у фразеології.

2.Синонімія у фразеології.

3.Фразеологічні варіанти.

4.Антонімія ФО.

Література до теми

1.АвсентьєвЛ. Г. Сучасна українськамова. Фразеологія/Л. Г. Авсентьєв. – Харків: Вища шк., 1983. – 137 с.

2.Алефіренко М. Ф. Теоретичні питання фразеології/М. Ф. Алефіренко. – Харків: Вища шк., 1987. – 135 с.

3.Мойсеєнко А. К., Бас-Кононенко О .В., Бондаренко В. В. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фонетика: Підручник. - К.: Знання, 2010. - 270 с.

4.Сучасна українська літературна мова: підручник/[за ред. А. П. Грищенка]. – К., 1997.

5.Сучасна українська літературна мова: Лексика і фразеологія. – К.,

6.1973.120

7.Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія/[за ред. І. К. Білодіда]. – К.: Наук. думка, 1973. – С. 151–158, 173–178.

8.Сучасна українська літературна мова: підручник/[за ред. А. П.Грищенка]. – К., 1997.

9.Сучасна українська літературна мова: підручник/[за ред. М. Я. Плющ]. – К., 2000. – С. 135–137.

10.Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологія сучасної української мови: Навч. посіб. - К.: Знання, 2007. - 494 с.

11.Шкуратяна Н. Г. Сучасна українська літературна мова: навчальний

12.посібник/Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. – К., 2000.

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Як розуміють полісемію у фразеології?

2. Чи кількість багатозначних лексем і ФО у мові однакова, якщо ні, то чому?

3. Шлях розвитку фразеологічної полісемії.

4. Про що свідчить існування багатозначності у фразеології?

5. Чим різняться між собою фразеологізми-синоніми?

6. Чим зумовлена фразеологічна синонімія?

7. Закономірності вживання синонімів.

8. Чи можуть ФО потрапляти до різних синонімічних рядів? Чому, проілюструйте на прикладах.

9. Чи можливо, щоб план вираження фразеологізму зазнавав змін, а значення не змінювалося?

10. Поняття варіативності ФО.

11. Лексичне і формальне варіювання.

12. Чи є чітка межа між фразеологічними варіантами та фразеологічними синонімами?

13. Поняття фразеологічної антонімії.

14. Однотипні та різноструктурні ФО.

 

Завдання для письмового виконання

Вправа 1. Розподілити подані фразеологізми на антонімічні пари,

Визначити семантичну основу протиставлення, значеннята групу фразеологізмів.

Братиблизько до серця, зійтиз орбіти, вибиватися з колії, кров змоло-

ком, як красна дівиця, потерпітифіаско, ажу руках горить, тертийкалач,

і кури не клюють, не судилася доля, з глузду з’їхати, як кіт наплакав,

у сорочці народився, де раки зимують, вийти на орбіту, з ніг валиться,

входити в колію, не брати до уваги, за розум взятися, рукою подати, ні

за холодну воду, узяти верх.

Вправа 2. Про які вади характеру людей говориться у фразеологізмах. Поясніть їх значення. Уведіть їх у речення:

на що гляне, те блідне; баба і чорт собі рідня; не бери голою рукою:

нехай Бог боронить від скаженої миші; розходилась, як квочка перед

бурею; січе, як ціпом; дірку в голові прогризла; продав чортові душу.

Вправа 3. До поданих фразеологізмів дібрати синоніми (1), антоні-

Ми (2). Розкрити значення фразеологізмів, скласти речення (текст) з

Фразеологізмами одного синонімічного ряду, з кількома антонімічними

Парами.

1) П’ятами накивати, точити ляси, замилювати очі, стояти горою,

нічичирк, заварити кашу, впасти в око, не за горами;

2) Любити як сіль в оці, кривити душею, язика прикусити, сьома вода

на киселі, впоті чола, перебиватися з хлібана воду, хоч у вухо бгай, душі

не чути, як риба з водою, жити на широку ногу.

Вправа 4. До слів рідний, багато, давно, брати, говорити, стати

Дібрати синоніми-фразеологізми, визначити групу їх. Навести приклади

Вживання їх у художній літературі, щоденному мовленні.

Вправа 5. Скласти синонімічні ряди з поданих фразеологізмів,

Визначити значення, яке їх об’єднує. Продовжити по можливості

Кожен ряд.

Голці ніде впасти, виводити на чисту воду, залити за шкуру сала, ні

се ні те, пальця просунути ніде, ні сіре ні чорне, смалити халявки, як

оселедців у бочці, зривати маску, очима стріляти, підбивати клинки,

ні тпру ні ну, ні в тин ні в ворота, яблуку ніде впасти, розкрити карти,

бісики пускати, виводити на сухеньке, ні риба ні м’ясо, плюнути ніде,

діяти на нерви, ні грач ні помагач, вимотувати душу, допекти доживого,

ні богу свічка ні чорту кочерга.

Вправа 6. Підберіть синоніми до фразеологізмів.

Ажголова загула; намотувати на вус; обводити довкола пальця; три-

матися берега; попасти в капкан.

Вправа 7. Поясніть значення поданих фразеологізмів та доберіть

До них слова антоніми.

Теліпати язиком, золотий телець, висіти на телефоні, відкритимтек-

стом, не стулити очей, стріляний горобець, розкидатися словами, мов

п’ятака подарував, мов Мамай погуляв, невелика цяця, бити себе кула-

ком в груди, клацати зубами, з живчиком та з перчиком, аж вхопитися

заживіт, ламати дрова.

Вправа 8. Наведіть 10 пар антонімів-фразеологізмів.

Вправа 9. Наведіть 10 прикладі фразеологічної полісемії.

Вправа 10. Наведіть 10 прикладів фразеологічних варіантів.

Практичне заняття №7

Лексичний склад фразеологізмів. Джерела фразеології (2 год.).

ПЛАН

1. Охарактеризуйте лексичний склад фразеологізмів.

2. Джерела фразеології.

Література до теми

1.АвсентьєвЛ. Г. Сучасна українськамова. Фразеологія/Л. Г. Авсентьєв. – Харків: Вища шк., 1983. – 137 с.

2.Алефіренко М. Ф. Теоретичні питання фразеології/М. Ф. Алефіренко. – Харків: Вища шк., 1987. – 135 с.

3.Мойсеєнко А. К., Бас-Кононенко О .В., Бондаренко В. В. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фонетика: Підручник. - К.: Знання, 2010. - 270 с.

4.Сучасна українська літературна мова: підручник/[за ред. А. П. Грищенка]. – К., 1997.

5.Сучасна українська літературна мова: Лексика і фразеологія. – К.,

6.1973.120

7.Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія/[за ред. І. К. Білодіда]. – К.: Наук. думка, 1973. – С. 151–158, 173–178.

8.Сучасна українська літературна мова: підручник/[за ред. А. П.Грищенка]. – К., 1997.

9.Сучасна українська літературна мова: підручник/[за ред. М. Я. Плющ]. – К., 2000. – С. 135–137.

10.Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологія сучасної української мови: Навч. посіб. - К.: Знання, 2007. - 494 с.

11.Шкуратяна Н. Г. Сучасна українська літературна мова: навчальний

12.посібник/Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. – К., 2000.

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Прийоми перетворення ФО.

2. Різновиди семантичного перетворення.

3. Розкрийте поняття часткового і повного семантичних перетворень.

4. Основні джерела фразеології.

 

Завдання для письмового виконання

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 185; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.007 с.)