ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Взірець початку написання першого параграфу розділуДодаток Л

Отже, проведений нами аналіз тенденцій становлення і розвитку обліку прибутку дає можливість зробити наступні висновки: - виникнення фінансового обліку - це закономірний процес історичного розвитку. Він обумовлюється суспільно-виробничими відносинами, науково-технічним прогресом, розвитком теорії і практики обліку як інформаційної моделі господарського механізму. 1.2. Методика визначення прибутку (збитку) за звітний період на рахунках бухгалтерського обліку і техніка складання Звіту про фінансові результати. Звіт про прибутки та збитки - це звіт про доходи, витрати та фінансові результати діяльності підприємства. У різних країнах цей звіт може мати різну назву: • Звіт про прибуток, • Рахунок прибутків і збитків • …  

Взірець закінчення першого і початку наступного

Параграфу розділу роботи

Додаток М

ВИСНОВКИ Проведені нами дослідження були спрямовані на удосконалення чинної системи обліку і контролю прибутку, оскільки за даних обставин вона виявилась мало здатною для ефективного і гнучкого управління фінансовими ресурсами, продовжує зберігати характер “історичного обліку і контролю” . Проведене дослідження дозволяє сформулювати наступні висновки і пропозиції: 1. Проблеми, зумовлені інфляцією, відрізняються як важливістю, так і за складністю. Будь-який рівень інфляції, що перевищує 3-4% рахується значним. Інфляція вимагає: а) додаткових інвестицій, щоби підтримати рівень норми прибутку; б) переоцінки вартості основних засобів; в) точності виміру засобів і їх джерел, відображених на бухгалтерських рахунках. Таким чином, інфляція має вирішальний вплив на фінанси підприємства. 2. З нашої точки зору, поєднання короткострокових запозичень з довгостроковим кредитування, що в сумі складає 1,1 млн. Грн.. для ТОВ “Збруч” небезпечне: підприємство може бути змушене виплатити короткострокові позики негайно, не будучи готовим повернути власні довгострокові вкладення, а поточних надходжень для цього недостатньо. Отже, запропоновані в дослідженні заходи створять необхідні умови для оперативного управління витратами, в процесі якого виявляються наявні резерви виробництва, попереджується нераціональне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Взірець подання висновків М(Д)Р

Додаток Н

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ В СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У М(Д)Р


 

 

 

Примітки:

1.Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".

2.Опис складається з елементів, які поділяються на обов'язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов'язкові чи обов'язкові та факультативні елементи. Обов'язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. їх наводять у будь-якому описі.

Проміжки між знаками та елементами опису є обов'язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

3. У списку опублікованих праць магістра, спеціаліста, який наводять в магістерській чи дипломній роботі, необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду публікації.

 

 


Міністерство агропромислової політики України

Коломийське районне управління АПК

Товариство з обмеженою відповідальністю “Збруч”

46012, м. Коломия вул. Ст. Бендери, 310. Код ЄДРПОУ 02071122, р/р

525125146975 у Коломийському відділенні Приватбанку, МФО 338028.

Телефакс (0352) 43-55-51 Е-mail: zbruch%иuniсоm._ternopil.ua.

“__”.______________.20__ р. № ___

Державній екзаменаційній комісії

з присвоєння кваліфікації економіста за

освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра

(спеціаліста) за спеціальністю - “Облік і аудит”

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника

 

ДОВІДКА

видана Гусаруку Роману Володимировичу про те, що виконані ним розробки в процесі дослідження на тему: “Облік прибутку (на прикладі ТОВ “Збруч” м. Коломия)” та сформульовані на підставі цього пропозиції щодо удосконалення методики обліку прибутку використані в обліковій практиці підприємства.

 

Директор П. Гринюк

М.П.

 

Головний бухгалтер Г. Марків

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.70.175 (0.008 с.)