PLUSQUAMPERFECTUM, FUTURUM II (SECUNDUM)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

PLUSQUAMPERFECTUM, FUTURUM II (SECUNDUM)INDICATĪVI ACTĪVI

 

Plusquamperfectum обозначает действие, совершившееся раньше другого действия в прошлом. Futurum II (будущее второе) обозначает действие, которое произойдет в будущем раньше другого действия, выраженного futurum I.

Таблица образования

Время основа суффикс окончания
Plusquam-perfectum перфекта -era- -m, -s, -t, -mus, -tis, -nt
Futurum II перфекта -er- (1 л. sing) -eri- -o, -s, -t, -mus, -tis, -nt

 

Спряжение глагола esse (быть)

  Plusqumperf.ind. Futurum II ind.
  Sing. Plur. Sing. Plur.
fueram fueras fuerat fuerāmus fuerātis fuerant fuero fueris fuerit fuerimus fueritis fuerint

 

Упражнения

1. Образуйте основные формы глаголов exercēre, ignorāre, nutrīre, fingĕre. От указанных глаголов образуйте причастия. Глаголы exercēre, exercēre, ingĕre проспрягайте в plusqumperf. ind. act., futurum II ind. act.

 

2. Определите, к какому типу относится пефект глаголов: cedit – cecīdit, ponit – posuit, promittit – promisit, quaerit – quaesīvit, advĕnit – advēnit, ăgit – ēgit, currit – cucurrit, scribit – scripsit, habet – habuit, expugnat – expugnavit.

 

3. Определите формы глаголов: deleo – delevi, ponēbat – posuĕrat, quaerēmus – quaesiverĭmus, expugnabitis – expugnaverĭtis.

 

4. Переведите предложения на русский язык.

1.Alexander Thebas delēvit, quae diu floruĕrant. 2. Si te rogavĕro alĭquid, nonne respondēbis? 3. Themistocles restituit muros, quos Persae delevĕrant. 4. Ubi alĭquid audivĕro, scribam ad te. 5. Causa belli fuit, quod Romāni agrum Sabīnum ferro ignique vastavĕrant. 6. Si agrum non aravĕris, fruges frustra expectabis. 7. Leonīdas, rex Lacedaemoniōrum, regi Persārum, qui scripsĕrat: “Mitte arma”, rescripsit: “Veni et sume”. 8. Romāni Gallos, qui in Italiam irrupĕrant, cecidērunt. 9. Tu heri ad me venīre promisĕras, sed non venisti. 10. Si quaesivĕris, invenies. 11. Graeci Troiam, urbem Priămi regis, oppugnavērunt, quod Paris Helěnam rapuěrat. 12. Donec eris felix, multos numerābis amīcos, si fuěrint tempŏra nubĭla, solus eris. 13. Veniam, quocumque vocavěris. 14. Si fecěris id, quod ostendis, magnam habēbo gratiam. 15. Castĭcus in Sequănis regnum, quod pater ante habuĕrat, occupāre studēbat. 16. Hercŭles infans dracōnes necāvit, quos Iuno misĕrat. 17. Librum tuum, quem mihi promisĕras, accēpi. 18. Diogĕnes virum doctum, qui de caelestĭbus multa narravĕrat, interrogāvit: “Quando (когда) tu de caelo descendisti?” 19. Si semper verum dixĕris, omnes tibi credent.

5. Переведите предложения на латинский язык.

1. Александр Великий вернул афинянам статуи, захваченные Ксерксом. 2. Латинский язык долго был в употреблении у народов Европы. 3. Асканий, сын Энея, основал Альбу Лонгу. 4. Приам был царем троянцев. 5. Греки воздвигали красивые памятники.

 

6. Переведите тексты на русский язык.

De Prometheo

Prometheus, qui auxilio Minervae homĭnes ex terrā et aquā fecĕrat, de genĕre humano bene meruit. Di saepe Prometheum ad epŭlas suas invitabant. Itaque consilium Iovis, qui omnes homĭnes necāre constituerat, Prometheo notum erat. Prometheus aliquando in caelum venit, ignem, quem Iuppĭter hominĭbus negaverat, de Olympo subduxit et hominĭbus donavit. Quamquam ira Iovis magna erat, genus humānum non delevit. Prometheum autem Vulcānus iussū Iovis in monte Caucaso ferreis catēnis ad saxum alligavit cotidiēque aquĭla iecur Promethei devorabat. Iecŏris pars, quam aquĭla interdiu devoraverat, noctu crescebat. Ita Prometheus ingentes dolōres tolerabat. Hercules aquilam sagittā necavit, Prometheumque liberavit.

De Tantălo

Tantălus, Iovis filius, rex Phrygiae, carissĭmus erat omnĭbus deis atque ad epŭlas eorum invitabatur. Sed tantam felicitātem sapienter conservāre nesciebat. Nam superbia quadam impulsus omnia deorum consilia, quae apud Iovem audiverat, hominĭbus aperiebat. Propter id scelus in Tartăro aeternis cruciatĭbus punītus est. Nam apud infĕros in aqua stans semper sitit et pulcherrĭmos fructus videns perpetuo esurit. Ubi enim aquam bibĕre parat, ea recēdit, ubi autem fructum captat, rami vento amoventur. Ne dormīre quidem misĕro licet, nam capiti eius saxum ingens impendet, cuius ruīnam semper timet. Talia de Tantălo poētae antiqui tradunt.

 

ВРЕМЕНА СИСТЕМЫ ПЕРФЕКТА

СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА

 

Перфектные времена страдательного залога представляют собой аналитическую форму, состоящую из причастия прошедшего времени страдательного залога (participium perfecti passivi) и глагола быть (esse) в инфектных временах:

 

Perfectum indicatīvī passīvī PPP + esse в praesens
Plusquamperfectum indicatīvī passīvī PPP + esse в imperfectum
Futurum II indicatīvī passīvī PPP + esse в futurum I

 

Упражнения

1. Проспрягайте глаголы aedifĭco 1; commoveo, mōvi, motum во временах системы перфекта страдательного залога.

 

2. Образуйте 3 л. plur. всех времен системы инфекта и перфекта страдательного залога от глаголов: cingo, cinxi, cinctum, cingĕre; do, dēdi, datum, dăre.

 

3. Определите форму причастий, образуйте nom. sing.

Vastatūros, perterritam, appellantis, dicti, sperantem, agenti, ferentes, venientĭbus, divīsa, creditos, scripturae.

 

4. Переведите предложения, сделайте грамматический разбор глагольных форм.

1. Arx delētur. 2. Arx delebatur. 3. Arx delebĭtur. 4. Arx delēta est. 5. Urbes aedificabantur. 6. Urbes aedificabuntur. 7. Urbes aedificāti sunt. 8. Clamōrem audio. 9. Clamōrem audivi. 10. Clamōrem audiebam.

5. Определите, к каким латинским основам восходят и что означают слова:

консерватизм, позитивный, реализм, абитуриент, диссимиляция, аккомодация, ростры, индекс, оптимальный, аффект.

 

6. Переведите предложения на русский язык.

1. Troia a Graecis deleta est. 2. Decem annos Graeci cum Troiānis bellum gerēbant; ultĭmo anno Troia expugnāta est. 3. In urbe Roma templum Vestae a Numa rege aedificātum est. 4. Alea iacta est. 5. Littĕrae a Phoenicĭbus inventae sunt. 6. Accēpi omnes epistŭlas, quae a fratre meo missae erant. 7. Themistŏcles muros restituit, quos Persae delevĕrant. 8. Forum Romānum rostris navium expugnatārum ornatum erat. 9. Alexander Magnus, dum inter primōres pugnabat, sagittā ictus est. 10. Brennus, dux Gallōrum, Romānis, quos proelio ad Alliam comisso vicĕrat, dixit: “Vae victis”. 11. In templo Apollinis Delphĭco inscriptum erat: “Nosce te ipsum”. 12. Ad Lacedaemonios et Athenienses legati Persārum missi sunt et ita iussu regis dixerunt: “Nisi regi nostro aqua et terra data erit, urbes vestrae delebuntur, coniuges natique in servitutem abducentur”. 13. Multae fabŭlae de Hercŭle a poētis fictae sunt. 14. Hannĭbal armis vicit, vitiis victus est. 15. Romae Capitolium ab hostibus non expugnātum est, nam clamor ansěrum a defensorĭbus audītus erat. 16. Cum exercĭtus terrestres in ora Hellesponti freti coacti sunt, per Hellespontum iam pontes facti erant. (cogo, coēgi, coactum 3 – собирать, сгонять). 17. Non prius dormiēmus, quam negotia nostra finīta erunt. 18. Oppĭda vestra munīta erunt, si vos, ipsi viri, fortes erĭtis. 19. Calchas sacerdos Graecis in Troiam navigantĭbus “Non solventur, - inquit, - naves, priusquam Agamemnonis filia immolata erit”. (solvo – в страд. залоге отчаливать)

7. Переведите предложения на латинский язык.

Ромул и Рем построили Рим. Рим был построен Ромулом и Ремом. Враги захватили и разрушили город. Город был захвачен и разрушен врагами. Царский пастух воспитал Ромула и Рема. Ромул и Рем были воспитаны царским пастухом.

 

8. Переведите тексты на русский язык.

De causa belli Troiani

Erant nuptiae Pelēi, regis Thessaliae, et Thetĭdis deae. Omnes dei invitāti erant praeter Discordiam. Dea Discordia ira commōta est et malum aureum inter epulantes iactavit, in quo inscriptum erat: “Pulcherrĭmae” (прекраснейшей). Diu Iuno, Minerva et Venus de malo certaverunt. Denique iussū Iovis a Mercurio ad Paridem, regis Priami filium, ductae erant. Iuno Paridi potentiam, Minerva sapientiam, Venus Helenam, pulcherrimam mulierem promisit. Paris Veneri malum tradidit. Paulo post a Priamo patre in Graeciam missus est. Ibi Helenam, Menelai regis uxōrem, rapuit. Hinc bellum Troiānum incipitur. Multos annos ad Troiam pugnatum est. Denique Troia a Graecis dolo capta et delēta est.

 

De errorĭbus Ulixis

Graeci, postquam urbem Troiam cepērunt, naves solverunt. Sed multi eorum tempestatibus disiecti sunt. Imprīmis Ulixes, rex Ithacōrum, longis errorĭbus per maria actus est. Socii eius boves sacras Solis dei interfecerunt atque ad cenam paraverunt; qua de causa in alto mari omnes naves Ulixis Iovis fulmĭne fractae et socii eius necāti sunt. Ipse, tempestāte coactus, ad insulam Ogygiam pervēnit, ubi nympha Calypso habitabat, et ibi septem annos vixit, ab illa nympha verbis blandis deceptus. Denĭque Calypso, a deis admonĭta, Ulixem in patriam remīsit. Sed Neptūnus mox navem eius fregit. Ulixes fame et frigŏre confectus ad Phaeacum insŭlam actus est, qui eum bene acceperunt. Paulo post ab illis in patriam missus est.

 

СУПИН (SUPINUM)

Супин I – существительное IV склонения, которое употребляется только в форме Acc. sing. (окончание um). Употребляется при глаголах движекния для обозначения цели. Переводится инфинитивом, часто с союзом чтобы или существительным с предлогом.

 

Переведите предложения на русский язык.

1. Noctu venit pescatum ad mare. 2. Hannibal patriam defensum revocatus est. 3. It dormitum. 4. Totius fere Galliae legati ad Caesarem gratulatum convenērunt. 5. Exclūsi eos, quos tu ad me salutātum miseras (Cic.). 6. Aequi legātos ad Caesarem mittunt rogātum auxilium. 7. Ingens hominum multitūdo in urbem convēnit ludos publicos spectātum. 8. Una legio ex consuetudine frumentātum mettebātur. 9. Legāti a Croeso, rege Lydōrum, missi Delphos venērunt oraculum consultum.

 

Супин II– существительное IV склонения, которое употребляется только в форме Abl. sing. (окончание –u). Употребляется в значении ablativus limitationis при некоторых прилагательных, уточняя их значение.

 

Переведите на русский язык.

1.Horribile dictu. 2. Nihil facile scitu est. 3. Intolerabile id dictu visuque. 4. Pleraque faciliora sunt dictu quam factu. 5. Quo brevior, eo clarior et cognitu facilior narratio est. 6. Pira dulcia sunt gustātu. 7. Quae tibi iucunda sunt dictu, saepe alteri molesta sunt audītu. 8. Romanōrum res gestae cognitu dignissimae sunt. 9. Deliberātu opus est.

De Mardonio

Mardonius, dux Persārum, nobili genere natus, anno quadringentesimo nonagesimo altero a Darēo adversus Athenienses missus est bellatum. Sed rem male gessit, nam classis ad Athon montem naufragium fecit, copiae pedestres autem a Thracibus oppressae sunt. Quam ob rem a rege dimissus in Asiam habitātum decessit. Post mortem Darēi a Xerxe patri exercitus praefectus est. Post pugnam Salaminiam copias pedestres in Thessaliam reduxit hiemātum. Mortuus est anno insequente.

Thrax, -cis m фракиец; Salaminius, -a, -um саламинский; Xerxes, -is m Ксеркс.

ОТЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ

(VERBA DEPONENTIA)

 

Отложительные глаголы имеют форму страдательного залога, а значение – активное или возвратное.

Отложительные глаголы имеют 3 основные формы:

1) 1л. ед.ч. praesens ind. pass. (окончание –or): arbitror – я думаю, loquor – я говорю;

2) 1 л. ед.ч. perfectum ind. pass. (аналитическая форма, состоит из РРР и глагола esse в 1 л. ед.ч. наст.вр.): arbitratus sum, locutus sum;

3) infinitivus praesentis passivi (окончание –ri у глаголов I, II, IV спр., -i у глаголов Ш спр.): arbitrari, loqui.

Выделяются 2 основы: инфекта и супина.

В повелительном наклонении отложительные глаголы также имеют формы страдательного залога: 2 л. ед.ч. –re (arbitra-re, loque-re), 2 л. мн.ч. –mini (arbitra-mini, loqui-mini).

 

Упражнения

 

1.Проспрягайте глагол orior во всех временах системы инфекта, а глагол ingredior во всех временах системы перфекта.

 

2. Определите форму глаголов и переведите на русский язык:

oriebatur, ortus est; progredietur, progressus erit; moritur, mortuus est; utebantur, usi sunt.

 

3. Определите формы и тип спряжения глаголов. Отделите дефисом основу, суффикс, окончание флективных форм. Переведите.

Traditur, dicitur, putātur; traditus est, dictus est, arbitrātus est; persequor, polliceor; ingreditur, ingressa est; liberābor, egredere, proficiscere, educat, educābat, educāvit, educaverant, tradit, tradunt, tradidit, tradidērunt, tradiderant, jubēbat, jussit, monstrat, monstrāvit, tenebimus, tenuerimus; loquuntur, loquebantur, loquentur, nascuntur, nati sunt, prohibentur, prohibiti sunt, fugit, fūgit, fugiunt, fugērunt, expellunt, expelluntur, expulērunt, expulsi sunt.

 

4. Переведите предложения, выпишите из текста отложительные глаголы и определите их форму.

1.“Ut arbitrātur, ita loquitur” idem est, quod: “ut putat, ita dicit”. 2. Vincere scis, Hannibal, victoriā uti nescis. 3. Caesar anno centesimo ante aeram nostram natus est. 4. Dulce est pro patria mori. 5. Belgae ab extrēmis finibus Galliae oriuntur. 6. Datis beneficiis plus, quam acceptis, gaude. 7. Natūram si sequēmur ducem, nunquam aberrabimus. 8. Ipse mihi gratulātus sum. 9. Si dormis, expergiscere; si stas, ingredere; si ingrederis, curre; si curris, advola.

 

 

ПОЛУОТЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ

(VERBA SEMIDEPONENTIA)

 

Полуотложительные глаголы образуют часть личных форм по действительному залогу, а часть – по страдательному. У большинства глаголов система инфекта – только действительного залога. А система перфекта – только страдательного. Например:

audeo, ausus sum, audēre – осмеливаться

gaudeo, gavisus sum, gaudēre – радоваться

soleo, solitus sum, solēre – иметь обыкновение

confido, confisus sum, confidere – доверять

diffido, diffisus sum, diffidere – не доверять

Гораздо реже система инфекта имеет только страдательный залог, а система перфекта – действительный: revertor, reverti, reverti 3 возвращаться. Значение всех форм – активное или возвратное.

 

Образец спряжения

audeo, ausus sum, audēre – осмеливаться

 

Praesens: audeo, audēs, audet, audēmus и т.д. (я осмеливаюсь и т.д.)

Imperfectum: audēbam, audēbas, audēbat и т.д. (я осмеливался и т.д.)

Futurum I: audēbo, audēbis, audēbit, audēbimus и т.д. (я осмелюсь и т.д.)

Perfectum: ausus, a, um sum, es, est; ausi, ae, a sumus, estis, sunt

(я осмелился и т.д.)

Plusquamperfectum: ausus, a, um eram, eras, erat; ausi, ae, a erāmus, erātis,

еrant (я осмелился (раньше) и т.д.)

Futurum II: ausus, a, um ero, eris, erit; ausi, ae, a erimus, eritis, erunt

(я осмелюсь (раньше) и т.д.)

 

Упражнения

 

1.Проспрягайте во всех временах системы инфекта глагол confido 3, а в системе перфекта – глагол gaudeo 2.

 

2.Определите формы и тип спряжения глаголов. Переведите.

Appellantur, appellatae sunt; datur, datus est; audes, ausus eras; diffidebamus, diffisae eramus; solebitis, soluti eritis.

 

3.Переведите предложения:

1.Virtutem clarōrum virōrum non solum admirāri, sed etiam imitari debēmus. 2. Suebi frigidissimus locis quoque in fluviis lavari solēbant. 3. Disce gaudēre! 4. Homo ebriatus somno sanari solet. 5. Aestate terra florĭbus, herbis et fronde arborum vestita est, hieme – tantum nive. 6. Hominis cor in pectoris parte laeva est positum.

 

ЛИТЕРАТУРА

 

1. Боровский Я.М., Болдырев А.В. Латинский язык. – М., 1975.

2. Гончарова И.А. Латинский язык. – Мн., 1986.

3. Гончарова Н.А., Щербакова И.М. Из античной мудрости. – Мн., 1995.

4. Зайцев А.И. и др. Латинский язык. – Л., 1974.

5. Казаченок Т.Г. Крылатые латинские изречения. Тематический сборник. – Минск, 1993.

6. Козаржевский Н.И. Латинский язык. Учебное пособие. – Мн., 1985.

7. Мирошенкова В.И., Федоров Н.А. Учебник латинского языка. – М., 1986.

8. Покровская З.А., Кацман Н.Л. Учебник латинского языка. – М., 2000.

9. Пособие по латинскому языку. Для самостоятельной работы студентов / Под ред. Т.Г.Казаченок. – Мн., 1989.

10. Сборник упражнений и текстов по латинскому языку: Учебное пособие /Сост. А.А.Станкевич, Н.А.Старостенко. – Мн., 1978.

11. Станкевіч А.А., Лін С.А. Лацінская мова. – Мн., 1999.

12. Ярхо В.Н. и др. Латинский язык. – М., 1983.

13. Latinum iter. Сборник оригинальных текстов римских авторов /Сост. G.Arrobia. – Petrini editore. – Torino, 2000.

 

 

СОДЕРЖАНИЕ    
Введение. Краткие сведения из истории латинского языка……….
Фонетика. Латинский алфавит. Система гласных звуков. Система согласных звуков……………………………………………………….  
Морфология. Имя существительное. Грамматические категории существительного. Склонение. Имена существительные I склонения……………………………………………………………………….    
Глагол. Грамматические категории глагола. Основные формы. Основы. Спряжение. Образование личных форм глагола. Praesens indicatīvi actīvi. Imperatīvus praesentis actīvi………………………………………    
Имена существительные II склонения………………………………….
Имя прилагательное. I-II склонение прилагательных. Притяжательные местоимения……………………………………………………….……..  
Синтаксис простого предложения……………………………………...
Предлоги………………………………………………………………….
Praesens indicatīvi passīvī………………………………………………..
Личные и возвратное местоимения…………………………………….
Указательные местоимения……………………………………………..
Местоименные прилагательные………………………………………...
Imperfectum indicatīvi actīvi et passīvī…………………………………...
Futurum I indicatīvi actīvi et passīvī……………………………………...
Имена существительные III склонения………………………………...
Имена прилагательные III склонения………………………………….
Причастие……………………………….……………………………….
Имена существительные IV склонения………………………………...
Имена существительные V склонения………………………………..
Наиболее употребительные суффиксы латинских имен существительных и прилагательных………………………………………………….  
Степени сравнения имен прилагательных……………………………
Наречие. Степени сравнения наречий…………………………………
Числительные……………………………………………………………
Времена системы перфекта. Perfectum indicatīvi avtīvi……………….
Plusquamperfectum, Futurum II indicatīvi avtīvi………………………...
Времена системы перфекта страдательного залога…………………...
Супин……………………………………………………………………..
Отложительные глаголы………………………………………………...
Полуотложительные глаголы…………………………………………...
Литература………………………………………………………………..

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.017 с.)