ТОП 10:

Черкаського державного технологічного університетуВідділенняТехнічне

Циклова комісіяМатематичних дисциплін, інформатики та програмування

Освітньо-

кваліфікаційний рівеньМолодший спеціаліст

Напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»

(шифр і назва)

Спеціальність5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»

(шифр і назва )

 


Смілянський промислово-економічний коледж ЧДТУ

( повне найменування вищого навчального закладу )

Відділення Технічне

Циклова комісія математичних дисциплін, інформатики та програмування

Освітньо-кваліфікаційний рівень Молодший спеціаліст

Спеціальність5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. технічним відділенням

_____________Осіпов В.В.

«__» _______201_ р

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ

 

Гребенюку Івану Адрійовичу

 

1. Тема проекту: Автоматизована інформаційна система медичного центру

керівник проекту:Зборівська Валентина Петрівна,

( прізвище, ім’я, по батькові)

затверджені наказом вищого навчального закладу від “20квітня 2016 року № 44

2. Строк подання студентом проекту: 13.06.2016

3. Вихідні дані до проекту Розробка специфікації; Проектування CASE –засобами: BP-win, ER-win, Rational Rose. Реалізація RAD-технології в середовищі С++ Builder 2006. Генерація схеми БД в Batch Access.

 

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

Системний аналіз; архітектура програмного забезпечення; детальне проектування; реалізація; економічна частина; охорона праці.

5. Перелік додаткового матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових діаграм)

Лістингпрограми; функціональна діяльність системи(IDEF0); діаграма потоків даних проектованої системи (DFD); діаграма використання; діаграма послідовності; діаграма класів системи; кооперативна діаграма системи; логічна модель БД системи; інтерфейс АІС.

6. Консультанти розділів проекту

Розділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв
1 – 4, 6 Зборівська В. П.    
Кондратенко М. Г.    

7. Дата видачі завдання 20.04.16_________________________________


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів дипломного проекту Строк виконання етапів проекту  
Системний аналіз  
Архітектура програмного забезпечення  
Детальне проектування  
Реалізація  
Економічна частина  
Охорона праці  

Студент ___________ Гребенюк І. А._

( підпис ) (прізвище та ініціали)

 

Керівник проекту (роботи) ______________ Зборівська В. П.

( підпис ) (прізвище та ініціали)

 

 


ЗМІСТ

 

ВСТУП.. 10

1 СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ. 12

1.1 Огляд предметної області 12

1.2 Специфікація. 13

2 АРХІТЕКТУРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.. 23

2.1 Огляд технології розробки. 23

2.2 Архітектура потоків даних. 26

2.3 Варіанти використання системи. 31

3 ДЕТАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ.. 36

3.1 Проектування інтерфейсу. 36

3.1.1 Поняття інтерфейсу. 36

3.1.2 Дослідження користувача. 39

3.1.3 Формування шаблонів форм програми. 41

3.2 Проектування бази даних. 46

3.2.1 Логічна структура БД.. 46

3.2.2 Генерація схеми БД.. 48

4 РЕАЛІЗАЦІЯ.. 51

4.1 Програмування і стиль. 51

4.2 Розробка інтерфейсу програми. 53

4.3 Реалізація модулів. 62

5 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА.. 69

5.1 Загальні положення. 69

5.2 Планування розробки інформаційної системи. 70

5.3 Визначення витрат на розробку програмного продукту. 71

5.3.1 Розрахунок основної заробітної плати. 71

5.3.2 Розрахунок додаткової заробітної плати. 72

5.3.3 Відрахування на соціальне страхування і в інші фонди. 72

5.3.4 Визначення витрат на матеріали та комплектуючі 73

5.3.5 Витрати на оплату машинного часу. 74

5.3.6 Накладні витрати. 78

5.4 Визначення ціни програмного продукту. 78

5.5 Висновок економічної частини. 79

6 ОХОРОНА ПРАЦІ 80

6.1 Вступ. 80

6.2 Конструювання робочого місця оператора. 81

6.3 Реалізація ергономічної оцінки робочого місця оператора. 82

6.4 Розташування робочого місця оператора в приміщенні 84

6.5 Вимоги до робочого місця. 85

6.5.1 Вимоги до мікроклімату та змісту шкідливих хімічних речовин у повітрі помешкань експлуатації моніторів і ЕОМ.. 85

6.5.2 Вимоги до організації медичного обслуговування. 87

ВИСНОВОК.. 88

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.. 91

ДОДАТОК А.. 95

ДОДАТОК Б.. 105

ДОДАТОК В.. 115

 


АНОТАЦІЯ

Дипломного проекту

 

Тема: Автоматизована інформаційна система медичного центру

Автор: Гребенюк Іван Андрійович

 

Короткий зміст

 

У даній роботі створюється автоматизована інформаційна системи для медичного центру. Система призначена для полегшення(автоматизації) контролю ведення інформації працівниками підприємства та формування звітності на основі отриманої інформації.

Система експлуатується на персональні комп’ютери наступних працівників підприємства: головний лікар, медсестри та бухгалтер медичного центру.

Для повноцінної працездатності системи, на персональних комп’ютерах повинно бути встановлено програмний додаток Microsoft Access та операційна система Windows (XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10).

Для уникнення несанкціонованого доступу до системи іншими працівниками підприємства, система повинна містити вікно ідентифікації користувача, що собою надасть захист системи.

Розроблене програмне забезпечення повинно формувати звіти по заданим фільтрам користувача або без фільтрів(на розсуд користувача).

Впровадження АІС повинно дозволити значно збільшити ефективність роботи співробітників за рахунок автоматизації контролю інформації та формування на її основі звітів.

 

 

Дата ___________ Підпис автора ________


Annotation

Thesis project

 

theme: Automated Information System Medical Center

Author: Grebenyuk Ivan Andriyovich

Short content

 

In this paper creates automated information systems for the medical center. The system is designed to facilitate (automation) control keeping of information by employees and reporting on the basis of the information received.

The system is operated on PCs these employees: chief doctor, nurse and accountant Medical Center.

For full system performance, the PCs must be installed Microsoft Access software application and operating system Windows (XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10).

To prevent unauthorized access to the system other employees of the company, the system should include user identification window that provides a protection system.

The developed software has to generate reports on user specified filters or no filters (the user's discretion).

The introduction of AIS should allow to significantly increase the efficiency of staff by automating the control of information and formation on the basis of reports.

 

 

Date ___________ Signature author ________

 


ВСТУП

Виробництво програмного забезпечення (ПЗ) сьогодні - це найбільша галузь світової економіки, в якій зайнято більше семи мільйонів фахівців. Саме приголомшливий прогрес в області ПЗ допоміг впоратися з інформаційним бумом кінця 20 століття.

В даний час практично немає жодної сфери людської діяльності (медицина, економіка, комерція, промисловість і т.д.), де б не застосовувалися комп'ютерні програми. При цьому багато компаній, що працюють в різних бізнесу, починають усвідомлювати, що забезпечити більш високі темпи зростання, домогтися конкурентної переваги вони можуть як за рахунок апаратно-орієнтованих, так і за рахунок програмно-орієнтованих рішень, і всі частіше віддають перевагу останнім.

Потреба контролювати процес розробки ПЗ, прогнозувати і гарантувати вартість розробки, терміни і якість результатів призвела до необхідності переходу від кустарних до індустріальних способам створення ПЗ і появі сукупності інженерних методів і засобів створення ПЗ, об'єднаних загальною назвою програмна інженерія (software engineering).

В основі програмної інженерії лежить фундаментальна ідея - проектування ПЗ є формальним процесом, який можна вивчати, стандартизувати й удосконалювати, тобто створення ПЗ має передувати створення методології розробки ПЗ як сукупності взаємопов'язаних стадій, етапів, операцій, що утворюють технологічний процес розробки ПЗ.

Головною метою створення програмного продукту для медичного діагностичного центру «Medical© control» – є спрощення(автоматизація) діяльності по веденню інформації, обрахування грошових розрахунків, створення звітів.

Задача актуальна тим, що кожна сучасна галузь хоче бути кращою посеред інших, і саме швидка обробка інформації дає змогу бути кращим.

Спроектована система значно прискорить процес обробки інформації медичного діагностичного центру, дасть змогу користувачу виконувати пошук та фільтрацію інформації, її додавання, видалення та редагування в базу даних проекту та обраховувати прості математичні операції.

Дана система зможе забезпечити:

· Роботу користувача з програмою на інтуїтивному рівні без спеціальних знань про інформаційні технології та мови програмування;

· Друк звітів по потрібній для користувача інформації;

· Надасть інформацію для користувача по управлінню та контролю програмного додатку «Medical© control»;

Результатом проектування є програмний додаток для медичного діагностичного центру «Medical© control», який автоматизує процес ведення та обробки інформації для користувача.


СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

Огляд предметної області

В світі є багато інформації, якою потрібно керувати, здійснювати різні операції та обчислення, якою людина не в змозі самостійно керувати. Це зумовило розвитку інформаційних технологій останніх років. Прогрес, досягнутий за останні кілька років у всіх аспектах обчислювальної техніки, включаючи теорію, технологію і програмні додатки, привели до значного розширення області застосування комп'ютерів і росту числа їхніх користувачів. Застосування комп'ютерної техніки веде до поліпшення показників роботи підприємств і організацій. З кожним роком відкриваються все нові і нові області використання комп'ютерної техніки і комп'ютерних технологій, що дозволяє замінити об'ємні і трудомісткі процеси в діяльності людини роботою машини.

Таке положення склалося в областях, що займаються збереженням і обробкою інформації. Існує багато вагомих причин перекладу інформації на комп'ютерну основу, так більш швидка обробка даних і централізація їх збереження дозволяє зберегти значні кошти, а головне - час для одержання необхідних результатів обробки інформації, а також спрощує доступ і ведення даних.

На будь-якому підприємстві чи організації, чи в особи виникає проблема такої організації керування даними, що забезпечила б найбільш ефективну роботу по обробці інформації і отриманню кінцевих результатів.

Сьогодні з'явилася можливість розробляти автоматизовані інформаційні системи керування, що дозволяють ефективно зберігати, обробляти інформацію і керувати великими обсягами даних, що присутні в будь-якій організації.

Доступні в даний час технології створення баз даних і прикладного програмного забезпечення орієнтовані на рішення задач інформаційного забезпечення і можуть використовуються для організації систем автоматизованого проектування, а також на розроблення виробничих технологій.

Сучасні багатокористувацькі системи управління базами даних спеціалізуються на управлінні масивом інформації одним чи де-кільками одночасно працюючих користувачів. Така система зможе взяти на себе збереження всієї необхідної інформації і забезпечити автоматизовану видачу різних звітів, графіків, креслень і документів.

В сучасному світі АІС повинна відповідати наступним вимогам:

· Інтуїтивне представлення програми(інтерфейс форм користувача);

· Своєчасне задоволення користувача інформацією;

· Надання користувачу змогу обчислювання інформації;

· Повинна містити довідку користування системою.

Головні принципи розробки і експлуатації автоматизованої системи медичного діагностичного центру є:

· Здійснення обробки інформації апаратно-програмними засобами персонального комп’ютера користувача;

· Зменшення трудомісткості обрахування та часу.

 

Специфікація

«Medical© control »

Вступ

Призначення, мета

Даний документ містить вимоги на розробку програмного продукту «Medical© control», які складаються із системних, функціональних і не функціональних вимог до даного продукту.

Автоматизована система буде вести облік клієнтів, їх діагнозів, виконувати пошук по діагнозам або по ПІБ, обчислювати вартість за день та друкувати звіти.

Загальний опис

Характеристики

2.2.1 Веде облік клієнтів.

2.2.2 Веде облік діагнозів клієнтів.

2.2.3 Виконує пошук.

2.1.4 Обчислює вартість за день.

2.1.5 Друкує звіти.

2.1.6 Виконує фільтрацію.

Користувачі

2.2.1 Старша медсестра.

2.2.2 Лікарі.

2.2.3 Головний лікар.

Середовище функціонування

Даний продукт працює на операційній системі Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10.

Апаратна платформа(мінімальні технічні характеристики ПК, на якому система буде працювати):

· Intel® Atom™ Processor N570 (1M Cache, 1.66 GHz);

· RAM 128 Mb;

Для роботи з програмою підійде будь який принтер та монітор.

Програмна платформа(необхідні програмні засоби для функціонування системи):

· Microsoft Access 2003 / 2007 / 2010 / 2013;

Характеристики системи

Функціональні вимоги

3.1.1 Продукт повинен дозволяти вводити дані: Діагнози(Код діагнозу, термін, термін лікування), Клієнти(Код клієнта, діагноз, код лікаря, прізвище та ім’я, код паспорту, телефонний номер, місто проживання), Лікарі(Код лікаря, прізвище і ініціали, код паспорту, телефонний номер, місто проживання), Препарати(Код препарату, назва препарату, дата виготовлення, термін придатності), Квитанції(Код квитанції, код клієнта, всього до оплати, дата видачі, прізвище та ім’я клієнта, діагноз клієнта, код препарату);

3.1.2 Продукт повинен дозволяти виводити дані: Діагнози(Код діагнозу, термін, термін лікування), Клієнти(Код клієнта, діагноз, код лікаря, прізвище та ім’я, код паспорту, телефонний номер, місто проживання), Лікарі(Код лікаря, прізвище і ініціали, код паспорту, телефонний номер, місто проживання), Препарати(Код препарату, назва препарату, дата виготовлення, термін придатності), Квитанції(Код квитанції, код клієнта, всього до оплати, дата видачі, прізвище та ім’я клієнта, діагноз клієнта, код препарату);

3.1.3 Продукт повинен дозволяти видаляти дані: Діагнози(Код діагнозу, термін, термін лікування), Клієнти(Код клієнта, діагноз, код лікаря, прізвище та ім’я, код паспорту, телефонний номер, місто проживання), Лікарі(Код лікаря, прізвище і ініціали, код паспорту, телефонний номер, місто проживання), Препарати(Код препарату, назва препарату, дата виготовлення, термін придатності), Квитанції(Код квитанції, код клієнта, всього до оплати, дата видачі, прізвище та ім’я клієнта, діагноз клієнта, код препарату). По заданим полями таблиці: Діагнози(Код діагнозу, термін, термін лікування), Клієнти(Код клієнта, діагноз, код лікаря, прізвище та ім’я, код паспорту, телефонний номер, місто проживання), Лікарі(Код лікаря, прізвище і ініціали, код паспорту, телефонний номер, місто проживання), Препарати(Код препарату, назва препарату), Квитанції(Код квитанції, код клієнта, всього до оплати, прізвище та ім’я клієнта, діагноз клієнта, код препарату);

3.1.4 Продукт повинен дозволяти здійснювати пошук даних по полях деяких таблиць: Діагнози(Код діагнозу, термін, термін лікування), Клієнти(Код клієнта, діагноз, код лікаря, прізвище та ім’я, код паспорту, телефонний номер, місто проживання), Лікарі(Код лікаря, прізвище і ініціали, код паспорту, телефонний номер, місто проживання), Препарати(Код препарату, назва препарату, дата виготовлення, термін придатності), Квитанції(Код квитанції, код клієнта, всього до оплати, дата видачі, прізвище та ім’я клієнта, діагноз клієнта, код препарату);

3.1.5 Продукт повинен дозволяти здійснювати редагування даних по полях деяких таблиць: Діагнози(Код діагнозу, термін, термін лікування), Клієнти(Код клієнта, діагноз, код лікаря, прізвище та ім’я, код паспорту, телефонний номер, місто проживання), Лікарі(Код лікаря, прізвище і ініціали, код паспорту, телефонний номер, місто проживання), Препарати(Код препарату, назва препарату, дата виготовлення, термін придатності), Квитанції(Код квитанції, код клієнта, всього до оплати, дата видачі, прізвище та ім’я клієнта, діагноз клієнта, код препарату);

3.1.6 Продукт повинен обчислювати прибуток за день на основі даних в таблиці Квитанції по полю «Всього до оплати»;

3.1.7 Продукт повинен обчислювати загальний прибуток по всім клієнтам по полю «Всього до оплати» таблиці «Квитанції»;

3.1.8 Продукт повинен дозволяти друкувати звіти усіх полів таблиць: Діагнози, Квитанції, Лікарі, Препарати, Клієнти.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.241.176 (0.022 с.)