ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Взірець відзиву наукового керівника на магістерську (дипломну) роботу
Додаток Г

Зразок форми зовнішньої рецензії

РЕЦЕНЗІЯ

На магістерську (дипломну) роботу

студента економічного факультету Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника ____________________________________________

(прізвище, ініціали)

___________________________________________________________________ (назва теми)

 

 

1. Актуальність теми

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Якість проведеного аналізу проблеми

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Практична цінність висновків і рекомендацій

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Наявність недоліків

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Загальний висновок і оцінка магістерської (дипломної) роботи

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Рецензент ______________________________________________________

(посада)

___________________ _________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

_________________________________________

(місце роботи)

 

 

Печатка “_____” ______________ 20__ р.

(дата)

Міністерство освіти і науки України Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника Економічний факультет Кафедра обліку і аудиту РЕЦЕНЗІЯ НА МАГІСТЕРСЬКУ (ДИПЛОМНУ) РОБОТУ магістра (спеціаліста) п’ятого курсу групи ОА м (с)-56 Гусарука Романа Володимировича на тему: “Облік прибутку (на прикладі ТОВ “Збруч”, м. Коломия)” Актуальність теми. Нестабільність виробничо-господарських зв’язків у народному господарстві України негативно впливає на обсяги виробництва продукції, її собівартість та рентабельність. Така ситуація вимагає нових підходів до побудови системи обліку і контролю за формуванням прибутку, що й зумовлює актуальність теми магістерської (дипломної) роботи. Самостійні розробки і пропозиції автора. У науковому дослідженні автор вніс конкретні пропозиції з обґрунтування порядку визначення прибутку за звітний період; запропонував форми реєстрів зведеного обліку; розробив методику внутрішнього контролю за поточним використанням прибутку. Практичне значення роботи: Реалізація внесених пропозицій та рекомендацій дозволить поліпшити організацію обліку у досліджуваному господарстві. Недоліки: Мало посилань на сучасну наукову літературу та розробки в системі фінансового обліку, недостатньо розкрито питання “Облік податків на прибуток” , упущене питання автоматизованого ведення обліку і контролю за формуванням і поточним використанням прибутку. Загальний висновок: Магістерська (дипломна) робота Гусарука Романа Володимировича на тему “Облік прибутку (на прикладі ТОВ “Збруч”, м. Коломия)” виконана відповідно до вимог, які ставляться МОН України до такого виду наукових робіт, допускається до захисту з оцінкою “добре”, а її автор заслуговує на присвоєння кваліфікації економіста за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста) за спеціальністю - “Облік і аудит” . Головний бухгалтер управління сільського господарства і продовольства Коломийської державної адміністрації.   “__” _____________ 20__ р. Р.К. Меленчук

Взірець рецензії на магістерську (дипломну) роботу


Додаток Д

Зразок оформлення реферату

РЕФЕРАТ

 

Магістерська (дипломна) робота містить сторінок _____, таблиць _____, рисунків _____, додатків _____, список літератури з _____ найменувань.

 

НАЗВА МАГІСТЕРСЬКОЇ (ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИ

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Предметом дослідження є ________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Об'єктом дослідження виступає ___________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мета магістерської (дипломної) роботи полягає в ____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завданнями роботи є ____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

За результатами дослідження сформульовані ________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Одержані результати можуть бути використані ______________________

____________________________________________________________________

Рік виконання магістерської (дипломної) роботи ________________

Рік захисту роботи _______________

Додаток Е

Зразок змісту М(Д)Р

Використання даних бухгалтерського обліку та контролю

Для прийняття управлінських рішень

стор.

Вступ............................................................................................................

Розділ І. Облікова інформація - невід’ємна складова управління підприємством............................................................................................................

1.1. Роль бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в управлінні господарською діяльністю підприємства...........................................................

1.2. Сутність і природа обліку витрат на виробництво...........................

1.3. Організаційні та методичні аспекти обліку витрат на виробництво і реалізацію продукції.....................................................................................

Висновки до розділу І

 

Розділ II. Системи обліку витрат на виробництво та результатів господарської діяльності...........................................................................................

2.1. Класифікація систем обліку витрат на виробництво.......................

2.2. Система обліку і калькулювання собівартості продукції за повними витратами..................................................................................................

2.3. Система обліку і калькулювання собівартості продукції за змінними витратами.............................................................................................

2.4. Фінансові результати господарської діяльності.........................

Висновки до розділу ІІ

 

Розділ III. Організація контролю за формуванням собівартості продукції та її рентабельністю..................................................................................

3.1. Бюджетування і контроль...................................................................

3.2. Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень.......................................................................................................................

3.3. Контроль витрат за центрами відповідальності...............................

3.4. Контроль за рентабельністю продукції.............................................

Висновки до розділу ІІІ

 

Загальні висновки............................................................................

Список використаних джерел.....................................................

Додатки................................................................................................


Додаток Ж

ВСТУП Актуальність теми. В умовах ринкових відносин головною умовою розвитку кожного підприємства є його здатність ефективно вести виробництво, що врешті-решт зводиться до вміння отримувати необхідний прибуток. Разом з тим, окремі облікові аспекти його формування за національними стандартами безпосередньо на підприємствах галузі недостатньо висвітлені в економічній науці, хоч дослідженнями цієї проблеми на макроекономічному рівні займалися вчені-економісти Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Дем’яненко М.Я., Чумаченко М.Г. (тут треба назвати прізвища відомих автору роботи науковців). Отже, дослідження облікового характеру, які б висвітлювали методику формування прибутку на окремо взятому підприємстві є, на наш погляд, актуальний. Мета і задачі дослідження полягають у розробці практично значимих пропозицій щодо вдосконалення методики відображення формування прибутку з врахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. У зв’язку з цим у магістерській (дипломній) роботі поставлені і вирішені такі задачі: - вивчити і критично проаналізувати наукові публікації за обраною темою дослідження, узагальнити їх за підходом авторів щодо цієї проблеми; - порівняти практику відображення прибутку в ТОВ “Збруч” м. Коломия з вимогами положень (стандартів) бухгалтерського обліку 15 “Дохід” , 16 “Витрати” , 21 “Вплив зміни валютних курсів” і на цій основі окреслити необхідні напрями розробки пропозицій щодо усунення виявлених розбіжностей; - сформулювати конкретні висновки за предметом дослідження; - обґрунтувати практично значимі пропозиції, впровадження яких в ТОВ “Збруч” м. Коломия забезпечило би дотримання методики формування прибутку у відповідності з вимогами національних П(С)БО. Об’єктом дослідження вибрано ТОВ “Збруч” м. Коломия, в якому наявні можливості усестороннього висвітлення досліджуваних у роботі питань щодо формування прибутку з використанням практичних матеріалів. Крім того, в якості об’єкта дослідження фігурують дані подібних підприємств регіону. Предметом дослідження визначено методичні аспекти формування прибутку в умовах ринкових відносин з урахуванням галузевої специфіки (а далі вказати назву галузі, до якої належить підприємство). Методи дослідження. У магістерській (дипломній) роботі використовувались такі методи як системний аналіз - для деталізації і розчленування об’єкта дослідження на окремі важливіші складові елементи; синтез - для узагальнення розрізнених аспектів методики формування прибутку; аналогія - для дослідження відповідності вітчизняної системи обліку і характерної для зарубіжної практики; інформаційне моделювання (уявне і матеріальне) - для забезпечення дослідження нормативно-довідковими матеріалами; абстрагування - для формулювання узагальнених висновків на основі системного аналізу і синтезу теорії й практики організації системи облікового забезпечення формування прибутку; конкретизація - для обґрунтування змісту форм облікового забезпечення; дослідження документів та реєстрів обліку за формою і змістом - для виявлення їхньої відповідності щодо інформаційної ємності адекватно вимогам стандартів; статистичні та аналітичні розрахунки - для дослідження фактографічної облікової інформації; порівняння - для зіставлення даних підприємств у динаміці; групування - для визначення залежностей одних показників від інших; середніх і відносних величин - для дослідження рівня використання облікової інформації в управлінській діяльності; монографічний — для дослідження теоретичних розробок вітчизняних та зарубіжних вчених проблеми облікового забезпечення; розрахунково-конструктивний — для обґрунтування пропозицій щодо формування прибутку; графічний - для наочного зображення результатів дослідження. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в роботі узагальнено і критично проаналізовано основну наукову і методичну літературу з обраної теми дослідження, обґрунтовано методику відображення в обліку формування прибутку з урахуванням вимог національних положень (стандартів). Практичне значення отриманих результатів визначається тим, що запропонована методика апробована в ТОВ “Збруч” м. Коломия, отже є реальною, і може бути застосована на інших підприємствах галузі. Практичне значення отриманих результатів засвідчує довідка про впровадження окремих із них в ТОВ “Збруч” м. Коломия (довідка №___ від “__”._______20__ р.). Обсяг та структура роботи. Магістерська (дипломна) робота складається із вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаної літератури, додатків. Вона викладена на 108 сторінках, ілюстрована 12 таблицями, 15 рисунками та 5 додатками. Список літератури включає 87 найменувань. У вступі викладено актуальність теми, об’єкт і предмет дослідження, методи його проведення, наукову новизну і практичне значення отриманих результатів тощо. У першому розділі “Підприємство в системі ринкових відносин” досліджуються теоретичні основи економічної категорії “прибуток” та управлінські аспекти організації обліку фінансових результатів діяльності підприємства. У другому розділі “Особливості формування прибутку за національними обліковими стандартами” досліджено організаційні питання обліку формування прибутку. Окреслено основні напрямки удосконалення методики визначення прибутку (збитку), його розподілу і перерозподілу. У третьому розділі “Фінансова звітність і її аналіз” викладено методику аналізу фінансового стану підприємства. Крім цього, запропоновано нові методи прогнозування можливого розвитку підприємства.

Додаток К

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.009 с.)