СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА ОБСЯГ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА ОБСЯГ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИМР як оригінальне самостійне дослідження повинна мати відповідну логіку побудови, послідовність, системність і завершеність. Загальний обсяг МР має складати 110 – 130 сторінок друкованого тексту, не враховуючи списку літератури та додатків.

МР повинна виконуватись з урахуванням вимог державних і галузевих стандартів, українською мовою, у науковому стилі без орфографічних чи синтаксичних помилок.

Магістерська кваліфікаційна робота поділяється на:

– вступну частину;

– основну частину;

– додатки.

Вступна частина магістерської кваліфікаційноїроботи містить такі структурні елементи:

а) обкладинка надає користувачеві уявлення про магістерську кваліфікаційнуроботу. Вона повинна бути із твердого матеріалу (пластику). На лицевій стороні обкладинки прикріплюється (наклеюється) аркуш установленого зразка (додаток Б);

б) титульний аркуш є першим аркушем магістерської кваліфікаційноїроботи, який уключається до загальної нумерації сторінок виконаної роботи. У складі магістерської кваліфікаційноїроботи титульний аркуш знаходиться відразу після обкладинки (додаток В);

в) аркуш консультантів повинен містити підписи консультантів, призначених кафедрами фінансів та банківської справи, економічної теорії та регіональної економіки, менеджменту і маркетингу та прикладної математики, інформатики і математичного моделювання (додаток Г);

г) реферат призначений для ознайомлення з магістерською кваліфікаційноюроботою. Він має бути стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють зрозуміти суть виконаної роботи, з’ясувати застосовані методи дослідження та отримані результати. Склад реферату:

1) відомості про обсяг магістерської кваліфікаційноїроботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість використаних джерел;

2) текст реферату;

3) перелік ключових слів.

Текст реферату складається, як правило, у такій послідовності:

– об’єкт дослідження;

– мета роботи;

– методи дослідження;

– результати та їх новизна;

– рекомендації щодо використання результатів роботи;

– економічна ефективність;

– значущість роботи і висновки.

Реферат належить виконувати обсягом до 500 слів і бажано, щоб він уміщувався на одній сторінці формату А4.

Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті магістерської кваліфікаційноїроботи, розміщують після тексту реферату. Перелік містить 5 – 15 ключових слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми.

Мова реферату – українська з ідентичним перекладом на одну з іноземних мов.

Приклад складання реферату наведено в додатку Д.

д) зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки. Зміст (план) МР має відображати суть проблеми, її складність, специфіку та логіку дослідження. Назви розділів і підрозділів повинні бути стислими, зрозумілими та літературно грамотними.

До змісту включають: вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки); висновки та пропозиції; список використаних джерел; назви додатків і номери сторінок, що містять початок матеріалу.

У складі магістерської кваліфікаційноїроботи зміст розташовують на аркушах із великим кутовим штампом (додаток Е). Якщо на одному аркуші зміст не поміщається, його продовжують на наступній сторінці, яка також повинна мати великий кутовий штамп.

е) перелік умовних позначень, скорочень і термінів. Усі використані малопоширені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни пояснюють у переліку, котрий уміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки.

Незалежно від цього за першої появи цих елементів у тексті наводять їх розшифрування (у дужках).

Перелік друкують двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа – їх детальне розшифрування.

Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифрування наводять у тексті при першому згадуванні.

 

Рекомендується наступна структура основної частини МР:

– вступ;

– перший (теоретичний) розділ;

– другий (теоретичний) розділ;

– третій (аналітичний) розділ;

– четвертий ( проектний) розділ;

– висновки та пропозиції;

– список використаних джерел;

Вступза обсягом має складати 3 – 4 сторінки і містити:

– наукове обґрунтування актуальності та значення обраної теми;

– формулювання предмету, мети, основних завдань МР і характеристику об’єкта дослідження;

– характеристику структури МР та застосованих методів дослідження;

– повідомлення про наукову новизну і практичну цінність отриманих результатів.

Перший розділ(25 – 30 с.) за структурою складається з 3 – 4 підрозділів, у яких необхідно висвітлити:

– основні теоретичні положення досліджуваної проблеми; визначення економічної суті та поняття певних економічних категорій;

– стан наукових досліджень за темою МР;

– аналіз існуючих точок зору (у тому числі і власної) на ті чи інші дискусійні або проблемні аспекти теми;

– класифікацію критеріїв і факторів, що впливають на об’єкт дослідження.

Цей розділобов’язково включає огляд (аналіз) наукової, навчальної та нормативної літератури, використаної при висвітленні теоретичних аспектів теми. Перш за все, це стосується оцінювання методології, наукових підходів, визначень понять, категорій, принципів, ознак тощо у різних авторів. За необхідності до розділу може включатися аналіз основних законодавчих і нормативних документів.

У другому розділі МР (20 – 25 с.) доцільно:

– виконати аналіз існуючого методичного забезпечення щодо теми дослідження;

– визначити методологічні підходи, методи та засоби аналізу досліджуваних проблем, що будуть використовуватися у наступних розділах МР з урахуванням їх особливостей.

Оскільки методики оцінювання і методи аналізу відіграють важливу роль у вивченні й розв’язанні проблем, які є предметом дослідження в МР, автор має зробити критичне оцінювання наявних методик і методів аналізу, вибрати найпридатніші та обґрунтувати свій вибір.

Третій розділ(30 – 35 с.) у трьох-чотирьох відносно самостійних підрозділах повинен містити ґрунтовний аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми виключно на матеріалах конкретного підприємства (галузі, регіону). Рекомендується зосередити увагу на:

– економічній характеристиці об’єкта дослідження та окремих сферах його діяльності, не акцентуючи уваги на побічних чинниках (історія виникнення і розвитку, природно-кліматичні умови тощо);

– аналізі і оцінюванні різних аспектів досліджуваної проблеми за конкретними матеріалами об’єкта дослідження;

– оцінюванні ефективності діяльності об’єкта за відхиленнями фактичних значень економічних показників від їх нормативних значень чи від показників інших об’єктів, поясненні та узагальненні причин цих відхилень, кількісному та якісному оцінюванню впливу чинників на результативні показники;

– дослідженні проблеми відповідно до обраної у другому розділі методики;

– моделюванні діяльності об’єкта при достатньо високій ймовірності очікуваних змін у чинниках і пошуку можливостей поліпшення його роботи.

Основними джерелами даних для написання розділу є бухгалтерський та податковий облік об’єкта дослідження, його фінансова і статистична звітність. Варто скористатися даними літературних джерел, зокрема періодичних видань, даними, що здобуті шляхом власних спостережень, експериментів, розрахунків, соціологічних опитувань тощо.

Розділ виконується на базі фактичної інформації та повинен бути максимально насиченим нею. Матеріал усіх підрозділів має бути ілюстрований таблицями, графіками, діаграмами, схемами тощо, які узагальнюють результати діяльності об’єкта дослідження за останні 3 – 5 років.

Розділ і окремі підрозділи слід завершувати стислим оцінюванням одержаних результатів.

Четвертий розділ (20 – 25 с.) має містити 3 – 4 підрозділи, у котрих подаються обґрунтовані пропозиції та рекомендації студента, спрямовані на досягнення мети, поставленої у вступі, можливості практичного використання матеріалів дослідження та їх оцінка. Характер і зміст заходів, що пропонуються, повинні базуватися на аналізі, проведеному в третьому розділі МР, відштовхуватися від виявлених відхилень, проблем та недоліків об’єкта дослідження.

Невід’ємною частиною обґрунтування запропонованих студентом заходів мають бути розрахунки сукупних резервів і економічної ефективності поліпшення діяльності підприємства у цілому чи окремих її напрямів. За якість розрахунків та висновки, зроблені на цій основі, відповідальність несе автор МР.

При проведенні аналізу й обґрунтуванні запропонованих заходів рекомен-дується застосовувати економіко-математичні методи та проводити розрахунки за допомогою електронно-обчислювальної техніки, що істотно поліпшить якість МР.

Висновки і пропозиції (4 – 6 с.) завершують МР і підбивають підсумки дослідження, містять стислий виклад актуальності теми, виконаного оцінювання та узагальнень під час аналізу, пропозицій автора та їх економічної ефективності. Висновки засвідчують ступінь реалізації поставлених у магістерській роботі мети і завдань. Пропозиції студента повинні базуватися на власних дослідженнях (висновках), бути конкретними та мати економічно обґрунтовані розрахунки, певне практичне значення для об’єкта дослідження, на матеріалах якого виконувалась МР. Зразок висновків і пропозицій наведений у додатку И.

Список використаних джерелвключає складений за чинними правилами перелік використаних літературних джерел (див. 5.13).

Додаткирозміщують після основної частини магістерської кваліфі-каційноїроботи.

У додатках подають матеріал, що є необхідним для повноти магістерської кваліфікаційноїроботи, але включення його до основної частини може змінити впорядковане й логічне уявлення про виконану роботу.

У додатки можуть бути включені:

– додаткові ілюстрації або таблиці (громіздкі таблиці допоміжного харак-теру);

– матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення чи форму подання не можуть бути внесені до основної частини роботи (оригінали фотографій, проміжні математичні доведення, формули, розрахунки, копії статистичної та іншого виду звітності підприємств, інструкції, методики, описи комп’ютерних програм, розроблених у процесі виконання роботи, результати проведених розрахунків на ЕОМ, анкети соціологічного опитування та ін.);

– додатковий перелік джерел, на котрі не було посилань в основній частині роботи, але були посилання в додатках;

– підготовлений пакет наочних матеріалів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.018 с.)