ТОП 10:

Витрати на оплату машинного часуАмортизаційні відрахування визначаються за формулою:

де Фб – балансова вартість устаткування;

На – річна норма амортизаційних відрахувань для даного виду устаткування, %:

- для електронних, оптичних, електромеханічних приладів і інструментів, електронно-обчислювальних машин, інформаційних систем, телефонів, мікрофонів, конторського обладнання На = 15 %;

- для іншого обладнання – 25 %;

- для приміщень – 5 %;

Т – термін використання обладнання, приміщень, місяців.

Балансова вартість розраховується за формулою:

Фб = Цкомп + Втр,

де Цкомп – ціна устаткування, грн..;

Втр – транспортні та інші витрати.

Балансова вартість (вартість устаткування та програмного забезпечення):

Фб = 14075,00 + 14075,00 × 0,05 = 14778,75 грн.;

Річна амортизація:

Ар = 8229,90 × 0,15 = 2216,81 грн.

Амортизація устаткування на період розробки:

А1 = (2216,81 : 12) × 2,2 = 406,42 грн.

Витрати на електроенергію визначаються за формулою:

де В – вартість однієї кіловат-години електроенергії (в 2016 р. Ве = 1,91 грн./кВт);

П – установлена потужність обладнання, кВт;

Ф – фактична кількість годин роботи обладнання, годин;

Кп – коефіцієнт використання потужності, Кп < 1.

Ве = 1,91 × 0,2 × 450 × 0,8 = 137,52 грн.

Заробітна плата обслуговуючих робітників та відрахування на соціальні заходи визначають за формулою:

де ФЗПр – річний фонд заробітної плати (основної і додаткової) обслуговуючих робітників, грн.;

Квідр – коефіцієнт, що враховує відрахування на соціальне страхування й в інші фонди;

tобсл – час протягом року, необхідне на технічне обслуговування ПЕОМ, год/рік;

Феф.обсл – річний ефективний фонд часу роботи обслуговуючого персоналу, год/рік.

ФЗПр – річний фонд зарплати обслуговуючих працівників, обчислюється за формулою:

ФЗПр = О × 12 × Чобс,

де О – оклад обслуговуючих працівників;

Чобс – чисельність обслуговуючих працівників;

ФЗПр = 1400 × 12 × 1 = 16800 грн.

ЗПобсл = 16800 × (1 + 0,22) × 18/1800 = 204,96 грн.

Сума витрат на поточний ремонт обладнання становить 5% від балансової вартості обладнання.

14778,75 × 0,05 = 738,94 грн.

Сума всіх попередніх статей витрат на утримання та експлуатацію устаткування (амортизація обладнання, витрати на електроенергію, зарплата основна і додаткова обслуговуючих працівників і відрахування на соціальне страхування, поточний ремонт обладнання) складає 1487,84 грн.

Сума на інші витрати становить 3-5% від суми всіх попередніх статей витрат на утримання та експлуатацію устаткування.

1487,84 × 0,05 = 74,39 грн.

Кошторис витрат на утримання та експлуатацію обладнання наведена в таблиці 5.3.5.1.

Таблиця 5.3.5.1 - Кошторис витрат на утримання та експлуатацію обладнання

Найменування статей витрат Сума, грн.
Амортизація обладнання 406,42
Експлуатація обладнання (витрати на електроенергію) 137,52
Зарплата основна і додаткова обслуговуючих працівників і відрахування на соціальне страхування й в інші фонди 204,96
Поточний ремонт обладнання 738,94
Інші витрати 74,39
Разом 1562,23

Кошторис витрат на утримання та експлуатацію обладнання складає 1562,23 грн.

Витрати на оплату машинного часу визначаються формулою:

Смо = Векс × tмо,

де Смо – витрати на оплату машинного часу, грн.;

Векс – експлуатаційні витрати на одну годину машинного часу даного ПК, грн/машино-год.;

tмо - машинний час ПК для написання і налагодження даного програмного продукту, машино-год.

tмо = n × tд,

де n – кількість днів витрачених на розробку, дні;

tд – тривалість робочого дня, год./день.

tмо = 60 × 7,5 = 450 год.

Експлуатаційні витрати на одну годину машинного часу ПК розраховуються як відношення витрат на утримання та експлуатацію обладнання до річного ефективного фонду роботи ПК.

Векс = 1562,23 / 1800 = 0,87 грн./рік.

ПК буде використовуватися для розробки даного продукту 60 днів по 7,5 годин.

Розраховуємо витрати на оплату машинного часу:

Смо = 0,87 × 450 = 391,50 грн.

Накладні витрати

Накладні витрати складають 5% від основної заробітної плати працівників і обчислюються за формулою:

Внакл = ЗПосн × 0,05,

де ЗПосн – сума основної заробітної плати.

Накладні витрати:

Внакл = 19065,00 × 0,05 = 953,25 грн.

Калькуляція кошторисної вартості робіт з розробки програмного продукту наведена в таблиці 5.3.6.1.

Таблиця 5.3.6.1 – Калькуляція кошторисної вартості робіт з розробки системи

Найменування статей Сума, грн. Питома вага до підсумку, %
Основна заробітна плата 19065,00 70,4
Додаткова заробітна плата 1906,50
Відрахування на соціальні заходи 4613,22
Витрати на матеріали 150,50 0,6
Витрати на оплату машинного часу 391,50 1,5
Накладні витрати 953,25 3,5
Разом 27079,97 100,0

Враховуючи витрати на утримання та обслуговування обладнання (1562,23 грн.), кошторис витрат на створення програмного продукту буде складати 28642,2 грн.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.004 с.)